Bank zmieniającego się świata
Oferta

Partnerstwa i współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, już od ponad 18 lat, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspiruje biznes, który zmienia świat, i łączy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Głównym programem Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest Program Partnerstwa, który stanowi platformę dla firm - Partnerów Strategicznych FOB - do rozwoju, zdobywania wiedzy i networkingu w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Partnerzy FOB to firmy, które mogą pochwalić się określonym dorobkiem w zakresie CSR, chcą dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi, a wraz z przystąpieniem do grona Partnerów Strategicznych Forum, zobowiązują się długofalowo wspierać rozwój tej idei w Polsce oraz rozwijać swoje działania w tym zakresie. Program Partnerstwa zrzesza obecnie ponad 50 firm z całego kraju.

Bank BNP Paribas jest partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 2014 roku.

W ramach partnerstwa naszego Banku z Forum Odpowiedzialnego Biznesu współpracujemy na rzecz popularyzacji idei CSR wśród różnych grup interesariuszy. Wydaliśmy wspólną analizę tematyczną „CSR-owiec, czyli kto?”. Partycypujemy w wydarzeniach branżowych i spotkaniach odpowiedzialnych firm, m.in. w Radzie Odpowiedzialnego Przywództwa.

Agenda 2030 – inicjatywa partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

W czerwcu 2017 roku Bank BNP Paribas został partnerem inicjatywy Agenda 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Oznacza to podjęcie współpracy na rzecz wdrażania w Polsce Celów Zrównoważonego Rozwoju. Porozumienie o przystąpieniu do Inicjatywy Partnerstwa obejmuje działania wskazane w rezolucji ONZ Agenda 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 (inaczej Agenda Post-2015) jest planem rozwoju dla świata, zakładającym w perspektywie do 2030 r. eliminację ubóstwa, godne życie dla wszystkich ludzi oraz zapewnienie pokoju. Agenda Rozwoju zastępuje przyjęte w 2000 r. Milenijne Cele Rozwoju (Millenium Development Goals), których ostateczny termin realizacji został wyznaczony na rok 2015.

Celem inicjatywy „Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju – cele dla świata, wyzwanie dla kraju, odpowiedzialność dla wszystkich” jest upowszechnianie celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals - SDGs) oraz zwiększenie świadomości na temat wyzwań wskazanych w rezolucji ONZ, którą w 2015 r. podpisały 193 kraje.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

W lipcu 2017 Bank BNP Paribas został członkiem wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” jest niekomercyjną inicjatywą grupy osób i firm reprezentujących różne branże łańcucha wartości produkcji żywności. Misją Stowarzyszenia jest wspieranie rolnictwa zrównoważonego w społecznościach rolniczych. Wspólnym celem jest określenie obowiązków, odpowiedzialności i roli poszczególnych branż w procesie produkcji żywności.

W ramach współpracy promujemy ideę rolnictwa zrównoważonego wśród naszych klientów, m.in. poprzez publikacje poświęcone tej tematyce w „Agro Kurierze” – magazynie dla rolników wydawanym 2 razy do roku w nakładzie ok. 50 tys. egz. Ponadto, Bank uczestniczy merytorycznie w tworzeniu materiałów szkoleniowych z zakresu finansowania w zrównoważonych gospodarstwach.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza

Francusko-Polska Izba Gospodarcza powstała w 1994 r. jako stowarzyszenie przedsiębiorców i od tego czasu nieustannie się rozwija. CCIFP jest niezależną, samofinansującą się organizacją, zrzeszającą obecnie prawie 500 francuskich oraz polskich firm — to jedna z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce. CCIFP ma znaczący wkład w rozwój działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce oraz odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i organizacjami pracodawców. Stanowi również doskonałą platformę wymiany doświadczeń oraz najlepszych praktyk biznesowych.

Związek Banków Polskich

Związek Banków Polskich to samorządowa organizacja banków działająca na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku, powołana do życia w styczniu 1991 roku. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i działające na podstawie prawa polskiego.

Konkurs „Etyka w Finansach”

Konkurs Etyka w Finansach daje młodym osobom szansę aby podzielili się pasją do wykonywanej pracy, obserwacjami, a także pomysłami na usprawnienie i ulepszenie systemu. Wymogiem podstawowym stawianym esejom konkursowym jest prezentacja innowacyjnej propozycji zmian mających na celu ochronę lub wykorzystanie wartości etycznych w świecie finansów.

Ideą konkursu Etyka w finansach jest zachęcenie młodych osób do refleksji nad kwestią etyki w finansach. W dobie przyśpieszonego budowania kapitalizmu, dotkniętego głębokim kryzysem finansowym, refleksja nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić czy też wyeliminować, by zarówno zapobiec erozji zachowań etycznych, jak i odbudować zaufanie klientów do banków, jest niezwykle potrzebna.

BNP Paribas jest partnerem i sponsorem nagród w konkursie „Etyka w finansach”.

Projekt „Dostępny bankomat”

„Dostępny Bankomat” to projekt realizowany przez Grupę roboczą ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki działającą przy Związku Banków Polskich, we współpracy z bankami i Fundacją Widzialni, przy wsparciu oraz pod patronatem Narodowego Banku Polskiego i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Stworzona w ramach projektu dedykowana strona internetowa umożliwia wszystkim użytkownikom sieci dostęp do bazy bankomatów z udogodnieniami dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, narażonymi na wykluczenie cyfrowe. W Polsce jest ok. 5 milionów takich osób. Stworzona baza informacji na temat bankomatów – ich lokalizacji i przystosowaniach – ma umożliwić osobom z niepełnosprawnościami większą aktywność i samodzielność.

Celem projektu „Dostępny Bankomat” jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu poprzez likwidowanie ograniczeń i zwiększanie dostępności do usług finansowych osobom z różnymi potrzebami. Projekt ma za zadanie z jednej strony ułatwić użytkownikom zlokalizowanie urządzenia i umożliwić skorzystanie z usług bankowych, a z drugiej zachęcić banki do prowadzenia działań zmierzających do zapewnienia dostępności swoich urządzeń osobom z niepełnosprawnościami.

Forum Darczyńców

Fundacja BNP Paribas jest członkiem Forum Darczyńców. Forum zrzesza 22 organizacje pozarządowe, instytucje i firmy, które dbają o rozwój filantropii, prowadzą działania dobroczynne oraz przyznają dotacje na inicjatywy realizowane dla dobra publicznego. Forum tworzy przyjazne i przejrzyste warunki dla rozwoju działalności grantodawczej w Polsce, buduje standardy działania fundacji i organizacji społecznych. Fundacja BNP Paribas działa w Forum od 2009 r. m.in. w ramach prac grup roboczych, przy projekcie „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce”, czy uczestnicząc w corocznym rankingu Liderzy Filantropii. W 2017 roku przedstawiciele Fundacji brali udział w projekcie „Działamy dla zmiany" współtworząc wraz z innymi członkami Forum "Standardy mierzenia efektów działań społecznych”, które zostały opublikowane w formie podręcznika dla organizacji pozarządowych. Fundacja BNP Paribas była także partnerem Pierwszego Forum Fundacji Korporacyjnych, którego celem jest wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy fundacjami oraz stworzenie przestrzeni do współpracy.

Warszawski Instytut Bankowości

Warszawski Instytut Bankowości jest rozwijanie kompetencji i kwalifikacji pracowników sektora finansowego z korzyścią dla nich samych, klientów, pracodawców i innych stron zainteresowanych oraz budowanie umiejętności poruszania się w świecie finansów i ekonomii wśród różnych grup polskiego społeczeństwa.

Od ponad 25 lat WIB realizuje projekty szkoleniowe, w tym prowadzące do uznanych certyfikatów zawodowych, w formie szkoleń stacjonarnych, e-learningów lub webinaryów. Od blisko 10 lat prowadzone są także różne projekty edukacyjne dla dzieci, młodzieży, studentów i seniorów, zintegrowane w 2016 roku w ramach Programu Bankowcy dla Edukacji.

Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży – projekt BAKCYL Warszawskiego Instytutu Bankowości

W Banku BNP Paribas ogólnopolski projekt BAKCYL organizowany przez Warszawski Instytut Bankowości od 2013 roku koordynuje Fundacja BNP Paribas. W projekcie uczestniczy aktualnie 90 banków (w tym 75 banków spółdzielczych), a Bank BNP Paribas zaangażowany jest w niego od początku. W ramach projektu edukacyjnego BAKCYL wolontariusze, na co dzień pracownicy Banku, prowadzą w szkołach zajęcia z finansów i przedsiębiorczości.

Startupy pozytywnego wpływu

Jesteśmy najbardziej odpowiedzialnym Bankiem w Polsce. Zajęliśmy I miejsce miejsce w kategorii: bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy, a także 4. miejsce w klasyfikacji generalnej w XII edycji prestiżowego Rankingu Odpowiedzialnych Firm. W 2017 roku Rankingowi Odpowiedzialnych Firm towarzyszył konkurs Startupy Pozytywnego Wpływu, który z ponad stu zgłoszonych startupów wyłonił 30 finalistów, czyli podmioty, które poprzez swoją innowacyjną działalność w sposób szczególny przyczyniają się do pozytywnej zmiany społecznej. Wśród finalistów znalazły się podmioty społeczne, z którymi współpracuje nasz Bank:

Fundacja Łąka

Partner akcji wolontariatu „Załączmy nasze miasta” zrealizowanego w maju 2018 roku, z którym Bank zazielenił dwa hektary wspólnych przestrzeni miejskich w Warszawie i Krakowie.

Pszczelarium

Pszczelarium to rodzinna firma, która powstała po dwudziestu latach hobbystycznego „pszczelarzenia”. Od 2013 roku realizuje pionierski w Polsce pomysł pomagania pszczołom poprzez zapraszanie ich bliżej nas, czyli do miast. Pszczoły znajdują w miastach przyjazne warunki życia (różnorodny pokarm, brak pestycydów), a nie mają styczności z zimowym smogiem i pestycydami. Dlatego odwdzięczają się doskonałym i nieoczywistym miejskim miodem. Bliskość ludzi i pszczół sprzyja organizowaniu warsztatów oraz kursów pszczelarskich, które Pszczelarium prowadzi od początku swojej działalności miejskiej.

Pasieki prowadzone przez Pszczelarium można spotkać na dachach, w ogrodach i parkach nie tylko Warszawy, ale także Gdańska , Katowic, Poznania, Lidzbarka Warmińskiego i Lublina. Łącznie opiekują się już blisko 200 ulami w kilkudziesięciu pasiekach. Pszczelarium jest partnerem Pasieki pod Gwiazdami na dachu Centrali BNP Paribas przy ul. Kasprzaka w Warszawie – opiekuje się naszymi trzema ulami.

Panato

Partner Banku i Fundacji BNP Paribas w zakresie dostarczania odpowiedzialnych gadżetów. PANATO Bag to ogólnopolska sieć przedsiębiorstw społecznych, zatrudniających osoby bezrobotne oraz z niepełnosprawnościami. Główną linią produktów są personalizowane torby materiałowe, worki na sznurkach i plecaki z nadrukiem.

 

Partnerzy Fundacji BNP Paribas

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń