Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 

Wybrane dane finansowe i wskaźniki

Poniżej prezentujemy podstawowe pozycje Skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku.

Najważniejszym wydarzeniem wpływającym na poziom zysku netto w 2020 r. oraz na porównywalność wyników z 2019 r. była pandemia koronawirusa, która rozpoczęła się w Polsce w marcu 2020 r. i istotnie zmieniła sytuację makroekonomiczną oraz uwarunkowania działalności Grupy i jej klientów. Czynniki, które w największym stopniu wpłynęły na wyniki finansowe Grupy to:

- obniżenie poziomu stóp procentowych NBP dokonane przez Radę Polityki Pieniężnej decyzjami z 17 marca, 8 kwietnia i 28 maja 2020 (dla stopy referencyjnej z poziomu 1,5% do 0,1%). Zmiany te spowodowały spadek stóp rynkowych i w konsekwencji spadek wyniku odsetkowego Grupy, w pewnym stopniu złagodzony przez podjęte działania dostosowawcze w obszarze polityki cenowej. Wynik z tytułu odsetek w 2020 r. był o 108 689 tys. zł (o 3,4%) niższy w porównaniu do 2019 r. Dodatkowo zmiany krzywej dochodowości miały negatywny wpływ na wynik na portfelu kredytowym wycenianym do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, czyli na wynik z działalności inwestycyjnej Grupy;

- zaburzenia działalności gospodarczej wywołane obostrzeniami sanitarnymi wprowadzonymi w Polsce w końcu pierwszego i na początku czwartego kwartału 2020 r., które wpłynęły negatywnie na sytuację ekonomiczną i w konsekwencji doprowadziły do istotnego wzrostu kosztów ryzyka w związku z uwzględnieniem dodatkowych odpisów wynikających ze zmiany scenariuszy makroekonomicznych w następstwie COVID-19. Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe w 2020 r. był ujemny i wyniósł 601 499 tys. zł, w porównaniu do 441 890 tys. zł w 2019 r. (wzrost o 159 609 tys. zł, tj. o 36,1%). Szacuje się, że wpływ COVID-19 na koszty ryzyka w 2020 wyniósł 236 498 tys. zł i wynika przede wszystkim ze zmiany scenariuszy makroekonomicznych w następstwie COVID-19 (forward looking PD i LGD wyznaczone w oparciu o wygładzone prognozy makro) oraz oceny Banku w zakresie spodziewanego przyszłego wpływu obecnej sytuacji gospodarczej na parametry ryzyka dla wybranych typów klientów;

- istotne ograniczenie aktywności oraz zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń i zachowań klientów Grupy, które negatywnie wpłynęły na skalę działalności biznesowej i w konsekwencji na poziom wyników z tytułu prowizji i opłat oraz wyniku z działalności handlowej.

Czynnikiem, który do pewnego stopnia złagodził niekorzystny wpływ pandemii na poziom wyników finansowych Grupy w 2020 r. jest fakt zakończenia w listopadzie 2019 r. fuzji operacyjnej Banku i Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. („RBPL”, „Core RBPL”) i tym samym brak negatywnego wpływu kosztów integracji.

 

 

Skonsolidowane dane finansowe

w tys. zł 2020-12-31 (narastająco) 2019-12-31 (narastająco)
Wynik z tytułu odsetek 3 060 070 3 168 759
Wynik z tytułu opłat i prowizji 916 095 819 937
Wynik przed opodatkowaniem 1 110 567 872 955
Wynik po opodatkowaniu 733 095 614 694
Całkowite dochody ogółem 863 677 598 766
Przepływy środków pieniężnych netto, razem (1 127 889) 1 407 756
w tys. zł 2020-12-31 2019-12-31
Aktywa razem 119 577 288 109 954 142
Kredyty i pożyczki udzielone klientom razem 75 637 117 73 811 039
Zobowiązania razem 107 546 761 98 794 759
Zobowiązania wobec klientów 90 051 004 86 134 984
Kapitał akcyjny 147 419 147 419
Kapitał własny razem 12 030 527 11 159 383

 

Wybrane skonsolidowane wskaźniki finansowe

  2020 2019
Stopa zwrotu z kapitału1 6,2%* 8,7%*
Stopa zwrotu z aktywów2 0,6%* 0,9%*
Marża odsetkowa netto3 2,6% 2,9%
Koszty/Dochody4 53,5%* 55,3%*
Koszty ryzyka kredytowego5 (0,78%)* (0,59%)
Kredyty (netto)/Depozyty6 84,0% 85,7%
Kredyty brutto/Razem źródła finansowania7 79,2% 82,2%
Zysk (strata) na jedną akcję w zł 4,97 4,17
Łączny współczynnik kapitałowy 18,65%  15,05%
Współczynnik kapitału Tier1 13,55% 12,80%

 

* Wartości znormalizowane wyliczone z wyłączeniem: kosztów integracji (w 2020 r. wartość dodatnia 15 336 tys. zł, w 2019 ujemna - 414 537 tys. zł). Wpływ kosztów integracji na zysk netto został oszacowany z zastosowaniem stopy podatku dochodowego 19%. W przypadku kategorii „koszty” wielkość widoczną w sprawozdaniu finansowym pomniejszono o wielkość kosztów integracji ewidencjonowanych w ramach ogólnych kosztów administracyjnych oraz amortyzacji. W przypadku kategorii „dochody” wielkości rachunku zysków i strat składające się na wynik z działalności bankowej skorygowano o koszty integracji ewidencjonowane w ramach pozostałych kosztów operacyjnych. Od 2020 r. rezerwy na postępowania dotyczące kredytów mieszkaniowych w CHF prezentowane są jako osobna linia, poza dochodami, zmianę tę uwzględniono dla roku 2019.

(1) Relacja zysku netto do średniego kapitału własnego obliczonego na bazie stanów na koniec kwartałów.

(2) Relacja zysku netto do średnich aktywów obliczonych na bazie stanów na koniec kwartałów.

(3) Relacja wyniku z tytułu odsetek do średnich aktywów obliczonych na bazie stanów na koniec kwartałów.

(4) Relacja sumy ogólnych kosztów administracyjnych i amortyzacji do wyniku z działalności bankowej, obliczonego jako suma wyniku z tytułu odsetek, wyniku z tytułu opłat i prowizji, przychodów z tytułu dywidend, wyniku na działalności handlowej, wyniku na działalności inwestycyjnej, wyniku na rachunkowości zabezpieczeń oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.

(5) Relacja wyniku odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe do średniego stanu kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom, wycenianych wg zamortyzowanego kosztu, obliczonego na bazie stanów na koniec kwartałów.

(6) Relacja kredytów i pożyczek udzielonych klientom (netto) do depozytów klientów. Stan na koniec okresu.

(7) Relacja kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom do sumy zobowiązań wobec klientów, wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, kredytów otrzymanych od innych banków oraz zobowiązań podporządkowanych. Stan na koniec okresu.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand