Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
XV subskrypcja Lokaty Inwestycyjnej

Zarabiaj na zmianie WIBOR 3M.
Możliwość zysku do 5,40%
w skali 2 lat

XV Subskrypcja Lokaty Inwestycyjnej Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.

Najważniejsze cechy obecnej subskrypcji, na warunkach i zasadach przewidzianych w umowie z Klientem, to:

Okres subskrypcji: 11.07.2017–25.07.2017 r.

Scenariusze z symulacją wysokości oprocentowania Lokaty Inwestycyjnej

Scenariusz pozytywny

Jeśli stawka referencyjna WIBOR 3M wyniosłaby 26 lipca 2017 r. 1,73%, natomiast 24 lipca 2019 r. wyniosłaby co najmniej 2,23%, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 5,40% w skali dwóch lat (2,70% w skali roku).

Scenariusz negatywny

Jeśli stawka referencyjna WIBOR 3M wyniosłaby 26 lipca 2017 r. 1,73%, natomiast 24 lipca 2019 r. wyniosłaby poniżej 2,23%, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 0,00% w skali 2 lat (0,00% w skali roku).

Zestawienie wyników scenariuszy ze stawkami oprocentowania lokat terminowych oferowanych przez Bank w okresie subskrypcji lokaty terminowej:

 

Stawka oprocentowania w skali roku

Scenariusz pozytywny

2,70%

Scenariusz negatywny

0,00%

Lokata 24-miesięczna

0,75%

Warunki otwarcia wymienionych powyżej lokat terminowych są określone w regulacjach dostępnych w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku BNP Paribas.

Od czego zależy oprocentowanie XV subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej

Lokata inwestycyjna

Oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniesie:

 1. 5,40% w skali 2 lat (2,70% w skali roku) jeśli Wartość Wskaźnika w Dniu Obserwacji Końcowej jest wyższa o co najmniej 30 punktów bazowych od Wartości Wskaźnika w Dniu Obserwacji Początkowej,
   
 2. 0,00% w pozostałych przypadkach.

przy czym:

 1. jeżeli w którymkolwiek z Dni Obserwacji oficjalna wartość Wskaźnika nie jest ustalona, do obliczenia oprocentowania przyjmuje się wartość Wskaźnika z pierwszego dnia roboczego następującego po Dniu Obserwacji, w którym wartość Wskaźnika zostanie ustalona,
 2. jeżeli w Dniu Obserwacji Początkowej oficjalna wartość Wskaźnika nie jest ustalona, do obliczenia oprocentowania przyjmuje się wartość Wskaźnika z pierwszego dnia roboczego następującego po Dniu Obserwacji Początkowej, w którym oficjalna wartość Wskaźnika została ustalona,
 3. w przypadku zaprzestania obliczania stawki referencyjnej stanowiącej Wskaźnik, zostanie ona zastąpiona przez stawkę referencyjną wyznaczoną w jej miejsce, a w przypadku braku takiego wyznaczenia – inną odpowiednią stawkę.

Wypłata odsetek z lokaty nastąpi w dniu 26 lipca 2019 r. pod warunkiem utrzymania lokaty inwestycyjnej przez cały okres lokacyjny.

Odsetki wypłacane z Lokaty Terminowej inwestycyjnej stanowią iloczyn kapitału lokaty oraz stawki oprocentowania określonej zgodnie z powyższymi zasadami.

Warunki XV subskrypcji lokaty inwestycyjnej

Kwota minimalna i waluta lokaty inwestycyjnej

4.000 PLN

Okres subskrypcji 

od 11 lipca 2017 r. do 25 lipca 2017 r.

Okres lokacyjny

2 lata: od 26 lipca 2017 r. do 26 lipca 2019 r.

Wskaźnik

WIBOR3M (Reuters RIC: WIPLN3MD=)

Waluta Wskaźnika

PLN

Oprocentowanie w okresie subskrypcji:

0,00% w skali roku

Oprocentowanie gwarantowane w okresie lokacyjnym

W okresie do dnia poprzedzającego ostatni dzień okresu lokacyjnego, oprocentowanie lokaty wynosi 0,00%

Ochrona kapitału

100% wpłaconej kwoty na lokatę inwestycyjną, o ile nie nastąpi wycofanie środków przed upływem Okresu lokacyjnego

Dzień Obserwacji Końcowej

24 lipca 2019 r.

Dzień Obserwacji Początkowej

26 lipca 2017 r.

Wartość Początkowa / Kurs początkowy

Wartość Wskaźnika w Dniu Obserwacji Początkowej

Stawka opłaty za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym

 

Okres Stawka opłaty
26.07.2017-25.01.2018 1,50%
26.01.2018-25.07.2018 1,00%
26.07.2018-25.01.2019 0,50%
26.01.2019-25.07.2019 0,00%

Wyrażona w PLN opłata pobrana za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym stanowi iloczyn kwoty zrywanej lokaty i właściwej stawki opłaty. Przykładowo, zerwanie lokaty w kwocie 10 000,00 PLN w listopadzie 2017 r. skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości: 10 000,00 x 1,50% = 150,00 PLN
W konsekwencji, kwota przekazana na rachunek posiadacza zerwanej lokaty wyniesie 9 850,00 PLN.

Czynniki ryzyka związane z Lokatą Inwestycyjną

 1. oprocentowanie lokaty inwestycyjnej może być niższe od oprocentowania lokat terminowych i wynieść 0,00% w skali roku
 1. brak odsetek oraz pobranie opłaty w przypadku zerwania lokaty przed terminem zakończenia okresu lokacyjnego
 1. opłata za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym
Data wypłaty odsetek od lokaty inwestycyjnej

26 lipca 2019 r.

Wypłata odsetek z lokaty nastąpi pod warunkiem utrzymania lokaty inwestycyjnej przez cały okres lokacyjny. Od naliczonych odsetek zostanie pobrany podatek od zysków kapitałowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Odnawialność lokaty Lokata nieodnawialna

Przedterminowe zamknięcie lokaty inwestycyjnej, będące wynikiem żądania przez Klienta wypłaty w okresie lokacyjnym środków pieniężnych z lokaty, powoduje brak naliczania przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na lokacie inwestycyjnej oraz pobranie opłaty za zerwanie lokaty w okresie lokacyjnym.


Środki zgromadzone na Lokacie Inwestycyjnej są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro, na warunkach i zasadach określonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji  (szczegóły na stronie Banku Otwiera się w nowym oknie. oraz w arkuszu informacyjnym dla deponentów).

Informacje dotyczące wskaźnika

 • Stawka referencyjna WIBOR 3M (skrót od ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest to stawka oprocentowania po jakiej instytucje finansowe są gotowe pożyczyć sobie wzajemnie pieniądze na 3-miesięczny okres. Jej wysokość zależy m.in. od wysokości stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. 
 • Stawka WIBOR 3M ustalana jest w każdy dzień roboczy o godz. 11.00 na tzw. fixingu organizowanym przez GPW Benchmark S.A.  z siedzibą w Warszawie. Uczestnikiem fixingu mogą być banki krajowe, oddziały banków zagranicznych lub oddziały instytucji kredytowych. Obecnie w fixingu uczestniczy 11 podmiotów.
 • Informacje o wartości Kursu Referencyjnego w poszczególnych Dniach Obserwacji podlegają publikacji na stronie Banku w pliku „Lokaty w obsłudze BNP Paribas S.A.”

Dla kogo jest Lokata Inwestycyjna?

Aktualna subskrypcja lokaty inwestycyjnej

Lokata Inwestycyjna przeznaczona jest dla osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych:

Lokata Inwestycyjna przeznaczona jest dla osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych:

 • Oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych
 • Dysponujących doświadczeniem w lokowaniu środków w instrumenty finansowe inne niż depozytowe (rachunki, lokaty terminowe)
 • Akceptujących ryzyko, że odsetki będą niższe od oprocentowania lokat terminowych lub wyniosą 0,00%
 • Oczekujące ochrony kapitału, o ile nie nastąpi wycofanie środków przed upływem okresu lokacyjnego
 • Akceptujących opłatę za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym w wysokości maks. 1,50%
 • W wieku: 25-75 lat

Ryzyka związane z lokatą inwestycyjną

Inwestycja w XV subskrypcję lokaty inwestycyjnej wiąże się z następującymi ryzykami:

 • oprocentowanie XV subskrypcji lokaty inwestycyjnej może być niższe od oprocentowania standardowych lokat terminowych, a w szczególności może wynieść 0,00% w skali roku,
 • w przypadku wypłaty przez Klienta środków lokaty przed upływem okresu lokacyjnego, odsetki nie przysługują oraz naliczana jest opłata za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym.

Dokumenty

 
Warunki XV subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej
 
XV Lokata Inwestycyjna – karta produktu

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane także, jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Bank BNP Paribas  S.A. dołożył niezbędnych starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na kompetentnych źródłach, niemniej nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Wyniki z przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia zysków w przyszłości. Szczegółowe warunki subskrypcji są dostępne  w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej

Szczegółowe informacje dotyczące Banku BNP Paribas  S.A. oraz szczegółowe warunki subskrypcji i informacje o usługach przez nas świadczonych znajdują się na stronie internetowej www.bnpparibas.pl. Bank BNP Paribas  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, kod pocztowy: 01-211, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, posiadający  Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-10- 08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318  zł w całości wpłacony.