JESTEŚMY NAJBARDZIEJ ODPOWIEDZIALNYM BANKIEM W POLSCE

Logo rankingu odpowiedzialnych firm.

Skąd to wiemy?

Bank BNP Paribas, po raz czwarty z rzędu, znalazł się w ścisłej czołówce Rankingu Odpowiedzialnych Firm.

Bank zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej oraz w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy

CSR i Zrównoważony Rozwój, czyli co?

Grupa ludzi trzymająca w dłoniach małe roślinki.

CSR (ang. Corporate Social Responsibility) czyli społeczna odpowiedzialność biznesu to najprościej sposób, w jaki robimy biznes – odpowiedzialny biznes to biznes fair i uczciwy.

CSR to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają najwyższe standardy etyczne, interesy społeczne i aspekty środowiskowe. Bycie odpowiedzialnym oznacza uwzględnianie odpowiedzialności we wszystkich aspektach prowadzonej działalności, m.in. budowanie etycznych relacji z wszystkimi interesariuszami organizacji (pracownikami, klientami, dostawcami) ochronę środowiska czy działanie na rzecz społeczności lokalnych.

Zrównoważony rozwój to rozwój społeczno-gospodarczy, który zaspokaja potrzeby współczesnych społeczeństw, nie naruszając możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Zakłada równoległy rozwój gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rolą odpowiedzialnych instytucji finansowanych, w tym naszego banku jest wspieranie i finansowanie inwestycji oraz klientów działających zgodnie z zasadami 
do zrównoważonego rozwoju oraz ograniczanie finansowania dla projektów i podmiotów które działają niezgodnie z tym kierunkiem.

Elektrownia słoneczna.
Młoda, uśmiechnięta dziewczyna.

Odpowiedzialne decyzje finansowe podejmowane są po analizie kryteriów ESG (environmental, social governance) – środowiskowych, społecznych i dot. ładu korporacyjnego.

Kluczowym wymiarem odpowiedzialności naszego banku jest wspieranie rozwoju gospodarki poprzez odpowiedzialne finansowanie. W Banku BNP Paribas rozumiemy je jako dbanie o najwyższe standardy etyczne, prowadzenie monitoringu środowiskowych, społecznych i ekonomicznych (ESG) aspektów zawieranych transakcji u wszystkich swoich Klientów, a także oferowanie Klientom produktów i usług, odpowiadających na wyzwania globalne oraz uwarunkowania rynku lokalnego, a tym samym na zmieniające się potrzeby naszych Klientów.

Wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Cele Zrównoważonego Rozwoju.

„Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju” to wizja budowy lepszego świata z korzyścią dla wszystkich ludzi. Zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i pokazuje, co należy zrobić, by pokonać wyzwania naszych czasów. To zadania dla państw, przedsiębiorstw i każdego z nas, bo w dzisiejszych czasach wszyscy ludzie muszą tworzyć świat takim, w jakim chcielibyśmy żyć w przyszłości.

Sprawdź, w jaki sposób możesz zaangażować się w realizację poszczególnych celów. Zmieniaj świat razem z nami.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT NASZYCH DZIAŁAŃ Z ZAKRESU CSR I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (CSR&ZR)?

Odpowiedzialność gospodarcza

Stojący rolnik na odpowiedzialnym polu kukurydzy.

Kluczowym wymiarem odpowiedzialności Banku BNP Paribas jest długoterminowe wspieranie rozwoju gospodarki poprzez finansowanie projektów klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw – tak, aby wspierać ich wzrost. Jednocześnie bank monitoruje aspekty ESG (environmental, social, governance) w działalności klientów i realizowanych transakcjach, w sposób szczególny w sektorach zdefiniowanych jako wrażliwe z perspektywy CSR. Decyzje o udzieleniu finansowania poprzedzają analizy społecznego, ekonomicznego i środowiskowego wpływu firmy oraz przedsięwzięcia.

Dwie kobiety w różnym wieku pomagają sobie w pracy.

Odpowiedzialność w miejscu pracy

Odpowiedzialność w miejscu pracy przejawia się przede wszystkim w tworzeniu dobrego środowiska, wspierającego rozwój zawodowy pracowników oraz ich zaangażowanie. Służy promowaniu otwartości, szacunku dla różnorodności oraz gotowości do mobilności zawodowej.

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego

Dwie ręce wkładają plastikową butelkę do śmietnika na plastiki.

Minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko Bank BNP Paribas realizuje w trzech wymiarach: ograniczania negatywnego wpływu działalności operacyjnej i promocji eko-postaw wśród pracowników, odpowiedzialnego finansowania gospodarki i klientów oraz współpracy i zaangażowania w inicjatywy międzysektorowe.

Kilka rąk o różnych kolorach skóry ułożone na znak współpracy.

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność w tym wymiarze oznacza aktywne działanie na rzecz otoczenia, w którym bank prowadzi działalność. To skupienie się na obszarach, w których w najbardziej adekwatny sposób bank może przyczyniać się do pozytywnej zmiany społecznej, tj. na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz wspieraniu edukacji i kultury, szczególnie w małych społecznościach.

Fundacja BNP Paribas

Fundacja BNP Paribas realizuje zadania, które wynikają z odpowiedzialności społecznej banku.

Fundacja przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, wyrównuje szanse edukacyjne i wspiera kulturę w mniejszych miejscowościach.

Od początku swojej działalności w 2006 r. prowadzi autorskie programy stypendialne, kieruje zaangażowaniem społecznym naszych pracowników i współpracuje z organizacjami społecznymi – wspiera je merytorycznie i finansowo.

Maria, pracownik banku z obszaru Zrównoważonego Rozwoju.

Fundacja koordynuje również program wolontariatu pracowniczego, w ramach którego pracownicy działają na rzecz środowisk lokalnych. Wolontariusze dopasowują formę zaangażowania do swoich możliwości i potrzeb. Mogą działać indywidualnie lub zespołowo, realizować własne inicjatywy lub wziąć udział w akcjach społecznych, które koordynuje fundacja wraz z organizacjami pozarządowymi. Każdemu pracownikowi przysługuje na cele charytatywne 16 dodatkowych godzin urlopu w ciągu roku.

Fundacja BNP Paribas realizuje misję społeczną banku m.in. poprzez koordynację programu wolontariatu pracowniczego. W 2021 bankowi wolontariusze poświęcili prawie 25 tys. godzin na rzecz innych, angażując się w oddolne inicjatywy, Szlachetną Paczkę, czy akcję krwiodawstwa „Krwinka”. Jeżeli masz serce po społecznej stronie i chciałbyś/chciałabyś udzielać się społecznie, znajdziesz w banku szerokie możliwości wolontariatu i zaangażowania społecznego!

Maria GawlikowskaEkspertka ds. Projektów SpołecznychBank BNP Paribas

Dołącz do Banku, który dba o Diversity & Inclusion

Promowanie różnorodności

Rafał, pracownik banku z obszaru IT.

Różnorodność jest naszą siłą. Dzięki niej tworzymy nowoczesną, odpowiedzialną społecznie organizację, która rozumie zachodzące w świecie zmiany i potrafi tworzyć innowacyjne rozwiązania rynkowe. W naszym banku każdy pracownik ma możliwość rozwijać swoje zdolności i kompetencje. Takie wartości, jak otwartość, tolerancja, szacunek dla różnorodności, dbanie o bezpieczeństwo i poczucie przynależności każdego pracownika są wpisane w DNA Grupy BNP Paribas.

Logo programu banku Kobiety Zmieniające BNP Paribas.

Kobiety Zmieniające BNP Paribas

Misją jest uwolnienie potencjału kobiet w celu budowania różnorodnej organizacji, która wspiera realizację strategii banku i rozwój jego pracowników. Grupa BNP Paribas wspiera przedsiębiorczość kobiet poprzez organizowanie programów biznesowych, dostarczanie narzędzi, budowanie świadomości w młodym pokoleniu.

Działania na rzecz dostępności

Zwiększanie dostępności produktów i usług to jedno z wielu zobowiązań Banku BNP Paribas w ramach Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju Banku. W marcu 2022 ogłosiliśmy nową strategię "GObeyond" na lata 2022-2025, w której utrzymujemy założenie i chęć bycia liderem w obszarze zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest zapewnienie Klientom większej dostępności i wygody. Konsekwentnie pracujemy nad podnoszeniem standardów placówek, kierując się wyborami Klientów i dbając jednocześnie o komfort pracy naszych doradców.

Uśmiechnięty mężczyzna na wózku inwalidzkim w miejscu pracy.
Grupa osób z symbolami tęczowymi na rękach pokazują współpracę.

BNP Paribas Pride Poland

Celem grupy jest współtworzenie przyjaznej i inkluzywnej atmosfery w miejscu w pracy tak, aby żaden z pracowników nie czuł się wykluczony z powodu swojej orientacji seksualnej. Chcemy walczyć ze wszelkimi przejawami dyskryminacji, co zamierzamy osiągnąć poprzez edukację oraz bliską współpracę z managementem oraz działem HR przy tworzeniu wspólnej strategii dotyczącej kwestii LGBT+.

Nagrody

Liczne nagrody i wyróżnienia doceniające naszą aktywność w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, to dla nas wyróżnienie, ale także zobowiązanie do dalszego działania na rzecz zmian w otaczającym nas świecie.

Dołącz do Banku BNP Paribas

Sprawdź, kogo aktualnie szukamy.