Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

W dniach od 2 do 30 marca 2023 r. przyjmowane są zapisy na certyfikaty strukturyzowane IBV „Technologiczny Duet”.

02/03/2023

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Technologiczny Duet” zależny jest od notowań akcji dwóch Spółek: Adyen NV i Salesforce Inc.

Nabywcy Certyfikatów tej emisji mają szansę na zysk w wysokości 5% za każde 3 miesiące inwestycji (80% za 4 lata)! Kupon dla klienta w skali roku wynosi 20%, co oznacza wyższą stopę zwrotu niż na lokacie bankowej, przy jednoczesnej akceptacji ryzyka inwestycyjnego wiążącego się z możliwością poniesienia przez inwestora straty części lub nawet całości zainwestowanego kapitału.

Jeżeli zaistnieje potrzeba sprzedaży Certyfikatów przed terminem wykupu, można to zrobić składając giełdowe zlecenie sprzedaży po wprowadzeniu Certyfikatów do obrotu giełdowego – realizacja zlecenia nastąpi po cenie rynkowej. W takiej sytuacji należy się jednak liczyć z ewentualnością straty i koniecznością zapłaty dodatkowej prowizji.

Gwarantem wszystkich emisji certyfikatów IBV, których emitentem jest BNP Paribas Issuance B.V., jest BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu, jeden z największych banków europejskich. Zasady i zakres udzielonej gwarancji opisane są w Prospekcie Emisyjnym oraz Podsumowaniu Programu Emisji Certyfikatów. 
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Więcej informacji o produkcie oraz ryzykach związanych z inwestowaniem w certyfikaty, dostępne na stronie internetowej produktu: https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane/certyfikat-technologiczny-duet 

Obsługa Certyfikatów „Technologiczny Duet” prowadzona jest przez wybrane oddziały BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Centra Wealth Management, a Klienci posiadający dostęp internetowy do rachunku maklerskiego prowadzonego w systemie Sidoma mogą także składać zapisy online.