Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
 

Akcjonariat

Akcjonariusze

Struktura akcjonariatu Banku wg stanu na 4 kwietnia 2022 r. z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (WZ):

Nazwa podmiotu

    Liczba akcji    

% udział
w kapitale zakładowym

Liczba głosów na WZ

% udział w ogólnej liczbie głosów na WZ

BNP PARIBAS łącznie:

128 991 553

87,40%

128 991 553

87,40%

BNP Paribas bezpośrednio

93 501 327

63,35%

93 501 327

63,35%

BNP Paribas Fortis SA/NV bezpośrednio

35 490 226

24,05%

35 490 226

24,05%

Pozostali

18 601 597

12,60%

18 601 597

12,60%

Razem

147 593 150

100,00%

147 593 150

100,00%

 

4 kwietnia 2022 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Banku z kwoty 147 518 782 zł do kwoty 147 593 150 zł w wyniku objęcia 74 368 akcji serii M w wykonaniu praw z objętych wcześniej imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A2 – patrz: Raport Bieżący 12/2022 

2 czerwca 2021 r. została zakończona transakcja sprzedaży akcji Banku przez jego dwóch akcjonariuszy – BNP Paribas SA oraz Rabobank International Holding B.V. („Akcjonariusze”), której celem była sprzedaż przez Akcjonariuszy nie więcej niż 7 472 786 akcji zwykłych na okaziciela Banku, stanowiących łącznie nie więcej niż 5,07% udziału w kapitale zakładowym Banku oraz reprezentujących nie więcej niż 5,07% ogólnej liczby głosów w Banku.


Materiały ze spotkania w dniu 1 czerwca 2021 r. zorganizowanego w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu „ABB” (tylko wersja angielska) – patrz: Raport Bieżący 30/2021 

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy obejmuje 147 593 150 szt. akcji imiennych i na okaziciela, które uprawniają do 147 593 150 głosów na Walnym Zgromadzeniu, a struktura kształtuje się następująco:

 1. akcje serii A - 15 088 100 szt. uprawniających do wykonywania
  15 088 100 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 2. akcje serii B – 7 807 300 szt. uprawniających do wykonywania
  7 807 300 głosów na Walnym Zgromadzeniu, 4 akcje są uprzywilejowane - przywilej obejmuje prawo uzyskania wypłaty pełnej sumy nominalnej przypadającej na akcje w razie likwidacji banku po zaspokojeniu wierzycieli, w pierwszej kolejności przed wypłatami przypadającymi na akcje zwykłe, które to wypłaty wobec wykonania przywileju mogą nie pokryć sumy nominalnej tych akcji;
 3. akcje serii C – 247 329 szt. uprawniających do wykonywania
  247 329 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 4. akcje serii D – 3 220 932 szt. uprawniających do wykonywania
  3 220 932 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 5. akcje serii E - 10 640 643 szt. uprawniających do wykonywania
  10 640 643 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 6. akcje serii F - 6 132 460 szt. uprawniających do wykonywania
  6 132 460 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 7. akcje serii G - 8 000 000 szt. uprawniających do wykonywania
  8 000 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 8. akcje serii H - 5 002 000 szt. uprawniających do wykonywania
  5 002 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 9. akcje serii I - 28 099 554 szt. uprawniających do wykonywania
  28 099 554 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 10. akcje serii J - 2 500 000 szt. uprawniających do wykonywania
  2 500 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 11. akcje serii K - 10 800 000 szt. uprawniających do wykonywania
  10 800 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 12. akcje serii L - 49 880 600 szt. uprawniających do wykonywania
  49 880 600 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 13. akcje serii M – 174 232 szt. uprawnionych do wykonywania
  174 232 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane.