Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 

Wybrane dane finansowe i wskaźniki

Poniżej prezentujemy podstawowe pozycje Skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku.

Najważniejszym wydarzeniem wpływającym na poziom zysku netto 2018 r. oraz na porównywalność wyników z 2017 r. była realizacja w dniu 31 października 2018 r. transakcji nabycia Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. („RBPL”) opisana bardziej szczegółowo w rozdziale 4.2. „Transakcja nabycia Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.” Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.

W konsekwencji zastosowanej metody przeprowadzenia i rozliczenia transakcji, w rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Banku za 2018 r. ujęto przychody i koszty Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. zrealizowane po dniu 31 października 2018 r. tj. za dwa ostatnie miesiące 2018 r.

Dodatkowo na porównywalność wyników zrealizowanych w latach 2018 i 2017 wpłynęły następujące czynniki związane ze wspomnianą transakcją:

• dokonanie wstępnego rozliczenia księgowego połączenia jednostek i wyliczenia zysku z tytułu okazyjnego nabycia Podstawowej Działalności RBPL, w wyniku którego w kategorii pozostałe przychody operacyjne ujęto kwotę 291 706 tys. zł,

• rozpoznanie odpisu z tytułu oczekiwanych strat kredytowych w horyzoncie 12-miesięcy dla kredytów i pożyczek udzielonych klientom, należności od banków, bez utraty wartości oraz dłużnych papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu, rozliczonego przez wynik 2018 r., w łącznej kwocie 238 897 tys. zł,

• zaksięgowanie w ciężar kosztów funkcjonowania oraz pozostałych kosztów operacyjnych 2018 r. kosztów integracji w kwocie 265 804 tys. zł wobec 35 641 tys. zł kosztów integracji w 2017 r. (dotyczących wcześniejszych procesów połączeniowych).

 

Skonsolidowane dane finansowe

w tys. zł 31.12.2018 (narastająco) 31.12.2017 (narastająco)
Wynik z tytułu odsetek 2 106 851 1 926 744
Wynik z tytułu opłat i prowizji 567 390 485 979
Wynik przed opodatkowaniem 468 896 453 885
Wynik po opodatkowaniu 360 378 279 707
Całkowite dochody ogółem 359 569 422 192
Przepływy środków pieniężnych netto, razem (17 752) 959 582
w tys. zł 31.12.2018 31.12.2017
Aktywa razem 109 022 519 72 655 491
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 73 413 950 52 967 568
Zobowiązania razem 98 462 706 66 096 028
Zobowiązania wobec klientów 87 191 708 56 328 897
Kapitał akcyjny 147 419 84 238
Kapitał własny razem 10 559 813 6 559 463

 

Wybrane skonsolidowane wskaźniki finansowe

  31.12.2018 31.12.2017
Stopa zwrotu z kapitału1 6,5%* 4,8%*
Stopa zwrotu z aktywów2 0,6%* 0,4%*
Marża odsetkowa netto3 2,7% 2,7%
Koszty/Dochody4 59,9%* 61,0%*
Koszty ryzyka kredytowego5 (0,55%)* (0,61%)
Kredyty (netto)/Depozyty6 84,2% 96,6%
Kredyty brutto/Razem źródła finansowania7 81,3% 87,2%
Zysk (strata) na jedną akcję 3,63 3,32
Łączny współczynnik kapitałowy 14,63% 13,75%
Współczynnik kapitału Tier1 12,38% 10,81%

 

* Wartości znormalizowane wyliczone z wyłączeniem: kosztów integracji (2018 - 265 804 tys. zł, 2017 - 35 641 tys. zł, 2016 - 181 404 tys. zł), odpisu z tytułu oczekiwanych strat kredytowych w związku z przejęciem Podstawowej Działalności RBPL (2018 - 238 897 tys. zł) oraz zysku z tytułu okazyjnego nabycia Podstawowej Działalności RBPL (2018 - 291 706 tys. zł). Wpływ kosztów integracji oraz kosztów odpisu z tytułu oczekiwanych strat kredytowych na zysk netto został oszacowany z zastosowaniem standardowej stopy podatku dochodowego 19%. W przypadku kategorii „koszty” wielkość widoczną w sprawozdaniu finansowym pomniejszono o wielkość kosztów integracji ewidencjonowanych w ramach ogólnych kosztów administracyjnych oraz amortyzacji. W przypadku kategorii „dochody” wielkości rachunku zysków i strat składające się na wynik z działalności bankowej skorygowano o koszty integracji ewidencjonowane w ramach pozostałych kosztów operacyjnych oraz zysk z tytułu okazyjnego nabycia Podstawowej Działalności RBPL.

1 Relacja zysku netto do średniego kapitału własnego obliczonego na bazie stanów na koniec kwartałów.

2 Relacja zysku netto do średnich aktywów obliczonych na bazie stanów na koniec kwartałów.

3 Relacja wyniku z tytułu odsetek do średnich aktywów obliczonych na bazie stanów na koniec kwartałów. Z uwagi na istotny wzrost sumy bilansowej na dzień 31.10.2018 oraz prospektywne ujęcie wyniku odsetkowego nabytej Podstawowej Działalności RBPL za dwa ostatnie miesiące 2018 w wyniku odsetkowym Banku - dla IV kwartału 2018 przyjęto średnią ważoną liczbą dni.

4 Relacja sumy ogólnych kosztów administracyjnych i amortyzacji do wyniku z działalności bankowej, obliczonego jako suma wyniku z tytułu odsetek, wyniku z tytułu opłat i prowizji, przychodów z tytułu dywidend, wyniku na działalności handlowej, wyniku na działalności inwestycyjnej, wyniku na rachunkowości zabezpieczeń oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.

5 Relacja odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek do średniego stanu kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom obliczonego na bazie stanów na koniec kwartałów.

6 Relacja kredytów i pożyczek udzielonych klientom (netto) do depozytów klientów. Stan na koniec okresu.

7 Relacja kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom do sumy zobowiązań wobec klientów, wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, kredytów otrzymanych od innych banków oraz zobowiązań podporządkowanych. Stan na koniec okresu

Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2018 roku (obejmujące Sprawozdanie z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A.)

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń