Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

WYGODNE STRATEGIE

Produkt wycofany z oferty  

Produkt dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540.

Produkt kierowany jest dla Klientów, którzy:

 • ukończyli 18 lat i nie mają jeszcze skończonych 80 lat (w wariancie podstawowym), bądź 67 lat (w wariancie dodatkowym),
 • poszukują elastycznego rozwiązania, które pozwala na inwestowanie w fundusze inwestycyjne poprzez Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe bez ponoszenia opłat za  nabycie, konwersję oraz dokonywania wypłat,
 • pragną zabezpieczyć przyszłość bliskich w przypadku swojej śmierci,
 • poszukują rozwiązania, które przy akceptacji określonego poziomu ryzyka, umożliwia osiągnięcie indywidualnych celów inwestycyjnych w długim horyzoncie czasowym (brak gwarancji osiągnięcia zysku),
 • oczekują korzyści podatkowych, czyli odroczenia podatku od zysków kapitałowych (odprowadzany w przypadku zakończenia okresu ubezpieczenia) oraz braku podatku od zysków kapitałowych w przypadku konwersji

Ubezpieczyciel: Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Okres Odpowiedzialności:  Umowa Ubezpieczenia w zakresie podstawowym jest zawierana na czas nieokreślony, zaś w zakresie dodatkowym z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na okres nie dłuższy niż ten na jaki została zawarta umowa w zakresie podstawowym, jednak nie dłużej niż do dnia poprzedzającego rocznicę polisy, w której wiek ubezpieczonego wyniesie 70 lat.

CO WYRÓŻNIA WYGODNE STRATEGIE?

Pełna swoboda wpłat. Wystarczy, że wpłacisz składkę jednorazową w wysokości minimum 5 tys. zł. Potem możesz dopłacać regularnie, nieregularnie lub poprzestać na pierwszej wpłacie składki jednorazowej. Minimalna wpłata dodatkowa to 500 zł.

Pełna swoboda wypłat. Możesz zlecać wykup UFK kiedy chcesz.

Niski poziom kosztów obciążających polisę uzależniony od ryzyka wybranej strategii inwestycyjnej.

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W RAMACH UBEZPIECZENIA WYGODNE STRATEGIE?

 

 • W odróżnieniu od bezpośredniej inwestycji w fundusze inwestycyjne opłaty za nabycie jednostek  funduszy i konwersje nie są pobierane.
 • Brak podatku od zysków kapitałowych w przypadku konwersji. Podatek pobierany jest dopiero w przypadku, gdy wartość wypłacanych środków przekroczy wysokość wpłaconych składek.
 • W przypadku zgonu ubezpieczonego wskazana osoba uprawniona otrzyma świadczenie ubezpieczeniowe, które będzie nie niższe niż 100% sumy zapłaconej składki podstawowej oraz zapłaconych składek dodatkowych, pomniejszone o sumę wypłaconych kwot z tytułu zrealizowanych dyspozycji częściowego wykupu.
 • Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu zgonu nie jest objęte postępowaniem spadkowym, co gwarantuje szybkie przekazanie pieniędzy wskazanym osobom uprawnionym.
 • Ochrona 75% środków z polisy w przypadku roszczeń z egzekucji sądowej.
 • Dostęp online do informacji o bieżącej wycenie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.

Dodatkowe informacje

Oferta ponad 10 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK) inwestujących w krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne pozwala na budowę portfela z uwzględnieniem indywidualnych preferencji inwestycyjnych.

Dla Klientów, którzy nie chcą zajmować swojego czasu doborem UFK, zostało przygotowanych aż 8 Portfeli Modelowych - strategii inwestycyjnych - będących UFK, reprezentujących różne klasy ryzyka oraz potencjalnego zysku:

1. PORTFEL BEZPIECZNEGO OSZCZĘDZANIA (Niska klasa ryzyka)

Celem inwestycyjnym Portfela Bezpiecznego Oszczędzania jest ochrona realnej wartości lokowanych środków poprzez inwestycje między innymi w bony i obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne oraz w instrumenty rynku pieniężnego, a także w fundusze inwestycyjne i certyfikaty inwestycyjne funduszy, których strategia inwestycyjna zakłada inwestowanie przede wszystkim w powyższe instrumenty. Fundusz charakteryzuje się relatywnie małym poziomem ryzyka.

Portfel skierowany jest do inwestorów, którzy:

 • akceptują niski poziom ryzyka inwestycyjnego;
 • nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje;
 • poszukują alternatywnych form inwestowania w stosunku do lokat bankowych;
 • planują oszczędzanie przez co najmniej 2 lata.

2. PORTFEL STABILNEGO OSZCZĘDZANIA (Niska klasa ryzyka)

Celem inwestycyjnym Portfela Stabilnego Oszczędzania jest generowanie stabilnego i długoterminowego wzrostu wartości lokowanych środków przy ograniczonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Poprzez lokowanie części środków w akcje oraz fundusze inwestycyjne z komponentem akcyjnym, Fundusz ten pozwala na osiągnięcie umiarkowanie wyższych stóp zwrotu niż rentowności oferowanie przez instrumenty bezpieczne.

Portfel skierowany jest do inwestorów, którzy:

 • poszukują stabilnej lokaty kapitału;
 • oczekują zysków wyższych niż w przypadku inwestycji w papiery dłużne;
 • są skłonni zaakceptować pewne ryzyko związane w inwestycjami na rynku akcji i akceptują możliwość wahań wartości inwestycji;
 • planują oszczędzanie przez co najmniej 3 lata.

 

3. PORTFEL CYKLU KONIUNKTURALNEGO (Średnia klasa ryzyka) 

Celem inwestycyjnym funduszu jest długookresowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat funduszu. Fundusz inwestuje aktywa zarówno na rynku polskim jak i rynkach zagranicznych. Przedmiotem lokat są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. Większość lokat funduszu denominowana jest w walucie polskiej, ale fundusz może inwestować również w aktywa denominowane w walutach obcych. Fundusz inwestuje do 100% wartości aktywów w instrumenty finansowe z najlepszym potencjałem wzrostu w poszczególnych fazach cyklu koniunkturalnego. W zależności od bieżącej sytuacji rynkowej udział poszczególnych kategorii lokat w portfelu funduszu może ulegać silnym wahaniom.

Fundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

 • są zainteresowani unikalną strategią inwestycyjną;
 • oczekują zdjęcia odpowiedzialności za wybór klas aktywów, w zależności od momentu cyklu;
 • akceptują zmienne ryzyko inwestycyjne;
 • mają minimum pięcioletni horyzont inwestycji.

 

4. PORTFEL POLSKI AKCYJNY (Średnia klasa ryzyka)

Celem inwestycyjnym funduszu jest długookresowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat funduszu. Fundusz inwestuje przede wszystkim w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których polityka inwestycyjna zakłada minimalne zaangażowanie w akcje nie niższe niż 60% wartości ich aktywów, a także w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, w tytuły uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych notowanych na rynkach regulowanych (ETF), a także akcje i inne papiery udziałowe. Łączna wartość tych lokat stanowi minimum 90% aktywów funduszu. Pozostałą cześć aktywów stanowią dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów, w tym przedsiębiorstwa.

Fundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

 • oczekują wysokich zysków w długim okresie;
 • akceptują ryzyko związane z rynkiem akcji i liczą się z możliwością wahań wartości ich inwestycji w krótkim okresie;
 • akceptują minimalnie pięcioletni horyzont inwestycji.

 

5. PORTFEL ZAGRANICZNY “CZTERY STRONY ŚWIATA” AKCYJNY (Średnia klasa ryzyka)

Celem inwestycyjnym funduszu jest długookresowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat funduszu. Fundusz minimum 90% swoich aktywów inwestuje w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada minimalne zaangażowanie w akcje nie niższe niż 60% wartości aktywów funduszu. Lokaty funduszu denominowane są zarówno w walucie polskiej jak i w walutach obcych.

Fundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

 • oczekują wysokich zysków w długim okresie;
 • akceptują ryzyko związane z rynkiem akcji i liczą się z możliwością wahań ich inwestycji w krótkim okresie;
 • akceptują minimalnie pięcioletni horyzont inwestycji.

 

6. PORTFEL ZRÓWNOWAŻONEGO OSZCZĘDZANIA (Średnia klasa ryzyka)

Celem inwestycyjnym Portfela Zrównoważonego Oszczędzania jest generowanie stabilnego i długoterminowego wzrostu wartości lokowanych środków przy ograniczonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Poprzez lokowanie części środków w akcje oraz fundusze inwestycyjne z komponentem akcyjnym, Fundusz ten pozwala na osiągnięcie umiarkowanie wyższych stóp zwrotu niż rentowności oferowanie przez instrumenty bezpieczne.

Fundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

 • poszukują możliwości osiągnięcia zysków, wynikających zarówno ze wzrostu cen akcji jak i instrumentów dłużnych;
 • są skłonni zaakceptować ryzyko związane w inwestycjami na rynku akcji i akceptują podwyższoną zmienność wartości inwestycji;
 • planują oszczędzanie przez co najmniej 4 lata.

 

7. PORTFEL ZAGRANICZNY NIERUCHOMOŚCI (Średnia klasa ryzyka)

Celem inwestycyjnym funduszu jest długookresowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat funduszu. Fundusz minimum 90% swoich aktywów inwestuje w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie w nieruchomości bądź spółki związane z rynkiem nieruchomości. Lokaty funduszu denominowane są zarówno w walucie polskiej jak i w walutach obcych.

Fundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

 • oczekują wysokich zysków w długim okresie;
 • akceptują ryzyko związane z koncentracją inwestycji w jednym sektorze gospodarki - nieruchomości i liczą się z możliwością wahań wartości ich inwestycji w krótkim okresie;
 • akceptują minimalnie pięcioletni horyzont inwestycji.

 

8. PORTFEL ZAGRANICZNY SUROWCOWY (Średnia klasa ryzyka)

Celem inwestycyjnym funduszu jest długookresowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat funduszu. Fundusz minimum 90% swoich aktywów inwestuje w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie w surowce bądź spółki związane z sektorem surowcowym. Lokaty funduszu są denominowane zarówno w walucie polskiej jak i w walutach obcych. Fundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

Fundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

 • oczekują wysokich zysków w długim okresie;
 • akceptują ryzyko związane z koncentracją inwestycji w jednym sektorze gospodarki - nieruchomości i liczą się z możliwością wahań wartości ich inwestycji w krótkim okresie;
 • akceptują minimalnie pięcioletni horyzont inwestycji.

Wygodne Strategie to nie tylko ubezpieczenie związane z inwestowaniem w fundusze, ale przede wszystkim ochrona Twojego życia i zabezpieczenie Twoich bliskich. W przypadku śmierci w trakcie Umowy Ubezpieczenia z innej przyczyny niż nieszczęśliwy wypadek, wypłacane jest świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości zależnej od wybranego wariantu ubezpieczenia: podstawowego bądź dodatkowego oraz 100% wartości umorzonych jednostek uczestnictwa UFK (po uwzględnieniu opłat i podatków od zysków kapitałowych).​

Inwestycja w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe/Portfele Modelowe wiąże się w szczególności z:

 • ryzykiem zmiany wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego lub wartości Certyfikatów Inwestycyjnych, które stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego,
 • ryzykiem nie osiągnięcia zysku lub utraty części zapłaconej Składki Zainwestowanej w momencie likwidacji Rachunku, ponieważ wynik Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego jest zależny od zmiany wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego lub Certyfikatów Inwestycyjnych, które stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego,
 • ryzykiem wyboru przez Ubezpieczającego Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych/ Portfeli Modelowych niezgodnie z profilem Ubezpieczającego,
 • ryzykiem rynkowym, przez które rozumie się możliwość spadku wartości Aktywów Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego w wyniku niekorzystnego kształtowania się wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego lub Certyfikatów Inwestycyjnych, które stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego,
 • ryzykiem kredytowym, przez które rozumie się możliwość wystąpienia trwałej lub czasowej niezdolności kontrahenta do obsługi zadłużenia, w tym do realizacji zobowiązań z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym,
 • ryzykiem płynności, w związku z trudnościami z dokonaniem transakcji na rynku, w sytuacji niskich obrotów na giełdzie lub rynku, na którym dokonywany jest obrót, uniemożliwiający dokonanie zakupu lub sprzedaży pakietu papierów wartościowych czy innych aktywów finansowych w krótkim czasie bez znacznego wpływu na cenę. Sytuacja niskiej płynności poszczególnych aktywów wchodzących w skład Portfela Modelowego może negatywnie wpływać na ich ceny, co z kolei może prowadzić do wahań i spadków wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego lub Certyfikatów Inwestycyjnych,
 • ryzykiem walutowym związanym z tym, że aktywa danego Funduszu Inwestycyjnego wyrażone są w walucie obcej i niekorzystna zmiana kursu tej waluty może negatywnie wpływać na wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego denominowaną w złotych polskich i wchodzących w Aktywa danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/danego Portfela Modelowego, ryzykiem podatkowym, przez które rozumie się zmianę obowiązujących przepisów prawa, skutkującą koniecznością pobrania i odprowadzenia przez Ubezpieczyciela kwot na poczet zobowiązań podatkowych, które to pobranie wpłynie na Wartość Aktywów Netto Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego lub wypłacanych z Umowy Ubezpieczenia świadczeń,
 • ryzykiem nie osiągnięcia celu przez Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy/Portfel Modelowy, w związku z nie osiągnięciem celu przez dany Fundusz Inwestycyjny, którego Jednostki Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego lub Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego Certyfikaty Inwestycyjne stanowią aktywa Portfela Modelowego,
 • ryzykiem makroekonomicznym, przez które rozumie się zmianę koniunktury gospodarczej skutkującą wahaniami Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych lub Certyfikatów Inwestycyjnych, a tym samym skutkującą wahaniami Wartości Jednostki Uczestnictwa UFK,
 • ryzykiem związanym z wyceną niektórych aktywów wchodzących w skład Funduszy Inwestycyjnych lub Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, które z uwagi na brak aktywnego rynku nie są wyceniane według wartości rynkowej, ale według wartości godziwej wyliczanej w oparciu o przyjęty przez zarządzającego danym Funduszem Inwestycyjnym lub Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym model wyceny, co wiąże się z ryzykiem przyjęcia nieprawidłowych założeń modelu oraz błędnych lub niekompletnych danych,
 • ryzykiem związanym z nieefektywnym zarządzaniem pozycją walutową - realizowane przez zarządzającego Funduszem Inwestycyjnym. Informacja o występowaniu tego ryzyka zawarta jest w Wykazie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych,
 • ryzykiem upadłości bądź niewypłacalności Ubezpieczyciela - zgodnie z zapisami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na wypadek wystąpienia ww. ryzyka, chronione jest 50% wierzytelności do wartości nie większej niż 30 000 euro.
 
Informacje o Agencie BNP Paribas

Opłata za zarządzanie funduszami wynosi maksymalnie od 1,30% do 2,45% w skali roku (uwzględniona w cenie jednostki, niepobierana poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa).

Opłata za prowadzenie Umowy Ubezpieczenia i zarządzanie Umową Ubezpieczenia wynosi 1,30% (procent wartości jednostek uczestnictwa rocznie) – pobierana poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa z rachunku.

 

Opłata za wykup:

 • w okresie 1-3  roku trwania polisy -  1% wartości polisy albo odpowiednio jej części w przypadku częściowego wykupu wartości polisy;
 • 4 i następny rok – 0,00 % wartości polisy albo odpowiednio jej części w przypadku częściowego wykupu wartości polisy;

 

Zalecany (minimalny rekomendowany) okres utrzymania umowy ubezpieczenia to 6 lat. Wynika on z długości okresu, w jakim pobierana jest opłata dystrybucyjna