Bank zmieniającego się świata
Oferta

Partnerstwa i współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, już od ponad 18 lat, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspiruje biznes, który zmienia świat, i łączy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Głównym programem Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest Program Partnerstwa, który stanowi platformę dla firm - Partnerów Strategicznych FOB - do rozwoju, zdobywania wiedzy i networkingu w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Partnerzy FOB to firmy, które mogą pochwalić się określonym dorobkiem w zakresie CSR, chcą dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi, a wraz z przystąpieniem do grona Partnerów Strategicznych Forum, zobowiązują się długofalowo wspierać rozwój tej idei w Polsce oraz rozwijać swoje działania w tym zakresie. Program Partnerstwa zrzesza obecnie ponad 50 firm z całego kraju.

Bank BNP Paribas jest partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 2014 roku.

W ramach partnerstwa naszego Banku z Forum Odpowiedzialnego Biznesu współpracujemy na rzecz popularyzacji idei CSR wśród różnych grup interesariuszy. Wydaliśmy wspólną analizę tematyczną „CSR-owiec, czyli kto?”. Partycypujemy w wydarzeniach branżowych i spotkaniach odpowiedzialnych firm, m.in. w Radzie Odpowiedzialnego Przywództwa.

Karta Różnorodności

W maju 2016 roku BNP Paribas podpisał Kartę Różnorodności i dołączył do grona firm, które wspierają oraz promują równe traktowanie pracowników i tym samym zapewniają jak najlepsze środowiska pracy.

Bank został sygnatariuszem i partnerem programu edukacyjnego Karta Różnorodności, czyli międzynarodowej inicjatywy realizowanej w takich krajach Unii Europejskiej jak: Polska, Francja, Hiszpania, Włochy, Austria, Niemcy, Szwecja, Belgia, Irlandia, Finlandia, Estonia oraz Luksemburg, promowanej przez Komisję Europejską. Karta jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. Oznacza ona gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Więcej informacji: http://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/

Rada Odpowiedzialnego Przywództwa

Z inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu podczas 7. Targów CSR, 12 kwietnia 2018 roku, powołana została Rada Odpowiedzialnego Przywództwa stanowiąca forum współpracy na rzecz promocji społecznej odpowiedzialności biznesu wśród szefów i członków zarządów przedsiębiorstw. Ideą Rady jest wzmacnianie wśród liderów potrzeby upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu i odpowiedzialnego przywództwa, poszerzanie wiedzy członków Rady w tym obszarze oraz wprowadzenie do debaty publicznej w Polsce głosów CEO przekonanych o wartości idei zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Inicjatywa ma stanowić odpowiedź na potrzeby osób na co dzień zajmujących się społeczną odpowiedzialnością biznesu, poszukujących wsparcia na najwyższym poziomie zarządzania firmami. Rada ma być również miejscem, w którym można inicjować dyskusje, dzielić się wątpliwościami oraz wiedzą tak, by idea zrównoważonego rozwoju stawała się praktyką.

Więcej na ten temat: http://odpowiedzialnybiznes.pl/rop/

Agenda 2030 – inicjatywa partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

W czerwcu 2017 roku Bank BNP Paribas został partnerem inicjatywy Agenda 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Oznacza to podjęcie współpracy na rzecz wdrażania w Polsce Celów Zrównoważonego Rozwoju. Porozumienie o przystąpieniu do Inicjatywy Partnerstwa obejmuje działania wskazane w rezolucji ONZ Agenda 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 (inaczej Agenda Post-2015) jest planem rozwoju dla świata, zakładającym w perspektywie do 2030 r. eliminację ubóstwa, godne życie dla wszystkich ludzi oraz zapewnienie pokoju. Agenda Rozwoju zastępuje przyjęte w 2000 r. Milenijne Cele Rozwoju (Millenium Development Goals), których ostateczny termin realizacji został wyznaczony na rok 2015.

Celem inicjatywy „Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju – cele dla świata, wyzwanie dla kraju, odpowiedzialność dla wszystkich” jest upowszechnianie celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals - SDGs) oraz zwiększenie świadomości na temat wyzwań wskazanych w rezolucji ONZ, którą w 2015 r. podpisały 193 kraje.

CEO call to action

Podczas szczytu SDGs Summit 2019 w Brukseli CSR Europe ogłosiła „Call to action” inicjatywę łączącą Prezesów firm deklarujących poparcie realizacji SDGs poprzez działania podejmowane przez organizacje którymi kierują, służącą budowaniu nowego ładu dla Europy. Potrzebę budowania sprawiedliwości społecznej i klimatycznej oraz zrównoważonego rozwoju poparł w imieniu BNP Paribas Bank Polska Przemek Gdański, jako jedyny CEO z Polski.

Więcej informacji o SDGs Summit: https://www.brusselssdgsummit.net/

Francusko-Polska Izba Gospodarcza

Francusko-Polska Izba Gospodarcza powstała w 1994 r. jako stowarzyszenie przedsiębiorców i od tego czasu nieustannie się rozwija. CCIFP jest niezależną, samofinansującą się organizacją, zrzeszającą obecnie prawie 500 francuskich oraz polskich firm — to jedna z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce. CCIFP ma znaczący wkład w rozwój działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce oraz odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i organizacjami pracodawców. Stanowi również doskonałą platformę wymiany doświadczeń oraz najlepszych praktyk biznesowych.

Związek Banków Polskich

Związek Banków Polskich to samorządowa organizacja banków działająca na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku, powołana do życia w styczniu 1991 roku. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i działające na podstawie prawa polskiego.

Konkurs „Etyka w Finansach”

Konkurs Etyka w Finansach daje młodym osobom szansę aby podzielili się pasją do wykonywanej pracy, obserwacjami, a także pomysłami na usprawnienie i ulepszenie systemu. Wymogiem podstawowym stawianym esejom konkursowym jest prezentacja innowacyjnej propozycji zmian mających na celu ochronę lub wykorzystanie wartości etycznych w świecie finansów.

Ideą konkursu Etyka w finansach jest zachęcenie młodych osób do refleksji nad kwestią etyki w finansach. W dobie przyśpieszonego budowania kapitalizmu, dotkniętego głębokim kryzysem finansowym, refleksja nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić czy też wyeliminować, by zarówno zapobiec erozji zachowań etycznych, jak i odbudować zaufanie klientów do banków, jest niezwykle potrzebna.

BNP Paribas jest partnerem i sponsorem nagród w konkursie „Etyka w finansach”.

Warszawski Instytut Bankowości

Warszawski Instytut Bankowości jest rozwijanie kompetencji i kwalifikacji pracowników sektora finansowego z korzyścią dla nich samych, klientów, pracodawców i innych stron zainteresowanych oraz budowanie umiejętności poruszania się w świecie finansów i ekonomii wśród różnych grup polskiego społeczeństwa.

Od ponad 25 lat WIB realizuje projekty szkoleniowe, w tym prowadzące do uznanych certyfikatów zawodowych, w formie szkoleń stacjonarnych, e-learningów lub webinaryów. Od blisko 10 lat prowadzone są także różne projekty edukacyjne dla dzieci, młodzieży, studentów i seniorów, zintegrowane w 2016 roku w ramach Programu Bankowcy dla Edukacji.

Global Compact Network Poland “SDG11 – Zrównoważone Miasta”

United Nations Global Compact jest największą światową inicjatywą skupiającą zrównoważony biznes. Powołana w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ, skupia ponad 13,5 tys. podmiotów z ponad 170 krajów.
Inicjatywa wzywa firmy do tworzenia strategii i działań w oparciu o dziesięć uniwersalnych zasad dotyczących: praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji oraz do podejmowania działań pomagających osiągnąć cele społeczne stanowiące realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, ze szczególnym naciskiem na współpracę oraz innowacyjność. Członkowie United Nations Global Compact są zobowiązani do raportowania o postępach we wdrażaniu 10 zasad Global Compact. Raport powinien zawierać opis podejmowanych działań i osiągniętych rezultatów.

Bank BNP Paribas został partnerem programu GCNP „SDG11 – Zrównoważone miasta”. W ramach partnerstwa nasz Bank wspiera kampanię oraz inne działania Global Compact Network Poland mające na celu promowanie ekologicznych postaw.


Więcej o inicjatywie: http://ungc.org.pl/

Partnerstwo na rzecz dostępności – inicjatywa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Partnerstwo na rzecz dostępności to deklaracja stanowiąca zobowiązanie współpracy na rzecz realizacji założeń Programu Dostępność Plus, którego autorem jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Program jest realizowany w partnerstwie z samorządami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem osób z niepełnosprawnościami oraz seniorami. Sygnatariusze deklaracji zobowiązują się, że będą kierować się ideą dostępności i równego traktowania oraz wspólnie dążyć do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji.  Lista sygnatariuszy partnerstwa na rzecz dostępności jest otwarta.

Przeczytaj tekst deklaracji: https://www.miir.gov.pl/media/55645/Partnerstwo_na_rzecz_dostepnosci.pdf

Projekt „Dostępny bankomat”

„Dostępny Bankomat” to projekt realizowany przez Grupę roboczą ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki działającą przy Związku Banków Polskich, we współpracy z bankami i Fundacją Widzialni, przy wsparciu oraz pod patronatem Narodowego Banku Polskiego i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Stworzona w ramach projektu dedykowana strona internetowa umożliwia wszystkim użytkownikom sieci dostęp do bazy bankomatów z udogodnieniami dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, narażonymi na wykluczenie cyfrowe. W Polsce jest ok. 5 milionów takich osób. Stworzona baza informacji na temat bankomatów – ich lokalizacji i przystosowaniach – ma umożliwić osobom z niepełnosprawnościami większą aktywność i samodzielność.

Celem projektu „Dostępny Bankomat” jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu poprzez likwidowanie ograniczeń i zwiększanie dostępności do usług finansowych osobom z różnymi potrzebami. Projekt ma za zadanie z jednej strony ułatwić użytkownikom zlokalizowanie urządzenia i umożliwić skorzystanie z usług bankowych, a z drugiej zachęcić banki do prowadzenia działań zmierzających do zapewnienia dostępności swoich urządzeń osobom z niepełnosprawnościami.

Koalicja na rzecz Polskich Innowacji

W 2018 roku Bank został partnerem strategicznym Fundacji Koalicji na rzecz Polskich Innowacji. Fundacja Koalicji na rzecz Polskich Innowacji to partnerstwo publiczno-prywatne łączące potencjał organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, świata nauki oraz administracji, którego celem jest tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju innowacji w Polsce. W ramach KPI działa 28 grup roboczych zajmujących się różnymi obszarami innowacyjności, takimi jak: sztuczna inteligencja, blockchain, fintech, medycyna, smart city, handel oraz innowacje społeczne. Jednym z wymiarów działania Koalicji są spotkania i warsztaty z udziałem partnerów oraz ekspertów zewnętrznych, których celem jest dzielenie się wiedzą.

Więcej na ten temat: http://media.bgzbnpparibas.pl/pr/402512/bank-bgz-bnp-paribas-strategicznym-partnerem-fundacji-koalicji-na-rzec

Klub Male Champions of Change

25 października 2018 roku z inicjatywy założycielek Fundacji Sukces Pisany Szminką, Olgi Kozierowskiej i Olgi Legosz, a także Ambasadora Australii w Polsce Paula Wojciechowskiego powstał klub Male Champions of Change. Deklarację powołującą klub do życia podpisało 6 prezesów dużych firm działających w Polsce – między innymi prezes Banku BNP Paribas, Przemek Gdański.
Celem Champions of Change jest prowadzenie działań na rzecz wspierania kobiet i różnorodności w biznesie; edukacja, budowanie świadomości i dzielenie się dobrymi praktykami, ale przede wszystkim stworzenie narzędzi przynoszących konkretne rezultaty.

Więcej na ten temat: http://media.bgzbnpparibas.pl/pr/409979/powstal-klub-champions-of-change-to-pierwsza-taka-organizacja-w-polsce

Stowarzyszenie Wiosna – Szlachetna Paczka

Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja pomocowa – realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA. Jej głównym założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy tak, by pomagała trwale wyjść z biedy.
Stale rosnąca liczba naszych pracowników-wolontariuszy Szlachetnej Paczki była jednym z impulsów, które skłoniły naszą organizację do objęcia w 2018 roku projektu Szlachetna Paczka partnerstwem strategicznym. Tym samym nasz Bank rozpoczął współpracę ze Stowarzyszeniem Wiosna na szeroką skalę. Pozwoli to na całoroczne wspieranie działalności Paczki, promocję idei mądrego pomagania oraz wykorzystanie ogromnego potencjału naszego wolontariatu pracowniczego. W 2018 roku w Szlachetną Paczkę zaangażowało się blisko 2000 pracowników-wolontariuszy Banku BNP Paribas z całej Polski. To największa akcja wolontariacka z udziałem pracowników jednej firmy w historii działalności Szlachetnej Paczki. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników pomoc otrzymało 100 potrzebujących jej rodzin. Do pomagania przyczyniają się również nasi Klienci – za każdą płatność wykonaną kartą lub za pomocą aplikacji mobilnej Bank przekazuje środki na rzecz Szlachetnej Paczki.


Więcej o współpracy: http://media.bgzbnpparibas.pl/pr/413660/pomaganie-jest-fajne-bank-bgz-bnp-paribas-partnerem-strategicznym-szla

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej

Partnerem Banku jest również Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, który cztery lata temu utworzył Księgę Jakości dla Znaku Jakości – OK SENIOR®. Jest to Program Certyfikacji personelu oraz produktów i usług skierowanych do Seniorów. W ramach współpracy przedstawiciele Instytutu przeprowadzą warsztaty mentoringowe dla pracowników Banku, którzy chcą pomagać lokalnym społecznościom w ramach inicjatywy Lokalny Ambasador.

Więcej informacji: https://kigs.org.pl/

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

W lipcu 2017 Bank BNP Paribas został członkiem wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” jest niekomercyjną inicjatywą grupy osób i firm reprezentujących różne branże łańcucha wartości produkcji żywności. Misją Stowarzyszenia jest wspieranie rolnictwa zrównoważonego w społecznościach rolniczych. Wspólnym celem jest określenie obowiązków, odpowiedzialności i roli poszczególnych branż w procesie produkcji żywności.

W ramach współpracy promujemy ideę rolnictwa zrównoważonego wśród naszych klientów, m.in. poprzez publikacje poświęcone tej tematyce w „Agro Kurierze” – magazynie dla rolników wydawanym 2 razy do roku w nakładzie ok. 50 tys. egz. Ponadto, Bank uczestniczy merytorycznie w tworzeniu materiałów szkoleniowych z zakresu finansowania w zrównoważonych gospodarstwach.

Forum Darczyńców

Fundacja BNP Paribas jest członkiem Forum Darczyńców. Forum zrzesza 22 organizacje pozarządowe, instytucje i firmy, które dbają o rozwój filantropii, prowadzą działania dobroczynne oraz przyznają dotacje na inicjatywy realizowane dla dobra publicznego. Forum tworzy przyjazne i przejrzyste warunki dla rozwoju działalności grantodawczej w Polsce, buduje standardy działania fundacji i organizacji społecznych. Fundacja BNP Paribas działa w Forum od 2009 r. m.in. w ramach prac grup roboczych, przy projekcie „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce”, czy uczestnicząc w corocznym rankingu Liderzy Filantropii. W 2017 roku przedstawiciele Fundacji brali udział w projekcie „Działamy dla zmiany" współtworząc wraz z innymi członkami Forum "Standardy mierzenia efektów działań społecznych”, które zostały opublikowane w formie podręcznika dla organizacji pozarządowych. Fundacja BNP Paribas była także partnerem Pierwszego Forum Fundacji Korporacyjnych, którego celem jest wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy fundacjami oraz stworzenie przestrzeni do współpracy.

Startupy pozytywnego wpływu

Jesteśmy najbardziej odpowiedzialnym Bankiem w Polsce. Zajęliśmy I miejsce miejsce w kategorii: bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy, a także 4. miejsce w klasyfikacji generalnej w XII edycji prestiżowego Rankingu Odpowiedzialnych Firm. W 2017 roku Rankingowi Odpowiedzialnych Firm towarzyszył konkurs Startupy Pozytywnego Wpływu, który z ponad stu zgłoszonych startupów wyłonił 30 finalistów, czyli podmioty, które poprzez swoją innowacyjną działalność w sposób szczególny przyczyniają się do pozytywnej zmiany społecznej. Wśród finalistów znalazły się podmioty społeczne, z którymi współpracuje nasz Bank:

Fundacja Łąka

Partner akcji wolontariatu „Załączmy nasze miasta” zrealizowanego w maju 2018 roku, z którym Bank zazielenił dwa hektary wspólnych przestrzeni miejskich w Warszawie i Krakowie.

Pszczelarium

Pszczelarium to rodzinna firma, która powstała po dwudziestu latach hobbystycznego „pszczelarzenia”. Od 2013 roku realizuje pionierski w Polsce pomysł pomagania pszczołom poprzez zapraszanie ich bliżej nas, czyli do miast. Pszczoły znajdują w miastach przyjazne warunki życia (różnorodny pokarm, brak pestycydów), a nie mają styczności z zimowym smogiem i pestycydami. Dlatego odwdzięczają się doskonałym i nieoczywistym miejskim miodem. Bliskość ludzi i pszczół sprzyja organizowaniu warsztatów oraz kursów pszczelarskich, które Pszczelarium prowadzi od początku swojej działalności miejskiej.

Pasieki prowadzone przez Pszczelarium można spotkać na dachach, w ogrodach i parkach nie tylko Warszawy, ale także Gdańska , Katowic, Poznania, Lidzbarka Warmińskiego i Lublina. Łącznie opiekują się już blisko 200 ulami w kilkudziesięciu pasiekach. Pszczelarium jest partnerem Pasieki pod Gwiazdami na dachu Centrali BNP Paribas przy ul. Kasprzaka w Warszawie – opiekuje się naszymi trzema ulami.

Panato

Partner Banku i Fundacji BNP Paribas w zakresie dostarczania odpowiedzialnych gadżetów. PANATO Bag to ogólnopolska sieć przedsiębiorstw społecznych, zatrudniających osoby bezrobotne oraz z niepełnosprawnościami. Główną linią produktów są personalizowane torby materiałowe, worki na sznurkach i plecaki z nadrukiem.

Social Wolves

W ramach inicjatywy Lokalnych Ambasadorów Banku nawiązaliśmy współpracę m.in. z organizacją Social Wolves, twórcami projektu „Zwolnieni z teorii”, którego celem jest kształcenie liderów społecznych. Social Wolves wspiera Lokalnych Ambasadorów Banku tak, by umieli skutecznie nieść pomoc innym. Uczestnicy programu zdobyli umiejętności, które pomogą uczniom zaangażować się w rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności. Miejscem spotkań wspólnie pracujących zespołów projektowych są oddziały Banku. Social Wolves nauczył Ambasadorów, jak współpracować z młodzieżą licealną na zasadzie mentoringu.

 

Partnerzy Fundacji BNP Paribas

Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży – projekt BAKCYL Warszawskiego Instytutu Bankowości

W Banku BNP Paribas ogólnopolski projekt BAKCYL organizowany przez Warszawski Instytut Bankowości od 2013 roku koordynuje Fundacja BNP Paribas. W projekcie uczestniczy aktualnie 90 banków (w tym 75 banków spółdzielczych), a Bank BNP Paribas zaangażowany jest w niego od początku. W ramach projektu edukacyjnego BAKCYL wolontariusze, na co dzień pracownicy Banku, prowadzą w szkołach zajęcia z finansów i przedsiębiorczości.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń