Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

W dniach od 2 do 30 marca 2023 r. przyjmowane są zapisy na certyfikaty strukturyzowane IBV „Możesz Podwoić Kapitał”.

02/03/2023

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Możesz Podwoić Kapitał” zależny jest od notowania indeksu BNP Paribas Technology Balanced Index (Bloomberg: BNPITEC5 Index). 

Certyfikat zapewnia 100% ochronę wartości nominalnej w Dniu Wykupu i daje szansę na Kupon w wysokości 100% po 4 latach (25% w skali roku).

Jeżeli zaistnieje potrzeba sprzedaży Certyfikatów przed terminem wykupu, można to zrobić składając giełdowe zlecenie sprzedaży po wprowadzeniu Certyfikatów do obrotu giełdowego – realizacja zlecenia nastąpi po cenie rynkowej. W takiej sytuacji należy się jednak liczyć z ewentualnością straty i koniecznością zapłaty dodatkowej prowizji.

Gwarantem wszystkich emisji certyfikatów IBV, których emitentem jest BNP Paribas Issuance B.V., jest BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu, jeden z największych banków europejskich. Zasady i zakres udzielonej gwarancji opisane są w Prospekcie Emisyjnym oraz Podsumowaniu Programu Emisji Certyfikatów. 
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Więcej informacji o produkcie oraz ryzykach związanych z inwestowaniem w certyfikaty, dostępne na stronie internetowej produktu: https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane/certyfikat-mozesz-podwoic-kapital 

Obsługa Certyfikatów „Możesz Podwoić Kapitał” prowadzona jest przez wybrane oddziały Banku BNP Paribas Bank Polska S.A., Centra Bankowości Prywatnej, a Klienci posiadający dostęp internetowy do rachunku maklerskiego prowadzonego w systemie Sidoma mogą także składać zapisy online.