Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
Certyfikaty strukturyzowane „Koszyk Pereł”

Zarabiaj na akcjach 4 korporacji. Możliwość zysku
do 8,7% w skali roku

Kontakt z doradcą
Dostępność
Centra Private Banking

Certyfikaty strukturyzowane IBV „Koszyk Pereł”

Certyfikaty strukturyzowane oferują szansę na wyższą stopą zwrotu w porównaniu z lokatami bankowymi.

Wynik inwestycji w certyfikat IBV „Koszyk Pereł” zależy od notowań akcji 4 wybranych spółek, które posiadają pozytywną opinię Wealth Management Grupy BNP Paribas. 

 

Okres subskrypcji: 08.05.2017 r.–26.05.2017 r.

Warunki emisji certyfikatów strukturyzowanych IBV „Koszyk Pereł”

Okres subskrypcji

od 8 maja 2017 r. do 26 maja 2017 r.
(termin przyjmowania zapisów na certyfikaty strukturyzowane IBV „Koszyk Pereł” może zostać skrócony w przypadku, gdy liczba certyfikatów, na które złożono zapisy i je opłacono, obejmie maksymalną liczbę oferowanych certyfikatów przed 26 maja 2017 r., zgodnie z zasadami przedstawionymi w Warunkach Końcowych)

Wartość/kwota emisji do 120 000 000 PLN

Liczba oferowanych certyfikatów

120 000 certyfikatów strukturyzowanych IBV „Koszyk Pereł”
Wartość nominalna 1 Certyfikatu 1 000 PLN
Cena emisyjna 1 Certyfikatu 1 000 PLN
Opłata dystrybucyjna Z tytułu przyjmowania zapisów na Certyfikaty, Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat, pobiera opłatę dystrybucyjną w wysokości uzależnionej od liczby Certyfikatów objętych zapisem.
Informacja o ofercie publicznej i notowaniu Oferta publiczna certyfikatów strukturyzowanych „Koszyk Pereł” prowadzona jest wyłącznie na terenie Polski. Nie przewiduje się wprowadzenia certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym.

Minimalna kwota i waluta inwestycji

10 000 PLN

Okres inwestycji

3 lata

Instrument Bazowy

Koszyk akcji 4 spółek:
1. Samsung Electronics Co Ltd (technologie)
2. Procter & Gamble Co (produkty konsumenckie)
3. Royal Dutch Shell PLC (energia)
4. Roche Holding AG (ochrona zdrowa i farmaceutyki)

Ochrona kapitału

100% wpłaconej kwoty nominalnej, o ile nie nastąpi wycofanie Klienta z inwestycji przed datą zapadalności

Kupon

4,35% wypłacany półrocznie, jeżeli wszystkie elementy koszyka – Instrumentu Bazowego (akcje spółek wchodzących w skład Instrumentu Bazowego) będą na zamknięcie notowań w Dniu Obserwacji na poziomie równym lub wyższym niż na zamknięcie w Dniu Obserwacji Początkowej.
Wypłata kuponu nastąpi na rachunek maklerski pod warunkiem posiadania certyfikatów w danym Dniu Wypłaty Kuponu.

Opodatkowanie

W związku z tym, że BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (emitent certyfikatów IBV „Koszyk Pereł”) jest podmiotem zagranicznym, Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas będące dystrybutorem certyfikatów, nie jest płatnikiem podatku od zysków kapitałowych w Polsce. Zgodnie z prawem emitent nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od wypłaconych kuponów. W związku z powyższym w przypadku, gdy zostanie spełniony warunek wypłaty kuponu i na rachunki maklerskie Klientów zostaną przelane środki wynikające z wypłaty kuponu, to Klient ma obowiązek dokonać rozliczenia w zeznaniu rocznym i odprowadzić należny podatek (obowiązują takie same terminy, jak w przypadku rozliczania innych zysków kapitałowych). Na podstawie informacji o wypłacie kuponów poszczególnym Klientom będącym osobami fizycznymi, dystrybutor powiadomi ich o wysokości osiągniętego przychodu. Informacja zostanie przesłana w formie pisma po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, w którym został osiągnięty zysk (nie będzie to formularz PIT-8C) na ostatni wskazany dystrybutorowi adres Klienta. Powyższa informacja nie stanowi usługi doradztwa podatkowego, a Klient powinien samodzielnie lub z pomocą wykwalifikowanego doradcy ocenić własną sytuację podatkową.

Dzień Obserwacji Początkowej 31 maja 2017 r.
Dzień Emisji 6 czerwca 2017 r.
Dni Obserwacji
30 listopada 2017 r. 30 listopada 2018 r. 2 grudnia 2019 r.
30 maja 2018 r. 31 maja 2019 r. 2 czerwca 2020 r.
Dni Wypłaty Kuponu
6 grudnia 2017 r. 6 grudnia 2018 r. 9 grudnia 2019 r.
6 czerwca 2018 r. 6 czerwca 2019 r. 9 czerwca 2020 r.
Dzień Wyceny Wykupu 2 czerwca 2020 r.
Dzień Wykupu 9 czerwca 2020 r.
Poziom Początkowy Wartość notowań akcji poszczególnych spółek wchodzących w skład koszyka stanowiącego Instrument Bazowy na zamknięcie w Dniu Obserwacji Początkowej
Oprocentowanie w okresie subskrypcji 0,00% w skali roku
Stawka opłaty za realizację przedterminowego wykupu dokonanego z inicjatywy Klienta 1%, nie mniej niż 300 PLN


Zakończenie inwestycji w certyfikaty przed Dniem Wykupu możliwe jest poprzez złożenie Emitentowi za pośrednictwem Dystrybutora, stosownej dyspozycji wykupu.

Realizacja takiej dyspozycji dokonywanej z inicjatywy Klienta:

 • powoduje brak możliwości otrzymania kuponu dla niezakończonych okresów (dla dyspozycji złożonych przed poszczególnymi Dniami Obserwacji); 
 • jest związana z pobraniem opłaty za realizację przedterminowego wykupu;
 • może się wiązać ze stratą, ponieważ przedterminowy wykup dokonywany jest po cenie rynkowej podanej przez Emitenta, a 100% ochrona kapitału obowiązuje wyłącznie w terminie zapadalności (w Dniu Wykupu).

Kto może nabyć certyfikaty strukturyzowane?

Dla kogo certyfikaty strukturyzowane

Certyfikaty strukturyzowane IBV „Koszyk Pereł” oferowane są Klientom Banku BNP Paribas

będącym zarówno osobami fizycznymi, jak i prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającym osobowości prawnej, z wyłączeniem osób amerykańskich („US-Persons”):

 • oczekującym stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych
 • zainteresowanym 100% ochroną kapitału, o ile nie nastąpi wycofanie się z inwestycji przed upływem okresu inwestycji (3 lat)
 • akceptującym ryzyko niewypłacenia kuponów (nie osiągnięcia zysku)
 • posiadającym rachunek bankowy w Banku BNP Paribas (płatność za certyfikaty odbywa się z rachunku bankowego prowadzonego przez Bank BNP Paribas)
 • dysponującym doświadczeniem i posiadającym wiedzę w lokowaniu środków w instrumenty finansowe inne niż depozytowe
 • posiadającym rachunek maklerski prowadzony przez Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas (certyfikaty będą ewidencjonowane na tych rachunkach maklerskich)
 • akceptującym opłatę za przedterminowe zakończenie inwestycji w wysokości max. 1,00% (nie mniej niż 300 zł)

Chcesz złożyć zapis na certyfikaty strukturyzowane IBV „Koszyk Pereł”?

Centra Private Banking
Banku BNP Paribas

Kontakt z doradcą

Ryzyka zawiązane z certyfikatami IBV „Koszyk Pereł”

Inwestycja w certyfikaty strukturyzowane „Koszyk Pereł” wiąże się z następującymi ryzykami:

 • brak ochrony kapitału w przypadku zakończenia inwestycji przez datą zapadalności (3 lata),
 • nieotrzymanie kuponu w przypadku, gdy akcje choćby jednej ze spółek wchodzących w skład Instrumentu Bazowego będą w danym Dniu Obserwacji na poziomie niższym niż w Dniu Obserwacji Początkowej
 • opłata za realizację dyspozycji wykupu dokonywanej z inicjatywy Klienta.

Inne czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami strukturyzowanymi

Ryzyko rynkowe

Inwestycja w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem, które może dotyczyć: notowań akcji, stóp procentowych, kursów wymiany walut, inflacji, zmiany wartości pieniądza w czasie, ryzyk politycznych, itp.

Ryzyko braku płynności

Emitent nie gwarantuje, że podjęte przez niego próby stworzenia rynku wtórnego powiodą się, ani też jaka będzie cena obrotu na tym rynku, zatem produkty strukturyzowane powinny być kupowane z zamiarem zatrzymania ich do dnia wykupu przez Emitenta

Dokumenty

 
Prospekt emisyjny (w języku angielskim)
 
Podsumowanie prospektu emisyjnego (w języku polskim)
 
Warunki Końcowe (w języku angielskim) + Issue Specific Summary (w języku angielskim) + Podsumowanie Programu Emisji (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu na 3-letnie Certyfikaty strukturyzowane „Koszyk Pereł” – osoba fizyczna
 
Wzór formularza zapisu na 3-letnie Certyfikaty strukturyzowane „Koszyk Pereł” – osoba prawna
 
Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas (w języku polskim)

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów BNP Paribas. Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych w BNP Paribas zamieszczone są w Prospekcie emisyjnym oraz Warunkach Końcowych dotyczących poszczególnych emisji.

Dane identyfikacyjne

Emitentem Certyfikatów jest BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. z siedzibą w Holandii pod adresem Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam. Emitent jest spółką w 100% zależną od BNP Paribas SA.

Dystrybutorem produktów strukturyzowanych w Banku BNP Paribas jest Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas Bank Polska S.A., prowadzące działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Biuro podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa, Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011571, posiadający NIP: 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84.238.318 zł w całości wpłacony.