Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
Kredyt z GWARANCJą BIZNESMAX BGK

Zagwarnatuj sobie rozwój,
bądź eko

Kontakt z doradcą
Dostępność
Centra Biznesowe MSP

Gwarancja Biznesmax jest bezpłatną formą zabezpieczenia spłaty kredytu oferowaną przez BNP Paribas Bank Polska S.A.
w oparciu o umowę podpisaną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia
innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR).

Uzyskanie gwarancji oznacza również możliwość otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją.
Gwarancje mogą być udzielane w okresie do 31 grudnia 2023 r. 

Poznaj korzyści Gwarancji BIZNESMAX1

Oferta dotyczy środków udostępnionych do dnia 31.12.2023 r.

Dla kogo przeznaczona jest oferta

 • dla małych i średnich przedsiębiorstw należących w Banku do segmentu MŚP lub Korporacyjnych
 • dla zainteresowanych uzyskaniem w Banku kredytu inwestycyjnego, obrotowego lub kredytu w rachunku bieżącym,
 • dysponujących wystarczającym limitem pomocy de minimis oraz realizujących inwestycje proekologiczne lub mających potencjał innowacyjny.

Dla innowacyjnego przedsiębiorcy, który spełnia minimum jeden z poniższych warunków:

 • zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem z rejestracji lub topografii układu scalonego objętego prawem z rejestracji;
 • będąc lokatorem parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości otrzymał wsparcie na działalność innowacyjną;
 • posiada status centrum badawczo-rozwojowego;
 • posiada funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy, w którym w ramach personelu badawczego zatrudniam/y co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu;
 • jest inwestorem prowadzącym działalność innowacyjną na terenie parku technologicznego;
 • jest podmiotem należącym do Krajowego Klastra Kluczowego;
 • środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na realizacje projektu polegającego na wprowadzeniu na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, w tym w postaci wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R i w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu planuję/planujemy osiągnąć wzrost przychodów o 30%;
 • w ciągu ostatnich 7 lat pozyskał inwestora typu venture capital lub „anioła biznesu” finansującego działalność innowacyjną;
 • w ciągu ostatnich 5 lat obrotowych poniósł na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10% sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym;
 • w ciągu ostatnich 5 lat wprowadził na rynek nowy/ulepszony towar, proces lub usługę i odnotowałem/odnotowaliśmy w tym czasie wzrost przychodów o 30%;
 • w ciągu ostatnich 5 lat skorzystał z usługi proinnowacyjnej świadczonej przez akredytowaną instytucję otoczenia biznesu lub brał udział w programie akceleracyjnym;
 • w ciągu ostatnich 7 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał wsparcie w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym w zakresie prac B+R lub innowacji;
 • w ciągu ostatnich 7 lat ubiegając się o dofinasowanie w ramach programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym w zakresie B+R lub innowacji, spełnił kryteria wyboru projektów, czego potwierdzeniem jest wynik oceny merytorycznej;
 • w ciągu ostatnich 7 lat został laureatem co najmniej jednej z ogólnopolskich lub międzynarodowych nagród z dziedziny innowacyjności;
 • w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotował wzrost przychodów o średnio 10% rocznie;
 • w ciągu ostatnich 3 lat został biorcą lub dawcą technologii za pośrednictwem Platformy Transferu Technologii.
 • w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował inwestycję proekologiczną z efektem ekologicznym.

Dla przedsiębiorców realizujących własny lub zlecony przez podmiot trzeci projekt inwestycyjny o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym zawartym w jednej z poniższych kategorii:

 • gospodarka obiegu zamkniętego, w tym:

- zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego – w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu,

- technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji,

- technologie ograniczające zużycie wody w procesach produkcyjnych (w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu) lub systemy zamkniętych obiegów wody,

- infrastruktura do selektywnej zbiórki odpadów,

- instalacje do recyklingu odpadów;

 • elektromobilność (pełen zakres pojazdów, z uwzględnieniem jednośladów i komunikacji zbiorowej oraz produkcja komponentów typowych dla pojazdów elektrycznych);
 • odnawialne źródła energii;
 • magazynowanie energii;
 • instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych m.in. metali nieżelaznych, substancji chemicznych, olejów i paliw oraz mas celulozowych;
 • technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych;
 • technologie służące zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej lub energii cieplnej (w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu);
 • termomodernizacja budynków znajdujących się w aktywach trwałych przedsiębiorstw;
 • inwestycje w kogeneracje;
 • modernizacją wewnętrznych sieci ciepłowniczych.

Szczegóły produktu

Objęcie kredytu Gwarancją Biznesmax jest uzależnione od wyników analizy zdolności kredytowej przedsiębiorcy:

- Wartość łączna wszystkich czynnych gwarancji Biznesmax uzyskanych przez przedsiębiorcę w bankach nie przekracza 2,5 mln EUR

- Wysokość i okres gwarancji zależne są od dostępności dla przedsiębiorcy limitu pomocy de minimis lub pomocy regionalnej, w zależności od rodzaju złożonego wniosku

- Wysokość dopłaty do oprocentowania uzależniona jest od dostępności limitu pomocy de minimis na moment ubiegania się o dopłatę
 

Więcej szczegółowych informacji na temat produktu znajdziesz tutaj. Otwiera się w nowym oknie. 

Masz pytania dotyczące produktu?

Zostaw numer - oddzwonimy

 

Zostaw kontakt 

 

Jesteś zainteresowany ofertą?

Zadzwoń:

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Koszt połączenia według stawki operatora

Przyjdź do
Centrum Biznesowego MSP

Znajdź Centrum

Poznaj ofertę
PROEKOLOGICZNYCH PRODUKTÓW ORAZ USŁUG

Nieustannie rozwijamy ofertę produktów i usług pomagających Klientom w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz w rozwoju ich zrównoważonych i ekologicznych inwestycji.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.