Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Bank Zielonych Zmian

 

Jesteśmy Bankiem Zielonych Zmian.
Codziennie podejmujemy działania,
by chronić naturę dla przyszłych pokoleń.

 

Zobacz, co Ty możesz zrobić dla planety.

 

Bank Zielonych Zmian

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego to dla Banku BNP Paribas jeden z czterech kluczowych filarów odpowiedzialności (Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju) Otwiera się w nowym oknie..

W ramach odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego Bank BNP Paribas realizuje trzy zobowiązania:

 • wsparcie Klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, szanującą środowisko naturalne
 • ograniczanie negatywnego wpływu działalności operacyjnej na środowisko naturalne
 • zwiększenie świadomości i dzielenie się dobrymi praktykami na rzecz środowiska naturalnego

Realizacja działań w ramach zobowiązań Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju jest wkładem banku w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju Otwiera się w nowym oknie. (Sustainable Development Goals, SDG’s)

Cele Zrównoważonego Rozwoju, które realizuje Bank BNP Paribas w ramach działań na rzecz środowiska naturalnego to:

 • Cel 6. Czysta woda i warunki sanitarne
 • Cel 7. Czysta i dostępna energia
 • Cel 11. Zrównoważone miasta i społeczności
 • Cel 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
 • Cel 13. Działania w dziedzinie klimatu
 • Cel 14. Życie pod wodą
 • Cel 15. Życie na lądzie 
 • Cel 17. Partnerstwa na rzecz celów

                           

Grupa BNP Paribas w 2011 roku za kluczowy priorytet uznała działania wokół zapobiegania zmianom klimatu i podjęła zobowiązanie do rozszerzenia działań na rzecz różnorodności biologicznej, wody, powietrza, zasobów naturalnych i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Bank BNP Paribas od lat angażował się w działania proekologiczne na rzecz minimalizowania wpływu działalności operacyjnej na środowisko naturalne oraz przeciwdziałania zmianom klimatu.

Dowiedz się więcej o działaniach Banku BNP Paribas na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Otwiera się w nowym oknie.

 

Kliknij i dowiedz się więcej o działaniach Bank BNP Paribas na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu

 

 

POZNAJ OFERTĘ PROEKOLOGICZNYCH PRODUKTÓW ORAZ USŁUG

Proekologiczne produkty i usługi

Nieustannie rozwijamy ofertę produktów i usług pomagających Klientom w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz w rozwoju ich zrównoważonych i ekologicznych inwestycji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

BANK ZIELONYCH ZMIAN

W kwietniu 2019 roku Bank BNP Paribas zainaugurował Program Bank Zielonych Zmian, który agreguje wszystkie dotychczasowe działania organizacji na rzecz wspierania działań proklimatycznych.

Program Bank Zielonych Zmian składa się z kampanii edukacyjnej kierowanej do pracowników wszystkich obszarów banku oraz interesariuszy zewnętrznych, realnych zmian w funkcjonowaniu organizacji (tzw. eko-usprawnień) oraz rozwoju oferty proekologicznych produktów i usług.

Wsparcie Klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, szanującą środowisko naturalne

 • Zarządzanie ryzykiem związanym z klimatem

  Grupa BNP Paribas realizuje zobowiązanie dostosowania portfela kredytowego do globalnych celów klimatycznych poprzez wsparcie celu opisanego w art. 21 c porozumienia paryskiego: „Uzgadnianie przepływów finansowych ze ścieżką prowadzącą do niskiej emisji gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego na zmiany klimatyczne”.

  Bank BNP Paribas monitoruje poziom ryzyka środowiskowego, społecznego oraz związanego z ładem korporacyjnym (ESG – environmental, social and governance) u wszystkich swoich Klientów korporacyjnych. Dodatkowo, jako część Grupy BNP Paribas, bank zwraca szczególną uwagę na finansowanie sektorów uznanych za wrażliwe pod kątem ryzyka ESG.

  Bank w procesie oceny istotności ryzyk, na podstawie zidentyfikowanych czynników ryzyka, ocenił ryzyko ESG jako istotne. W konsekwencji uzupełniony został katalog ryzyk istotnych.

  Bank wprowadził definicję ryzyka ESG do Strategii zarządzania ryzykiem. W kolejnym kroku, w celu ograniczenia i kontroli ryzyka, bank opracował zasady pomiaru ryzyka ESG w procesie wyznaczania kapitału wewnętrznego banku (ICAAP). Plan kapitałowy Banku BNP Paribas na lata 2021-2023 uzupełniony został o limity na pokrycie ryzyka ESG wyznaczone w oparciu o dokonany pomiar ryzyka.

  Bank BNP Paribas wyróżnia dziewięć sektorów szczególnie wrażliwych ze względu na ryzyko środowiskowe, społeczne oraz związane z ładem korporacyjnym:

  • energetyki węglowej
  • wydobywczy
  • obronny i  bezpieczeństwa
  • leśny – miazga drzewna
  • leśny – olej palmowy
  • nuklearny
  • rolno-spożywczy
  • paliwowy w zakresie niekonwencjonalnych zasobów ropy naftowej i gazu
  • tytoniowy

   

  W każdym z tych sektorów bank realizuje Polityki i Zasady CSR wobec Klientów w nich działających. Aby zostać Klientem banku lub uzyskać finansowanie podmiot musi spełnić szereg wymogów uregulowanych w Polityce dla danego sektora. Wobec sektorów szczególnie szkodliwych pod kątem zrównoważonego rozwoju bank podejmuje strategiczne decyzje o wyjściu z obsługiwania Klientów do nich należących. Do takich sektorów należy sektor tytoniowy, z którego Grupa BNP Paribas ogłosiła wyjście już w 2017 roku.

  Kolejny to sektor energetyki węglowej. Od 2015 roku bank wychodzi z finansowania sektora energetyki węglowej i nie udziela nowego finansowania grupom energetycznym opartym na energii pochodzącej z węgla. Zaostrzając kolejno regulacje w tym zakresie w 2017 roku podjęto decyzję o zaprzestaniu finansowania wszelkich projektów budowy nowych elektrowni węglowych i kopalni węgla energetycznego, a także, o wspieraniu tylko takich przedsiębiorstw z sektora energetyki węglowej, które są aktywnie zaangażowane w przechodzenie na inne źródła energii.

  W 2019 roku Grupa BNP Paribas przyjęła ostateczne terminy (2030 rok dla Unii Europejskiej i OECD oraz 2040 rok dla reszty świata), po których Klienci Banku BNP Paribas zaangażowani w energetykę węglową, wydobycie lub infrastrukturę węgla chcąc pozostać w relacji z bankiem, nie będą już mogli stosować węgla.

  Bank BNP Paribas zobowiązał się, że nie będzie nawiązywał współpracy z nowymi Klientami, jeżeli działalność związana z węglem generuje ponad 25% ich przychodów. Dodatkowo, Grupa BNP Paribas podtrzymuje zobowiązanie do zakończenia współpracy z każdym Klientem, który będzie budował nowe moce wytwórcze oparte na węglu. Ponadto, wszyscy obecni i potencjalni Klienci banku działający w wymienionych branżach są informowani o Politykach CSR oraz otrzymują wyjaśnienia dotyczące procesu analizy.

  Poza cykliczną analizą ryzyk w sektorach szczególnie wrażliwych, w ramach procesu kredytowego wobec Klientów korporacyjnych dokonywana jest ocena ryzyka ESG. W 2019 roku powstała tzw. druga linia kontroli CSR w Pionie Ryzyka Klientów CIB i Korporacyjnych, która zwraca szczególną uwagę na występowanie ryzyk ESG w działalności obecnych i potencjalnych Klientów, włączając ten aspekt w całość analizy ryzyka w działalności Klienta. W przypadku identyfikacji wysokiego poziomu ryzyka ESG istnieje możliwość obniżenia ratingu Klienta.

  Ważny aspekt stanowi dla Banku BNP Paribas także ryzyko regulacyjne, które wynika ze zmian w środowisku prawnym związanym ze strategią ESG. Bank na bieżąco śledzi prace organów nadzoru oraz propozycje legislacyjne dotyczące sektora finansowego, w celu właściwego zarządzania ryzykiem i jego kontroli. Bank dostrzega zmiany w obszarze ESG i przyjmuje, że będą one miały realny wpływ na jego funkcjonowanie.

  Bank BNP Paribas ma świadomość, że Unia Europejska oraz cały świat w coraz większym stopniu mierzy się z katastrofalnymi i nieprzewidywalnymi skutkami zmiany klimatu, wyczerpywaniem się zasobów naturalnych oraz innymi kwestiami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Oznaczać to będzie konieczność podejmowania radykalnych działań, które będą prowadzone między innymi za pośrednictwem podmiotów sektora usług finansowych. W ocenie banku, zrównoważony rozwój jest fundamentem budowy niskoemisyjnej gospodarki, a rola instytucji finansowych w tym procesie jest szczególna.

  Podczas szczytu klimatycznego ONZ – COP24, odbywającego się w grudniu 2018 roku w Katowicach, pięć wiodących banków w tym BNP Paribas podjęło wspólne zobowiązanie, ponawiające zobowiązania wynikające z porozumienia paryskiego i potwierdzające dostosowanie swoich portfeli kredytowych do globalnych celów klimatycznych. W wyniku zobowiązania w Grupie BNP Paribas wdrażana jest Metodologia PACTA (Paris Agreement Capital Transition Assessment), która ma na celu dostosowanie portfela banku do celów porozumienia paryskiego poprzez reorientację przepływów finansowych.

  W maju 2020 roku niezależna brytyjska organizacja pozarządowa ShareAction uznała BNP Paribas za najlepszy bank europejski pod względem wkładu w zarządzanie ryzykiem klimatycznym. Drugi raz znaleźliśmy się w czołówce banków pod kątem zrównoważonego rozwoju.

  W badaniu ShareAction 2020 Grupa BNP Paribas zajęła pierwsze miejsce z ogólną oceną 63,2%,
  w porównaniu ze średnią 39,9% dla wszystkich banków. BNP Paribas jest jednym z dwóch, które uzyskały wynik powyżej 60%. Grupa osiągnęła najlepsze wyniki (od 75% do 100%) za dialog z interesariuszami i ogólną strategię działania w dziedzinie klimatu. Bank BNP Paribas wyróżnia się także pod względem szerokiego zakresu polityk sektorowych i wiodącej pozycji w zakresie oferowanych produktów oraz usług „ekologicznych”.

  Więcej informacji: https://media.bnpparibas.pl/pr/508619/bnp-paribas-najlepszym-europejskim-bankiem-w-zakresie-dzialan-na-rzecz-klimatu-wedlug-raportu-shareaction Otwiera się w nowym oknie.

   

  Podejście do transformacji energetycznej

  Jako odpowiedzialna instytucja finansowa Bank BNP Paribas świadomie ogranicza swój udział w branżach powszechnie uznanych za szkodliwe i niezgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju, jednocześnie wspierając pro-ekologiczne inwestycje i finansowanie odnawialnych źródeł energii.

  Bank BNP Paribas aktywnie współpracuje z Klientami indywidualnymi, biznesowymi (micro, średnimi, dużymi firmami) oraz międzynarodowymi korporacjami w celu wdrażania praktyk zrównoważonego rozwoju.

  Bank wspiera swoich Klientów realizujących proekologiczne inwestycje wspierające Cele Zrównoważonego Rozwoju, a w szczególności Cel 13. Działania w dziedzinie klimatu.

  W ciągu ostatnich kilku lat BNP Paribas wdrożył polityki mające na celu zaprzestanie finansowania źródeł energii odpowiadających za najwięcej zanieczyszczeń (np. sektor węglowy, gazu łupkowego) i stał się światowym liderem w finansowaniu transformacji ekologicznej, oferującym pełne wsparcie zaangażowanym w nią Klientom.

  Dodatkowo Grupa stopniowo ogranicza emisje gazów cieplarnianych wytwarzanych w związku z działalnością finansową, dostosowując je do poziomów wymaganych do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r.

  Wiosną tego roku Grupa dołączyła do Net-Zero Banking Alliance (NZBA) utworzonej przez Inicjatywę Finansową Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP Finance Initiative) razem z 42 innymi międzynarodowymi bankami. Podjęła również wstępne tymczasowe zobowiązanie do zmniejszenia ekspozycji kredytowej wobec sektora poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego o 10% do 2025 r. 

  Więcej informacji Otwiera się w nowym oknie.

   

  Bankowe Centrum Kompetencji Rozwoju Programów Zielonego Finansowania

  W 2018 roku bank powołał Biuro ds. Programów Zrównoważonego Rozwoju.  Celem jednostki jest m.in. analiza i opracowywanie programów, które w optymalny sposób wspierają inwestycje realizowane przez Klientów banku związane z efektywnością energetyczną, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, elektromobilnością i ochroną środowiska. Biuro współpracuje w tym zakresie z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami, takimi jak Bank Gospodarstwa Krajowego czy Europejski Bank Inwestycyjny. Programy kierowanie są do Klientów ze wszystkich segmentów rynku: Klientów indywidualnych, rolników indywidualnych, wspólnot mieszkaniowych, mikroprzedsiębiorstw, małych, średnich oraz dużych firm. Biuro jest wewnętrznym centrum kompetencji w zakresie zrównoważonego finansowania i skupia wszystkie projekty z tej sfery. Do jego zadań należy także dostarczanie Klientom pomocy technicznej i promowanie proekologicznych postaw.

 • Bank BNP Paribas stale rozwija ofertę produktów i usług wspierających Klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

  Zapoznaj się z naszą ofertą Otwiera się w nowym oknie. 

Ograniczanie negatywnego wpływu działalności operacyjnej na środowisko naturalne

 • Minimalizowanie zużycia plastiku

  Bank BNP Paribas od 2019 r. sukcesywnie eliminuje zużycie plastiku w swojej działalności. Z platform zakupowych wycofano możliwość zamawiania jednorazowych akcesoriów oraz napojów w plastikowych butelkach. Centrale, centra biznesowe i oddziały wyposażono w dystrybutory z wodą, karafki i szklanki. Minimalizowanie zużycia plastiku odczuwalne jest także w kantynach w centralach banku: plastikowe sztućce i opakowania zamieniono na ekologiczne i kompostowalne.

  W kantynie w centrali banku w Warszawie w nowej siedzibie Petrus przy ul. Kasprzaka 2 kontynuowano program kompostowania odpadów. Wytworzony kompost nawozi okoliczne trawniki. Ponadto pracownicy mogą zabrać go do domu, by odżywić swoje rośliny.

  Dokładamy wszelkich starań, by produkty dostępne w maszynach wendingowych w centralach banku zapakowane były w opakowania przyjazne środowisku, takie jak szklane butelki.

  W 2020 r. udoskonalimy proces archiwizacji dokumentów w banku. Wdrożyliśmy nowe zasady dotyczące użycia foliowych koszulek na dokumenty.

  W naszych placówkach segregujemy odpady w podziale na frakcje zgodne z ustawą i regulacjami lokalnych gmin.

  Bank promuje i produkuje zrównoważone gadżety marketingowe: wielorazowe lunchboxy, bidony i ekotorby. Zdezaktualizowane materiały promocyjne otrzymują drugie życie lub są przekazywane organizacjom społecznym. Materiały marketingowe, np. rollupy zostają powtórnie przetworzone na akcesoria użytkowe, m.in. torby i plecaki.

  Stawiamy również na ekologiczną alternatywę dla folii służącej do wyklejania witryn naszych oddziałów – pozbawioną PCV oraz innych szkodliwych dla środowiska substancji chemicznych. Stosowana folia ekologiczna odbierana jest z oddziałów i przerabiana na granulat, który można ponownie wykorzystać do produkcji wszelkich materiałów polipropylenowych, takich jak przewody i zbiorniki do wody, akcesoria medyczne (np. strzykawki), dywany i wykładziny, wszelkiego rodzaju obudowy i izolacje kabli, części samochodowe (np. zderzaki) oraz zabawki.

   

  Ograniczenie zużycia papieru

  Jesteśmy innowacyjnym bankiem. Naszym celem jest koncentracja na Kliencie, co wiąże się z upraszczaniem i digitalizacją procesów. Bycie przyjaznym dla Klientów przekłada się także na odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego. Wdrażamy liczne inicjatywy w zakresie minimalizacji zużycia papieru. Wśród Klientów wszystkich segmentów promujemy e-korespondencję.

  Od 2019 r. ulotki i inne formaty reklamowe drukowane są na certyfikowanym papierze, pochodzącym w 100%. z recyklingu. W ten sposób oszczędzamy zasoby i chronimy planetę przed wylesianiem. Dodatkowo, zrezygnowaliśmy z ekspozycji ulotek i innych materiałów drukowanych w oddziałach transformowanych. W 161 oddziałach naszej sieci sprzedaży detalicznej wszelkie informacje marketingowe, dostępne są wyłącznie w wersji zdigitalizowanej – na ogólnodostępnych tabletach.

  Od początku 2021 r. korespondencja masowa wysyłana do naszych Klientów jest realizowana na papierze w 100% pochodzącym z recyklingu, certyfikowanym certyfikatami m.in. FSC, EcoLabel i Błękitnego Anioła.

  W budynkach central banku używamy papieru ekologicznego o obniżonej gramaturze. Zachęcamy naszych pracowników oraz Klientów do korzystania z dokumentów w formie elektronicznej i drukowania materiałów jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne. W celu ograniczenia zużycia papieru wdrażamy zasady dotyczące elektronicznej dystrybucji korespondencji oraz pracy na dokumentach elektronicznych zapisanych na zasobach sieciowych. W budynkach centrali banku funkcjonuje system druku podążającego – Follow Me Printing.

   

  Autenti

  W 2020 r. wraz z dwoma innymi bankami oraz funduszami VC Bank BNP Paribas ogłosił inwestycję w polski fintech Autenti oferujący platformę do elektronicznego podpisywania umów i cyfrowego obiegu dokumentów. Wspólna inwestycja trzech banków, które reprezentują ok. 30% aktywów polskiego sektora bankowego, to kolejny dowód na to, że partnerstwo polskiego sektora bankowego jest możliwe i może przyczyniać się do rozwoju kluczowych rozwiązań, korzystnych dla gospodarki, środowiska i Klientów.

  Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej kierowaliśmy się myślą, że Autenti ma szansę stać się uniwersalną platformą do elektronicznego podpisywania dokumentów. Bardzo szybko okazało się, że dzięki platformie dużo prostsza stała się praca zdalna i oferowanie Klientom usług z zachowaniem zasad społecznego dystansu. Elektronicznie podpisywaliśmy m.in. dokumenty z posiedzeń Zarządu, umowy z naszymi kontrahentami, dokumenty produktowe z Klientami firmowymi czy wewnętrzne dokumenty ryzyka kredytowego. Obieg dokumentów stał się dużo szybszy i łatwiejszy, szczególnie w warunkach pracy zdalnej.

   

  Zużycie wody

  W biurach wdrażamy rozwiązania zmniejszające wykorzystanie wody. Używane urządzenia hydrauliczne posiadają mechanizmy kilkakrotnie zmniejszające zużywanie zasobów wodnych, np. perlatory i czujniki ruchu. Używane sprzęty dają możliwość zastosowania ekologicznych programów zmywania.

   

  Drugie życie bankowych mebli

  Od kilku lat meble i sprzęty pozostałe po zamknięciach lub remontach placówek przekazywane są organizacjom społecznym, szkołom i szpitalom. W 2020 r. meble i sprzęty pozostałe po przeprowadzce banku do nowej lokalizacji zostały udostępnione pracownikom do wykupu. Każdy pracownik mógł za symboliczną złotówkę, wykupić meble, które zyskały drugie życie i wyposażyły domowe biura. Dodatkowo, pozostałe sprzęty zostały przekazane organizacjom społecznym, m.in. Fundacji Habitat for Humanity, prowadzącej charytatywny sklep ReStore przy ul. Łojewskiej 12 na warszawskim Bródnie. To sklep non-profit z otrzymanymi w postaci darowizn meblami i artykułami wyposażenia wnętrz oraz materiałami wykończeniowymi dostępnymi w bardzo atrakcyjnych cenach. Zyski wypracowane ze sprzedaży przeznaczone są na realizację celów statutowych Fundacji Habitat for Humanity Poland. ReStore to unikatowy projekt, promujący postawy dobroczynne, ekologiczne i twórcze, łączący pokolenia oraz integrujący lokalną społeczność.

   

  Więcej informacji o działaniach Banku znajdziesz w zakładce Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego: https://www.bnpparibas.pl/csr/strategia-csr/srodowisko-naturalne Otwiera się w nowym oknie.

 • Załączmy polskie miasta

  W 2018 r. w ramach akcji „Załączmy nasze miasta” Otwiera się w nowym oknie., pracownicy-wolontariusze Banku BNP Paribas we współpracy z Fundacją Łąka, na osiedlu Jazdów w Warszawie oraz na Błoniach Mogilskich w Krakowie zasiali łąki kwietne. W październiku 2019 r. posiali łąkę w okolicach Centrum Operacyjnego Banku w Rudzie Śląskiej.

  We wrześniu 2019 r. Bank BNP Paribas we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia oraz pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zorganizował akcję #TrashChallenge. Pracownicy wraz z bliskimi wzięli udział w piknikach edukacyjnych oraz wspólnie posprzątali zanieczyszczone tereny
  w 8 lokalizacjach w Polsce, stając się ambasadorami zmian.

   

  Obejrzyj film z akcji #TrashChallenge

   

  Dowiedz się więcej o akcji #TrashChallenge  Otwiera się w nowym oknie.

 • Od kilku lat Bank BNP Paribas wprowadza do bankowej floty samochodowej auta hybrydowe, umożliwiające ograniczenie emisji substancji szkodliwych do środowiska.

  Realizowana od 2017 r. Akademia Bezpiecznej Jazdy to program szkoleń z zakresu bezpiecznej i ekologicznej jazdy dla wszystkich użytkowników samochodów służbowych w banku. Dla pracowników, którzy nie korzystają z samochodów służbowych, odbywają się comiesięczne konkursy dotyczące bezpiecznej jazdy oraz prawa ruchu drogowego, w których nagrodą główną jest uczestnictwo w całodniowym szkoleniu Akademii Bezpiecznej Jazdy.

  Promocja rowerów jako ekologicznego środka transportu w codziennych dojazdach do pracy jest już stałym elementem promowania eko-transportu w banku. W centralach pracownicy mają do dyspozycji strzeżone parkingi rowerowe i prysznice. Naszym pracownikom i Klientom zapewniliśmy także dostęp do stojaków rowerowych przed większością placówek.

  Bank promuje także odpowiedzialne planowanie podróży służbowych, dostępność telekonferencji i wideokonferencji oraz ograniczanie wyjazdów szkoleniowych poprzez prowadzenie szkoleń e-learningowych.

 • 100% energii elektrycznej z odnawialnych źródeł

  W 2020 r. podpisaliśmy umowę z firmą Respect Energy (dawniej TRMEW Obrót), na zakup energii na lata 2021-2022. Na podstawie umowy. 100% energii elektrycznej kupowanej bezpośrednio przez bank od 2021 r. będzie pochodzić z odnawialnych źródeł, w większości z elektrowni wodnych. Dzięki temu bank znacząco przyczyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a także obniży emisję dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów zawieszonych.

   

  Emisje dwutlenku węgla

  W związku z szybkim tempem postępującego globalnego ocieplenia Unia Europejska ustanowiła cel, jakim jest reedukacja emisji gazów cieplarnianych o 60% do 2030 r. w stosunku do 1990 r. oraz osiągniecie neutralności klimatycznej do 2050 r.. W związku z tym na terenie UE wprowadzane są nowe regulacje, których celem jest nakłonienie przedsiębiorstw do mierzenia i raportowania interesariuszom (regulatorom, nadzorcom, Klientom i otoczeniu społecznemu) wpływu na klimat oraz do redukowania emisji gazów cieplarnianych.

  Bank BNP Paribas monitoruje swój ślad węglowy (ang. carbon footprint), który obejmuje całkowitą sumę emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez organizację. Informacje nt. emisji gazów cieplarnianych (ang. greenhouse gases, GHG) bank rozpatruje w trzech zakresach, tzw. scope 1, 2, 3 emissions.

  Dowiedz się więcej na temat efektywności energetycznej Banku BNP Paribas Otwiera się w nowym oknie.

 • Pasieki pod gwiazdami

  Ważnym elementem działań na rzecz środowiska naturalnego jest dla Banku BNP Paribas troska o zachowanie różnorodności biologicznej, w tym o jakże ważne pszczoły. Szacuje się, że ok ¾ naszego pożywienia jest uzależnione od pszczół i innych owadów zapylających. Niestety, na skutek działalności człowieka ubywa terenów, na których mogą żyć te pożyteczne zwierzęta, przez co spada ich liczebność.

  Naszym wkładem w zrównoważone ekosystemy miejskie jest stale rozwijana sieć „Pasiek pod gwiazdami”. Od czerwca 2017 r. na dachu biurowca centrali banku przy ul. Kasprzaka w Warszawie w trzech ulach mieszkały pszczoły miodne. W 2019 r. w Rudzie Śląskiej powstała pasieka składająca się z sześciu uli.

  Aby wzmocnić działania na rzecz pszczół, w 2020 r. bank rozpoczął współpracę z Fundacją Pszczoła, do której priorytetów należy propagowanie wiedzy z zakresu pszczelarstwa oraz ochrona dzikich zapylaczy.

  Ponadto wspieramy konkurs Pszczelarz Roku, mający na celu upowszechnianie wiedzy o pszczelarstwie i jego znaczeniu dla różnorodności biologicznej. Dzięki tej inicjatywie możemy upowszechniać dobre praktyki z zakresu ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej.

   

  Wspieranie zalesienia

  Bank Zielonych Zmian podejmuje liczne działania na rzecz klimatu, niejednokrotnie łącząc ofertę produktów z popularyzacją ekologicznych postaw i inicjatywami na rzecz środowiska naturalnego. 2020 rok był wyjątkowo „zielony”. Dzięki zaangażowaniu swoich Klientów i partnerów, bank posadził łącznie ponad 60 tys. drzew – od gatunków rodzimych po drzewa tlenowe o wyjątkowych zdolnościach produkcji tlenu.

  Bank zachęcał Klientów do wspólnego stworzenia „Wielkich ogrodów tlenowych”. Za każde otwarte konto lub udzielony kredyt gotówkowy zobowiązał się posadzić drzewo Oxytree, które pochłania prawie 10 razy więcej CO₂ niż najpopularniejsze rodzime gatunki drzew liściastych. Pandemia przeszkodziła w zasadzeniu w 2020 roku wszystkich 50 tys. drzew zadeklarowanych przez bank, ale powstały już pierwsze plantacje. Od czerwca 2020 r. 21 tys. drzew tlenowych rośnie w kontrolowanych plantacjach w Sarbii i Radomiecku w województwie lubuskim. Są już przygotowane także kolejne miejsca do stworzenia przyszłorocznych plantacji.

  W połowie XX wieku lasy zajmowały nieco ponad jedną piątą obszaru Polski, a dziś – już niewiele mniej niż jedną trzecią. Choć obszary leśne w naszym kraju powiększają się, potrzebne jest odnawianie terenów, które np. ucierpiały na skutek nawałnic. W 2017 r., po gwałtownych burzach, zniszczonych zostało kilkadziesiąt tysięcy hektarów lasów, m.in. ponad 2,2 tys. ha lasu w Nadleśnictwie Runowo na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Bank BNP Paribas zaangażował się w tę inicjatywę w ramach udziału w Aukcji Jednostek Dwutlenku Węgla. Środki za zakupione JDW pozwoliły na odnowienie ok. 5 ha lasu w okolicach Bydgoszczy (leśnictwo Drzewianowo). W listopadzie i grudniu 2020 r. posadzono tam ok. 25 tys. głównie drzew liściastych, np. dęby, buki, lipy, klony jawory i inne.

  Bank BNP Paribas wziął również udział w kampanii Reforest Action. Jej celem było zasadzenie 1 drzewa za każde 1 tys. EUR zainwestowane w ramach społecznie odpowiedzialnych inwestycji. Były one związane z emisją certyfikatów strukturyzowanych: Spółki Przyjazne Środowisku, Spółki Przyjazne Środowisku II, Inwestycja w Klimat, Inwestycja w Klimat II. Dzięki Klientom banku, w październiku ponad 14 tys. drzew różnych gatunków zostało posadzonych w Lipuszu w województwie pomorskim, gdzie lasy zostały zniszczone przez burzę w 2017 r.

Zwiększenie świadomości i dzielenie się dobrymi praktykami na rzecz środowiska naturalnego

 • Żyjemy na kredyt pod zastaw Ziemi, a dług ekologiczny drastycznie wzrasta. Przeciwdziałanie zmianom klimatu to obowiązek nas wszystkich – rządów, firm i instytucji, organizacji pozarządowych oraz obywateli. W Banku BNP Paribas wierzymy, że wielkie zmiany zaczynają się od nas samych. Dlatego przykładamy ogromną uwagę do edukowania naszych pracowników i ich bliskich w zakresie zmian klimatu. Naszym zdaniem świadomi pracownicy, rozumiejący postępujące zmiany i wyznający spójne z organizacją wartości, realnie przyczyniają się do przeciwdziałania zmianom klimatu. Ich wiedza i zaangażowanie przekłada się na codzienne odpowiedzialne wybory, inicjowanie eko-usprawnień w organizacji i jej otoczeniu oraz dynamiczne rozwijanie „zielonych” produktów i usług. Kierując się tym przekonaniem, w kwietniu 2019 r. zainaugurowaliśmy program Bank Zielonych Zmian, którego ważną częścią jest kampania edukacyjna skierowana do pracowników i ich najbliższych.

  Pierwsza edycja kampanii edukacyjnej, pod hasłem „Odpowiedzialne zużycie zasobów” cieszyła się dużym zainteresowaniem pracowników. W jej trakcie w różne działania edukacyjne zaangażowało się 2,5 tys.  pracowników – to niemal ¼ całej organizacji.

  W każdej edycji, pracownicy banku otrzymują dawkę ekologicznej wiedzy – wskazówki i gotowe rozwiązania pomagające żyć w zgodnie z naszą planetą, poznają przyczyny i skutki zmian klimatu oraz sposoby, by im przeciwdziałać.

  W ramach kampanii powstała także specjalna strona w wewnętrznym intranecie – skarbnica wiedzy o ekologii dla pracowników banku. Znajdują się tam praktyczne poradniki, informacje o segregacji odpadów, kolorowanki o tematyce ekologicznej dla najmłodszych oraz – dzięki współpracy z organizatorami BNP Paribas Green Film Festival – baza filmów opowiadających o wpływie działalności człowieka na środowisko, zmianach klimatu i sposobach im przeciwdziałania.

  W ramach programu odbywają się spotkania inspiracyjne i warsztaty oraz webinary. Wiedzą z pracownikami banku dzielili się uznani eksperci, m.in. Franck Courchamp – twórca filmu dokumentalnego „Oddzielny gatunek” oraz Marcin Popkiewicz – fizyk jądrowy, klimatolog, autor książki „Nauka o klimacie”.

 • Bank jest partnerem organizacji i inicjatyw wspierających ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Od 2017 r. bank wspiera Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP Otwiera się w nowym oknie.. Bank BNP Paribas jest partnerem programu SDG11 – Zrównoważone miasta Otwiera się w nowym oknie. United Nations Global Compact Network Poland. W ramach partnerstwa bank wspiera kampanię Pierwsza doba bez smogu Otwiera się w nowym oknie. oraz inne działania Global Compact Network Poland mające na celu promowanie ekologicznych postaw. Prezes Banku BNP Paribas, Przemek Gdański, jest członkiem Rady Programowej UNGC. Wziął także udział w dorocznej publikacji Yearbook 2019, w której nawoływał konsumentów, firmy i instytucje do zaangażowania w inicjatywy w ramach 13 Celu Zrównoważonego Rozwoju – działań na rzecz klimatu.

  Bank współpracuje także z UNEP/GRID-Warszawa oraz jest członkiem partnerstwa Razem dla środowiska Otwiera się w nowym oknie. na rzecz realizacji środowiskowych celów zrównoważonego rozwoju.

  W 2019 r. Bank BNP Paribas dołączył do „Partnerstwa dla klimatu” m. st. Warszawy.

  Przemek Gdański, jako pierwszy CEO z Polski, poprał inicjatywę „CEO CALL TO ACTION” na rzecz sprawiedliwości klimatycznej, powołaną w maju 2019 r. podczas SDG Summit w Brukseli.

  W 2020 r. BNP Paribas Bank Polska S.A. został partnerem kampanii Zielona Wstążka #DlaPlanety, aby wspierać inicjatywy na rzecz środowiska naturalnego. Tegoroczna kampania Zielona Wstążka #DlaPlanety zbudowana została wokół tematu ochrony bioróżnorodności.

  Bank został również partnerem programu Climate Leadership, budującego społeczność liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz neutralności klimatycznej i zrównoważonego rozwoju.

  Bank BNP Paribas podpisał porozumienie, w ramach którego będzie jednym z banków finansujących przedsięwzięcia związane z wymianą przestarzałych pieców oraz ociepleniem domów w ramach programu Czyste Powietrze.

  W 2020 r. dołączyliśmy do Koalicji na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio. Jest ona organizacją powołaną do wspierania branży żywności ekologicznej, w tym poprzez podnoszenie poziomu wiedzy konsumentów.

  W 2020 r. BNP Paribas Bank Polska przystąpił do międzynarodowego konsorcjum branżowego Cool Farm Alliance (CFA) zrzeszającego podmioty pracujące na rzecz rozwoju rolnictwa zrównoważonego.

  Więcej informacji o partnerstwach BNP Paribas Bank Polska S.A. znajduje się na stronie: https://www.bnpparibas.pl/csr/partnerstwa

 • Bank BNP Paribas działa na rzecz sprawiedliwości społecznej i klimatycznej. Eksperci banku dzielą się wiedzą podczas konferencji i wydarzeń branżowych, promując zrównoważone podejście do finansowania inwestycji.

  Eksperci banku wzięli udział m.in. w SDGs Summit organizowanym przez CSR Europe w Brukseli czy Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Podczas Europejskiego Kongresu Finansowego bank był gospodarzem debaty „Zielone finanse – zasady, standardy i raportowanie”, a podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy debaty „Zrównoważone finansowanie - nowe modele biznesowe”.

  W ekologicznym klimacie odbyło się Rendez-vous Biznesu CCIFP z Przemkiem Gdańskim. Spotkanie zatytułowane „Bank zielonych zmian – klimat, odpowiedzialność, współpraca” dotyczyło zmian klimatycznych oraz działań banku w zakresie rozwoju „zielonego” proklimatycznego finansowania. Gościem specjalnym spotkania był Kamil Wyszkowski - Dyrektor Generalny UN Global Compact w Polsce, który w swoim wystąpieniu przybliżył uczestnikom znaczenie zmian klimatycznych.

  Troską o środowisko naturalne Bank BNP Paribas stara się zarażać Klientów i partnerów, m.in. magazyn newonce oraz radio newonce, które przygotowało serię audycji i podcastów KLIMAT.

  Kliknij i posłuchaj podcastów KLIMAT >> Otwiera się w nowym oknie.

   

  BNP PARIBAS TALKS

  W 2020 r. w ramach projektu BNP Paribas Talks zrealizowaliśmy cykl podcastów pod hasłem „Ekologia”. Naszymi gośćmi byli m.in. Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz ceniona biegaczka i trenerka personalna, Adriana Palka. Podczas rozmowy słuchacze mogli dowiedzieć się więcej o idei kampanii „Zielona Wstążka #dlaPlanety”. Gościliśmy także Orinę Krajewską, mówiącą o zdrowym i ekologicznym stylu życia w czasie pandemii oraz Marka Kamińskiego, podróżnika promującego eko-mobilność. W ramach cyklu wypowiadali się także eksperci naszego banku. Bartosz Urbaniak, Szef Bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę, opowiadał o suszy, a Rafał Makowski, Dyrektor Zarządzający Pionu Sprzedaży Consumer Finance w naszym banku, o boomie na rynku solarnym.

  Podcastów można posłuchać na Spotify oraz na stronie: https://talks-bnpparibas.pl/ Otwiera się w nowym oknie.

   

  BNP Paribas Green Film Festival

  W 2020 r. Bank BNP Paribas został głównym sponsorem trzeciej edycji Green Film Festival, a od 2021 r. stał się partnerem tytularnym wydarzenia. BNP Paribas Green Film Festival to międzynarodowy festiwal filmów ekologicznych, który gromadzi najlepsze produkcje z całego świata. Ideą wydarzenia jest edukacja i promowanie proekologicznych postaw poprzez film oraz dyskusje, panele i inne wydarzenia towarzyszące, o których wartość merytoryczną zadbał UN Global Compact Network Poland

Eko-porady

W banku zmieniającego się świata wierzymy, że zmiany zaczynają się od nas samych. Dlatego prowadzimy program Bank Zielonych Zmian i dokładamy wszelkich starań, aby minimalizować nasz wpływ na środowisko naturalne. Naszych Klientów zachęcamy m.in. do przejścia na e-korespondencję.

 

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD CIEBIE

Wielkie zmiany wymagają czasu, ale te mniejsze również mają znaczenie. Przekonaj się, jak łatwo możesz zmienić swoje codzienne nawyki, by Twoje działania miały jak najlepszy wpływ na środowisko.