Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

WiborProfit III to produkt strukturyzowany kierowany do osób poszukujących rozwiązań z wyższym potencjałem wzrostu niż na tradycyjnych lokatach bankowych, oczekujących strategii dążących do zapewnienia ochrony kapitału na zakończenie okresu ubezpieczenia.

Produkt ma formę indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w którym stopa zwrotu na koniec okresu ubezpieczania zależy od zmian wartości WIBOR 3M i EURIBOR 3M.

Celem funduszu jest ochrona 100% początkowej wartości jednostki uczestnictwa funduszu w dniu ostatniej wyceny oraz wypracowanie zysku uzależnionego od zmian wartości obu wskaźników.

 

Informacja o parametrach ubezpieczenia określonych 08.10.2015 r.:
Stawka oprocentowania (parametr K w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia) w skali okresu ubezpieczenia (1,5 roku) została ustalona na 5,0004%. Oznacza to, że za każdy dzień obserwacji, w którym stawki WIBOR 3M i EURIBOR 3M znajdą się jednocześnie w wyznaczonych przedziałach, zostanie naliczona stopa zwrotu w wysokości 0,2778%, czyli 1/18 stawki oprocentowania (parametru K).

Przedziały dla stawek WIBOR 3M i EURIBOR 3M wyniosły:

WIBOR 3M
Dolna 1.68%  
Górna 1.83%
    EURIBOR 3M
    - 0.098%
    0.052%
 • Dlaczego WiborProfit III?

  • Możliwość czerpania zysków ze stabilizacji stawek oprocentowania międzybankowych pożyczek
   3-miesięcznych na rynku polskim (WIBOR 3M) i w strefie euro (EURIBOR 3M).
  • Celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 100% początkowej wartości jednostki uczestnictwa w dniu jego ostatniej wyceny oraz wypracowanie stopy zwrotu uzależnionej od zmian WIBOR 3M i EURIBOR 3M, przy uwzględnieniu ryzyk opisanych w części RYZYKO oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego funduszu).
  • Prosta i przejrzysta konstrukcja umowy – składka jednorazowa inwestowana na okres 1,5 roku.
  • Możliwość wykupu w czasie trwania umowy ubezpieczenia według ceny obowiązującej następnego dnia po dniu najbliższej wyceny, przypadającej nie wcześniej niż 3. dnia roboczego po dacie złożenia wniosku o wykup, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 OWU (skutkuje naliczeniem opłaty za wykup oraz brakiem ochrony kapitału).
 • ZASADY OBLICZANIA STOPY ZWROTU Z UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

  1. Stopa zwrotu będzie naliczana za każdy dzień obserwacji, zdefiniowany w punkcie 4. i 6. poniżej (18 dni obserwacji), w którym stopy WIBOR 3M i EURIBOR 3M będą znajdowały się w określonym przedziale.
  2. Wartość przedziałów dla każdej ze stawek referencyjnych zostanie ustalona w dniu 8.10.2015 r.:
   1. wartość górnych barier będzie równa wartości WIBOR 3M i EURIBOR 3M z 8.10.2015 r. powiększonych o 0,1 punktu procentowego,
   2. wartość dolnych barier będzie równa wartości WIBOR 3M i EURIBOR 3M z 8.10.2015 r. pomniejszonych o 0,05 punktu procentowego.
  3. W dniu 8.10.2015 r. zostanie ustalona stawka oprocentowania (parametr K w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia) w skali okresu ubezpieczenia (1,5 roku) i będzie ona stanowiła maksymalną stopę zwrotu z produktu. Jej wartość znajdzie się w przedziale 5,00–5,50% i zostanie wskazana w polisie.
  4. W określonych dniach (tzw. dniach obserwacji) nastąpi weryfikacja, czy stawki WIBOR 3M i EURIBOR 3M znajdą się jednocześnie w wyznaczonych przedziałach. Jeżeli w danym dniu obserwacji powyższy warunek zostanie spełniony, wówczas zostanie naliczona stopa zwrotu w wysokości 1/18 stawki oprocentowania (parametru K). Jeżeli warunek nie zostanie spełniony, stopa zwrotu za dany dzień obserwacji wyniesie 0%.
  5. Stopa zwrotu z produktu na zakończenie okresu ubezpieczenia będzie równa sumie naliczonego w powyższy sposób oprocentowania za poszczególne dni obserwacji.
  6. Dni obserwacji:
  9.11.2015 9.12.2015 8.01.2016 9.02.2016 9.03.2016 8.04.2016
  9.05.2016 9.06.2016 8.07.2016 9.08.2016 9.09.2016 7.10.2016
  9.11.2016 9.12.2016 9.01.2017 9.02.2017 9.03.2017 7.04.2017

  Zwracamy uwagę, że zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ubezpieczającemu przysługuje prawo do odstąpienia od ubezpieczenia bez ponoszenia opłat w ciągu 30 dni od rozpoczęcia ochrony ubezpieczenia.

  SCENARIUSZ

  Scenariusze mają charakter hipotetyczny i nie odzwierciedlają wszystkich możliwych zmian stóp referencyjnych WIBOR 3M i EURIBOR 3M. Mają na celu zobrazowanie celu inwestycyjnego WiborProfit III oraz mechanizmu wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia. Nie stanowią gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników.

  RYZYKO

  Działalność lokacyjna w ramach funduszu prowadzona jest na rachunek i ryzyko ubezpieczającego, który powinien być świadomy występowania następujących ryzyk:

  • ryzyko utraty części/całości wartości wpłaconej składki w związku z ryzykiem rynkowym i ryzykiem kredytowym kontrahentów i emitentów instrumentów finansowych;
  • ryzyko ograniczonego dostępu do środków w związku z umorzeniem jednostek dwa razy w miesiącu;
  • ryzyko upadłości bądź niewypłacalności Ubezpieczyciela.

  Szerszy opis ryzyk znajduje się w Karcie produktu dostępnej w placówkach Banku.

  • Celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 100% początkowej wartości jednostki uczestnictwa w dniu ostatniej wyceny funduszu.
  • Fundusz w stosowanej polityce inwestycyjnej dąży do takiego skonstruowania portfela inwestycyjnego, który zapewnia osiągnięcie celu inwestycyjnego, w tym głównie poprzez otwarcie depozytu bankowego.
  • Ubezpieczyciel nie gwarantuje zachowania oraz zwrotu wpłaconych środków, w szczególności w sytuacji niewypłacalności banków, z którymi zawierane są transakcje lokat terminowych mających na celu ochronę 100% początkowej wartości jednostki uczestnictwa funduszu.
  • Działalność lokacyjna w ramach funduszu prowadzona jest na rachunek i ryzyko ubezpieczającego.
 • PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU

  Forma prawna Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK)
  Instrument bazowy WIBOR 3M – stawka oprocentowania pożyczek 3-miesięcznych na polskim rynku międzybankowym ustalana w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00 czasu warszawskiego; ogłaszana przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska oraz na stronie WIBOR serwisu Reuters
  EURIBOR 3M – stawka oprocentowania pożyczek 3-miesięcznych na rynku międzybankowym w strefie euro; ogłaszana w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00 czasu środkowoeuropejskiego przez Euribor-EBF z siedzibą w Brukseli oraz pod kodem EURIBOR01 w serwisie Reuters
  Okres subskrypcji 14.09.2015 r.–2.10.2015 r.
  Okres ubezpieczenia 8.10.2015 r.–11.04.2017 r.
  Ubezpieczyciel TUnŻ Warta S.A.
  Wiek ubezpieczonego Ukończone 18 lat i nieukończone 80 lat
  Min. składka 1000 PLN
  Wyceny jednostek uczestnictwa Pierwsza: 8.10.2015 r.
  Kolejne: dwa razy w miesiącu, w terminie 5. i 20. dnia każdego miesiąca kalendarzowego. (jeśli są to dni inne niż robocze – najbliższego dnia roboczego). Ostatnia: 10.04.2015 r.
  Wypłacane świadczenia z tytułu dożycia Świadczenie równe wartości zgromadzonych jednostek uczestnictwa
  Wypłacane świadczenia w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej

  Świadczenie równa się wartości zgromadzonych jednostek uczestnictwa powiększonej o 5% składki z zastrzeżeniem, że maks. limit świadczenia z tytułu zgonu, który dotyczy dodatkowych 5% składki, wynosi:

  • 15 000 PLN – dla osób, które do dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej włącznie nie ukończyły 70. roku życia
  • 750 PLN – dla osób, które do dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej włącznie ukończyły 70. rok życia

  Szczegóły dotyczące wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela określone są w OWU.

 • Produkt jest związany z poniższymi opłatami:

  Opłata wstępna 0,00%
  Opłata za zarządzanie 0,79% w skali roku
  Opłata za ryzyko ubezpieczeniowe 0,032% w skali roku (zawarta w opłacie za zarządzanie)
  Opłata za wykup 1,19% dla wniosków złożonych w okresie od 8.10.2015 r. do 8.04.2016 r.
  0,79% dla wniosków złożonych w okresie od 9.04.2016 r. do 9.10.2016 r.
  0,40% dla wniosków złożonych w okresie od 10.10.2016 r. do 11.04.2017 r.

  W przypadku wykupu wypłata środków następuje w terminie do 28 dni od złożenia wniosku.

Pliki do pobrania

 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym WiborProfit III

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.