Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
XIII subskrypcja Lokaty Inwestycyjnej

Zarabiaj na zmianie WIBOR 3M
Możliwość zysku
do 2,30% w skali roku

Załóż online
Kontakt z doradcą
Dostępność
Online
Oddziały
Telefon

XIII Subskrypcja Lokaty Inwestycyjnej Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.

Wybierz lokatę, której oprocentowanie jest zależne od zmian WIBOR 3M. Zyskaj szansę na niestandardowe zyski.

 

Okres subskrypcji: 12.04.2017–26.04.2017 r.

Zamów rozmowę z doradcą

Scenariusze z symulacją wysokości oprocentowania Lokaty Inwestycyjnej

Scenariusz pozytywny

Jeśli stawka referencyjna WIBOR 3M wyniosłaby 27 kwietnia 2017 r. 1,73%, natomiast 25 kwietnia 2018 r. wyniosłaby co najmniej 2,03%, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 2,30% w skali roku.

Scenariusz negatywny

Jeśli stawka referencyjna WIBOR 3M wyniosłaby 27 kwietnia 2017 r. 1,73%, natomiast 25 kwietnia 2018 r. wyniosłaby poniżej 2,03%, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 0,00%.

Zestawienie wyników scenariuszy ze stawkami oprocentowania lokat terminowych oferowanych przez Bank w okresie subskrypcji lokaty terminowej:

 

Stawka oprocentowania w skali roku

Scenariusz pozytywny

2,30%

Scenariusz negatywny

0,00%

Lokata 12-miesięczna

1,58%

Warunki otwarcia wymienionych powyżej lokat terminowych są określone w regulacjach dostępnych w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku BNP Paribas

 

Od czego zależy oprocentowanie XIII subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej?

Oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniesie:

 1. 2,30% jeśli Wartość Wskaźnika w Dniu Obserwacji Końcowej jest wyższa o co najmniej 30 punktów bazowych od Wartości Wskaźnika w Dniu Obserwacji Początkowej,
   
 2. 0,00% w pozostałych przypadkach.

przy czym:

 1. jeżeli w którymkolwiek z Dni Obserwacji oficjalna wartość Wskaźnika nie jest ustalona, do obliczenia oprocentowania przyjmuje się wartość Wskaźnika z pierwszego dnia roboczego następującego po Dniu Obserwacji, w którym wartość Wskaźnika zostanie ustalona,
 2. jeżeli w Dniu Obserwacji Początkowej oficjalna wartość Wskaźnika nie jest ustalona, do obliczenia oprocentowania przyjmuje się wartość Wskaźnika z pierwszego dnia roboczego następującego po Dniu Obserwacji Początkowej, w którym oficjalna wartość Wskaźnika została ustalona,
 3. w przypadku zaprzestania obliczania stawki referencyjnej stanowiącej Wskaźnik, zostanie ona zastąpiona przez stawkę referencyjną wyznaczoną w jej miejsce, a w przypadku braku takiego wyznaczenia – inną odpowiednią stawkę.

Wypłata odsetek z lokaty nastąpi w dniu 27 kwietnia 2018 r. pod warunkiem utrzymania lokaty inwestycyjnej przez cały okres lokacyjny.

Odsetki wypłacane z Lokaty Terminowej inwestycyjnej stanowią iloczyn kapitału lokaty oraz stawki oprocentowania określonej zgodnie z powyższymi zasadami.

Warunki XIII subskrypcji lokaty inwestycyjnej

Kwota minimalna i waluta lokaty inwestycyjnej

4.000 PLN

Okres subskrypcji 

od 12 kwietnia 2017 r. do 26 kwietnia 2017 r.

Okres lokacyjny

12 miesięcy: od 27 kwietnia 2017 r. do 27 kwietnia 2018 r.

Wskaźnik/Kurs Referencyjny

WIBOR 3M (Reuters RIC: WIPLN3MD=)

Waluta Wskaźnika

PLN

Oprocentowanie w okresie subskrypcji:

0,00% w skali roku

Oprocentowanie gwarantowane w okresie lokacyjnym

W okresie do dnia poprzedzającego ostatni dzień okresu lokacyjnego, oprocentowanie lokaty wynosi 0,00%

Ochrona kapitału

100% wpłaconej kwoty na lokatę inwestycyjną, o ile nie nastąpi wycofanie środków przed upływem Okresu lokacyjnego

Dzień Obserwacji Końcowej 25 kwietnia 2018 r.

Dzień Obserwacji Początkowej

27 kwietnia 2017 r.

Wartość Początkowa/Kurs początkowy

Wartość Wskaźnika w Dniu Obserwacji Początkowej

Stawka opłaty za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym

 

Okres Stawka opłaty
27.04.2017-26.10.2017 0,50%
27.10.2017–26.04.2018 0,00%

Wyrażona w PLN opłata pobrana za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym stanowi iloczyn kwoty zrywanej lokaty i właściwej stawki opłaty. Przykładowo, zerwanie lokaty w kwocie 10 000,00 PLN w lipcu 2017 r. skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości: 10 000,00 x 0,50% = 50,00 PLN W konsekwencji, kwota przekazana na rachunek posiadacza zerwanej lokaty wyniesie 9 950,00 PLN.

Czynniki ryzyka związane z Lokatą Inwestycyjną

 1. oprocentowanie lokaty inwestycyjnej może być niższe od oprocentowania lokat terminowych i wynieść 0,00% w skali roku
 1. brak odsetek oraz pobranie opłaty w przypadku zerwania lokaty przed terminem zakończenia okresu lokacyjnego
 1. opłata za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym
Data wypłaty odsetek od Lokaty Inwestycyjnej

27 października 2018 r.

Wypłata odsetek z lokaty nastąpi pod warunkiem utrzymania lokaty inwestycyjnej przez cały okres lokacyjny. Od naliczonych odsetek zostanie pobrany podatek od zysków kapitałowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Odnawialność lokaty Lokata nieodnawialna

Przedterminowe zamknięcie lokaty inwestycyjnej, będące wynikiem żądania przez Klienta wypłaty w okresie lokacyjnym środków pieniężnych z lokaty, powoduje brak naliczania przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na lokacie inwestycyjnej oraz pobranie opłaty za zerwanie lokaty w okresie lokacyjnym.


Środki zgromadzone na Lokacie Inwestycyjnej są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro, na warunkach i zasadach określonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (szczegóły na stronie Banku Otwiera się w nowym oknie. oraz w arkuszu informacyjnym dla deponentów).

Informacje dotyczące wskaźnika

Stawka referencyjna WIBOR 3M (skrót od ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest to stawka oprocentowania po jakiej instytucje finansowe są gotowe pożyczyć sobie wzajemnie pieniądze na 3-miesięczny okres. Jej wysokość zależy m.in. od wysokości stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

 • Stawka WIBOR 3M ustalana jest w każdy dzień roboczy o godz. 11.00 na tzw. fixingu organizowanym przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska z siedzibą w Warszawie. Uczestnikiem fixingu mogą być banki krajowe, oddziały banków zagranicznych lub oddziały instytucji kredytowych. Obecnie w fixingu uczestniczy 11 podmiotów.
 • Informacje o wartości Kursu Referencyjnego w poszczególnych Dniach Obserwacji podlegają publikacji na stronie Banku w pliku „Lokaty w obsłudze BNP Paribas S.A.”

Dla kogo jest Lokata Inwestycyjna?

Aktualna subskrypcja lokaty inwestycyjnej

Lokata Inwestycyjna przeznaczona jest dla osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych:

Lokata Inwestycyjna przeznaczona jest dla osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych:

 • oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych
 • dysponujących doświadczeniem w lokowaniu środków w instrumenty finansowe inne niż depozytowe (rachunki, lokaty terminowe)
 • akceptujących ryzyko, że odsetki będą niższe od oprocentowania lokat terminowych lub wyniosą 0,00%
 • oczekujące ochrony kapitału, o ile nie nastąpi wycofanie środków przed upływem okresu lokacyjnego
 • akceptujących opłatę za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym w wysokości max. 0,50%
 • w wieku: 25-75 lat

Ryzyka związane z lokatą inwestycyjną

Inwestycja w XIII subskrypcję lokaty inwestycyjnej wiąże się z następującymi ryzykami:

 • oprocentowanie XIII subskrypcji lokaty inwestycyjnej może być niższe od oprocentowania standardowych lokat terminowych, a w szczególności może wynieść 0,00% w skali roku,
 • w przypadku wypłaty przez Klienta środków lokaty przed upływem okresu lokacyjnego, odsetki nie przysługują oraz naliczana jest opłata za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym.

Chcesz założyć lokatę inwestycyjną?

Zadzwoń do nas

801 321 123

+48 22 134 00 00

w godzinach 8.00-20.00 w dni robocze.
Opłata za połączenie wg cennika Operatora

Przyjdź do oddziału

Znajdź oddział

 

Załóż online

Załóż lokatę

 

Dokumenty

 
Warunki XIII subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej
 
XIII Lokata Inwestycyjna – karta produktu

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane także, jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Bank BNP Paribas  S.A. dołożył niezbędnych starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na kompetentnych źródłach, niemniej nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Wyniki z przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia zysków w przyszłości. Szczegółowe warunki subskrypcji są dostępne w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej