Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Kredyt Agro Unia pomaga otrzymać środki niezbędne do rozpoczęcia i zamknięcia przedsięwzięcia wspieranego przez UE.

 • Niski, negocjowany wkład własny – nawet 10% wartości inwestycji
 • Długi okres kredytowania
 • Długi okres karencji w spłacie kredytu
 • Opcja wyboru waluty: złote, euro, dolary
  • Niski, negocjowany wkład własny – zwykle 10% wartości inwestycji
  • Długi okres kredytowania – do 15 lat
  • Długi okres karencji w spłacie kredytu – do 2 lat
  • Możliwość udzielenia kredytu na podstawie wniosku o dofinansowanie
  • Opcja wyboru waluty – złote, euro, dolary
  • 0 zł prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu z dofinansowania
  • Opcja przeznaczenia dofinansowania na inny cel niż spłata z dofinansowania
  • Dogodne formy zabezpieczeń, w tym również Gwarancja de minimis BGK
  • Możliwość wystawienia promesy również bez badania zdolności kredytowej
  • Możliwość odzyskania nawet 75% kosztów agroinwestycji
 • Kredyt Agro Unia oferowany jest:

  • Firmom z sektora przemysłu przetwórczego
  • Rolnikom indywidualnym i domownikom
  • Mikroprzedsiębiorstwom
  • Wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw

   

  A także beneficjentom:

  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  • PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
  • Krajowego Programu Restrukturyzacji
  • Przedsięwzięć realizowanych przez wstępnie uznaną grupę producentów owoców i warzyw w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw Unii Europejskiej
 • Kredyt Agro Unia jest przeznaczony na współfinansowanie inwestycji w ramach:

  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  • PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i przybrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
  • Krajowego Programu Restrukturyzacji
  • Przedsięwzięć realizowanych przez wstępnie uznaną grupę producentów owoców i warzyw w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw Unii Europejskiej
  • Kredyt jest spłacany z dofinansowania i/lub ze środków własnych kredytobiorcy
  • Terminy spłaty kapitału są ustalane indywidualnie z Klientem
  • Możliwa karencja w spłacie kapitału – do 2 lat
 • Preferowanym zabezpieczeniem jest cesja z dofinansowania otrzymanego przez Klienta ze środków europejskich.

  Ponadto stosowany jest wystandaryzowany katalog zabezpieczeń:

  • Hipoteka
  • Zastaw rejestrowy
  • Przewłaszczenie na zabezpieczenie
  • Kaucja
  • Poręczenie lokalnych Funduszy Poręczeniowych
  • Gwarancja de minimis BGK
  • Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane w oparciu o stawkę referencyjną 3M WIBOR/EURIBOR/LIBOR
  • Odsetki od kredytu są płatne miesięcznie lub kwartalnie
  • Ewentualne obniżenie wysokości marży może być różne dla poszczególnych okresów kredytowania (przed upływem i po wpływie dofinansowania)
  • Różnicowanie wysokości marży może mieć zastosowanie, gdy decyzja kredytowa przewiduje spłatę kredytu (lub jego części) z dofinansowania