Bank zmieniającego się świata
 
 
1 miejsce wg Bankier.pl - Ranking kont premium - 11.2023

Moje Konto PREMIUM

Stworzone, by dotrzymać Ci kroku

Umów wideospotkanie
Dostępność
Centrum Ekspertów Online
Oddziały
Mobile
Moje Konto Premium

Moje Konto PREMIUM to odpowiedź na wymagania jutra, które jest tu już dzisiaj. By odnaleźć się i w pełni korzystać z życia w naszym dynamicznie zmieniającym się świecie, w którym wszystko się ze sobą łączy, potrzebujesz kompleksowych rozwiązań, które wychodzą poza standard i pozwalają Ci działać z wyprzedzeniem. Oto one.

   1 miejsce w Rankingu kont premium - serwisu Bankier.pl 8

Korzyści Konta Premium

karty debetowe do wyboru:

Moja karta PREMIUM

Moja Karta PREMIUM

Płać kartą za granicą bez dodatkowych kosztów przewalutowania (dla prawie 160 walut)6

  • 0 zł za wypłatę gotówki kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą2
  • 0 zł za użytkowanie karty debetowej miesięcznie
  • Bezpłatne Ubezpieczenie „Rezygnacja z Podróży" to możliwość zwrotu kosztów związanych z niespodziewanym anulowaniem podróży do 40 000 zł na jedną osobę na podróż7

Więcej o karcie 

Karta tenisowa Visa

NOWOŚĆ - Karta tenisowa VISA

Płać kartą i korzystaj ze zniżek na korty tenisowe, odzież i  sprzęt sportowy oraz innych ofert dla graczy i fanów tenisa. 

  • 0 zł za wypłaty z bankomatów zlokalizowanych na terenie oddziałów Banku i sieci Planet Cash w Polsce
  • 0 zł za użytkowanie karty debetowej miesięcznie - jeśli wykonasz min. 3 transkacje bezgotówkowe w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty.

 

Więcej o karcie

Karta Multiwalutowa

Karta Multiwalutowa

Płać i realizuj transakcje bez prowizji za przewalutowanie z powiązanych kont walutowych w EUR, USD, GBP i CHF.

  • 0 zł za wypłatę gotówki kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą2
  • 5 zł za użytkowanie karty debetowej miesięcznie
  • Partner w Podróży - karta automatycznie dopasuje się do obowiązujacej waluty (o ile rachunek płatniczy w tej walucie jest powiązany z kartą)

 

Więcej o karcie

Autooszczędzanie

Usługa dla tych, którzy cenią oszczędzanie - zarówno pieniędzy, jak i czasu!

Jak działa autooszczędzanie

1

Ustalenie limitu kwot

Ustalasz w Centrum klienta lub z Doradcą Premium limity - kwotę minimalną i maksymalną. Możesz je zmienić w dowolnym momencie.

2

Nadwyżki na rachunku oszczędnościowym

Nadwyżki powyżej określonej kwoty (min. 5000 zł) automatycznie przenoszone są z Mojego Konta Premium na konto oszczędnościowe na koniec każdego dnia roboczego.

3

Możliwość wypracowania dodatkowego zysku

Oprocentowanie konta oszczędnościowego wynosi 1,20% w skali roku. Miesięczna kapitalizacja odsetek i darmowy przelew na Moje Konto Premium.

Aby skorzystać z usługi należy otworzyć konto oszczędnościowe, z którego będą dokonywane automatyczne przelewy nadwyżek środków z Mojego Konta Premium ponad określoną przez Klienta kwotę maksymalną, na koniec każdego dnia roboczego. Jeśli natomiast saldo na Moim Koncie Premium spadnie poniżej ustalonej przez Klienta kwoty minimalnej, zostanie ono uzupełnione z tego konta oszczędnościowego.

Jak założyć Konto Premium

Przez telefon

Skorzystaj z aplikacji mobilnej GOmobile - konto założysz dzięki wideoweryfikacji - bez wychodzenia z domu!

JAK ZAŁOŻYĆ KONTO W APLIKACJI

Spotkaj się z osobistym doradcą Klienta

Zarezerwuj spotkanie z doradcą na konkretną godzinę. Umów się na wygodny dla Ciebie termin i oszczędzaj swój czas!

Znajdź Centrum klienta

Chcesz przenieść konto z innego banku

 

Dowiedz się więcej

 

Dokumenty

 
Taryfa Prowizji i Opłat
 
Dokument dotyczący opłat
 
Komunikat do Umowy ramowej
 
Karta Produktu Ubezpieczenia Grupowego Rezygnacja z Podróży dla Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia Rezygnacja z Podróży dla Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A.

1 Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku płatniczego konto osobiste z planem taryfowym Moje Konto Premium nie jest pobierana, jeżeli w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym pobranie opłaty został spełniony przynajmniej jeden z warunków:
1. łączna kwota wpływów na to Konto Osobiste i Rachunek Walutowy w Banku prowadzony w ramach tej samej Umowy wyniosła min. 10 000 zł, przy czym w przypadku wpływów w walucie obcej – po przeliczeniu na złote według Kursu Średniego NBP obowiązującego dla tej waluty w dniu zaksięgowania wpływu, z wyłączeniem wpływów pochodzących z:
a) innych rachunków tego samego Posiadacza lub innych rachunków Klientów detalicznych prowadzonych w Banku,
b) rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych przez Bank Posiadaczowi,
c) rachunków prowadzonych na rzecz Posiadacza w systemie bankowości elektronicznej GOoptima, lub
2. Saldo Oszczędności Posiadacza wyniosło min. 100 000 zł. Saldo Oszczędności – średnia miesięczna wartość środków pieniężnych Posiadacza w złotych lub w walucie obcej (liczone jako suma sald ze wszystkich dni kalendarzowych w okresie od 1. do ostatniego dnia danego miesiąca, ustalonych na koniec każdego dnia, przy czym w przypadku sald w walucie obcej – po przeliczeniu na koniec każdego dnia na złote według Kursu Średniego NBP obowiązującego dla danej waluty w danym dniu, dzielona przez liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu) ulokowanych w następujących formach:
a) w Banku na Kontach Osobistych (indywidualnych i wspólnych) oraz w innych produktach oszczędnościowych, lokacyjnych i inwestycyjnych oferowanych przez Bank, w tym na: – Rachunkach Walutowych, – Rachunkach Oszczędnościowych, w tym na Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE), – Lokatach Terminowych, w tym na lokatach inwestycyjnych,
b) w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i zamkniętych, zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, z którymi Bank posiada obowiązującą umowę dystrybucyjną oraz nabytych przez Posiadacza za pośrednictwem Banku, z uwzględnieniem planów systematycznego oszczędzania,
c) w polisostrukturach (Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych),
d) środków znajdujących się na rachunkach Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska S.A. (z wyłączeniem papierów wartościowych), z wyłączeniem środków ulokowanych w systemie bankowości elektronicznej GOoptima lub za pośrednictwem serwisu www.gooptima.pl oraz produktów, z jakich Posiadacz korzysta w Banku w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
Szczegółowe zasady zwolnienia z pobierania miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku płatniczego określone są w Taryfie Prowizji i Opłat dostępnej w Centrach klienta BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz na stronie www.bnpparibas.pl. W przypadku nie spełnienia ww. warunków miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 40 zł.

Brak opłat za wypłaty z bankomatów za granicą odnosi się do opłat pobieranych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Niezależnie od opłat BNP Paribas Bank Polska S.A. właściciel bankomatu może pobrać dodatkową opłatę; w takim przypadku odpowiednia informacja wyświetlana jest na ekranie bankomatu.

0 zł dotyczy wyłącznie złożenia zlecenia stałego i jego modyfikacji w systemie bankowości internetowej.

Kursy walut Premium mają zastosowanie do następujących operacji: 1) wpłata gotówkowa na rachunek Posiadacza; 2) wypłata gotówki z rachunku Posiadacza; 3) polecenia przelewu z rachunku Posiadacza na rachunki, których posiadaczami są klienci Banku; 4) Przelewy SEPA z rachunku Posiadacza; 5) Przelewy PSD z rachunku Posiadacza; 6) polecenia przelewu z rachunku Posiadacza na rachunki w bankach zagranicznych/krajowych, inne niż Przelewy SEPA i Przelewy PSD; 7) polecenia przelewu przychodzące na rachunki w Banku, gdy jedną z walut wymagających przeliczenia jest euro, dolar amerykański lub funt szterling.

Za każdy następny zgodnie z obowiązującą Taryfą Prowizji i Opłat, która obecnie wynosi 6 zł za przelew.

Transakcje dokonane Kartą są przeliczane na walutę rachunku (złoty) z zastosowaniem wyłącznie kursu przeliczenia waluty ustalonym przez organizację płatniczą MasterCard. Kurs jest udostępniany Bankowi przez ww. organizację i jest prezentowany na stronie internetowej BNP Paribas Bank Polska S.A. Rozliczenie transakcji następuje po kursie obowiązującym w dniu wykonania transakcji. Kurs przeliczenia waluty obcej - obowiązujący na dany dzień - jest prezentowany przez Bank od godziny 00.00 i obowiązuje dla wszystkich transakcji płatniczych wykonanych ww. kartą w tym dniu. Bank nie pobiera dodatkowych opłat za przewalutowanie.

Użytkownik Karty Moja Karta Premium Mastercard może przystąpić do bezpłatnego ubezpieczenia „Rezygnacja z Podróży” w ramach grupowej umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działającą w Polsce poprzez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce wchodzącą w skład grupy AXA, a BNP Paribas Bank Polska S.A. będącym ubezpieczającym. Informacje na temat ubezpieczenia„Rezygnacja z Podróży”, w tym  w tym warunki ochrony i pełna lista wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdują się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia „Rezygnacja z Podróży”  dla Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Karcie Produktu dostepnych powyżej w sekcji Dokumenty oraz na stronie. Otwiera się w nowym oknie.

Pierwsze miejsce Moje Konto Premium zdobyło w:

 Rankingu Najlepsze konta premium – październik 2023 r. realizowanym przez portal bankier.pl, ogłoszonym w dniu 08.11.2023 roku,

 Rankingu Najlepsze konta premium – wrzesień 2022 r. Otwiera się w nowym oknie. realizowanym przez portal bankier.pl, ogłoszonym w dniu 30.09.2022 roku,

 Rankingu Najlepsze konta premium – październik 2021 r.  Otwiera się w nowym oknie.realizowanym przez portal bankier.pl, ogłoszonym w dniu 22.10.2021 roku,

 Rankingu Najlepsze konta premium – październik 2020 r. Otwiera się w nowym oknie.realizowanym przez portal bankier.pl, ogłoszonym w dniu 13.10.2020 roku.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.