Bank zmieniającego się świata
 
 

„Plan wsparcia w chorobie - PREMIUM” to indywidualne ubezpieczenie zdrowia stworzone przez Cardif dla Klientów Banku, którego celem jest finansowe wsparcie Ubezpieczonego na wypadek wystąpienia jednej z poważnych chorób objętych warunkami umowy (nowotwór złośliwy, rak in situ, zawał serca, operacja pomostowania naczyń wieńcowych, przeszczep narządu, udar mózgu, niewydolność nerek).

korzyści

Składka ubezpieczeniowa

Wysokość składki i sumy ubezpieczenia zależy od Twojego wieku

 

Wiek Ubezpieczonego w Dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia

POWAŻNE ZACHOROWANIA
SUMA UBEZPIECZENIA

SKŁADKA

(miesięczna rata)

od 18 do 45 200.000 PLN 119,00 zł
powyżej 45 do 55 199,00 zł
powyżej 55 do 60 349,00 zł

 

W czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej wysokość składki nie wzrasta, a suma ubezpieczenia nie zmniejsza się wraz z wiekiem.

Przedmiot ubezpieczenia

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy Twoich potrzeb i po spełnieniu warunków niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia zaproponujemy Ci, jako agent ubezpieczeniowy Cardif, odpowiadający Twoim potrzebom produkt ubezpieczeniowy. Suma ubezpieczenia w przypadku tego produktu uzależniona jest od Twojego wieku i wybranego przez Ciebie wariantu ochrony.  Dzięki ubezpieczeniu możesz otrzymać wsparcie finansowe, gdybyś zachorował na jedną z chorób objętych ubezpieczeniem. Dodatkowo możesz otrzymać wsparcie w postaci usług objętych ubezpieczeniem w ramach Pomocy Medycznej. 

 

Ubezpieczenie „Plan wsparcia w chorobie - Premium” obejmuje poniższe choroby:

 • nowotwór złośliwy
 • nowotwór in situ (rak nieinwazyjny - wczesna postać nowotworu złośliwego)
 • zawał serca,
 • udar mózgu,
 • operacja pomostowania naczyń wieńcowych (by-passy),
 • niewydolność nerek
 • przeszczep narządu

Wyłączenia odpowiedzialności

 

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, gdy Zdarzenie nastąpiło w związku przyczynowym z:

 1. czynnym udziałem w działaniach wojennych, działaniach zbrojnych, aktywnym udziałem w zamieszkach, świadomym i dobrowolnym uczestnictwem w aktach przemocy, chyba że udział w aktach przemocy wynikał ze stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej;
 2. usiłowaniem lub popełnieniem przez Ubezpieczonego przestępstwa;
 3. działaniem Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 ‰ lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg; działaniem Ubezpieczonego pod wypływem narkotyków lub innych środków toksycznych lub środków psychoaktywnych (tzw. dopalaczy) za wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie lekarza i w sposób przez niego zlecony;
 4. zdarzeniem związanym bezpośrednio ze skażeniem chemicznym lub radioaktywnym na skalę masową, spowodowanym działaniem broni lub urządzeniem wykorzystującym energię rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość.

Dodatkowo odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie Pomocy medycznej jest wyłączona, jeśli Ubezpieczony nie zastosuje się do zaleceń Lekarza prowadzącego leczenie lub lekarza Centrum Alarmowego.

Jak zgłosić reklamację?

 

Reklamacja związana ze świadczonymi przez Cardif usługami może być złożona:

- w formie elektronicznej - za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.cardif.pl lub za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacje@cardif.pl

- telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na stronie www.cardif.pl

- w formie pisemnej - osobiście albo przesyłką pocztową na następujący adres:​

Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce

ul. Grzybowska 78

00-844 Warszawa

- za pośrednictwem Agenta, w każdej placówce BNP Paribas Bank Polska SA obsługującej Klientów.

 

Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, jeżeli udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie nie jest możliwe, Klient zostanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji powiadomiony o przyczynach opóźnienia, okolicznościach podlegających dalszemu wyjaśnianiu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od daty wpływu reklamacji.

JAK ZAMÓWIĆ?

Przyjdź do oddziału

Znajdź oddział

Dokumenty do pobrania

 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Plan wsparcia w chorobie”
 
Karta Produktu „Plan wsparcia w chorobie”
 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
 
Informacje o agencie

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.