Oferta publiczna akcji

STS Holding S.A.

Oferta publiczna akcji STS Holding S.A

 

Zapisy Inwestorów Indywidualnych: 25 listopada – 1 grudnia 2021 r.

Niniejszy materiał jest reklamą, a nie prospektem dla celów Rozporządzenia UE 2017/1129 oraz nie stanowi oferty sprzedaży lub subskrypcji papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym na terytorium lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii lub Republiki Południowej Afryki.

Niniejszy materiał jest adresowany wyłącznie do osób przebywających, zamieszkałych lub mających siedzibę w Polsce, mogących uczestniczyć w ofercie publicznej prowadzonej na terytorium Polski jako inwestorzy detaliczni lub inwestorzy instytucjonalni.

Niniejszy materiał publikowany jest w związku z ofertą publiczną akcji STS Holding S.A.(„Emitent”). Publiczna oferta akcji Emitenta na terytorium Polski jest przeprowadzana na podstawie prospektu sporządzonego w języku polskim, który jest prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Emitencie i akcjach Emitenta, a także o dopuszczeniu do notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Prospekt Emitenta został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 listopada 2021 r. i jest dostępny na stronie internetowej Emitenta (stsholding.pl) (oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych mBank S.A. (www.mdm.pl) oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (www.bm.pkobp.pl)). Zatwierdzenia prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla akcji Emitenta. Inwestorzy powinni przeczytać prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w akcje Emitenta. 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi reklamy zakładów bukmacherskich ani STS S.A. Emitent jest spółką dominującą Grupy, która prowadzi działalność w zakresie zakładów bukmacherskich oraz innych gier hazardowych. STS S.A., będąca spółką zależną Emitenta to licencjonowany bukmacher.