Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 

WiborProfit III to produkt strukturyzowany kierowany do osób poszukujących rozwiązań z wyższym potencjałem wzrostu niż na tradycyjnych lokatach bankowych, oczekujących strategii dążących do zapewnienia ochrony kapitału na zakończenie okresu ubezpieczenia.

Produkt ma formę indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w którym stopa zwrotu na koniec okresu ubezpieczania zależy od zmian wartości WIBOR 3M i EURIBOR 3M.

Celem funduszu jest ochrona 100% początkowej wartości jednostki uczestnictwa funduszu w dniu ostatniej wyceny oraz wypracowanie zysku uzależnionego od zmian wartości obu wskaźników.

 

Informacja o parametrach ubezpieczenia określonych 08.10.2015 r.:
Stawka oprocentowania (parametr K w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia) w skali okresu ubezpieczenia (1,5 roku) została ustalona na 5,0004%. Oznacza to, że za każdy dzień obserwacji, w którym stawki WIBOR 3M i EURIBOR 3M znajdą się jednocześnie w wyznaczonych przedziałach, zostanie naliczona stopa zwrotu w wysokości 0,2778%, czyli 1/18 stawki oprocentowania (parametru K).

Przedziały dla stawek WIBOR 3M i EURIBOR 3M wyniosły:

WIBOR 3M
Dolna 1.68%  
Górna 1.83%
    EURIBOR 3M
    - 0.098%
    0.052%
Korzyści

Dlaczego WiborProfit III?

 • Możliwość czerpania zysków ze stabilizacji stawek oprocentowania międzybankowych pożyczek
  3-miesięcznych na rynku polskim (WIBOR 3M) i w strefie euro (EURIBOR 3M).
 • Celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 100% początkowej wartości jednostki uczestnictwa w dniu jego ostatniej wyceny oraz wypracowanie stopy zwrotu uzależnionej od zmian WIBOR 3M i EURIBOR 3M, przy uwzględnieniu ryzyk opisanych w części RYZYKO oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego funduszu).
 • Prosta i przejrzysta konstrukcja umowy – składka jednorazowa inwestowana na okres 1,5 roku.
 • Możliwość wykupu w czasie trwania umowy ubezpieczenia według ceny obowiązującej następnego dnia po dniu najbliższej wyceny, przypadającej nie wcześniej niż 3. dnia roboczego po dacie złożenia wniosku o wykup, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 OWU (skutkuje naliczeniem opłaty za wykup oraz brakiem ochrony kapitału).
Jak to działa?

ZASADY OBLICZANIA STOPY ZWROTU Z UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

 1. Stopa zwrotu będzie naliczana za każdy dzień obserwacji, zdefiniowany w punkcie 4. i 6. poniżej (18 dni obserwacji), w którym stopy WIBOR 3M i EURIBOR 3M będą znajdowały się w określonym przedziale.
 2. Wartość przedziałów dla każdej ze stawek referencyjnych zostanie ustalona w dniu 8.10.2015 r.:
  1. wartość górnych barier będzie równa wartości WIBOR 3M i EURIBOR 3M z 8.10.2015 r. powiększonych o 0,1 punktu procentowego,
  2. wartość dolnych barier będzie równa wartości WIBOR 3M i EURIBOR 3M z 8.10.2015 r. pomniejszonych o 0,05 punktu procentowego.
 3. W dniu 8.10.2015 r. zostanie ustalona stawka oprocentowania (parametr K w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia) w skali okresu ubezpieczenia (1,5 roku) i będzie ona stanowiła maksymalną stopę zwrotu z produktu. Jej wartość znajdzie się w przedziale 5,00–5,50% i zostanie wskazana w polisie.
 4. W określonych dniach (tzw. dniach obserwacji) nastąpi weryfikacja, czy stawki WIBOR 3M i EURIBOR 3M znajdą się jednocześnie w wyznaczonych przedziałach. Jeżeli w danym dniu obserwacji powyższy warunek zostanie spełniony, wówczas zostanie naliczona stopa zwrotu w wysokości 1/18 stawki oprocentowania (parametru K). Jeżeli warunek nie zostanie spełniony, stopa zwrotu za dany dzień obserwacji wyniesie 0%.
 5. Stopa zwrotu z produktu na zakończenie okresu ubezpieczenia będzie równa sumie naliczonego w powyższy sposób oprocentowania za poszczególne dni obserwacji.
 6. Dni obserwacji:
9.11.2015 9.12.2015 8.01.2016 9.02.2016 9.03.2016 8.04.2016
9.05.2016 9.06.2016 8.07.2016 9.08.2016 9.09.2016 7.10.2016
9.11.2016 9.12.2016 9.01.2017 9.02.2017 9.03.2017 7.04.2017

Zwracamy uwagę, że zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ubezpieczającemu przysługuje prawo do odstąpienia od ubezpieczenia bez ponoszenia opłat w ciągu 30 dni od rozpoczęcia ochrony ubezpieczenia.

SCENARIUSZ

Scenariusze mają charakter hipotetyczny i nie odzwierciedlają wszystkich możliwych zmian stóp referencyjnych WIBOR 3M i EURIBOR 3M. Mają na celu zobrazowanie celu inwestycyjnego WiborProfit III oraz mechanizmu wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia. Nie stanowią gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników.

RYZYKO

Działalność lokacyjna w ramach funduszu prowadzona jest na rachunek i ryzyko ubezpieczającego, który powinien być świadomy występowania następujących ryzyk:

 • ryzyko utraty części/całości wartości wpłaconej składki w związku z ryzykiem rynkowym i ryzykiem kredytowym kontrahentów i emitentów instrumentów finansowych;
 • ryzyko ograniczonego dostępu do środków w związku z umorzeniem jednostek dwa razy w miesiącu;
 • ryzyko upadłości bądź niewypłacalności Ubezpieczyciela.

Szerszy opis ryzyk znajduje się w Karcie produktu dostępnej w placówkach Banku.

Ochrona kapitału
 • Celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 100% początkowej wartości jednostki uczestnictwa w dniu ostatniej wyceny funduszu.
 • Fundusz w stosowanej polityce inwestycyjnej dąży do takiego skonstruowania portfela inwestycyjnego, który zapewnia osiągnięcie celu inwestycyjnego, w tym głównie poprzez otwarcie depozytu bankowego.
 • Ubezpieczyciel nie gwarantuje zachowania oraz zwrotu wpłaconych środków, w szczególności w sytuacji niewypłacalności banków, z którymi zawierane są transakcje lokat terminowych mających na celu ochronę 100% początkowej wartości jednostki uczestnictwa funduszu.
 • Działalność lokacyjna w ramach funduszu prowadzona jest na rachunek i ryzyko ubezpieczającego.
Podstawowe informacje

PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU

Forma prawna Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK)
Instrument bazowy WIBOR 3M – stawka oprocentowania pożyczek 3-miesięcznych na polskim rynku międzybankowym ustalana w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00 czasu warszawskiego; ogłaszana przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska oraz na stronie WIBOR serwisu Reuters
EURIBOR 3M – stawka oprocentowania pożyczek 3-miesięcznych na rynku międzybankowym w strefie euro; ogłaszana w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00 czasu środkowoeuropejskiego przez Euribor-EBF z siedzibą w Brukseli oraz pod kodem EURIBOR01 w serwisie Reuters
Okres subskrypcji 14.09.2015 r.–2.10.2015 r.
Okres ubezpieczenia 8.10.2015 r.–11.04.2017 r.
Ubezpieczyciel TUnŻ Warta S.A.
Wiek ubezpieczonego Ukończone 18 lat i nieukończone 80 lat
Min. składka 1000 PLN
Wyceny jednostek uczestnictwa Pierwsza: 8.10.2015 r.
Kolejne: dwa razy w miesiącu, w terminie 5. i 20. dnia każdego miesiąca kalendarzowego. (jeśli są to dni inne niż robocze – najbliższego dnia roboczego). Ostatnia: 10.04.2015 r.
Wypłacane świadczenia z tytułu dożycia Świadczenie równe wartości zgromadzonych jednostek uczestnictwa
Wypłacane świadczenia w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej

Świadczenie równa się wartości zgromadzonych jednostek uczestnictwa powiększonej o 5% składki z zastrzeżeniem, że maks. limit świadczenia z tytułu zgonu, który dotyczy dodatkowych 5% składki, wynosi:

 • 15 000 PLN – dla osób, które do dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej włącznie nie ukończyły 70. roku życia
 • 750 PLN – dla osób, które do dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej włącznie ukończyły 70. rok życia

Szczegóły dotyczące wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela określone są w OWU.

Opłaty

Produkt jest związany z poniższymi opłatami:

Opłata wstępna 0,00%
Opłata za zarządzanie 0,79% w skali roku
Opłata za ryzyko ubezpieczeniowe 0,032% w skali roku (zawarta w opłacie za zarządzanie)
Opłata za wykup 1,19% dla wniosków złożonych w okresie od 8.10.2015 r. do 8.04.2016 r.
0,79% dla wniosków złożonych w okresie od 9.04.2016 r. do 9.10.2016 r.
0,40% dla wniosków złożonych w okresie od 10.10.2016 r. do 11.04.2017 r.

W przypadku wykupu wypłata środków następuje w terminie do 28 dni od złożenia wniosku.

Pliki do pobrania

 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym WiborProfit III

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń