ESG

Informacje udostępniane przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska w zakresie rozporzadzenia SFDR

 

Wymogi rozporządzenia SFDR

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenie SFDR”) wprowadza ujednolicone w skali Unii Europejskiej wymogi dla sektora usług finansowych, dotyczące m.in. ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w związku z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych w ramach świadczonej usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych oraz udzielaniem rekomendacji inwestycyjnych w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego:

 • za pośrednictwem strony internetowej,
 • w procesie zawierania umów z klientami,
 • w określonych przypadkach również w ramach sprawozdań okresowych oraz w ramach informacji o produkcie.

Informacje te dotyczą w szczególności: a) przejrzystości w zakresie strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz wydawania rekomendacji inwestycyjnych, b) badania głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, c) określenia sposobu zapewniania spójności przyjętych przez uczestnika rynku finansowego polityk wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Misją Grupy BNP Paribas jest przyczynianie się do odpowiedzialnego i zrównoważonego wzrostu poprzez finansowanie gospodarki oraz doradzanie klientom wedle najwyższych standardów etycznych. Stosowanie wytycznych odnoszących się do problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility, CSR) stanowi główny komponent tego podejścia. Spójnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju 2030, przyjętymi rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ („Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030”), wspomniana strategia działań Grupy BNP Paribas oparta została na czterech filarach, to jest wymiarze ekonomicznym, społecznym, obywatelskim oraz środowiskowym, które odzwierciedlają zarówno wyzwania z obszaru problematyki CSR, jak również konkretne osiągniecia BNP Paribas w tym zakresie.

W 2019 roku Grupa BNP Paribas opublikowała swój cel korporacyjny obowiązujący wszystkie podmioty Grupy, który został przygotowany przez Komitet Wykonawczy Grupy BNP Paribas na podstawie trzech dokumentów powstałych w wyniku pracy z wieloma różnymi pracownikami. Należą do nich: Wspólne Przekonania (Misja i Wizja) (The Shared Convictions (Mission and Vision), Kodeks Postępowania (The Code of Conduct) i Manifest Zaangażowania (The Engagement Manifesto). Ponadto, BNP Paribas Bank Polska S.A. spójnie z podejściem Grupy BNP Paribas angażuje się od kilku lat w działania mające na celu przyczynianie się do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju stawiając sobie dodatkowe zobowiązania w szczególnie wrażliwych sektorach poprzez opracowanie i stosowanie:

 • polityki finansowania i polityki inwestycyjnej w następujących sektorach: rolno-spożywczym, leśnym – w zakresie oleju palmowego oraz miazgi drzewnej, tytoniowym, obronności i bezpieczeństwa, energii jądrowej, energetyki węglowej, wydobywczym i paliwowym w zakresie niekonwencjonalnych zasobów ropy naftowej i gazu (aktualna lista polityk znajduje się na stronie https://www.bnpparibas.pl/csr/strategia-csr/gospodarka w zakładce „Polityki sektorowe CSR”); 
 • Listy wykluczeń dla produktów i usług (np. handel zagrożonymi gatunkami, tytoń); 
 • Listy wykluczeń dla firm, które nie spełniają w pełni polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Grupy BNP Paribas (więcej informacji znajduje się na stronie https://www.bnpparibas.pl/csr ).  

Więcej informacji nt. strategicznego podejścia BNP Paribas Bank Polska S.A. do zarządzania aspektami CSR i zrównoważonego rozwoju znajduje się w niefinansowych raportach rocznych, które dostępne są na stronie CSR. W dłuższej perspektywie czasu Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska będzie dążyło do pełnej realizowania misji Grupy BNP Paribas.

Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska jest zobowiązane do wykonania Rozporządzenia SFDR z uwagi na to, że świadczy usługę zarządzania portfelami instrumentów finansowych w sposób dyskrecjonalny (usługa zarządzania portfelem) oraz w związku ze świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego.

Uwzględniając dotychczasowe zaangażowanie Banku w kwestie ochrony środowiska, jak również działania Banku mające na celu wdrożenie zasad społecznej odpowiedzialności, w tym zapewnienia, aby polityka personalna Banku była zgodna z najlepszymi praktykami na rynku, Bank opracował nowe rozwiązania mające na celu uwzględnienie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz świadczenia doradztwa inwestycyjnego sytuacji lub warunków środowiskowych, społecznych lub związanych z zarządzaniem, które, jeżeli wystąpią, mają lub mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji (ryzyka dla zrównoważonego rozwoju). Rozwiązania te zostały zaprojektowane tak, aby Bank był w stanie identyfikować ryzyka finansowe związane z inwestycją wynikające z uwarunkowań środowiskowych, społecznych, czy też związanych z zarządzaniem daną organizacją. Rozwiązania te mają na celu umożliwienie Bankowi dokonania identyfikacji i hierarchizacji w procesie podejmowania lub rekomendowania decyzji inwestycyjnej głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a więc określania negatywnego (lub potencjalnie negatywnego wpływu) podjętych lub rekomendowanych decyzji inwestycyjnych na czynniki zrównoważonego rozwoju, czyli kwestie środowiskowe, społeczne, pracownicze, dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.

W związku z brakiem uchwalonych odpowiednich przepisów wykonawczych, niezbędnych danych źródłowych jak również wytycznych właściwych organów nadzoru, prace nad odpowiednimi strategiami będą kontynuowane. W konsekwencji, Bank spodziewa się, że przede wszystkim w konsekwencji wejścia w życie przepisów wykonawczych, strategie opisane poniżej będą ulegały zmianie. 

W związku z brakiem uchwalonych odpowiednich przepisów wykonawczych, niezbędnych danych źródłowych jak również wytycznych właściwych organów nadzoru, prace nad odpowiednimi strategiami będą kontynuowane. W konsekwencji, Bank spodziewa się, że przede wszystkim w konsekwencji wejścia w życie przepisów wykonawczych, strategie opisane poniżej będą ulegały zmianie.

 

Stosowanie art. 3 SFDR - Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju 

Przez „ryzyko dla zrównoważonego rozwoju” rozumie się sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem (ryzyka dla czynników ESG, environmental, social or corporate governance risks), które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Tego rodzaju ryzyka mogą materializować się w odniesieniu do różnych czynników zrównoważonego rozwoju, w szczególności w odniesieniu do zmian klimatycznych lub innych niekorzystnych skutków środowiskowych, a także w obszarze kwestii społecznych, pracowniczych lub praw człowieka, lub w związku z występowaniem przekupstwa lub zjawisk o charakterze korupcyjnym.

Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska stosuje strategię w zakresie uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, o której mowa w rozporządzeniu SFDR, w ramach świadczenia usługi zarządzania portfelem oraz doradztwa inwestycyjnego poprzez:

 • identyfikację i priorytetyzację ryzyk dla zrównoważonego rozwoju;
 • monitorowanie listy spółek, których akcje dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym, w szczególności pod względem ryzyk finansowych i niefinansowych, wpływu społecznego i na środowisko naturalne oraz ładu korporacyjnego;
 • prowadzenia dialogu z producentami i emitentami instrumentów finansowych znajdujących się w spektrum inwestycyjnym usług zarządzania portfelami oraz doradztwa inwestycyjnego;
 • uwzględnienie polityki zaangażowania w przypadku inwestycji w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek w ramach świadczenia usługi zarzadzania portfelami instrumentów finansowych.

Strategia w zakresie uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju określa ponadto zasady postępowania Biura Maklerskiego BNP Paribas Polska odnośnie ujawnień i przejrzystości w zakresie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. Pracownicy zespołów odpowiedzialnych za świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego oraz zarządzania portfelami instrumentów finansowych są zobowiązani do uwzględniania czynników ESG w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w ramach usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych, komponowania portfeli modelowych oraz tworząc rekomendacje inwestycyjne poza portfelem modelowym w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego.

Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska może uznać za zasadne zastosowanie określonych zasad postępowania lub procesów mających na celu identyfikowanie czynników ryzyka odnoszących się do aspektów środowiskowych, społecznych lub dotyczących ładu korporacyjnego, oraz ograniczanie ich oddziaływania na wartość inwestycji, w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych lub udzielania rekomendacji inwestycyjnych, w zakresie w jakim będzie to proporcjonalne oraz odpowiednie w danym przypadku przy uwzględnieniu wielkości, charakteru lub skali działalności prowadzonej przez Biuro Maklerskie. Informacje związane ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych świadczonych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska udostępniane są za pośrednictwem strony internetowej Biura Maklerskiego, jak również w pakiecie informacyjnym MiFID przekazywanym klientom przed zawarciem odpowiednich umów.

Stosowanie art. 4 SFRD - Przejrzystość strategii dotyczących badania niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju

Badając niekorzystne skutki dla czynników ESG w ramach usług doradztwa inwestycyjnego i zarzadzania portfelami instrumentów finansowych Biuro Maklerskie BNP Paribas opiera się na dwóch źródłach danych na temat czynników zrównoważonego rozwoju i ryzyk dla takich czynników:

 • materiałach i analizach udostępnianych przez Grupę BNP Paribas, w tym materiałach uwzględniających listę podmiotów należących do branż o niekorzystnym wpływie na środowisko czy czynniki ESG (takie jak handel bronią, produkcja i dystrybucja tytuniu, zanieczyszczenie środowiska, wysoki poziom emisji CO2, wykorzystanie pracy dzieci, wykorzystanie pracy niewolniczej, itp.);
 • własnych analizach, ujętych w procedurach selekcji i monitoringu poszczególnych instrumentów finansowych oraz ich emitentów w oparciu o dane publicznie dostępne oraz analizy wewnętrzne.

W oparciu o powyższe dane, Biuro Maklerskie BNP Paribas będzie stosowało m.in. następujące zasady uwzględnione w strategii badania niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju:

 • dokonywało identyfikacji i priorytetyzacji niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju, w szczególności o obowiązujące przepisy prawa,
 • unikania lub redukcji zidentyfikowanego niekorzystnego skutku dla czynników zrównoważonego rozwoju w ramach podejmowanych decyzji inwestycyjnych oraz wydawanych rekomendacji inwestycyjnych;
 • dokonywania oceny prawdopodobieństwa wystąpienia oraz istotność negatywnego wypływu, przy uwzględnieniu potencjalnie jego nieodwracalnego charakteru;
 • uwzględniania w ramach świadczenia usługi zarzadzania portfelem w stosownych przypadkach zasad polityki zaangażowania w przypadku inwestycji w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek;
 • minimalizacji niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju w procesie dokonywania wyboru produktów dla celów podjęcia decyzji inwestycyjnych lub wydania rekomendacji inwestycyjnej.

Stosowanie art. 5 SFDR – spójność polityki wynagrodzeń ze strategią dotyczącą uwzględniania w działalności Banku ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

Bank informuje, że dąży do zapewnienia spójności polityki wynagrodzeń obowiązującej w Banku z wyżej opisaną strategią dotyczącą uwzględniania w działalności Banku ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. Zasady ustalania wysokości zmiennego wynagrodzenia osób wykonujących czynności zarządzania portfelem lub doradztwa inwestycyjnego, obejmują brak zachęcania do podejmowania nadmiernego ryzyka w odniesieniu do ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem oraz są powiązane z wynikami skorygowanymi o to ryzyko poprzez uzależnienie tego wynagrodzenia od wykonywania poleceń przełożonego, między innymi w zakresie stosowania listy sankcyjnej i listy wykluczeń CSR. Listy te obejmuje podmioty niespełniające kryteriów Banku BNP Paribas Polska w zakresie czynników zrównoważonego rozwoju i CSR (np.: handel bronią, produkcja i dystrybucja szkodliwych substancji, zaangażowanie się w przemysł powodujący zwiększoną emisję CO2, etc.).

STRATEGIA CSR I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Strategia CSR i Zrównoważonego Rozwoju

Odpowiedzialność to nieodłączny element strategii rozwoju Banku. Postrzegamy ją bardzo szeroko: wobec klientów, akcjonariuszy, regulatorów, pracowników i wszystkich, na których nasze decyzje mogą wpłynąć.

WIĘCEJ

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.