Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Kredyt BGŻ Unia umożliwia sfinansowanie części objętej refundacją oraz reszty projektu dotowanego przez Unię Europejską.

 • Możliwość odzyskania nawet 70% poniesionych kosztów
 • Niski, negocjowany wkład własny
 • Długi okres kredytowania
 • Możliwość udzielenia kredytu na podstawie wniosku o dofinansowanie
  • Niski, negocjowany wkład własny – nawet 10% wartości inwestycji
  • Długi okres kredytowania – do 15 lat
  • Długi okres karencji w spłacie kredytu – do 2 lat
  • Możliwość udzielenia kredytu na podstawie wniosku o dofinansowanie
  • Opcja wyboru waluty – złote, euro, dolary
  • 0 zł prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu z dofinansowania
  • Opcja przeznaczenia dofinansowania na inny cel niż spłata z dofinansowania
  • Dogodne formy zabezpieczeń, w tym również gwarancja de minimis BGK
  • Możliwość wystawienia promesy również bez badania zdolności kredytowej
  • Również dla firm prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy (firmy typu start-up)
 • Kredyt BGŻ Unia oferowany jest:

  • Firmom podlegającym i niepodlegającym ustawie o rachunkowości
  • Jednostkom Samorządu Terytorialnego
  • Uczelniom
  • Jednostkom naukowo-badawczym
  • Szpitalom i ośrodkom zdrowia
 • Kredyt BGŻ Unia jest przeznaczony na współfinansowanie inwestycji w ramach:

  • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013
  • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013
  • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
  • Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013
  • Kredyt spłacany z dofinansowania i/lub ze środków własnych kredytobiorcy
  • Terminy spłaty kapitału ustalane indywidualnie z Klientem
  • Możliwa karencja w spłacie kapitału – do 2 lat
 • Preferowanym zabezpieczeniem jest cesja z dofinansowania otrzymanego przez Klienta ze środków europejskich.

  Ponadto stosowany jest wystandaryzowany katalog zabezpieczeń:

  • Hipoteka
  • Zastaw rejestrowy
  • Przewłaszczenie na zabezpieczenie
  • Kaucja
  • Poręczenie lokalnych funduszy poręczeniowych
  • Gwarancja de minimis BGK
  • Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane w oparciu o stawkę referencyjną 3M WIBOR/EURIBOR/LIBOR
  • Odsetki od kredytu są płatne miesięcznie lub kwartalnie
  • Marża może mieć różny poziom dla poszczególnych okresów kredytowania (przed i po wpływie dofinansowania)
  • Różnicowanie wysokości marży może mieć zastosowanie, gdy decyzja kredytowa przewiduje spłatę kredytu (lub jego części) z dofinansowania