Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 

Wybrane dane finansowe i wskaźniki

Poniżej prezentujemy podstawowe pozycje Skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku.

Najważniejszym wydarzeniem wpływającym na wzrost poziomu zysku netto w 2019 r. oraz na porównywalność wyników z 2018 r. była realizacja w dniu 31 października 2018 r. transakcji nabycia przez Bank Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. („RBPL”). W konsekwencji zastosowanej metody przeprowadzenia i rozliczenia transakcji, w rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Banku za 2018 r. ujęto przychody i koszty RBPL zrealizowane po dniu 31 października 2018 r. tj. za dwa ostatnie miesiące 2018 r. 
Na porównywalność wyników zrealizowanych w analizowanych okresach wpłynęły dodatkowo następujące czynniki:
• zaksięgowanie w ciężar kosztów funkcjonowania oraz pozostałych kosztów operacyjnych 2019 r. kosztów integracji w kwocie 414 537 tys. zł wobec 265 804 tys. zł kosztów integracji w 2018 r. (dotyczących procesu połączenia Banku z RBPL oraz wcześniejszych procesów łączenia banków: BGŻ S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. i przejęcia SKOK Rafineria);
• dokonanie wstępnego rozliczenia księgowego połączenia jednostek i wyliczenia zysku z tytułu okazyjnego nabycia RBPL, w wyniku którego w 2018 r., w kategorii pozostałe przychody operacyjne ujęto kwotę 291 706 tys. zł;
• rozpoznanie w wynikach 2018 r. ujemnego odpisu z tytułu oczekiwanych strat kredytowych w horyzoncie 12-miesięcy dla kredytów i pożyczek udzielonych klientom bez utraty wartości i należności od banków oraz dłużnych papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu („ECL”), w łącznej kwocie 238 897 tys. zł. 

 

 

Skonsolidowane dane finansowe

w tys. zł 2019-12-31 (narastająco) 2018-12-31 (narastająco)
Wynik z tytułu odsetek 3 168 759 2 106 851
Wynik z tytułu opłat i prowizji 819 937 567 390
Wynik przed opodatkowaniem 872 955 468 896
Wynik po opodatkowaniu 614 694 360 378
Całkowite dochody ogółem 598 766 359 569
Przepływy środków pieniężnych netto, razem 1 407 756 (17752)
w tys. zł 2019-12-31 2018-12-31
Aktywa razem 109 954 142 109 022 519
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 73 811 039 73 413 950
Zobowiązania razem 98 794 759 98 462 706
Zobowiązania wobec klientów 86 134 984 87 191 708
Kapitał akcyjny 147 419 147 419
Kapitał własny razem 11 159 383 10 559 813

 

Wybrane skonsolidowane wskaźniki finansowe

  2019 2018
Stopa zwrotu z kapitału1 8,7%* 6,5%*
Stopa zwrotu z aktywów2 0,9%* 0,6%*
Marża odsetkowa netto3 2,9% 2,7%
Koszty/Dochody4 55,7%* 59,9%*
Koszty ryzyka kredytowego5 (0,59%)* (0,55%)
Kredyty (netto)/Depozyty6 85,7% 84,2%
Kredyty brutto/Razem źródła finansowania7 82,2% 81,3%
Zysk (strata) na jedną akcję 4,17 3,63
Łączny współczynnik kapitałowy 15,03%  14,63%
Współczynnik kapitału Tier1 12,78% 12,38%

 

* Wartości znormalizowane wyliczone z wyłączeniem: kosztów integracji (2019 -  414 537 tys. zł, 2018 - 265 804 tys. zł), odpisu z tytułu oczekiwanych strat kredytowych w związku z przejęciem Podstawowej Działalności RBPL (2018 - 238 897 tys. zł) oraz zysku z tytułu okazyjnego nabycia Podstawowej Działalności RBPL (2018 - 291 706 tys. zł). Wpływ kosztów integracji oraz kosztów odpisu z tytułu oczekiwanych strat kredytowych na zysk netto został oszacowany z zastosowaniem standardowej stopy podatku dochodowego 19%. W przypadku kategorii „koszty” wielkość widoczną w sprawozdaniu finansowym pomniejszono o wielkość kosztów integracji ewidencjonowanych w ramach ogólnych kosztów administracyjnych oraz amortyzacji. W przypadku kategorii „dochody” wielkości rachunku zysków i strat składające się na wynik z działalności bankowej skorygowano o koszty integracji ewidencjonowane w ramach pozostałych kosztów operacyjnych oraz zysk z tytułu okazyjnego nabycia Podstawowej Działalności RBPL. 

(1) Relacja zysku netto do średniego kapitału własnego obliczonego na bazie stanów na koniec kwartałów.

(2) Relacja zysku netto do średnich aktywów obliczonych na bazie stanów na koniec kwartałów.

(3) Relacja wyniku z tytułu odsetek do średnich aktywów obliczonych na bazie stanów na koniec kwartałów. Z uwagi na istotny wzrost sumy bilansowej na dzień 31.10.2018 oraz prospektywne ujęcie wyniku odsetkowego nabytej Podstawowej Działalności RBPL za dwa ostatnie miesiące 2018 w wyniku odsetkowym Banku - dla IV kwartału 2018 przyjęto średnią ważoną liczbą dni.

(4) Relacja sumy ogólnych kosztów administracyjnych i amortyzacji do wyniku z działalności bankowej, obliczonego jako suma wyniku z tytułu odsetek, wyniku z tytułu opłat i prowizji, przychodów z tytułu dywidend, wyniku na działalności handlowej, wyniku na działalności inwestycyjnej, wyniku na rachunkowości zabezpieczeń oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.

(5) Relacja wyniku odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe do średniego stanu kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom, wycenianych wg zamortyzowanego kosztu, obliczonego na bazie stanów na koniec kwartałów.

(6) Relacja kredytów i pożyczek udzielonych klientom (netto) do depozytów klientów. Stan na koniec okresu.

(7) Relacja kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom do sumy zobowiązań wobec klientów, wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, kredytów otrzymanych od innych banków oraz zobowiązań podporządkowanych. Stan na koniec okresu.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand