Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 

Informacja o zmianach dla klientów Banku Ex-BGŻ BNP Paribas

Rachunki bankowe, karty debetowe do rachunków bankowych,  bankowość internetowa, mobilna oraz telefoniczna

       Zmiany wchodzące w życie 14 września 2019 roku

Dokumenty podlegające zmianie:
 1. „Ogólne Warunki Umowy Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu”;
 2. „Komunikat do Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu”.
Najważniejsze zmiany w dokumentach obejmują:
 • wprowadzenie silnego uwierzytelniania Klienta, które ma na celu poprawę bezpieczeństwa korzystania z kart płatniczych oraz kanałów zdalnych;
 • wdrożenie usługi 3D Secure, jako dodatkowego zabezpieczenia dla transakcji dokonywanych kartami płatniczymi za pośrednictwem Internetu; 
 • modyfikację zasad w odniesieniu do udzielenia przez Klienta zgody na realizację przez Bank polecenia zapłaty;
 • udostępnienie nowej wersji systemu bankowości internetowej  GOonline (wraz z utrzymaniem możliwości korzystania z dotychczasowego systemu Pl@net).;

Nowy system bankowości internetowej GOonline, docelowo zastąpi system bankowości internetowej Pl@net.  W przypadku klientów, którzy posiadają dostęp do systemu Pl@net, Bank udostępnia GOonline jako system dodatkowy do czasu wyłączenia systemu Pl@net, o czym Bank poinformuje Klientów odrębnie. Dla wygody dotychczasowych użytkowników systemu bankowości internetowej logowanie do GOonline następuje z użyciem loginu nadanego do systemu Pl@net.

 

Najważniejsze zmiany wynikające z wprowadzenia nowego systemu bankowości internetowej GOonline dotyczą:

 • nowych metod logowania w postaci hasła tradycyjnego, logowania dwuskładnikowego, logowania aplikacją mobilną GOmobile,
 • nowej metody potwierdzania transakcji w GOonline – Mobilna Autoryzacja za pomocą GOmobile,
 • wprowadzenia maksymalnych limitów transakcyjnych: dziennych i miesięcznych - o czym szczegółowo informujemy w Komunikacie,
 • dodanie możliwości zdefiniowania własnych limitów transakcyjnych dziennych i miesięcznych do wysokości limitów określonych przez Bank,
 • nowy sposób prezentowania widoków: w postaci profilu osobistego (dostęp do produktów własnych i wspólnych Klienta) oraz  profilu pełnomocnictwa (dostęp do produktów mocodawcy, z wyjątkiem rejestrów funduszy inwestycyjnych i rachunków maklerskich, które prezentowane są w profilu osobistym),
 • możliwość silnego uwierzytelniania klienta,
 • możliwość ponawiania przelewów z przyszłą datą realizacji.

 

Zaznaczamy, że:

 • historia wyciągów z ostatnich 24 miesięcy zostanie przeniesiona z systemu Pl@net do systemu GOonline,
 • pojedyncze powiadomienia o wybranych aktywnościach zmienione są na rzecz pakietów powiadomień,
 • wycofano możliwości zmiany numeru telefonu do kodów SMS w bankowości internetowej oraz ilościowych dziennych limitów transakcyjnych na kartach debetowych (będą dostępne limity kwotowe).

Rozwój aplikacji mobilnej GOmobile.

 • dodanie nowej metody potwierdzania transakcji – Mobilna Autoryzacja za pomocą GOmobile ,
 • dodatkowe funkcjonalności: zarządzanie szablonami, zlecenie przelewów z datą przyszłą i zarządzanie nimi, zarządzanie kartami płatniczymi,
 • wprowadzenie możliwości stosowania silnego uwierzytelniania klienta

       Zmiany obowiązujące od 9 listopada 2019 roku

Dokumenty podlegające zmianie:
 1. „Ogólne Warunki Umowy Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu”;
 2. „Komunikat do Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu”;
 3. „Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla Klientów detalicznych”;
 4. „Tabela oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych Klientów detalicznych”.
 5.  
Najważniejsze zmiany w dokumentach obejmują:
 1. wprowadzenie do oferty Konta Pomocniczego Wealth Management – dla Klientów Bankowości Prywatnej;
 2. wprowadzenie do oferty Karty Mastercard Multiwalutowej, Karty Debetowej Wealth Management Visa;
 3. zniesienie opłaty w wysokości 25 zł za wydanie karty debetowej w miejsce zastrzeżonej na wniosek (zgłoszenie) Klienta;
 4. zniesienie opłaty w wysokości 25 zł za wydanie oraz wznowienie karty po upływie terminu ważności– dla Pełnomocnika;
 5. wycofanie z oferty sprzedażowej Złotej Karty Debetowej Mastercard;
 6. rozszerzenie funkcjonalności bankowości telefonicznej.
Podstawy prawne wprowadzanych zmian

§50 ust. 2 pkt 1) i 2):

„Zmiana postanowień Umowy, postanowień Umowy, w tym w zakresie opłat i prowizji oraz oprocentowania zmiennego, może nastąpić na skutek wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych okoliczności:

 1. wprowadzenie nowych lub zmiany obowiązujących przepisów prawa, lub wydanie przez uprawnione organy państwowe rekomendacji lub interpretacji, a także określonej decyzji administracyjnej, w sprawie sposobu stosowania tych przepisów – w zakresie, w jakim Bank ma obowiązek ich wprowadzenia lub stosowania w celu prawidłowego wykonania Umowy,
 2. zmiany w produktach i usługach Banku, związane z postępem technologicznym i informatycznym, które to zmiany zwiększają bezpieczeństwo lub ułatwiają Posiadaczowi korzystanie z usług i produktów Banku, o ile zapewni to należyte wykonanie Umowy i powoduje konieczność dostosowania postanowień Umowy”.
Okoliczności faktyczne wprowadzanych zmian
 1. Konieczność dostosowania dokumentów do postanowień:
 • Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji;
 • znowelizowanej ustawy o usługach płatniczych;
 • zaktualizowanego Porozumienia międzybankowego w sprawie stosowania usługi polecenia zapłaty
 1. wdrożenie dodatkowych funkcjonalności  opisanych w części dotyczącej najważniejszych zmian.
Uprawnienia Klienta w przypadku braku akceptacji wprowadzanych zmian

Jeśli akceptują Państwo zmiany, nie trzeba podejmować dodatkowych działań. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na proponowane zmiany wzorców umownych, do 8 listopada 2019 r.  mają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu lub wypowiedzenia danej umowy bez ponoszenia opłat. Jeżeli:

 1. zgłoszą Państwo sprzeciw wobec proponowanych zmian – umowa wygaśnie w dniu poprzedzającym wprowadzenie zmian (14 września lub 9 listopada 2019 roku);
 2. wypowiedzą Państwo umowę – rozwiąże się ona ze skutkiem od dnia poinformowania o zmianach, jednak nie później niż od dnia jej wejścia w życie.

Karty kredytowe

       Zmiany wchodzące w życie 14 września 2019 roku

Dokumenty podlegające zmianie
 1. Ogólne warunki umowy (Karta kredytowa),

 2. Regulamin Kart kredytowych dla klientów detalicznych,

 3. Ogólne Warunki Umowy Karta kredytowa Carrefour Mastercard,

 4. Regulamin Kart kredytowych Carrefour Mastercard dla klientów detalicznych.

Najważniejsze zmiany w dokumentach obejmują
 • udostępniony został nowy system bankowości internetowej GOonline oraz aplikacji mobilnej GOmobile,
 • nowe zapisy dotyczące SCA obowiązujące na mocy dyrektywy PSD2 wchodzące w życie z dniem 14 września 2019.

       Zmiany wchodzące w życie 9 listopada 2019 roku

Dokumenty podlegające zmianie
 1. Taryfa prowizji i opłat dotyczących kart kredytowych dla klientów detalicznych obowiązuje od 9 listopada 2019 r. dla umów zawartych do 11 sierpnia 2019 r.

 2. Taryfa prowizji i opłat Kart kredytowych Carrefour Mastercard dla klientów detalicznych

 3. Taryfa prowizji i opłat Kart kredytowych oferowanych w punktach BNP Paribas Bank Polska S.A.

 4. Taryfa prowizji i opłat Kart kredytowych ABRA MASTERCARD BNP Paribas Bank Polska S.A.

 5. Taryfa prowizji i opłat Kart kredytowych partnerskich BNP Paribas Bank Polska S.A.

Najważniejsze zmiany w dokumentach obejmują
 • udostępnienie możliwości korzystania z serwisu SMS – aktywacja funkcjonalności dostępna w bankowości internetowej. Opłata za usługę wskazana jest w „Taryfie prowizji i opłat dotyczących kart kredytowych dla klientów detalicznych”,
 • dla kart VISA obniżeniu ulega prowizja za przewalutowanie transakcji w walucie innej niż PLN – z 3% do 2%. Zmianie ulega też sposób prezentacji prowizji, będzie widoczna jako odrębna prowizja na zestawieniu transakcji,
 • sposób wyliczania minimalnej kwoty do zapłaty: w jej skład zostaje zaliczone 3% odsetek umownych,
 • umożliwienie korzystania ze środków z nadpłaty w ramach dostępnego limitu kredytowego,
 • wyodrębnienie grupy transakcji szczególnych (transakcji w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory) i wprowadzenie prowizji za realizację tego typu transakcji (wskazanej w „Taryfie prowizji i opłat dotyczących kart kredytowych dla klientów detalicznych”),
 • dla kart Mastercard World Elite wydłużony zostanie okres bezodsetkowy do 58 dni,
 • dla kart Mastercard World Elite zostaje wprowadzona usługa czasowego przyznania dodatkowej kwoty Awaryjnego limitu,
 • w związku z zakończeniem współpracy z Centrum Posnania sp. z o.o.:
  • karta Posnania Mastercard Złota zostanie zastąpiona kartą Mastercard Gold z miesięczną opłatą za korzystanie z karty głównej - 15 zł,
  • karta Posnania Mastercard Srebrna zostanie zastąpiona kartą Mastercard Standard z miesięczną opłatą za korzystanie z karty głównej 9 zł,
  • nowe karty otrzymacie Państwo w odrębnej korespondencji.
 • pełne zestawienie opłat i prowizji (w tym opis warunków uprawniających do obniżenia opłaty za prowadzenie konta) zawarte jest w „Taryfie prowizji i opłat dotyczących kart kredytowych dla klientów detalicznych”,
 • udostępnienie Planów ratalnych w ratach kapitałowo – prowizyjnych i wprowadzenie opłaty za rozłożenie transakcji na raty (wskazanej w „Taryfie prowizji i opłat dotyczących kart kredytowych dla klientów detalicznych”).
 • zmiany nie wpływają na prawa nabyte przez Państwa w okresie obowiązywania Promocji i Sprzedaży Premiowych, do których przystąpili Państwo przed 9 listopada 2019 r.
Podstawy prawne wprowadzanych zmian

§7 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 Regulaminu Kart kredytowych dla klientów detalicznych (oraz odpowiednio §6 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 Regulaminu Kart kredytowych Carrefour Mastercard dla klientów detalicznych):

 

2 Poza zmianą Umowy wymienioną w ust. 1 Bank może, w trybie określonym w ust. 6, z ważnych powodów wymienionych w ust. 3 zmienić Umowę, w tym wysokość opłat i prowizji, z wyłączeniem postanowień indywidualnie uzgodnionych z Posiadaczem.

3. Ważnymi powodami zmiany Umowy są:

 1. wprowadzenie nowych lub zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wydanie przez uprawnione organy państwowe rekomendacji lub interpretacji w sprawie sposobu stosowania tych przepisów, jeżeli powoduje to konieczność dostosowania postanowień Umowy do rozwiązań wynikających z wydawanych przepisów prawa, rekomendacji lub interpretacji,

 2. 2) zmiany funkcjonalności usług lub produktów bankowych, oferowanych przez Bank, spowodowane zmianami infrastruktury informatycznej Banku, niepowodujące dodatkowych zobowiązań po stronie Posiadacza, w zakresie w jakim powoduje to konieczność dostosowania postanowień Umowy

 3. (…)

 4. wzrost kosztów związanych z Umową wskutek wzrostu kosztów zewnętrznych Banku, w tym zmian cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, opłat licencyjnych, rozliczeń międzybankowych, kosztów ubezpieczeń lub produktów komplementarnych, w zakresie w jakim koszty te wpływają na koszty usług świadczonych przez Bank.”

Okoliczności faktyczne wprowadzanych zmian

1. Konieczności dostosowania dokumentów do postanowień:

 • Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji,
 • znowelizowanej ustawy o usługach płatniczych,
 • zaktualizowanego Porozumienia międzybankowego w sprawie stosowania usługi polecenia zapłaty

2. Wdrożenie dodatkowych funkcjonalności szczegółowo opisanych w części dotyczącej najważniejszych zmian;

3. Wzrost kosztów (dane GUS Q1 2019 vs Q1 2018):

 • działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – wzrost o 14%,
 • działalność usługowa w zakresie informacji – wzrost o 38,3%,
 • usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego; usługi doradztwa związane z zarządzaniem – wzrost o 13,9%,
 • reklama, badanie rynku i opinii publicznej – wzrost o 6,4%,
 • wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych – wzrost o 1,2%,
 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie realne brutto w sektorze przedsiębiorstw – wzrost o 5,3%.
Uprawnienia klienta w związku z wprowadzanymi zmianami

Jeśli akceptują Państwo zmiany, nie trzeba podejmować dodatkowych działań. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na proponowane zmiany wzorców umownych, do 8 listopada 2019 roku mają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu lub wypowiedzenia danej umowy bez ponoszenia opłat. Jeżeli:

 1. zgłoszą Państwo sprzeciw wobec proponowanych zmian – umowa wygaśnie w dniu poprzedzającym wprowadzenie zmian (14 września lub 9 listopada 2019 roku),

 2. wypowiedzą Państwo umowę – rozwiąże się ona ze skutkiem od dnia poinformowania o zmianach, jednak nie później niż od dnia jej wejścia w życie.

Dodatkowe informacje

 • Ubezpieczenia

 • Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

 • Arkusz informacyjny dla deponentów

Ubezpieczenia

Informujemy, że dla tych z Państwa, którzy posiadają ubezpieczenie z ochroną ubezpieczeniową gwarantowaną przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. lub Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce, Bank udostępnił możliwość zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego za pośrednictwem formularza on-line. Formularz dostępny jest na stronie www.roszczenia.cardif.pl

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

(Klauzula informacyjna RODO)

W związku z planowaną fuzją operacyjną oraz zmianami w zasadach przetwarzania Państwa danych przekazujemy zaktualizowaną informację o zasadach przetwarzania Państwa danych przez BNP Paribas Bank Polska S.A., które będą obowiązywać od dnia 9 listopada 2019 roku. Szczegółowe zasady znajdują się na trwały nośniku w sekcji „Klauzula informacyjna”.

Arkusz informacyjny dla deponentów

Coroczną informację o zasadach gwarantowania depozytów oraz zasadach dokonywania wypłat środków gwarantowanych przekazujemy na trwałym nośniku w sekcji „Arkusz dla deponentów”.

Doręczenie wzorców umownych/ informacji

 

Szczegółowe zmiany w dokumentach wyeksponowano (poprzez wyróżnienie kolorem lub przekreślenie treści) w tekstach jednolitych wzorców i zostały one Państwu udostępnione na stronie internetowej Banku pod adresem www.bnpparibas.pl/informacja-o-zmianach oraz - w oparciu o technologię rejestrów rozproszonych blockchain gwarantującą niezmienność i autentyczność dokumentów - na stronie internetowej Krajowej Izby Rozliczeniowej („KIR”) pod adresem https://tn.kir.pl.

Aby zapoznać się z dokumentami zamieszczonymi na stronie KIR, w polu „Wpisz skrót dokumentu” należy wprowadzić następujący identyfikator (hash):

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rozwiązanie technologiczne udostępnione przez KIR spełnia wymogi regulacyjne prawodawstwa europejskiego (w tym jest zgodne z definicją trwałego nośnika informacji określoną w ustawie o usługach płatniczych) i odpowiada oczekiwaniom sektora bankowego w zakresie publikacji dokumentów przeznaczonych do szerokiej grupy odbiorców.

Warto podkreślić, że BNP Paribas Bank Polska S.A. jako jeden z pierwszych podmiotów w Polsce wykorzystuje powyższe udogodnienie.

INFORMACJA O ZMIANACH W OFERCIE PRODUKTOWEJ BANKU

Rachunki bankowe
 1. numery rachunków oraz waluta w których są prowadzone, nie ulegną zmianie.
 2. wszystkie zlecone przelewy oraz zlecenia stałe będą wykonywane zgodnie z  obecnie ustalonym harmonogramem.
 3. zmianie ulega kod BIC/ SWIFT dla transakcji w walucie obcej i zagranicznych: PPABPLPKXXX,
 4. posiadane przez Państwa rachunki bankowe otrzymują nowe nazwy zgodnie z poniższą tabelą:
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
 
 
   
     
   
   
   

 

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand