Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

W dniach od 2 do 29 kwietnia 2024 r. przyjmowane są zapisy na certyfikaty strukturyzowane IBV „Roczne Trio”.

02/04/2024

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Roczne Trio” zależny jest od notowań akcji trzech spółek: Airbus SE, TotalEnergies SE, Hitachi Ltd.

Kupując Certyfikaty można oprzeć swoją inwestycję o akcje spółek o światowej marce, bez konieczności bezpośredniego zakupu tych akcji. 

Nabywcy Certyfikatów tej emisji mają szansę na zysk w wysokości 10% po roku inwestycji. Certyfikat gwarantuje 100% ochronę wartości nominalnej w Dniu Wykupu, tj. wartości inwestycji pomniejszonej o wysokość pobranej opłaty dystrybucyjnej, niezależnie od wartości notowań akcji Spółek względem Poziomu Początkowego.

Jeżeli zaistnieje potrzeba sprzedaży Certyfikatów przed terminem wykupu, można to zrobić składając giełdowe zlecenie sprzedaży po wprowadzeniu Certyfikatów do obrotu giełdowego – realizacja zlecenia nastąpi po cenie rynkowej. W takiej sytuacji należy się jednak liczyć z ewentualnością straty i koniecznością zapłaty dodatkowej prowizji.

Gwarantem wszystkich emisji certyfikatów IBV, których emitentem jest BNP Paribas Issuance B.V., jest BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu, jeden z największych banków europejskich. Zasady i zakres udzielonej gwarancji opisane są w Prospekcie Emisyjnym oraz Podsumowaniu Programu Emisji Certyfikatów. 
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Więcej informacji o produkcie oraz ryzykach związanych z inwestowaniem w certyfikaty, dostępne na stronie internetowej produktu: https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane/certyfikat-roczne-trio

Obsługa Certyfikatów „Roczne Trio” prowadzona jest przez wybrane oddziały Banku BNP Paribas Bank Polska S.A., Centra Bankowości Prywatnej, a Klienci posiadający dostęp internetowy do rachunku maklerskiego prowadzonego w systemie Sidoma mogą także składać zapisy online.