Bank zmieniającego się świata
Oferta

Partnerstwa i współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju

W trzynastej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm, Bank BNP Paribas zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej oraz drugi raz z rzędu pierwsze miejsce w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy.

Do tego sukcesu przyczyniły się partnerstwa i współpraca z różnorodnymi organizacjami i projektami, które wspierają szeroko pojęty zrównoważony rozwój.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, już od ponad 19 lat, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspiruje biznes, który zmienia świat, i łączy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Głównym programem Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest Program Partnerstwa, który stanowi platformę dla firm - Partnerów Strategicznych FOB - do rozwoju, zdobywania wiedzy i networkingu w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Partnerzy FOB to firmy, które mogą pochwalić się określonym dorobkiem w zakresie CSR, chcą dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi, a wraz z przystąpieniem do grona Partnerów Strategicznych Forum, zobowiązują się długofalowo wspierać rozwój tej idei w Polsce oraz rozwijać swoje działania w tym zakresie. Program Partnerstwa zrzesza obecnie ponad 50 firm z całego kraju.

Bank BNP Paribas jest partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 2014 roku.

W ramach partnerstwa naszego Banku z Forum Odpowiedzialnego Biznesu współpracujemy na rzecz popularyzacji idei CSR wśród różnych grup interesariuszy. Wydaliśmy wspólną analizę tematyczną „CSR-owiec, czyli kto?”. Partycypujemy w wydarzeniach branżowych i spotkaniach odpowiedzialnych firm, m.in. w Radzie Odpowiedzialnego Przywództwa.

Dowiedz się więcej

Karta Różnorodności

W maju 2016 Bank został sygnatariuszem i partnerem programu edukacyjnego Karta Różnorodności, czyli międzynarodowej inicjatywy realizowanej w takich krajach Unii Europejskiej jak: Polska, Francja, Hiszpania, Włochy, Austria, Niemcy, Szwecja, Belgia, Irlandia, Finlandia, Estonia oraz Luksemburg, promowanej przez Komisję Europejską.

Karta Różnorodności logo

Karta jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. Oznacza ona gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Dowiedz się więcej

Rada Odpowiedzialnego Przywództwa

Z inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu podczas 7. Targów CSR, 12 kwietnia 2018 roku, powołana została Rada Odpowiedzialnego Przywództwa, stanowiąca forum współpracy na rzecz promocji społecznej odpowiedzialności biznesu wśród szefów i członków zarządów przedsiębiorstw.

Rada Odpowiedzialnego Przywództwa logo

Ideą Rady jest wzmacnianie wśród liderów potrzeby upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu i odpowiedzialnego przywództwa, poszerzanie wiedzy członków Rady w tym obszarze oraz wprowadzenie do debaty publicznej w Polsce głosów CEO przekonanych o wartości idei zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Inicjatywa ma stanowić odpowiedź na potrzeby osób na co dzień zajmujących się społeczną odpowiedzialnością biznesu, poszukujących wsparcia na najwyższym poziomie zarządzania firmami. Rada ma być również miejscem, w którym można inicjować dyskusje, dzielić się wątpliwościami oraz wiedzą tak, by idea zrównoważonego rozwoju stawała się praktyką.

Dowiedz się więcej

Liga Odpowiedzialnego Biznesu
Liga Odpowiedzialnego Biznesu

W ramach partnerstwa z Forum Odpowiedzialnego Biznesu od wielu lat współtworzymy Ligę Odpowiedzialnego Biznesu – bezpłatny program edukacyjny dla studentów na temat CSR.. W ramach Ligi wyłaniani są Ambasadorzy CSR, którzy intensywnie szkolą się pod okiem ekspertów oraz promują społeczną odpowiedzialność biznesu oraz zrównoważony rozwój na uczelniach wyższych oraz w lokalnych społecznościach. LOB tworzy nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych i liderów zmian.

W ramach jubileuszowej, 15. edycji Ligi byliśmy opiekunem ścieżki „Zarządzanie a CSR”.

Dowiedz się więcej

Agenda 2030 – Partnerstwo na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Polsce

W czerwcu 2017 roku Bank BNP Paribas został partnerem inicjatywy Agenda 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Oznacza to podjęcie współpracy na rzecz wdrażania w Polsce Celów Zrównoważonego Rozwoju. Porozumienie o przystąpieniu do Inicjatywy Partnerstwa obejmuje działania wskazane w rezolucji ONZ Agenda 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Agenda 2030 logo

Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 (inaczej Agenda Post-2015) jest planem rozwoju dla świata, zakładającym w perspektywie do 2030 r. przede wszystkim eliminację ubóstwa, godne życie dla wszystkich ludzi oraz zapewnienie pokoju. Agenda Rozwoju zastępuje przyjęte w 2000 r. Milenijne Cele Rozwoju (Millenium Development Goals), których ostateczny termin realizacji został wyznaczony na rok 2015.

Celem inicjatywy „Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju – cele dla świata, wyzwanie dla kraju, odpowiedzialność dla wszystkich” jest upowszechnianie celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals - SDGs) oraz zwiększenie świadomości na temat wyzwań wskazanych w rezolucji ONZ, którą w 2015 r. podpisały 193 kraje.

Zapoznaj się z Agendą 2030
Dowiedz się więcej
 

CEO call to action

Podczas szczytu SDGs Summit 2019 w Brukseli CSR Europe ogłosiła „Call to action”- inicjatywę służącą budowaniu nowego ładu dla Europy, która łączy Prezesów firm deklarujących poparcie realizacji SDGs poprzez działania podejmowane przez organizacje którymi kierują. Potrzebę budowania sprawiedliwości społecznej i klimatycznej oraz zrównoważonego rozwoju poparł w imieniu BNP Paribas Bank Polska Przemek Gdański, jako jedyny CEO z Polski.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza
Francusko-Polska Izba Gospodarcza logo

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) powstała w 1994 r. jako stowarzyszenie przedsiębiorców i od tego czasu nieustannie się rozwija. CCIFP jest niezależną, samofinansującą się organizacją, zrzeszającą obecnie prawie 500 francuskich oraz polskich firm — to jedna z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce. CCIFP ma znaczący wkład w rozwój działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce oraz odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i organizacjami pracodawców. Stanowi również doskonałą platformę wymiany doświadczeń oraz najlepszych praktyk biznesowych.

Związek Banków Polskich

Związek Banków Polskich to samorządowa organizacja banków działająca na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku, powołana do życia w styczniu 1991 roku. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i działające na podstawie prawa polskiego.

Konkurs Etyka w Finansach

BNP Paribas jest partnerem i sponsorem nagród w konkursie Etyka w finansach organizowanym przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich. Konkurs daje młodym osobom szansę aby podzielili się pasją do wykonywanej pracy, obserwacjami, a także pomysłami na usprawnienie i ulepszenie systemu. Wymogiem podstawowym stawianym esejom konkursowym jest prezentacja innowacyjnej propozycji zmian mających na celu ochronę lub wykorzystanie wartości etycznych w świecie finansów.

Ideą konkursu jest zachęcenie młodych osób do refleksji nad kwestią etyki w finansach. W dobie przyśpieszonego budowania kapitalizmu, dotkniętego głębokim kryzysem finansowym, refleksja nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić czy też wyeliminować, by zarówno zapobiec erozji zachowań etycznych, jak i odbudować zaufanie klientów do banków, jest niezwykle potrzebna.

Warszawski Instytut Bankowości
Warszawski Instytut Bankowości logo

Misją Warszawskiego Instytutu Bankowości jest rozwijanie kompetencji i kwalifikacji pracowników sektora finansowego z korzyścią dla nich samych, klientów, pracodawców i innych stron zainteresowanych oraz budowanie umiejętności poruszania się w świecie finansów i ekonomii wśród różnych grup polskiego społeczeństwa.

Od ponad 25 lat WIB realizuje projekty szkoleniowe, w tym prowadzące do uznanych certyfikatów zawodowych, w formie szkoleń stacjonarnych, e-learningów lub webinariów. Od blisko 10 lat prowadzone są także różne projekty edukacyjne dla dzieci, młodzieży, studentów i seniorów, zintegrowane w 2016 roku w ramach Programu Bankowcy dla Edukacji.

Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży – projekt BAKCYL Warszawskiego Instytutu Bankowości
BAKCYL logo

W Banku BNP Paribas ogólnopolski projekt BAKCYL organizowany przez Warszawski Instytut Bankowości od 2013 roku koordynuje Fundacja BNP Paribas. W projekcie uczestniczy aktualnie 90 banków (w tym 75 banków spółdzielczych), a Bank BNP Paribas zaangażowany jest w niego od początku. W ramach projektu edukacyjnego BAKCYL wolontariusze, na co dzień pracownicy Banku, prowadzą w szkołach zajęcia z finansów i przedsiębiorczości.

Dowiedz sie wiecej

Towarzystwo Nasz Dom

Wszystkie działania Towarzystwa służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju. Towarzystwo oferuje konsultacje i terapie dla rodzin oraz warsztaty zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych realizowane w ośrodkach PORT. Dodatkowo w kilku polskich miastach utworzone zostały 14- osobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, które są kameralną formą instytucjonalnej pieczy zastępczej. Podopieczni mogą ubiegać się również o dofinansowanie remontów, pomocy specjalistycznej, np. wizyt u lekarza, czy rehabilitanta oraz wyjazdów wakacyjnych. Prowadzone są również działania podnoszące kompetencje specjalistów zajmujących się pomocą oraz szkolenia dla trenerów Programu PRIDE, który obecnie jest najbardziej popularnym programem szkoleniowym dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne w kraju.

Dowiedz się więcej

Koalicja Liderzy Pro Bono
Koalicja Liderzy Pro Bono

Koalicję Liderzy Pro Bono tworzą prezeski, prezesi i członkowie zarządów firm i znaczących organizacji w Polsce. Jej misją jest pokazywanie korzyści i możliwości jakie wolontariat daje człowiekowi – pracownikowi, menedżerowi, liderowi – oraz całej firmie. Wolontariat kompetencji i wolontariat pracowniczy – to dwa główne obszary, w których Liderzy Pro Bono posiadają wyjątkowy potencjał będący sumą doświadczeń, praktyk i narzędzi. To kapitał Koalicji, która jest odpowiedzią na potrzeby zarówno zarządzających, jak i pracowników pragnących angażować się społecznie. Członkiem Koalicji Pro Bono z ramienia BNP Paribas jest Wiceprezes Zarządu Banku – Przemysław Furlepa.

Dowiedz się więcej

Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży
Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży

Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży to samoregulacja branży finansowej. Inicjatorami projektu są instytucje finansowe, m.in. Bank BNP Paribas, a jego gospodarzem jest Federacja Konsumentów. Projekt powstał by podnosić i upowszechniać standardy etyczne w relacjach z klientem, edukować biznes i konsumentów,  zwiększać zaufanie do branży finansowej oraz przeciwdziałać nieuczciwym praktykom.

Samoregulacje zawarte w Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży obejmują podnoszenie i upowszechnianie standardów etycznych na rynku w relacji z klientami, uczciwy dialog biznesu z konsumentami, edukację biznesu i klientów indywidualnych oraz zwiększanie zaufania do całej branży, poprawę jej wizerunku. Będą stanowić także źródło wiedzy na temat najwyższych standardów w finansach.

Inicjatorami projektu Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży są ANG Spółdzielnia, Bank BNP Paribas i Santander Bank Polska. Audytorem projektu jest firma KPMG.

Dowiedz się więcej

Koalicja na rzecz Polskich Innowacji
Koalicja na rzecz Polskich Innowacji logo

W 2018 roku Bank został partnerem strategicznym Fundacji Koalicji na rzecz Polskich Innowacji (KPI).

KPI to partnerstwo publiczno-prywatne łączące potencjał organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, świata nauki oraz administracji, którego celem jest tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju innowacji w Polsce. W ramach KPI działa 28 grup roboczych zajmujących się różnymi obszarami innowacyjności, takimi jak: sztuczna inteligencja, blockchain, fintech, medycyna, smart city, handel oraz innowacje społeczne. Jednym z wymiarów działania Koalicji są spotkania i warsztaty z udziałem partnerów oraz ekspertów zewnętrznych, których celem jest dzielenie się wiedzą.

Dowiedz się więcej

United Nations Global Compact Network Poland "SDG11 – Zrównoważone Miasta”

United Nations Global Compact jest największą światową inicjatywą skupiającą zrównoważony biznes. Powołana w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ, skupia ponad 13,5 tys. podmiotów z ponad 170 krajów.

Global Compact logo

Inicjatywa wzywa firmy do tworzenia strategii i działań w oparciu o dziesięć uniwersalnych zasad dotyczących: praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji oraz do podejmowania działań pomagających osiągnąć cele społeczne stanowiące realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, ze szczególnym naciskiem na współpracę oraz innowacyjność. Członkowie United Nations Global Compact są zobowiązani do raportowania o postępach we wdrażaniu 10 zasad Global Compact. Raport powinien zawierać opis podejmowanych działań i osiągniętych rezultatów.

Bank BNP Paribas został partnerem programu GCNP „SDG11 – Zrównoważone miasta” United Nations Global Compact Network Poland. W ramach partnerstwa Bank wspiera kampanię „Pierwsza doba bez smogu” oraz inne działania Global Compact Network Poland mające na celu promowanie ekologicznych postaw. Prezes Banku BNP Paribas, Przemek Gdański, jest członkiem Rady Programowej UNGC. Wziął także udział w dorocznej publikacji Yearbook 2019, w której nawoływał konsumentów, firmy i instytucje do zaangażowania w inicjatywy w ramach 13 Celu Zrównoważonego Rozwoju – działań na rzecz klimatu.

Dowiedz się więcej

UNEP/GRID-Warszawa
Logo UNEP/GRID-Warszawa

UNEP/GRID-Warszawa to organizacja, która od 1991 roku zajmuje się wsparciem biznesu w zakresie ochrony środowiska, realizując tym samym misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP). Jest jednym z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database – światowej bazy danych o zasobach Ziemi). Organizacja swoje działania realizuje we współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Jest partnerem jednostek samorządowych, oświatowych oraz firm wdrażających politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

W ramach partnerstwa organizacja UNEP/GRID Warszawa wspiera merytorycznie działania środowiskowe Banku BNP Paribas oraz wewnętrzną kampanię edukacyjną Bank Zielonych Zmian.

Dowiedz się więcej

Razem dla środowiska
Logo Razem dla środowiska

Bank BNP Paribas od 2019 roku jest członkiem partnerstwa „Razem dla środowiska” na rzecz realizacji środowiskowych celów zrównoważonego rozwoju. Partnerstwo jest odpowiedzią na potrzebę budowy w Polsce przyjaznego klimatu oraz możliwie najlepszych warunków dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, a w szczególności tych, które odnoszą się do kwestii środowiskowych. Inicjatorem partnerstwa jest UNEP/GRID-Warszawa.

Dowiedz się więcej

Climate Leadership

Climate Leadership to program budujący społeczność liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz neutralności klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. Jest jednocześnie narzędziem motywacji i inspiracji do podejmowania odważnych i konkretnych wyzwań.

Celem programu jest wsparcie systematycznego wdrażania rzeczywistych zmian w ofercie rynkowej największych firm – nowe produkty/ usługi, zmiana istotnych cech oferowanych produktów/ usług, zmiana procesu wytwarzania, zmiany w łańcuchu dostaw – będących odpowiedzią na kryzys klimatyczny i związane z nim zagrożenia. Podjęte zobowiązania będą konsultowane z ekspertami zewnętrznymi.

Program realizuje ideę Partnerstwa na rzecz implementacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju „Razem dla Środowiska”, powołanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Partnerstwo łączy biznes, administrację publiczną, organizacje społeczne i środowiska naukowe. Jego misją jest budowanie współpracy międzysektorowej i inicjowanie konkretnych przedsięwzięć realizujących w praktyce Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Zielona Wstążka

BNP Paribas Bank Polska S.A. został partnerem kampanii Zielona Wstążka #DlaPlanety, aby wspierać inicjatywy na rzecz środowiska naturalnego. Tegoroczna kampania Zielona Wstążka #DlaPlanety zbudowana została wokół tematu ochrony bioróżnorodności. Jej celem jest zwiększenie powszechnej świadomości, że bezpieczeństwo ludzi nie jest możliwe bez zachowania różnorodności biologicznej w przyrodzie. Organizatorem kampanii jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska.

Eco-Miasto
logo Eco-Miasto

Bank BNP Paribas przystąpił do projektu ECO-MIASTO, organizowanego przez Ambasadę Francji w Polsce, Centrum UNEP/GRID Warszawa i współorganizowanego przez dziennik branżowy Teraz Środowisko. Celem inicjatywy jest wymiana doświadczeń między miastami, promowanie najlepszych i sprawdzonych rozwiązań, a także zaangażowanie w te działania mieszkańców. To najlepszy sposób na wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju. Inicjatywie towarzyszy konkurs ECO-MIASTO, którego celem jest nagrodzenie najbardziej zaangażowanych środowiskowo polskich miast. W ramach projektu Bank chce promować efektywność energetyczną w obszarze wielorodzinnych budynków mieszkaniowych oraz popularyzować najlepsze praktyki środowiskowe oraz wspierać zrównoważone miasta i społeczności.

Dowiedz się więcej 

Partnerstwo dla klimatu
logo Partnerstwo dla klimatu

W 2019 roku Bank BNP Paribas dołączył do „Partnerstwa dla klimatu” m. st. Warszawy. Jest to projekt, który został zapoczątkowany w 2008 przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Jest to platforma, dzięki której partnerzy współpracują ze sobą w zakresie działań proekologicznych. Głównymi celami programu jest termomodernizacja budynków, finansowanie efektywności energetycznej, rozwój technologiczny oraz wprowadzanie innowacji w zarządzaniu energią, edukacja oraz zmiana nawyków transportowych. Inicjatywa zrzesza wiele instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych oraz firm działających na terenie Warszawy.

Dowiedz się więcej 

Koalicja na rzecz BIO
logo Koalicja na rzecz BIO

Bank BNP Paribas od wielu lat dokłada wszelkich starań, aby wesprzeć rozwój polskiego rolnictwa. Dlatego też poza ofertą produktową staramy się dodatkowo wspierać działalność polskich rolników poprzez różne inicjatywy, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. W 2020 roku Nasz Bank przystąpił do Koalicji na Rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio. Jest to program zainicjowany przez instytucje, które łączy idea rozwoju rynku bio w Polsce. Swoim patronatem objął ją Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem Koalicji jest podejmowanie inicjatyw, które prowadzą do wzmocnienia potencjału rolnictwa i przetwórstwa oraz rozwoju rynku ekologicznego w Polsce. Działalność Koalicji skupia się wokół szeroko pojętej edukacji, tworzenia systemu rozwiązań logistycznych dla dostawców produktów bio oraz systemowego wsparcia rolnictwa ekologicznego w Polsce.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”
Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego logo

W lipcu 2017 Bank BNP Paribas został członkiem wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Stowarzyszenie jest niekomercyjną inicjatywą grupy osób i firm reprezentujących różne branże łańcucha wartości produkcji żywności. Misją Stowarzyszenia jest wspieranie rolnictwa zrównoważonego w społecznościach rolniczych. Wspólnym celem jest określenie obowiązków, odpowiedzialności i roli poszczególnych branż w procesie produkcji żywności.

W ramach współpracy promujemy ideę rolnictwa zrównoważonego wśród naszych klientów, m.in. poprzez publikacje poświęcone tej tematyce w „Agro Kurierze” – magazynie dla rolników wydawanym 2 razy do roku w nakładzie ok. 50 tys. egz. Ponadto Bank uczestniczy merytorycznie w tworzeniu materiałów szkoleniowych z zakresu finansowania w zrównoważonych gospodarstwach.

Dowiedz się więcej

Partnerstwo na rzecz dostępności
Partnerstwo na rzecz dostępności logo

Partnerstwo na rzecz dostępności to deklaracja stanowiąca zobowiązanie współpracy na rzecz realizacji założeń Programu Dostępność Plus, którego autorem jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Program jest realizowany w partnerstwie z samorządami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem osób z niepełnosprawnościami oraz seniorami. Sygnatariusze deklaracji zobowiązują się, że będą kierować się ideą dostępności i równego traktowania oraz wspólnie dążyć do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji. Lista sygnatariuszy partnerstwa na rzecz dostępności jest otwarta.

Fundacja Integracja
Fundacja integracja

Fundacja Integracja jest jedną z największych organizacji w Polsce, aktywnie działającą na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Od 25 lat edukuje i zmienia świadomość, pomaga w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami, a także wspiera w likwidowaniu barier społecznych, architektonicznych i cyfrowych.

Bank BNP Paribas jest wieloletnim partnerem Fundacji. Fundacja wspiera Bank w zwiększaniu dostępności i przyjazności usług. W ramach współpracy Bank realizuje proces transformowania, audytowania i certyfikacji oddziałów pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (na koniec 2019 r. certyfikaty „Obiekt bez barier” posiadało 27 oddziałów Banku, kolejne w trakcie audytu), a także dostosowywania kanałów cyfrowych do aktualnych standardów.

Więcej na temat zwiększania dostępności produktów i usług banku tu.

Dostępny bankomat

Dostępny Bankomat to projekt realizowany przez Grupę roboczą ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki działającą przy Związku Banków Polskich, we współpracy z bankami i Fundacją Widzialni, przy wsparciu oraz pod patronatem Narodowego Banku Polskiego i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Stworzona w ramach projektu dedykowana strona internetowa umożliwia wszystkim użytkownikom sieci dostęp do bazy bankomatów z udogodnieniami dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, narażonymi na wykluczenie cyfrowe. W Polsce jest ok. 5 milionów takich osób.

Dostępny bankomat logo

Celem inicjatywy jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu poprzez likwidowanie ograniczeń i zwiększanie dostępności do usług finansowych osobom z różnymi potrzebami. Projekt ma za zadanie z jednej strony ułatwić użytkownikom zlokalizowanie urządzenia i umożliwić skorzystanie z usług bankowych, a z drugiej zachęcić banki do prowadzenia działań zmierzających do zapewnienia dostępności swoich urządzeń osobom z niepełnosprawnościami.

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej logo

Partnerem Banku jest również Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, który cztery lata temu utworzył Księgę Jakości dla Znaku Jakości – OK SENIOR®. Jest to Program Certyfikacji personelu oraz produktów i usług skierowanych do Seniorów. W ramach współpracy przedstawiciele Instytutu przeprowadzają warsztaty mentoringowe dla pracowników Banku, którzy chcą pomagać lokalnym społecznościom w ramach inicjatywy Lokalny Ambasador.

Dowiedz się więcej

Migam

Migam.org jest to firma istniejąca od 2011 roku, której głównym polem do działania jest język migowy, Głusi klienci i usprawnienie komunikacji pomiędzy Głuchymi klientami a słyszącymi pracownikami obsługi klientów.

Na początku swojej działalności firma rozwijała bezpłatny słownik do nauki języka migowego, który istnienie po dzień dzisiejszy. Obecnie w swojej ofercie posiada również szkolenia z języka migowego, wydawanie podręczników do nauki języka migowego, tłumaczenia na język migowy tekstów i filmów oraz tłumacza języka migowego on-line, obecnie funkcjonującego pod nazwą Tłumacz Migam.

Dowiedz się więcej

Deaf Respect

Deaf Respect jest to fundacja, która współpracuje z firmami w zakresie zwiększania dostępności dla społeczności Głuchych, wspierając tym samym aktywność w życiu społecznym i zawodowym. Fundacja prowadzi działania w zakresie komunikacji podnoszącej świadomość pracowników i klientów na temat mniejszości Głuchych.

Dowiedz się więcej

Stowarzyszenie Wiosna – Szlachetna Paczka

Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja pomocowa – realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA. Głównym założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy tak, by pomagała trwale wyjść z biedy.

Stale rosnąca liczba naszych pracowników-wolontariuszy Szlachetnej Paczki była jednym z impulsów, które skłoniły naszą organizację do objęcia w 2018 roku projektu Szlachetna Paczka partnerstwem strategicznym. Tym samym nasz Bank rozpoczął współpracę ze Stowarzyszeniem Wiosna na szeroką skalę. Pozwala to na całoroczne wspieranie działalności Paczki, promocję idei mądrego pomagania oraz wykorzystanie ogromnego potencjału naszego wolontariatu pracowniczego.

Szlachetna Paczka logo

W 2018 roku w Szlachetną Paczkę zaangażowało się blisko 2000 pracowników-wolontariuszy Banku BNP Paribas z całej Polski. To największa akcja wolontariacka z udziałem pracowników jednej firmy w historii działalności Szlachetnej Paczki. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników pomoc otrzymało 100 potrzebujących jej rodzin. Do pomagania przyczyniają się również nasi Klienci – za każdą płatność wykonaną kartą lub za pomocą aplikacji mobilnej Bank przekazuje środki na rzecz Szlachetnej Paczki.

Zobacz kampanię „Pomaganie jest fajne” https://www.pomaganiejestfajne.pl/

Dowiedz się więcej

Klub Male Champions of Change
Klub Male Champions of Change logo

25 października 2018 roku z inicjatywy założycielek Fundacji Sukces Pisany Szminką, Olgi Kozierowskiej i Olgi Legosz, a także Ambasadora Australii w Polsce Paula Wojciechowskiego powstał klub Male Champions of Change. Deklarację powołującą klub do życia podpisało 6 prezesów dużych firm działających w Polsce – między innymi prezes Banku BNP Paribas, Przemek Gdański.

Celem Champions of Change jest prowadzenie działań na rzecz wspierania kobiet i różnorodności w biznesie: edukacja, budowanie świadomości i dzielenie się dobrymi praktykami, ale przede wszystkim stworzenie narzędzi przynoszących konkretne rezultaty.

Dowiedz się więcej

Forum Darczyńców
Forum Darczyńców logo

Fundacja BNP Paribas jest członkiem Forum Darczyńców. Forum zrzesza 22 organizacje pozarządowe, instytucje i firmy, które dbają o rozwój filantropii, prowadzą działania dobroczynne oraz przyznają dotacje na inicjatywy realizowane dla dobra publicznego. Forum tworzy przyjazne i przejrzyste warunki dla rozwoju działalności grantodawczej w Polsce, buduje standardy działania fundacji i organizacji społecznych. Fundacja BNP Paribas działa w Forum od 2009 r. m.in. w ramach prac grup roboczych, przy projekcie „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce”, czy uczestnicząc w corocznym rankingu Liderzy Filantropii. W 2017 roku przedstawiciele Fundacji brali udział w projekcie „Działamy dla zmiany" współtworząc wraz z innymi członkami Forum "Standardy mierzenia efektów działań społecznych”, które zostały opublikowane w formie podręcznika dla organizacji pozarządowych. Fundacja BNP Paribas była także partnerem Pierwszego Forum Fundacji Korporacyjnych, którego celem jest wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy fundacjami oraz stworzenie przestrzeni do współpracy.

Partnerzy kampanii Zostań Zmianą

W ramach kampanii Zostań Zmianą Bank nawiązał wielofalową współpracę z sześcioma organizacjami.

Fundacja Kosmos dla Dziewczynek logo

Fundacja Kosmos dla Dziewczynek

Podstawą działalności Fundacji Kosmos dla Dziewczynek jest wydawanie drukowanego dwumiesięcznika „Kosmos dla dziewczynek”, który jest magazynem non-fiction, w którym występują prawdziwe bohaterki, a poszczególne działy opowiadają o sztuce, nauce, przyrodzie, eksperymentach, o tym jak działa ludzkie ciało, itd. Fundacja zajmuje się też edukacją w zakresie rozwoju i badaniami społecznymi.

Stowarzyszenie Lambda Warszawa logo

Stowarzyszenie Lambda Warszawa

Stowarzyszenie Lambda Warszawa to najstarsza w Polsce i największa organizacja działająca w obszarze społeczności LGBT. Misją Lambdy jest tworzenie przestrzeni do budowania pozytywnej tożsamości osób LGBT oraz wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Organizacja prowadzi szeroko zakrojoną działalność pomocową, a także rzeczniczą, kontrolną, badawczą, edukacyjną i szkoleniową.

Fundacja Ocalenie logo

Fundacja Ocalenie

Fundacja Ocalenie działa od 2000 roku. wspiera migrantów i migrantki w integracji i indywidualnym rozwoju. Działa na rzecz dialogu międzykulturowego i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. Dąży do tego, aby każdy człowiek mógł żyć godnie i w poszanowaniu swoich praw.

Fundacja Nasza Ziemia logo

Fundacja Nasza Ziemia

Fundacja Nasza Ziemia dąży do podniesienia poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne i aktywizacji do działań służących jego ochronie. Misję realizuje poprzez aktywne działania w 4 obszarach: gospodarowanie odpadami, oszczędzanie i ochrona zasobów naturalnych Ziemi, ochrona i zachowanie różnorodności biologicznej oraz edukacja ekologiczna, przyrodnicza i sozologiczna.

Fundacja Łąka logo

Fundacja Łąka

Będąc świadomym związku między różnorodnością biologiczną a zdrowym ekosystemem dla ludzi, zwierząt i planety, Fundacja Łąka dąży do zwiększenia różnorodności biologicznej i przeciwdziałania dewastacji zasobów naturalnych poprzez urbanizację. Zamiast monokulturowych trawników, które nie pomagają w regulacji jakości powietrza, wody i gleby, dąży ona do naturalnego rozwiązania tego problemu poprzez rozwój pięknych i różnorodnych biologicznie łąk w miastach. Co więcej, umożliwia ona każdemu obywatelowi odtruwanie domu i miasta – dzięki łąkom kwietnym.

Fundacja jest również Partnerem akcji wolontariatu „Załączmy nasze miasta” zrealizowanego w maju 2018 roku, z którym Bank zazielenił dwa hektary wspólnych przestrzeni miejskich w Warszawie i Krakowie.

Fundacja Zwolnieni z Teorii logo

Fundacja Zwolnieni z Teorii

W ramach inicjatywy Lokalnych Ambasadorów Banku oraz kampanii „Zostań Zmianą” nawiązaliśmy współpracę m.in. z organizacją Zwolnieni z teorii, której celem jest kształcenie liderów społecznych. Organizacja wspiera Lokalnych Ambasadorów Banku tak, by umieli skutecznie nieść pomoc innym. Uczestnicy programu zdobyli umiejętności, które pomogą uczniom zaangażować się w rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności. Miejscem spotkań wspólnie pracujących zespołów projektowych są oddziały Banku. Zwolnieni z Teorii nauczyli Ambasadorów, jak współpracować z młodzieżą licealną na zasadzie mentoringu.

W 2019 Bank został również partnerem wakacyjnej edycji olimpiady. Tematem realizowanych projektów została szeroko interpretowana „różnorodność”, a ich autorzy otrzymali od strony Banku wsparcie mentorów i liczne szkolenia.

Startupy pozytywnego wpływu

Startupy pozytywnego wpływu to nowe zjawisko na rynku polskiej przedsiębiorczości. Tego typu organizacje – w różnej formie prawnej – zbudowane są wokół maksymalizacji pozytywnego wpływu. Poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii przyczyniają się do rozwiązywania w ramach swojej podstawowej działalności rynkowej najważniejszych wyzwań przed jakimi stoimy lokalnie i globalnie. Wśród wyróżnionych podmiotów w raporcie „Startupy pozytywnego wpływu. Radykalna innowacja społeczna 2019” znalazły się organizacje społeczne, z którymi współpracuje nasz Bank. W raporcie zostały również wyróżnione fundacje, o których można przeczytać wyżej w ramach kampanii Zostań Zmianą (Fundacja Łąka, Social Wolves- Zwolnieni z Teorii, Kosmos dla Dziewczynek).

Pszczelarium logo

Pszczelarium

Pszczelarium to rodzinna firma, która powstała po dwudziestu latach hobbystycznego „pszczelarzenia”. Od 2013 roku realizuje pionierski w Polsce pomysł pomagania pszczołom poprzez zapraszanie ich bliżej nas, czyli do miast. Pszczoły znajdują w miastach przyjazne warunki życia (różnorodny pokarm, brak pestycydów), a nie mają styczności z zimowym smogiem i pestycydami. Dlatego odwdzięczają się doskonałym i nieoczywistym miejskim miodem. Bliskość ludzi i pszczół sprzyja organizowaniu warsztatów oraz kursów pszczelarskich, które Pszczelarium prowadzi od początku swojej działalności miejskiej.

W trosce o zrównoważony ekosystem miejski od 2017 roku na dachu Centrali Banku przy ul. Kasprzaka w Warszawie funkcjonuje Pasieka pod gwiazdami. W 2019 pszczoły mogą się cieszyć nowym domem również w COP w Rudzie Śląskiej. Razem w naszych dziewięciu ulach mieszka około 450 000 pszczół.

Panato logo

Panato

Partner Banku i Fundacji BNP Paribas w zakresie dostarczania odpowiedzialnych gadżetów. PANATO Bag to ogólnopolska sieć przedsiębiorstw społecznych, zatrudniających osoby bezrobotne oraz z niepełnosprawnościami. Główną linią produktów są personalizowane torby materiałowe, worki na sznurkach i plecaki z nadrukiem.

Deko Eko logo

Deko Eko

Deko Eko wspiera firmy i organizacje w tworzeniu ekologicznych i etycznych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju, gospodarki obiegu zamkniętego (z ang. circular economy) oraz przyjaznego środowisku marketingu.

Dzięki pomocy Deko Eko po kampanii rebrandingowej Banku, wielkoformatowe materiały promocyjne zostały przerobione na funkcjonalne gadżety.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń