Bank zmieniającego się świata
 
 
Profit Plus - Fundusz z Lokatą

Lokata plus szansa na dodatkowy zysk

Zapytaj o produkt
Znajdź oddział
Dostępność
Oddziały

Profit Plus - połączenie oszczędzania z inwestowaniem

Okres obowiązywania oferty – od 9 lipca do 31 grudnia 2018 r.

Rozważasz swoją pierwszą inwestycję w fundusz? A może korzystałeś z tej formy pomnażania oszczędności, ale nigdy w ramach oferty TFI BNP Paribas SA?

 

Warunkiem otwarcia lokaty jest złożenie i opłacenie zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa wybranego Portfela, na kwotę nie niższą od kwoty przeznaczonej na lokatę.

Zamów rozmowę z doradcą

Jak założyć Lokatę Profit Plus w 3 prostych krokach?

1
Przyjdź do oddziału

Przyjdź do oddziału

i wypełnij ankietę MiFiD

2
Wybierz fundusze

Wybierz Portfel

i określ kwotę inwestycji

3
Załóż lokatę

Złóż i opłać zlecenie

4

Załóż lokatę

i ciesz się swoją inwestycją

PROFIT PLUS KIEROWANY JEST DO OSÓB, KTÓRE:

zobacz komu dedykujemy lokatę z funduszem Profit Plus

przed dniem otwarcia lokaty nie były uczestnikami funduszy otwartych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • są w wieku do 75 lat;
 • posiadają dowolny poziom wiedzy i doświadczenia w inwestowaniu na rynkach kapitałowych lub w produkty o podobnym charakterze;

 • należą do kategorii MIFID: detaliczny, profesjonalny lub uprawniony kontrahent;

 • są skłonni podzielić swoje środki przeznaczone na inwestycje pomiędzy 6 miesięczną Lokatę w Banku (z oprocentowaniem wyższym od oprocentowania lokaty standardowej) i nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy w ramach Portfeli;

 • za swój cel inwestycyjny uznają: ochronę nominalnej i realnej wartości inwestycji (cel nierealizowany w przypadku Portfeli: Spokojnego, Wyważonego i Wzrostowego), inwestowanie na przyszłe potrzeby emerytalne bądź systematyczne oszczędzanie, wzrost wartości inwestycji, maksymalizację zysków lub dywersyfikację inwestycji;

zobacz kto moze skorzystac z lokaty z funduszem Profit Plus
 • są w stanie zaakceptować jedynie niewielkie straty (do 5% w Portfelu Oszczędnościowym i do 10% w Lokacyjnym) lub straty jedynie do wysokości zainwestowanego kapitału (Portfele: Spokojny, Wyważony
  i Wzrostowy);

 • akceptują: niski poziom zmienności wartości inwestycji (1, 2, 3 w skali SRRI - Portfele: Oszczędnościowy, Lokacyjny i Spokojny), co najmniej średni poziom zmienności wartości inwestycji (4, 5 w skali SRRI – Portfel Wyważony) lub wysoki poziom zmienności wartości inwestycji (możliwa wartość SRRI funduszu na poziomie powyżej 5 – Portfele Wzrostowy);

 • deklarujących: krótki (do roku - Portfele: Oszczędnościowy i Lokacyjny), co najmniej średni (1 - 3 lata - Portfele: Spokojny i Wyważony) lub dłuższy (co najmniej 3 lata – Portfel Wyważony) horyzont inwestycyjny, co nie oznacza braku możliwości wcześniejszego zbycia produktu

Klient może otworzyć wyłącznie 1 lokatę.

Warunki promocji

Okres promocji

9 lipca – 31 grudnia 2018 r.

Oprocentowanie lokaty 3,00% w skali roku

Okres lokaty

6 miesięcy
Odnawialność Lokata odnawialna. Po upływie pierwszego okresu lokacyjnego Lokata odnawia się na kolejne okresy lokacyjne, z zastrzeżeniem, że oprocentowanie Lokaty w kolejnych okresach lokacyjnych będzie wynosić tyle, ile wynosi oprocentowanie 6 miesięcznej lokaty standardowej, określone w Tabeli oprocentowania, obowiązującej w dniu odnowienia się Lokaty
Konsekwencje wycofania środków w pierwszym 6-miesięcznym okresie lokacyjnym
 • Zerwanie lokaty powoduje utratę całości naliczonych odsetek
 • Umorzenie Jednostek Uczestnictwa skutkuje obniżeniem oprocentowania Lokaty do 1,00% w skali roku w całym pierwszym okresie lokacyjnym
Podział środków Nominał lokaty nie może być wyższy od wartości nabycia
Dostępne strategie

Portfel Oszczędnościowy

Portfel Lokacyjny

Portfel Spokojny

Portfel Wyważony

Portfel Wzrostowy

Minimalna kwota inwestycji

11 000 PLN (1 000 PLN lokata + 10 000 PLN Portfel)

Maksymalna kwota inwestycji Brak limitu

Opłata za nabycie

0,00%

Opłata za odkupienie

0,00%.

Opłata za zarządzanie subfunduszem

Od 1,00% do 3,80% w skali roku w zależności od subfunduszy dostępnych w ramach Portfeli. Szczegółowe informacje znajdują się w Tabeli opłat z tytułu uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym „Wybierz swój Portfel”

Czynniki ryzyka

 

Inwestowanie w Subfundusze wiąże się z ryzkiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Klient musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Inwestowanie w Subfundusze wiąże się w szczególności z następującymi ryzykami (szczegółowo określonych w Rozdziale IV Prospektu informacyjnego, dostępnego w oddziałach Banku i na stronie internetowej https://www.tfi.bnpparibas.pl/dokumenty,prospekty.html):

Ryzyko lokat subfunduszu

wynikające z inwestowania przez Subfundusz części lub większości aktywów w akcje, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych.

Ryzyko rynkowe

wynikające z podlegania cen papierów wartościowych i innych instrumentów zmianom w zależności od stanu koniunktury giełdowej.

Ryzyko kredytowe

trwałej lub czasowej utraty przez emitentów papierów wartościowych zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.

Ryzyko płynności

brak możliwości dokonania zakupu lub sprzedaży dużego pakietu papierów wartościowych w krótkim czasie bez znacznego wpływu na cenę, ze względu na niskie obroty na giełdzie.

Ryzyko walutowe

w przypadku dokonywania przez subfundusz inwestycji na rynkach zagranicznych lub w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych. Wahania kursu walut obcych mogą przekładać się na wahania wyrażonych w złotych cen takich papierów wartościowych.

Ryzyko makroekonomiczne

uzależnienie wyniku inwestycyjnego od parametrów makroekonomicznych, jak m.in. tempo wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, poziom deficytu budżetowego, poziom deficytu na rachunku bieżącym, poziom bezrobocia.

Innych ryzyk, jak: kontrahenta, operacyjne, prawne, międzynarodowe, stóp procentowych, niedopuszczenia walorów do notowań, wyceny, kontrpartnerów, związane z nabywaniem instrumentów pochodnych, stosowanej strategii alokacji i inwestycji w tytuły uczestnictwa.

Dokumenty do pobrania

 
Regulamin ProfitPlus – Fundusz z Lokatą
 
Przykładowa prezentacja kosztów i opłat z tytułu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i informacja o świadczeniach pieniężnych jakie otrzymuje Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Regulamin Programu Inwestycyjnego „Wybierz Swój Portfel”

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową i ma wyłącznie charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny. Nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusz inwestycyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane także jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. dołożył niezbędnych starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych i że nie podlegają żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować część lub większość swoich aktywów w akcje, przez co wartość Jednostek Uczestnictwa cechować się może dużą zmiennością. Dotychczasowe wyniki subfunduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Uczestnik subfunduszy musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanych środków. Inwestowane środki nie podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Wymagane przepisami prawa informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, dane finansowe, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów BNP Paribas FIO - które są wręczane klientowi przy składaniu zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa wraz z Informacją Ex-ante, zawierającą przykładową prezentację kosztów i opłat z tytułu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz informację o świadczeniach pieniężnych jakie otrzymuje Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. z tego tytułu. Wskazana dokumentacja wraz z tabelą opłat jest udostępniana na stronie internetowej http://www.tfi.bnpparibas.pl/ i w oddziałach Banku.

Szczegółowe informacje dotyczące Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz usług inwestycyjnych przez nas świadczonych znajdują się na stronie internetowej www.bnpparibas.pl.