Serwis www BNP Paribas Bank Polska

Zasady wnoszenia i załatwiania przez Bank skarg i reklamacji Klientów

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Bank mogą być składane:
  1. osobiście – pisemnie lub ustnie do protokołu w każdej jednostce Banku obsługującej klientów lub siedzibie Biura Maklerskiego lub siedzibie Banku;
  2. przesyłką pocztową na adres Biura Maklerskiego, każdej jednostki Banku obsługującej klientów lub siedziby Banku;
  3. ustnie – telefonicznie pod numerami wskazanymi powyżej,
  4. drogą elektroniczną – w systemach bankowości elektronicznej, w przypadku gdy klient zawarł umowę na podstawie, której otrzymał do nich dostęp lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie internetowej Banku www.bnpparibas.pl
 2. Po złożeniu reklamacji, Bank rozpatruje reklamacje i udziela reklamującemu odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek reklamującego.
 3. Rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na reklamacje przez Bank następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Bank w informacji przekazywanej reklamującemu wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności wymagające ustalenia do rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku (j.t., Dz. U. 2016 poz. 892) o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym („Ustawa o reklamacjach”), rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na reklamacje przez Bank następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Bank w informacji przekazywanej reklamującemu wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności wymagające ustalenia do rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. Bank na wniosek reklamującego, przekazuje mu potwierdzenie złożenia reklamacji odpowiednio do sposobu jej złożenia lub w inny uzgodniony sposób.
 6. Postępowanie reklamacyjne Banku nie wyłącza roszczeń reklamującego wynikających z przepisów prawa właściwego dla Umowy (reklamujący może wystąpić z powództwem bezpośrednio do właściwego sądu powszechnego).

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.