Bank zmieniającego się świata
Oferta

Bank Zielonych Zmian

 

Jesteśmy Bankiem Zielonych Zmian.
Codziennie podejmujemy działania,
by chronić naturę dla przyszłych pokoleń.

 

Zobacz, co Ty możesz zrobić dla planety.

 

Bank Zielonych Zmian

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego to dla Banku BNP Paribas jeden z czterech kluczowych filarów odpowiedzialności (Strategii CSR i ZR).

W ramach odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego Bank BNP Paribas realizuje trzy zobowiązania:

 • Współpraca z klientami w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.
 • Ograniczanie negatywnego wpływu działalności operacyjnej na środowisko naturalne.
 • Zwiększanie świadomości i dzielenie się dobrymi praktykami.

Realizacja działań w ramach zobowiązań Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju jest wkładem Banku w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDG’s):

Kluczowe Cele Zrównoważonego Rozwoju dla Banku BNP Paribas z perspektywy działań na rzecz środowiska naturalnego to:

 • Cel 7. Czysta i dostępna energia
 • Cel 11. Zrównoważone miasta i społeczności
 • Cel 13. Działania w dziedzinie klimatu
 • Cel 17. Partnerstwa na rzecz celów

               

Grupa BNP Paribas w 2011 roku za kluczowy priorytet uznała działania wokół zapobiegania zmianom klimatu i podjęła zobowiązanie do rozszerzenia działań na rzecz różnorodności biologicznej, wody, powietrza, zasobów naturalnych i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Bank BNP Paribas od lat angażował się w działania proekologiczne na rzecz minimalizowania wpływu działalności operacyjnej na środowisko naturalne oraz przeciwdziałania zmianom klimatu.

 

Kliknij i dowiedz się więcej o działaniach Bank BNP Paribas na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu

 

BANK ZIELONYCH ZMIAN

W kwietniu 2019 roku Bank BNP Paribas zainaugurował Program Bank Zielonych Zmian, który agreguje wszystkie dotychczasowe działania organizacji na rzecz wspierania działań proklimatycznych.

Program Bank Zielonych Zmian składa się z wewnętrznej kampanii edukacyjnej kierowanej do pracowników wszystkich obszarów Banku, realnych zmian w funkcjonowaniu organizacji (tzw. eko-usprawnień) oraz rozwoju oferty proekologicznych produktów i usług.

Wspieranie transformacji energetycznej

Jako odpowiedzialna instytucja finansowa Bank BNP Paribas świadomie ogranicza swój udział w branżach powszechnie uznanych za szkodliwe i niezgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju. Od 2015 roku Bank wychodzi z finansowania sektora energetyki węglowej i nie udziela nowego finansowania grupom energetycznym opartym na energii pochodzącej z węgla. Zaostrzając kolejno regulacje w tym zakresie podjęto decyzję o zaprzestaniu finansowania wszelkich projektów budowy nowych elektrowni węglowych i kopalni węgla energetycznego, a także, o wspieraniu tylko takich przedsiębiorstw z sektora energetyki węglowej, które są aktywnie zaangażowane w przechodzenie na inne źródła energii.

Bank BNP Paribas mając na względzie odpowiedzialne finansowanie inwestycji monitoruje poziom ryzyka środowiskowego, społecznego oraz związanego z ładem korporacyjnym (ESG – environmental, social and governance) u wszystkich swoich klientów. Dodatkowo, jako część Grupy BNP Paribas, Bank zwraca szczególną uwagę na finansowanie sektorów uznanych za wrażliwe pod kątem ryzyka ESG. W tym celu Bank wyróżnił dziewięć sektorów i wprowadził Polityki CSR – definiujące szczególne wymogi wobec klientów w nich działających.

Kluczowym zobowiązaniem Banku BNP Paribas w zakresie odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego jest wsparcie klientów w transformacji energetycznej, a tym samym rozwój pro-ekologicznych produktów i usług. Już od 2008 roku Bank BNP Paribas finansuje małe i średnie projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii (OZE): elektrownie wiatrowe, biogazownie rolnicze, małe elektrownie wodne oraz instalacje fotowoltaiczne.

Bank BNP Paribas oferuje m.in.: Kredyt ratalny na finansowanie ekologicznych źródeł energii, Fotowoltaikę dla rolnika, Kredyt z premią BGK na termomodernizację nieruchomości, Kredyt Zielona Energia oraz „zielone” produkty inwestycyjne. Dynamiczny rozwój oferty kredytów na instalacje odnawialnych źródeł energii dla klientów indywidualnych pozwolił w grudniu 2019 r. osiągnąć wynik ponad 10 000 sfinansowanych instalacji dla gospodarstw domowych oraz zdobycie pozycji lidera tego segmentu na rynku.

W 2018 roku Bank powołał Biuro ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju – bankowe centrum kompetencji w zakresie rozwoju zrównoważonego finansowania. Celem jednostki jest m.in. analiza i opracowywanie programów, które w optymalny sposób wspierać będą inwestycje realizowane przez klientów Banku z różnych segmentów rynku. Bankowe centrum kompetencji w zakresie rozwoju zrównoważonego finansowania w 2019 roku zawarło umowy:

 • z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), w ramach której środki w oparciu o program ELENA (European Local Energy Assistance) na wsparcie techniczne dla wspólnot mieszkaniowych z zakresu efektywności energetycznej oraz z tego samego programu na wsparcie techniczne dla przedsiębiorstw MSP i MidCAP z zakresu efektywności energetycznej budynków komercyjnych,
 • z EBI w zakresie instrumentu podziału ryzyka (risk sharing instrument) w ramach Programu PF4EE (Private Finance for Energy Efficiency) w oparciu o program LIFE – program działań na rzecz środowiska i klimatu (2014 – 2020). Program LIFE to instrument Unii Europejskiej.
 • z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) dotyczącej współpracy przy udzielaniu przedsiębiorstwom MSP gwarancji BiznesMax, wspierających MSP w zakresie projektów o charakterze innowacyjnym i ekologicznym.

Bank BNP Paribas nieustannie rozwija ofertę „zielonych” produktów i usług, wspierających klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną. W 2019 roku Bank BNP Paribas 7-krotnie zwiększył finansowanie projektów OZE i wspierających efektywność energetyczną.

Proekologiczne produkty i usługi

Bank BNP Paribas stale rozwija ofertę produktów i usług wspierających klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Już od 2008 r. finansujemy projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii (OZE): wiatrowe biogazownie rolnicze, małe elektrownie wodne oraz instalacje fotowoltaiczne. Nasz Bank specjalizuje się w finansowaniu projektów realizowanych przez małe i średnie podmioty, w tym rolników. Zespół ekspertów ds. OZE i Agro wspiera klientów, którzy planują przedsięwzięcia proekologiczne, sprzyjające zrównoważonej gospodarce i transformacji energetycznej polskiej gospodarki.

Biuro ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju nawiązuje współpracę z Partnerami udzielającymi wsparciatakimi jak np.: Europejski Bank Inwestycyjny czy Bank Gospodarstwa Krajowego po to, aby tworzyć dla Klientów, w tym wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorstw nowe produkty bankowe z unijnym i rządowym wsparciem, a przez to zachęcać je do inwestowania w innowacje, ekoinnowacje, termomodernizację budynków wielorodzinnych i komercyjnych, inwestycje technologiczne i proekologiczne, a przez to zmieniać gospodarkę na bardziej innowacyjną i przyjazną środowisku. 

Kredyt ratalny na finansowanie ekologicznych źródeł energii

Od 2018 roku oferujemy klientom indywidualnym możliwość sfinansowania kredytem ratalnym zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych oraz innych źródeł energii odnawialnej (OZE) m .in. podgrzewaczy wody, pomp ciepła, rekuperatorów oraz przydomowych elektrowni wiatrowych.

Aktualna oferta kredytowa pozwala sfinansować do 100 proc. wartości instalacji fotowoltaicznej nawet do kwoty 80 tys. zł, z okresem spłaty do 144 miesięcy. Klient, który ubiega się o kredyt na sfinansowanie ekologicznych źródeł energii, powinien dołączyć do wniosku kredytowego: umowę, kosztorys lub projekt instalacyjny z wymienionymi kosztami jako uzasadnienie wysokości wnioskowanego kredytu.

Aktualnie oferta jest dostępna u ponad 300 partnerów Banku - wiodących na rynku podmiotów, zajmujących się sprzedażą oraz montażem instalacji fotowoltaicznych.

Ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii

Rolnicy oraz przedsiębiorcy mogą ubezpieczyć w Banku instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz pompy ciepła w ramach produktów:

 • Concordia Agro (dla rolników),
 • Concordia Firma (dla przedsiębiorstw).

Ubezpieczenie zostało przygotowane przez firmę ubezpieczeniową Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Bank pośredniczy w sprzedaży produktu jako Agent ubezpieczeniowy Concordii.

Fotowoltaika dla rolnika

Rolnicy z sektora micro mogą skorzystać z oferty na finansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach: Kredytu obrotowego w rachunku kredytowym Rzeczówka Light, Kredytu obrotowego EBI, Pożyczki hipotecznej Agro Lider, Kredytu inwestycyjnego Agro Progres.

Kredyt z premią BGK na termomodernizację nieruchomości

Kredyt powstały we współpracy BNP Paribas Bank Polska z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „Kredyt z Premią BGK” skierowany jest do Wspólnot Mieszkaniowych zamierzających poprawić klasę energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Kredyt Zielona Energia

Kredyt inwestycyjny Zielona Energia został stworzony z myślą o wspieraniu inwestycji w odnawialne źródła energii. Jest przeznaczony na finansowanie budowy elektrowni wiatrowych, elektrowni wodnych, fotowoltaicznych oraz instalacji do wytwarzania energii elektrycznej lub energii cieplnej z biomasy albo z biogazu. Z kredytu mogą korzystać podmioty prowadzące lub podejmujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Jednym z warunków wykorzystania kredytu jest przedstawienie przez klienta promesy koncesji na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (jeśli jest wymagana przepisami prawa).

Kredyt technologiczny

Małe i średnie przedsiębiorstwa, które chcą wdrożyć nowe technologie własne lub nabyte, mające na celu wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów, mogą sięgnąć po bezzwrotną premię technologiczną w ramach unijnego programu 3.2.2 POIR „Kredyt na innowacje technologiczne”. W ramach tego programu wdrażanego we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, firmy mogą otrzymać bezzwrotną premię technologiczną, która spłaca częściowo kapitał kredytu będąc zachętą do wdrażania bardziej ryzykownych innowacyjnych inwestycji.

Inwestycją technologiczną może być zakup i wdrożenie nowej technologii (w tym własnej) i wytworzenie na jej podstawie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Zielone produkty inwestycyjne

Bank BNP Paribas popiera rozwiązania inwestycyjne zaprojektowane nie tylko pod kątem spełnienia celu inwestycyjnego, ale także w sposób, który jest społecznie odpowiedzialny i przyjazny dla środowiska. Bank postanowił wziąć udział w kampanii, której celem jest posadzenie 1 drzewa za każde 1000 EUR wydane w ramach społecznie odpowiedzialnych inwestycji.

Poprzez promocję inwestycji Bank zachęca do udziału w rekultywacji leśnej części obszaru w województwie pomorskim, który został zniszczony podczas trąby powietrznej w 2017 r. Wskazany obszar zostanie zalesiony w ramach tej akcji prowadzonej przez firmę Reforest’Action - od października 2020 roku.

Zobacz więcej informacji na ten temat 

Program edukacyjny Bank Zielonych Zmian

W kwietniu 2019 roku, spotkaniem z Katarzyną Wągrowską, autorką książki Życie Zero Waste i bloga ograniczamsie.com, Bank BNP Paribas zainaugurował I edycję kampanii edukacyjnej, kierowaną do wszystkich pracowników oraz ich najbliższych.

W I edycji programu poszczególnym miesiącom przyświecały tematy odnawialnych i nieodnawialnych zasobów, które na co dzień segregowane są w ramach pięciu frakcji odpadów.

W każdym miesiącu pracownicy Banku otrzymywali dawkę ekologicznej wiedzy – wskazówki i gotowe rozwiązania pomagające żyć w zgodnie z naszą planetą. Pracownicy poznali przyczyny i skutki zmian klimatu oraz sposoby, by im przeciwdziałać. Poziom swojej wiedzy pracownicy mogli regularnie sprawdzać w ramach quizów tematycznych. Na eko-ekspertów czekały przyjazne środowisku gadżety, pomagające wprowadzać w życie zasady zero waste. Aby utrwalać eko-postawy Bank zachęcał również pracowników do podejmowania comiesięcznych eko-wyzwań i dzielenia się swoimi pomysłami i osiągnięciami.

W ramach kampanii powstała specjalna strona w wewnętrznym intranecie – skarbnica wiedzy o ekologii dla pracowników Banku BNP Paribas. W ramach programu odbywały się także spotkania inspiracyjne i warsztaty. Swoją wiedzą z pracownikami Banku w I edycji programu dzielili się z uznani eksperci m.in. Franck Courchamp – twórca filmu dokumentalnego „Oddzielny gatunek” oraz Marcin Popkiewicz – fizyk jądrowy, klimatolog, autor książki „Nauka o klimacie”. 

W kwietniu 2020 roku uruchomiono II edycję programu Bank Zielonych Zmian pod hasłem „Odpowiedzialna konsumpcja”.

Partnerem merytorycznym programu edukacyjnego Bank Zielonych Zmian jest UNEP/GRID-Warszawa. 

Eko-wolontariat

Załączmy polskie miasta

W 2018 roku w ramach akcji „Załączmy nasze miasta”, pracownicy-wolontariusze Banku BNP Paribas we współpracy z Fundacją Łąka, na osiedlu Jazdów w Warszawie oraz na Błoniach Mogilskich w Krakowie zasiali łąki kwietne. W październiku 2019 roku posiali łąkę w okolicach Centrum Operacyjnego Banku w Rudzie Śląskiej.

We wrześniu 2019 Bank BNP Paribas we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia oraz pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zorganizował akcję #TrashChallenge. Pracownicy wraz z bliskimi wzięli udział w piknikach edukacyjnych oraz wspólnie posprzątali zanieczyszczone tereny
w 8 lokalizacjach w Polsce, stając się ambasadorami zmian.

 

Obejrzyj film z akcji #TrashChallenge

 

Dowiedz się więcej o akcji #TrashChallenge 

Eko-usprawnienia

W ramach programu Bank Zielonych Zmian w Banku wdrożono szereg eko-usprawnień – inicjatyw wpływających na minimalizowanie szkodliwości funkcjonowania organizacji wobec natury.

 

Minimalizowanie zużycia plastiku

Bank BNP Paribas podjął walkę z plastikiem. Z platform zakupowych wycofano możliwość zamówienia jednorazowych, plastikowych kubków, sztućców, talerzy itp., oraz napojów w plastikowych butelkach. Centrale, centra biznesowe i oddziały wyposażono w dystrybutory z wodą, karafki i szklanki. Trwa proces minimalizowania zużycia plastiku w kantynach w centralach Banku: organizacja promuje przychodzenie po posiłek z własnym pojemnikiem, a plastikowe sztućce i opakowania wymienia na ekologiczne i kompostowalne.

W kantynie Paribar w centrali Banku w Warszawie przy ul. Kasprzaka rozpoczęto pilotażowy program kompostowania odpadów. Wytworzony kompost nawozi okoliczne trawniki. Pracownicy mogą zabrać go do domu, by odżywić swoje rośliny.

Dokładamy wszelkich starań, by produkty dostępne w maszynach wendingowych w centralach Banku zapakowane były w opakowania przyjazne środowisku. W automatach dostępne są napoje w szklanych butelkach i puszkach.

W placówkach Banku segregujemy odpady w podziale na frakcje zgodne z ustawą i regulacjami gmin. Zachęcamy naszych pracowników do odpowiedzialnego gospodarowania zasobami i stosowania, zarówno w życiu prywatnym,  jak i w pracy, zasad 5R:

 • REFUSE – Odmawiaj tego, czego nie potrzebujesz;
 • REDUCE – Ograniczaj to, co jest ci potrzebne;
 • REUSE – Użyj ponownie tego, co już posiadasz;
 • RECYCLE – Oddaj do recyklingu to, czego nie możesz już użyć;
 • ROT – Kompostuj to, co nie nadaje się już do spożycia.

 

Bank odpowiedzialnie podchodzi do planowania gadżetów marketingowych – promuje i produkuje zrównoważone gadżety: wielorazowe lunchboxy, bidony i ekotorby. Zdezaktualizowane materiały promocyjne otrzymują drugie życie lub przekazywane są organizacjom społecznym. Materiały wielkoformatowe po kampanii rebrandingowej zostały powtórnie przetworzone na akcesoria użytkowe m.in. torby i plecaki.

We wrześniu 2019 roku wprowadziliśmy ekologiczną alternatywę dla folii służącej do wyklejania witryn naszych oddziałów – pozbawioną PCV i szkodliwych dla środowiska substancji chemicznych. Obecnie stosowana folia ekologiczna odbierana jest z oddziałów i przerabiana na granulat, który można ponownie wykorzystać do produkcji wszelkich materiałów polipropylenowych, takich jak: przewody i zbiorniki do wody, akcesoria medyczne, np. strzykawki, dywany i wykładziny, wszelkiego rodzaju obudowy i izolacje kabli, części samochodowe np. zderzaki oraz zabawki.

 

Zużycie papieru

Rozważnie podchodzimy do planowania drukowanych materiałów informacyjnych. Od września 2019 roku nowe ulotki i inne formaty reklamowe drukowane są na certyfikowanym papierze, pochodzącym w 100% z recyklingu. W ten sposób oszczędzamy zasoby i chronimy planetę przed wylesianiem.

Dodatkowo, zrezygnowaliśmy z ekspozycji ulotek i innych materiałów drukowanych w oddziałach transformowanych. W 142 oddziałach naszej sieci sprzedaży detalicznej wszelkie informacje marketingowe, dostępne są w wersji zdigitalizowanej – na ogólnodostępnych tabletach.

W 2019 roku dzięki wdrożeniu nowego narzędzia E-delegacje całkowicie zrezygnowaliśmy z papierowych i drukowanych wniosków delegacyjnych. Proces został zdigitalizowany, a nowe funkcjonalności usprawniły prace oraz wyparły papierowe druki.

W budynkach centrali Banku działa system druku podążającego – Follow Me Printing – pozwalający na odbieranie wydruku na dowolnej posiadającej czytnik kart drukarce zainstalowanej w budynkach w Warszawie i Krakowie. Używamy papieru ekologicznego o obniżonej gramaturze. Zachęcamy również pracowników i klientów do korzystania z dokumentów w formie elektronicznej i drukowania materiałów jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne.

W celu ograniczenia zużycia papieru wdrażamy zasady dotyczące elektronicznej dystrybucji korespondencji oraz pracy na dokumentach elektronicznych zapisanych na zasobach sieciowych.

Dodatkowo Bank dzięki współpracy ze startupem Autenti udostępnił swoim klientom możliwość skorzystania z podpisu elektronicznego. Platforma Autenti umożliwia wysyłanie dokumentów drogą elektroniczną do klientów, którzy po ich odebraniu mogą je podpisać korzystając ze smartfona, tableta czy komputera. Proces zdalnego podpisywania dokumentów i umów jest wprowadzony zarówno po stronie klientów, jak i doradców, a podpis elektroniczny jest prawnie wiążący na terenie całej Unii Europejskiej.

Promowanie e-korespondencji

W Banku BNP Paribas klient ma możliwość otrzymywania wyciągów do swojego rachunku w wersji elektronicznej poprzez dostęp do bankowości elektronicznej, czy też wysyłanie ich na adres e-mail wskazany przez klienta. Wersja elektroniczna wyciągów jest obecnie najczęstszą formą wybieraną przez naszych klientów. Oczywiście, istnieje możliwość otrzymywania wyciągów w wersji papierowej i do tych klientów Bank kieruje dodatkową komunikację zachęcającą ich do przechodzenia na wersję elektroniczną m.in. doradcy informują klientów o korzyściach w przypadku wybrania wersji elektronicznej wyciągu np. szybki, bezpieczny dostęp do danych. Dodatkowo, na wyciągach papierowych umieszczane są komunikaty informujące o możliwości dokonania takiej zmiany. W ramach prowadzonych kampanii, Bank kieruje również informacje do swoich pracowników zachęcając ich do rezygnacji z papierowych wyciągów nie tylko tych bankowych, ale również w telekomie czy u innych dostawców usług.

 

Zużycie wody

W biurach Banku wdrażane są rozwiązania dotyczące zmniejszania wykorzystania wody. Używane urządzenia hydrauliczne posiadają mechanizmy kilkakrotnie zmniejszające zużycie wody. Tam, gdzie jest to możliwe, promowane jest mycie naczyń w zmywarkach. Używane w banku sprzęty dają możliwość zastosowania ekologicznych programów zmywania.

 

Efektywnośc energetyczna

W celu zmniejszenia zużycia energii w naszej organizacji używamy wysoko energooszczędnych urządzeń oraz sprzętu komputerowego. Do zmniejszenia zużycia energii przyczyniają się również systematyczna wymiana sprzętu w Centrum Przetwarzania oraz zastosowanie techniki wirtualizacji, która umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie zasobów informatycznych. Dodatkowo, systematycznie edukujemy naszych pracowników w obszarze energooszczędnych postaw w codziennej pracy.

 

Więcej informacji o działaniach Banku znajdziesz w zakładce Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego: https://www.bnpparibas.pl/csr/strategia-csr/srodowisko-naturalne

Eko-mobilność

Od kilku lat Bank BNP Paribas wprowadza do bankowej floty samochodowej auta hybrydowe, umożliwiające ograniczenie emisji substancji szkodliwych do środowiska.

Realizowana od 2017 roku Akademia Bezpiecznej Jazdy to program szkoleń z zakresu bezpiecznej i ekologicznej jazdy dla wszystkich użytkowników samochodów służbowych w Banku. Dla pracowników, którzy nie korzystają z samochodów służbowych, odbywają się comiesięczne konkursy dotyczące bezpiecznej jazdy oraz prawa ruchu drogowego, w których nagrodą główną jest uczestnictwo w całodniowym szkoleniu Akademii Bezpiecznej Jazdy.

W ramach programu Carpooling pracownicy mogą dojeżdżać do pracy wspólnie. Pracownicy korzystający z carpoolingu wpływają na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, oszczędzają pieniądze, bo koszty paliwa dzielone są pomiędzy wszystkich, a także czas - przysługuje im bezpłatne miejsce parkingowe. Dodatkowo, wspólna podróż stwarza okazje do nawiązywania nowych znajomości i lepszego poznania współpracowników.

W 2018 roku pracownicy Banku zaczęli korzystać z programu carsharing – wypożyczania aut na godziny, a nawet na minuty. Bank promuje także podróże do pracy rowerem. W centralach pracownicy mają do dyspozycji strzeżone parkingi rowerowe i prysznice, a w oddziałach klienci i pracownicy mają dostęp do stojaków rowerowych przed większością placówek.

Bank promuje także odpowiedzialne planowanie podróży służbowych, dostępność telekonferencji i wideokonferencji oraz ograniczanie wyjazdów szkoleniowych poprzez prowadzenie szkoleń e-learningowych.

Partnerstwa na rzecz sprawiedliwości klimatycznej

Bank jest partnerem organizacji i inicjatyw wspierających ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Od 2017 roku Bank wspiera Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP. Bank BNP Paribas jest partnerem programu SDG11 – Zrównoważone miasta United Nations Global Compact Network Poland. W ramach partnerstwa Bank wspiera kampanię Pierwsza doba bez smogu oraz inne działania Global Compact Network Poland mające na celu promowanie ekologicznych postaw. Prezes Banku BNP Paribas, Przemek Gdański, jest członkiem Rady Programowej UNGC. Wziął także udział w dorocznej publikacji Yearbook 2019, w której nawoływał konsumentów, firmy i instytucje do zaangażowania w inicjatywy w ramach 13 Celu Zrównoważonego Rozwoju – działań na rzecz klimatu.

Bank współpracuje także z UNEP/GRID-Warszawa oraz jest członkiem partnerstwa Razem dla środowiska na rzecz realizacji środowiskowych celów zrównoważonego rozwoju.

W 2019 roku Bank BNP Paribas dołączył do „Partnerstwa dla klimatu” m. st. Warszawy.

Przemek Gdański, jako pierwszy CEO z Polski, poprał inicjatywę „CEO CALL TO ACTION” na rzecz sprawiedliwości klimatycznej, powołaną w maju 2019 roku podczas SDG Summit w Brukseli.

W 2020 r. BNP Paribas Bank Polska S.A. został partnerem kampanii Zielona Wstążka #DlaPlanety, aby wspierać inicjatywy na rzecz środowiska naturalnego. Tegoroczna kampania Zielona Wstążka #DlaPlanety zbudowana została wokół tematu ochrony bioróżnorodności.

Bank został również partnerem programu Climate Leadership, budującego społeczność liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz neutralności klimatycznej i zrównoważonego rozwoju.

Bank BNP Paribas podpisał porozumienie, w ramach którego będzie jednym z banków finansujących przedsięwzięcia związane z wymianą przestarzałych pieców oraz ociepleniem domów w ramach programu Czyste Powietrze.

Promowanie działań na rzecz klimatu

Bank BNP Paribas działa na rzecz sprawiedliwości społecznej i klimatycznej. Eksperci Banku dzielą się wiedzą podczas konferencji i wydarzeń branżowych, promując zrównoważone podejście do finansowania inwestycji.

Eksperci Banku wzięli udział m.in. w SDGs Summit organizowanym przez CSR Europe w Brukseli czy Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Podczas Europejskiego Kongresu Finansowego Bank był gospodarzem debaty „Zielone finanse – zasady, standardy i raportowanie”, a podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy debaty „Zrównoważone finansowanie - nowe modele biznesowe”.

W ekologicznym klimacie odbyło się Rendez-vous Biznesu CCIFP z Przemkiem Gdańskim. Spotkanie zatytułowane „Bank zielonych zmian – klimat, odpowiedzialność, współpraca” dotyczyło zmian klimatycznych oraz działań Banku w zakresie rozwoju „zielonego” proklimatycznego finansowania. Gościem specjalnym spotkania był Kamil Wyszkowski - Dyrektor Generalny UN Global Compact w Polsce, który w swoim wystąpieniu przybliżył uczestnikom znaczenie zmian klimatycznych.

Troską o środowisko naturalne Bank BNP Paribas stara się zarażać klientów i partnerów, m.in. magazyn newonce oraz radio newonce, które przygotowało serię audycji i podcastów KLIMAT.

Kliknij i posłuchaj podcastów KLIMAT >>

Akcja "Wielkie ogrody tlenowe"

Żyjemy na kredyt pod zastaw ziemi, a dług ekologiczny drastycznie wzrasta. Zapobieganie zmianom klimatycznym to obowiązek nas wszystkich. Chcąc jak najlepiej odpowiadać na zmieniającą się rzeczywistość, BNP Paribas w komunikacji skupia się na sprawach istotnych i uniwersalnych – ważnych dla Polaków. Dlatego, podążając za eko-zaangażowaniem pracowników opracował kampanię „Zmiany klimatu kosztują”, w ramach której nie tylko edukował na temat zmian klimatu, ale także podjął się stworzenia Wielkich Ogrodów Tlenowych, które posadzi na nieużytkach, by oczyszczać powietrze wokół nas.


Dołącz do Banku zielonych zmian

Eko-porady

W Banku zmieniającego się świata wierzymy, że zmiany zaczynają się od nas samych. Dlatego prowadzimy program Bank Zielonych Zmian i dokładamy wszelkich starań, aby minimalizować nasz wpływ na środowisko naturalne. Naszych klientów zachęcamy m.in. do przejścia na e-korespondencję.

 

Ślad węglowy

Dowiedz się, czym jest ślad węglowy i dlaczego warto go ograniczać. Kliknij i zobacz, jak Twoje codzienne wybory wpływają na środowisko.

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD CIEBIE

Wielkie zmiany wymagają czasu, ale te mniejsze również mają znaczenie. Przekonaj się, jak łatwo możesz zmienić swoje codzienne nawyki, by Twoje działania miały jak najlepszy wpływ na środowisko.

Wejdź na stronę https://naszesmieci.mos.gov.pl/ i dowiedz się, jak odpowiedzialnie segregować odpady.

 

Dowiedz się wiecej o naszej odpowiedzialności wobec środowiska

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand