Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
XV subskrypcja Lokaty Inwestycyjnej

Zarabiaj na zmianie WIBOR 3M.
Możliwość zysku do 5,40%
w skali 2 lat

Załóż online
Kontakt z doradcą
Dostępność
Online
Oddziały
Telefon

XV Subskrypcja Lokaty Inwestycyjnej Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.

Najważniejsze cechy obecnej subskrypcji, na warunkach i zasadach przewidzianych w umowie z Klientem, to:

Okres subskrypcji: 11.07.2017–25.07.2017 r.

Zamów rozmowę z doradcą

Scenariusze z symulacją wysokości oprocentowania Lokaty Inwestycyjnej

Scenariusz pozytywny

Jeśli stawka referencyjna WIBOR 3M wyniosłaby 26 lipca 2017 r. 1,73%, natomiast 24 lipca 2019 r. wyniosłaby co najmniej 2,23%, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 5,40% w skali dwóch lat (2,70% w skali roku).

 

Scenariusz negatywny

Jeśli stawka referencyjna WIBOR 3M wyniosłaby 26 lipca 2017 r. 1,73%, natomiast 24 lipca 2019 r. wyniosłaby poniżej 2,23%, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 0,00% w skali 2 lat (0,00% w skali roku).

Zestawienie wyników scenariuszy ze stawkami oprocentowania lokat terminowych oferowanych przez Bank w okresie subskrypcji lokaty terminowej:

 

Stawka oprocentowania w skali roku

Scenariusz pozytywny

2,70%

Scenariusz negatywny

0,00%

Lokata 24-miesięczna

0,75%

Warunki otwarcia wymienionych powyżej lokat terminowych są określone w regulacjach dostępnych w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku BNP Paribas.

Od czego zależy oprocentowanie XV subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej

Lokata inwestycyjna

Oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniesie:

 1. 5,40% w skali 2 lat (2,70% w skali roku) jeśli Wartość Wskaźnika w Dniu Obserwacji Końcowej jest wyższa o co najmniej 30 punktów bazowych od Wartości Wskaźnika w Dniu Obserwacji Początkowej,
   
 2. 0,00% w pozostałych przypadkach.

przy czym:

 1. jeżeli w którymkolwiek z Dni Obserwacji oficjalna wartość Wskaźnika nie jest ustalona, do obliczenia oprocentowania przyjmuje się wartość Wskaźnika z pierwszego dnia roboczego następującego po Dniu Obserwacji, w którym wartość Wskaźnika zostanie ustalona,
 2. jeżeli w Dniu Obserwacji Początkowej oficjalna wartość Wskaźnika nie jest ustalona, do obliczenia oprocentowania przyjmuje się wartość Wskaźnika z pierwszego dnia roboczego następującego po Dniu Obserwacji Początkowej, w którym oficjalna wartość Wskaźnika została ustalona,
 3. w przypadku zaprzestania obliczania stawki referencyjnej stanowiącej Wskaźnik, zostanie ona zastąpiona przez stawkę referencyjną wyznaczoną w jej miejsce, a w przypadku braku takiego wyznaczenia – inną odpowiednią stawkę.

Wypłata odsetek z lokaty nastąpi w dniu 26 lipca 2019 r. pod warunkiem utrzymania lokaty inwestycyjnej przez cały okres lokacyjny.

Odsetki wypłacane z Lokaty Terminowej inwestycyjnej stanowią iloczyn kapitału lokaty oraz stawki oprocentowania określonej zgodnie z powyższymi zasadami.

Warunki XV subskrypcji lokaty inwestycyjnej

Kwota minimalna i waluta lokaty inwestycyjnej

4.000 PLN

Okres subskrypcji 

od 11 lipca 2017 r. do 25 lipca 2017 r.

Okres lokacyjny

2 lata: od 26 lipca 2017 r. do 26 lipca 2019 r.

Wskaźnik

WIBOR3M (Reuters RIC: WIPLN3MD=)

Waluta Wskaźnika

PLN

Oprocentowanie w okresie subskrypcji:

0,00% w skali roku

Oprocentowanie gwarantowane w okresie lokacyjnym

W okresie do dnia poprzedzającego ostatni dzień okresu lokacyjnego, oprocentowanie lokaty wynosi 0,00%

Ochrona kapitału

100% wpłaconej kwoty na lokatę inwestycyjną, o ile nie nastąpi wycofanie środków przed upływem Okresu lokacyjnego

Dzień Obserwacji Końcowej

24 lipca 2019 r.

Dzień Obserwacji Początkowej

26 lipca 2017 r.

Wartość Początkowa / Kurs początkowy

Wartość Wskaźnika w Dniu Obserwacji Początkowej

Stawka opłaty za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym

 

Okres Stawka opłaty
26.07.2017-25.01.2018 1,50%
26.01.2018-25.07.2018 1,00%
26.07.2018-25.01.2019 0,50%
26.01.2019-25.07.2019 0,00%

Wyrażona w PLN opłata pobrana za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym stanowi iloczyn kwoty zrywanej lokaty i właściwej stawki opłaty. Przykładowo, zerwanie lokaty w kwocie 10 000,00 PLN w listopadzie 2017 r. skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości: 10 000,00 x 1,50% = 150,00 PLN
W konsekwencji, kwota przekazana na rachunek posiadacza zerwanej lokaty wyniesie 9 850,00 PLN.

Czynniki ryzyka związane z Lokatą Inwestycyjną

 1. oprocentowanie lokaty inwestycyjnej może być niższe od oprocentowania lokat terminowych i wynieść 0,00% w skali roku
 1. brak odsetek oraz pobranie opłaty w przypadku zerwania lokaty przed terminem zakończenia okresu lokacyjnego
 1. opłata za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym
Data wypłaty odsetek od lokaty inwestycyjnej

26 lipca 2019 r.

Wypłata odsetek z lokaty nastąpi pod warunkiem utrzymania lokaty inwestycyjnej przez cały okres lokacyjny. Od naliczonych odsetek zostanie pobrany podatek od zysków kapitałowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Odnawialność lokaty Lokata nieodnawialna

Przedterminowe zamknięcie lokaty inwestycyjnej, będące wynikiem żądania przez Klienta wypłaty w okresie lokacyjnym środków pieniężnych z lokaty, powoduje brak naliczania przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na lokacie inwestycyjnej oraz pobranie opłaty za zerwanie lokaty w okresie lokacyjnym.


Środki zgromadzone na Lokacie Inwestycyjnej są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro, na warunkach i zasadach określonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji  (szczegóły na stronie Banku Otwiera się w nowym oknie. oraz w arkuszu informacyjnym dla deponentów).

Informacje dotyczące wskaźnika

 • Stawka referencyjna WIBOR 3M (skrót od ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest to stawka oprocentowania po jakiej instytucje finansowe są gotowe pożyczyć sobie wzajemnie pieniądze na 3-miesięczny okres. Jej wysokość zależy m.in. od wysokości stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. 
 • Stawka WIBOR 3M ustalana jest w każdy dzień roboczy o godz. 11.00 na tzw. fixingu organizowanym przez GPW Benchmark S.A.  z siedzibą w Warszawie. Uczestnikiem fixingu mogą być banki krajowe, oddziały banków zagranicznych lub oddziały instytucji kredytowych. Obecnie w fixingu uczestniczy 11 podmiotów.
 • Informacje o wartości Kursu Referencyjnego w poszczególnych Dniach Obserwacji podlegają publikacji na stronie Banku w pliku „Lokaty w obsłudze BNP Paribas S.A.”

Dla kogo jest Lokata Inwestycyjna?

Aktualna subskrypcja lokaty inwestycyjnej

Lokata Inwestycyjna przeznaczona jest dla osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych:

Lokata Inwestycyjna przeznaczona jest dla osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych:

 • Oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych
 • Dysponujących doświadczeniem w lokowaniu środków w instrumenty finansowe inne niż depozytowe (rachunki, lokaty terminowe)
 • Akceptujących ryzyko, że odsetki będą niższe od oprocentowania lokat terminowych lub wyniosą 0,00%
 • Oczekujące ochrony kapitału, o ile nie nastąpi wycofanie środków przed upływem okresu lokacyjnego
 • Akceptujących opłatę za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym w wysokości maks. 1,50%
 • W wieku: 25-75 lat

Ryzyka związane z lokatą inwestycyjną

Inwestycja w XV subskrypcję lokaty inwestycyjnej wiąże się z następującymi ryzykami:

 • oprocentowanie XV subskrypcji lokaty inwestycyjnej może być niższe od oprocentowania standardowych lokat terminowych, a w szczególności może wynieść 0,00% w skali roku,
 • w przypadku wypłaty przez Klienta środków lokaty przed upływem okresu lokacyjnego, odsetki nie przysługują oraz naliczana jest opłata za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym.

Masz pytania dotyczące produktu?

Zadzwoń do nas

Zadzwoń do nas

801 321 123

+48 22 134 00 00

Opłata za połączenie wg cennika Operatora

Przyjdź do oddziału

Przyjdź do oddziału

Ponad 500 oddziałów na terenie Polski

Znajdź oddział

 

Dokumenty

 
Warunki XV subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej
 
XV Lokata Inwestycyjna – karta produktu

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane także, jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Bank BNP Paribas  S.A. dołożył niezbędnych starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na kompetentnych źródłach, niemniej nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Wyniki z przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia zysków w przyszłości. Szczegółowe warunki subskrypcji są dostępne  w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej

Szczegółowe informacje dotyczące Banku BNP Paribas  S.A. oraz szczegółowe warunki subskrypcji i informacje o usługach przez nas świadczonych znajdują się na stronie internetowej www.bnpparibas.pl. Bank BNP Paribas  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, kod pocztowy: 01-211, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, posiadający  Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-10- 08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318  zł w całości wpłacony.