Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Partnerstwa i współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju

W trzynastej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm Otwiera się w nowym oknie., Bank BNP Paribas zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej oraz drugi raz z rzędu pierwsze miejsce w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy.

Do tego sukcesu przyczyniły się partnerstwa i współpraca z różnorodnymi organizacjami i projektami, które wspierają szeroko pojęty zrównoważony rozwój.

 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu Otwiera się w nowym oknie. jest najdłużej działającą, już od ponad 19 lat, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspiruje biznes, który zmienia świat, i łączy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

  Głównym programem Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest Program Partnerstwa, który stanowi platformę dla firm - Partnerów Strategicznych FOB - do rozwoju, zdobywania wiedzy i networkingu w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Partnerzy FOB to firmy, które mogą pochwalić się określonym dorobkiem w zakresie CSR, chcą dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi, a wraz z przystąpieniem do grona Partnerów Strategicznych Forum, zobowiązują się długofalowo wspierać rozwój tej idei w Polsce oraz rozwijać swoje działania w tym zakresie. Program Partnerstwa zrzesza obecnie ponad 50 firm z całego kraju.

  Bank BNP Paribas jest partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 2014 r.

  W ramach partnerstwa naszego Banku z Forum Odpowiedzialnego Biznesu współpracujemy na rzecz popularyzacji idei CSR wśród różnych grup interesariuszy. Wydaliśmy wspólną analizę tematyczną „CSR-owiec, czyli kto?”. Partycypujemy w wydarzeniach branżowych i spotkaniach odpowiedzialnych firm, m.in. w Radzie Odpowiedzialnego Przywództwa.

  Dowiedz się więcej Otwiera się w nowym oknie.

 • W maju 2016 r. Bank został sygnatariuszem i partnerem programu edukacyjnego Karta Różnorodności Otwiera się w nowym oknie., czyli międzynarodowej inicjatywy realizowanej w takich krajach Unii Europejskiej jak: Polska, Francja, Hiszpania, Włochy, Austria, Niemcy, Szwecja, Belgia, Irlandia, Finlandia, Estonia oraz Luksemburg, promowanej przez Komisję Europejską.

  Karta Różnorodności logo

  Karta jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. Oznacza ona gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

  Dowiedz się więcej Otwiera się w nowym oknie.

 • Z inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu podczas 7. Targów CSR, 12 kwietnia 2018 r., powołana została Rada Odpowiedzialnego Przywództwa Otwiera się w nowym oknie., stanowiąca forum współpracy na rzecz promocji społecznej odpowiedzialności biznesu wśród szefów i członków zarządów przedsiębiorstw.

  Rada Odpowiedzialnego Przywództwa logo

  Ideą Rady jest wzmacnianie wśród liderów potrzeby upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu i odpowiedzialnego przywództwa, poszerzanie wiedzy członków Rady w tym obszarze oraz wprowadzenie do debaty publicznej w Polsce głosów CEO przekonanych o wartości idei zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Inicjatywa ma stanowić odpowiedź na potrzeby osób na co dzień zajmujących się społeczną odpowiedzialnością biznesu, poszukujących wsparcia na najwyższym poziomie zarządzania firmami. Rada ma być również miejscem, w którym można inicjować dyskusje, dzielić się wątpliwościami oraz wiedzą tak, by idea zrównoważonego rozwoju stawała się praktyką.

  Dowiedz się więcej Otwiera się w nowym oknie.

 • Liga Odpowiedzialnego Biznesu

  W ramach partnerstwa z Forum Odpowiedzialnego Biznesu od wielu lat współtworzymy Ligę Odpowiedzialnego Biznesu – bezpłatny program edukacyjny dla studentów na temat CSR. W ramach Ligi wyłaniani są Ambasadorzy CSR, którzy intensywnie szkolą się pod okiem ekspertów oraz promują społeczną odpowiedzialność biznesu oraz zrównoważony rozwój na uczelniach wyższych oraz w lokalnych społecznościach. LOB tworzy nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych i liderów zmian.

  W ramach jubileuszowej, 15. edycji Ligi byliśmy opiekunem ścieżki „Zarządzanie a CSR”.

  Dowiedz się więcej Otwiera się w nowym oknie.

 • W czerwcu 2017 r. Bank BNP Paribas został partnerem inicjatywy Agenda 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Otwiera się w nowym oknie.. Oznacza to podjęcie współpracy na rzecz wdrażania w Polsce Celów Zrównoważonego Rozwoju. Porozumienie o przystąpieniu do Inicjatywy Partnerstwa obejmuje działania wskazane w rezolucji ONZ Agenda 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

  Agenda 2030 logo

  Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 (inaczej Agenda Post-2015) jest planem rozwoju dla świata, zakładającym w perspektywie do 2030 r. przede wszystkim eliminację ubóstwa, godne życie dla wszystkich ludzi oraz zapewnienie pokoju. Agenda Rozwoju zastępuje przyjęte w 2000 r. Milenijne Cele Rozwoju (Millenium Development Goals), których ostateczny termin realizacji został wyznaczony na rok 2015.

  Celem inicjatywy „Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju – cele dla świata, wyzwanie dla kraju, odpowiedzialność dla wszystkich” jest upowszechnianie celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals - SDGs) oraz zwiększenie świadomości na temat wyzwań wskazanych w rezolucji ONZ, którą w 2015 r. podpisały 193 kraje.

  Zapoznaj się z Agendą 2030 Otwiera się w nowym oknie.
  Dowiedz się więcej Otwiera się w nowym oknie.
   

 • CSR Consulting to organizacja specjalizująca się w strategicznym doradztwie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Wspiera największe firmy w Polsce w budowaniu pozycji lidera CSR i inspiruje do wdrażania odpowiedzialnych rozwiązań. W ramach współpracy Bank BNP Paribas został partnerem głównym „Kampanii 17 Celów” – projektu zainicjowanego przez CSR Consulting, którego celem jest mobilizacja polskiego biznesu do podjęcia wspólnych działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

  Więcej informacji: https://kampania17celow.pl/ Otwiera się w nowym oknie.

 • Podczas szczytu SDGs Summit 2019 w Brukseli CSR Europe ogłosiła „Call to action Otwiera się w nowym oknie.”- inicjatywę służącą budowaniu nowego ładu dla Europy, która łączy Prezesów firm deklarujących poparcie realizacji SDGs poprzez działania podejmowane przez organizacje którymi kierują. Potrzebę budowania sprawiedliwości społecznej i klimatycznej oraz zrównoważonego rozwoju poparł w imieniu BNP Paribas Bank Polska Przemek Gdański, jako jedyny CEO z Polski.

 • Francusko-Polska Izba Gospodarcza logo

  Francusko-Polska Izba Gospodarcza Otwiera się w nowym oknie. (CCIFP) powstała w 1994 r. jako stowarzyszenie przedsiębiorców i od tego czasu nieustannie się rozwija. CCIFP jest niezależną, samofinansującą się organizacją, zrzeszającą obecnie prawie 500 francuskich oraz polskich firm — to jedna z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce. CCIFP ma znaczący wkład w rozwój działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce oraz odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i organizacjami pracodawców. Stanowi również doskonałą platformę wymiany doświadczeń oraz najlepszych praktyk biznesowych.

 • Związek Banków Polskich Otwiera się w nowym oknie. to samorządowa organizacja banków działająca na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 r., powołana do życia w styczniu 1991 r. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i działające na podstawie prawa polskiego.

 • BNP Paribas jest partnerem i sponsorem nagród w konkursie Etyka w finansach Otwiera się w nowym oknie. organizowanym przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich. Konkurs daje młodym osobom szansę aby podzielili się pasją do wykonywanej pracy, obserwacjami, a także pomysłami na usprawnienie i ulepszenie systemu. Wymogiem podstawowym stawianym esejom konkursowym jest prezentacja innowacyjnej propozycji zmian mających na celu ochronę lub wykorzystanie wartości etycznych w świecie finansów.

  Ideą konkursu jest zachęcenie młodych osób do refleksji nad kwestią etyki w finansach. W dobie przyśpieszonego budowania kapitalizmu, dotkniętego głębokim kryzysem finansowym, refleksja nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić czy też wyeliminować, by zarówno zapobiec erozji zachowań etycznych, jak i odbudować zaufanie klientów do banków, jest niezwykle potrzebna.

 • Warszawski Instytut Bankowości logo

  Misją Warszawskiego Instytutu Bankowości Otwiera się w nowym oknie. jest rozwijanie kompetencji i kwalifikacji pracowników sektora finansowego z korzyścią dla nich samych, klientów, pracodawców i innych stron zainteresowanych oraz budowanie umiejętności poruszania się w świecie finansów i ekonomii wśród różnych grup polskiego społeczeństwa.

  Od ponad 25 lat WIB realizuje projekty szkoleniowe, w tym prowadzące do uznanych certyfikatów zawodowych, w formie szkoleń stacjonarnych, e-learningów lub webinariów. Od blisko 10 lat prowadzone są także różne projekty edukacyjne dla dzieci, młodzieży, studentów i seniorów, zintegrowane w 2016 r. w ramach Programu Bankowcy dla Edukacji.

 • BAKCYL logo

  W Banku BNP Paribas ogólnopolski projekt BAKCYL Otwiera się w nowym oknie. organizowany przez Warszawski Instytut Bankowości od 2013 r. koordynuje Fundacja BNP Paribas. W projekcie uczestniczy aktualnie 90 banków (w tym 75 banków spółdzielczych), a Bank BNP Paribas zaangażowany jest w niego od początku. W ramach projektu edukacyjnego BAKCYL wolontariusze, na co dzień pracownicy Banku, prowadzą w szkołach zajęcia z finansów i przedsiębiorczości.

  Dowiedz sie wiecej Otwiera się w nowym oknie.

 • Wszystkie działania Towarzystwa służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju. Towarzystwo oferuje konsultacje i terapie dla rodzin oraz warsztaty zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych realizowane w ośrodkach PORT. Dodatkowo w kilku polskich miastach utworzone zostały 14- osobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, które są kameralną formą instytucjonalnej pieczy zastępczej. Podopieczni mogą ubiegać się również o dofinansowanie remontów, pomocy specjalistycznej, np. wizyt u lekarza, czy rehabilitanta oraz wyjazdów wakacyjnych. Prowadzone są również działania podnoszące kompetencje specjalistów zajmujących się pomocą oraz szkolenia dla trenerów Programu PRIDE, który obecnie jest najbardziej popularnym programem szkoleniowym dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne w kraju.

  Dowiedz się więcej Otwiera się w nowym oknie.

 • Koalicja Liderzy Pro Bono

  Koalicję Liderzy Pro Bono tworzą prezeski, prezesi i członkowie zarządów firm i znaczących organizacji w Polsce. Jej misją jest pokazywanie korzyści i możliwości jakie wolontariat daje człowiekowi – pracownikowi, menedżerowi, liderowi – oraz całej firmie. Wolontariat kompetencji i wolontariat pracowniczy – to dwa główne obszary, w których Liderzy Pro Bono posiadają wyjątkowy potencjał będący sumą doświadczeń, praktyk i narzędzi. To kapitał Koalicji, która jest odpowiedzią na potrzeby zarówno zarządzających, jak i pracowników pragnących angażować się społecznie. Członkiem Koalicji Pro Bono z ramienia BNP Paribas jest Wiceprezes Zarządu Banku – Przemysław Furlepa.

  Dowiedz się więcej Otwiera się w nowym oknie.

 • Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży

  Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży to samoregulacja branży finansowej. Inicjatorami projektu są instytucje finansowe, m.in. Bank BNP Paribas, a jego gospodarzem jest Federacja Konsumentów. Projekt powstał by podnosić i upowszechniać standardy etyczne w relacjach z Klientem, edukować biznes i konsumentów, zwiększać zaufanie do branży finansowej oraz przeciwdziałać nieuczciwym praktykom.

  Samoregulacje zawarte w Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży obejmują podnoszenie i upowszechnianie standardów etycznych na rynku w relacji z Klientami, uczciwy dialog biznesu z konsumentami, edukację biznesu i Klientów indywidualnych oraz zwiększanie zaufania do całej branży, poprawę jej wizerunku. Będą stanowić także źródło wiedzy na temat najwyższych standardów w finansach.

  Inicjatorami projektu Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży są ANG Spółdzielnia, Bank BNP Paribas i Santander Bank Polska. Audytorem projektu jest firma KPMG.

  Dowiedz się więcej Otwiera się w nowym oknie.

 • Koalicja na rzecz Polskich Innowacji logo

  W 2018 r. bank został partnerem strategicznym Fundacji Koalicji na rzecz Polskich Innowacji Otwiera się w nowym oknie. (KPI).

  KPI to partnerstwo publiczno-prywatne łączące potencjał organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, świata nauki oraz administracji, którego celem jest tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju innowacji w Polsce. W ramach KPI działa 28 grup roboczych zajmujących się różnymi obszarami innowacyjności, takimi jak: sztuczna inteligencja, blockchain, fintech, medycyna, smart city, handel oraz innowacje społeczne. Jednym z wymiarów działania Koalicji są spotkania i warsztaty z udziałem partnerów oraz ekspertów zewnętrznych, których celem jest dzielenie się wiedzą.

  Dowiedz się więcej Otwiera się w nowym oknie.

 • United Nations Global Compact Otwiera się w nowym oknie. jest największą światową inicjatywą skupiającą zrównoważony biznes. Powołana w 2000 r. przez Sekretarza Generalnego ONZ, skupia ponad 13,5 tys. podmiotów z ponad 170 krajów.

  Global Compact logo

  Inicjatywa wzywa firmy do tworzenia strategii i działań w oparciu o dziesięć uniwersalnych zasad dotyczących: praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji oraz do podejmowania działań pomagających osiągnąć cele społeczne stanowiące realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, ze szczególnym naciskiem na współpracę oraz innowacyjność. Członkowie United Nations Global Compact są zobowiązani do raportowania o postępach we wdrażaniu 10 zasad Global Compact. Raport powinien zawierać opis podejmowanych działań i osiągniętych rezultatów.

  Bank BNP Paribas został partnerem programu GCNP Climate Positive Otwiera się w nowym oknie. (dawniej „ GCNP SDG11 – Zrównoważone miasta”) United Nations Global Compact Network Poland. W ramach partnerstwa Bank wspiera kampanię „Pierwsza doba bez smogu” oraz inne działania Global Compact Network Poland mające na celu promowanie ekologicznych postaw. Prezes Banku BNP Paribas, Przemek Gdański, jest członkiem Rady Programowej UNGC. Wziął także udział w dorocznej publikacji Yearbook 2019, w której nawoływał konsumentów, firmy i instytucje do zaangażowania w inicjatywy w ramach 13 Celu Zrównoważonego Rozwoju – działań na rzecz klimatu.

  Dowiedz się więcej Otwiera się w nowym oknie.

 • Logo UNEP/GRID-Warszawa

  UNEP/GRID-Warszawa to organizacja, która od 1991 r. zajmuje się wsparciem biznesu w zakresie ochrony środowiska, realizując tym samym misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP). Jest jednym z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database – światowej bazy danych o zasobach Ziemi). Organizacja swoje działania realizuje we współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Jest partnerem jednostek samorządowych, oświatowych oraz firm wdrażających politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

  W ramach partnerstwa organizacja UNEP/GRID Warszawa wspiera merytorycznie działania środowiskowe Banku BNP Paribas oraz wewnętrzną kampanię edukacyjną Bank Zielonych Zmian.

  Dowiedz się więcej Otwiera się w nowym oknie.

 • Logo Razem dla środowiska

  Bank BNP Paribas od 2019 r. jest członkiem partnerstwa „Razem dla środowiska” na rzecz realizacji środowiskowych celów zrównoważonego rozwoju. Partnerstwo jest odpowiedzią na potrzebę budowy w Polsce przyjaznego klimatu oraz możliwie najlepszych warunków dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, a w szczególności tych, które odnoszą się do kwestii środowiskowych. Inicjatorem partnerstwa jest UNEP/GRID-Warszawa.

  Dowiedz się więcej Otwiera się w nowym oknie.

 • Climate Leadership to program budujący społeczność liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz neutralności klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. Jest jednocześnie narzędziem motywacji i inspiracji do podejmowania odważnych i konkretnych wyzwań.

  Celem programu jest wsparcie systematycznego wdrażania rzeczywistych zmian w ofercie rynkowej największych firm – nowe produkty/ usługi, zmiana istotnych cech oferowanych produktów/ usług, zmiana procesu wytwarzania, zmiany w łańcuchu dostaw – będących odpowiedzią na kryzys klimatyczny i związane z nim zagrożenia. Podjęte zobowiązania będą konsultowane z ekspertami zewnętrznymi.

  Program realizuje ideę Partnerstwa na rzecz implementacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju „Razem dla Środowiska”, powołanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Partnerstwo łączy biznes, administrację publiczną, organizacje społeczne i środowiska naukowe. Jego misją jest budowanie współpracy międzysektorowej i inicjowanie konkretnych przedsięwzięć realizujących w praktyce Cele Zrównoważonego Rozwoju.

  W pierwszej edycji programu Climate Leadership Bank BNP Paribas zobowiązał się do rozwijania oferty produktów i usług wspierających transformację energetyczną przeznaczonych dla osób indywidualnych, wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorstw.

  W 2020 r. Bank BNP Paribas dołączył do 2. edycji ​​programu „Climate Leadership powered by UN Environment”. W ramach inicjatywy Bank BNP Paribas, współpracując z ekspertami programu, będzie wypracowywał plany konkretnych zmian, których wprowadzenie w mierzalny sposób pomoże przeciwdziałać pogłębiającemu się kryzysowi klimatycznemu.

  Dowiedz się więcej Otwiera się w nowym oknie.

 • BNP Paribas Bank Polska S.A. został partnerem kampanii Zielona Wstążka #DlaPlanety, aby wspierać inicjatywy na rzecz środowiska naturalnego. Tegoroczna kampania Zielona Wstążka #DlaPlanety zbudowana została wokół tematu ochrony bioróżnorodności. Jej celem jest zwiększenie powszechnej świadomości, że bezpieczeństwo ludzi nie jest możliwe bez zachowania różnorodności biologicznej w przyrodzie. Organizatorem kampanii jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska.

 • Fundacja pszczoła

  Aby wzmocnić działania na rzecz pszczół we wrześniu 2020 roku Bank rozpoczął współpracę z Fundacją Pszczoła, do której priorytetów należy propagowanie wiedzy z zakresu pszczelarstwa oraz ochrona dzikich pszczół i zapylaczy. Fundacja prowadzi zajęcia edukacyjne w przedszkolach, szkołach, na uczelniach. Współpracuje również z firmami i organizacjami, które tak jak BNP Paribas są świadome i chcą być odpowiedzialne za otaczający świat. Dzięki pomocy Banku, na terenie pasieki w Pile powstał domek do apiinhalacji, która poprawia kondycję dróg oddechowych, wzmacnia odporność i niweluje skutki stresu.

 • logo Eco-Miasto

  Bank BNP Paribas przystąpił do projektu ECO-MIASTO, organizowanego przez Ambasadę Francji w Polsce, Centrum UNEP/GRID Warszawa i współorganizowanego przez dziennik branżowy Teraz Środowisko. Celem inicjatywy jest wymiana doświadczeń między miastami, promowanie najlepszych i sprawdzonych rozwiązań, a także zaangażowanie w te działania mieszkańców. To najlepszy sposób na wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju. Inicjatywie towarzyszy konkurs ECO-MIASTO, którego celem jest nagrodzenie najbardziej zaangażowanych środowiskowo polskich miast. W ramach projektu bank chce promować efektywność energetyczną w obszarze wielorodzinnych budynków mieszkaniowych oraz popularyzować najlepsze praktyki środowiskowe oraz wspierać zrównoważone miasta i społeczności.

  Dowiedz się więcej Otwiera się w nowym oknie. 

 • logo Partnerstwo dla klimatu

  W 2019 r. Bank BNP Paribas dołączył do „Partnerstwa dla klimatu” m. st. Warszawy. Jest to projekt, który został zapoczątkowany w 2008 r. przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Jest to platforma, dzięki której partnerzy współpracują ze sobą w zakresie działań proekologicznych. Głównymi celami programu jest termomodernizacja budynków, finansowanie efektywności energetycznej, rozwój technologiczny oraz wprowadzanie innowacji w zarządzaniu energią, edukacja oraz zmiana nawyków transportowych. Inicjatywa zrzesza wiele instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych oraz firm działających na terenie Warszawy.

  Dowiedz się więcej Otwiera się w nowym oknie. 

 • logo Koalicja na rzecz BIO

  Bank BNP Paribas od wielu lat dokłada wszelkich starań, aby wesprzeć rozwój polskiego rolnictwa. Dlatego też poza ofertą produktową staramy się dodatkowo wspierać działalność polskich rolników poprzez różne inicjatywy, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. W 2020 roku Nasz Bank przystąpił do Koalicji na Rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio. Jest to program zainicjowany przez instytucje, które łączy idea rozwoju rynku bio w Polsce. Swoim patronatem objął ją Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem Koalicji jest podejmowanie inicjatyw, które prowadzą do wzmocnienia potencjału rolnictwa i przetwórstwa oraz rozwoju rynku ekologicznego w Polsce. Działalność Koalicji skupia się wokół szeroko pojętej edukacji, tworzenia systemu rozwiązań logistycznych dla dostawców produktów bio oraz systemowego wsparcia rolnictwa ekologicznego w Polsce.

 • Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego logo

  W lipcu 2017 r. Bank BNP Paribas został członkiem wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” Otwiera się w nowym oknie..

  Stowarzyszenie jest niekomercyjną inicjatywą grupy osób i firm reprezentujących różne branże łańcucha wartości produkcji żywności. Misją Stowarzyszenia jest wspieranie rolnictwa zrównoważonego w społecznościach rolniczych. Wspólnym celem jest określenie obowiązków, odpowiedzialności i roli poszczególnych branż w procesie produkcji żywności.

  W ramach współpracy promujemy ideę rolnictwa zrównoważonego wśród naszych klientów, m.in. poprzez publikacje poświęcone tej tematyce w „Agro Kurierze” – magazynie dla rolników wydawanym 2 razy do roku w nakładzie ok. 50 tys. egz. Ponadto bank uczestniczy merytorycznie w tworzeniu materiałów szkoleniowych z zakresu finansowania w zrównoważonych gospodarstwach.

  Dowiedz się więcej Otwiera się w nowym oknie.

 • Cool Farm Alliance (CFA)

  W 2020 r. BNP Paribas Bank Polska przystąpił do międzynarodowego konsorcjum branżowego Cool Farm Alliance (CFA) zrzeszającego podmioty pracujące na rzecz rozwoju rolnictwa zrównoważonego. Nasz Bank jest pierwszą instytucją finansową, która dołączyła do grona 60 firm w ramach CFA. Dzięki naszemu członkostwu w CFA klienci BNP Paribas Bank Polska S.A. z sektora Food & Agro będą mogli, za pośrednictwem prowadzonego przez nas portalu Agronomist.pl, korzystać z nowatorskiego narzędzia Cool Farm Tool. Kalkulator online, który będzie dostępny w I półroczu 2021 r., służy do wyliczania emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją rolną, oceny różnorodności biologicznej gospodarstw czy wymagań dla nawodnień roślin uprawnych.

 • Bank BNP Paribas podpisał porozumienie, w ramach którego będzie jednym z banków finansujących przedsięwzięcia związane z wymianą przestarzałych pieców oraz ociepleniem domów w ramach programu Czyste Powietrze. Ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w porozumieniu z szesnastoma funduszami wojewódzkimi, nabór banków do programu pozwoli na udostępnienie i przyznanie bankom limitu środków finansowych przeznaczonych do wypłaty dotacji z programu „Czyste Powietrze”, który będzie realizowany do 2029 r.

 • Partnerstwo na rzecz dostępności logo

  Partnerstwo na rzecz dostępności Otwiera się w nowym oknie. to deklaracja stanowiąca zobowiązanie współpracy na rzecz realizacji założeń Programu Dostępność Plus, którego autorem jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Program jest realizowany w partnerstwie z samorządami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem osób z niepełnosprawnościami oraz seniorami. Sygnatariusze deklaracji zobowiązują się, że będą kierować się ideą dostępności i równego traktowania oraz wspólnie dążyć do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji. Lista sygnatariuszy partnerstwa na rzecz dostępności jest otwarta.

 • Fundacja integracja

  Fundacja Integracja Otwiera się w nowym oknie. jest jedną z największych organizacji w Polsce, aktywnie działającą na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Od 25 lat edukuje i zmienia świadomość, pomaga w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami, a także wspiera w likwidowaniu barier społecznych, architektonicznych i cyfrowych.

  Bank BNP Paribas jest wieloletnim partnerem Fundacji. Fundacja wspiera bank w zwiększaniu dostępności i przyjazności usług. W ramach współpracy bank realizuje proces transformowania, audytowania i certyfikacji oddziałów pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (na koniec 2019 r. certyfikaty „Obiekt bez barier” posiadało 27 oddziałów Banku, kolejne w trakcie audytu), a także dostosowywania kanałów cyfrowych do aktualnych standardów.

  Więcej na temat zwiększania dostępności produktów i usług banku tu Otwiera się w nowym oknie..

 • Dostępny Bankomat Otwiera się w nowym oknie. to projekt realizowany przez Grupę roboczą ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki działającą przy Związku Banków Polskich, we współpracy z bankami i Fundacją Widzialni, przy wsparciu oraz pod patronatem Narodowego Banku Polskiego i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

  Stworzona w ramach projektu dedykowana strona internetowa umożliwia wszystkim użytkownikom sieci dostęp do bazy bankomatów z udogodnieniami dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, narażonymi na wykluczenie cyfrowe. W Polsce jest ok. 5 milionów takich osób.

  Dostępny bankomat logo

  Celem inicjatywy jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu poprzez likwidowanie ograniczeń i zwiększanie dostępności do usług finansowych osobom z różnymi potrzebami. Projekt ma za zadanie z jednej strony ułatwić użytkownikom zlokalizowanie urządzenia i umożliwić skorzystanie z usług bankowych, a z drugiej zachęcić banki do prowadzenia działań zmierzających do zapewnienia dostępności swoich urządzeń osobom z niepełnosprawnościami.

 • Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej logo

  Partnerem banku jest również Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej Otwiera się w nowym oknie., który cztery lata temu utworzył Księgę Jakości dla Znaku Jakości – OK SENIOR®. Jest to Program Certyfikacji personelu oraz produktów i usług skierowanych do Seniorów. W ramach współpracy przedstawiciele Instytutu przeprowadzają warsztaty mentoringowe dla pracowników banku, którzy chcą pomagać lokalnym społecznościom w ramach inicjatywy Lokalny Ambasador.

  Dowiedz się więcej Otwiera się w nowym oknie.

 • Migam.org jest to firma istniejąca od 2011 roku, której głównym polem do działania jest język migowy, Głusi klienci i usprawnienie komunikacji pomiędzy Głuchymi klientami a słyszącymi pracownikami obsługi klientów.

  Na początku swojej działalności firma rozwijała bezpłatny słownik do nauki języka migowego, który istnienie po dzień dzisiejszy. Obecnie w swojej ofercie posiada również szkolenia z języka migowego, wydawanie podręczników do nauki języka migowego, tłumaczenia na język migowy tekstów i filmów oraz tłumacza języka migowego on-line, obecnie funkcjonującego pod nazwą Tłumacz Migam.

  Dowiedz się więcej Otwiera się w nowym oknie.

 • Deaf Respect jest to fundacja, która współpracuje z firmami w zakresie zwiększania dostępności dla społeczności Głuchych, wspierając tym samym aktywność w życiu społecznym i zawodowym. Fundacja prowadzi działania w zakresie komunikacji podnoszącej świadomość pracowników i klientów na temat mniejszości Głuchych.

  Dowiedz się więcej Otwiera się w nowym oknie.

 • Szlachetna Paczka Otwiera się w nowym oknie. to ogólnopolska akcja pomocowa – realizowana od 2001 r. przez Stowarzyszenie WIOSNA. Głównym założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy tak, by pomagała trwale wyjść z biedy.

  Stale rosnąca liczba naszych pracowników-wolontariuszy Szlachetnej Paczki była jednym z impulsów, które skłoniły naszą organizację do objęcia w 2018 r. projektu Szlachetna Paczka partnerstwem strategicznym. Tym samym nasz Bank rozpoczął współpracę ze Stowarzyszeniem Wiosna na szeroką skalę. Pozwala to na całoroczne wspieranie działalności Paczki, promocję idei mądrego pomagania oraz wykorzystanie ogromnego potencjału naszego wolontariatu pracowniczego.

  Szlachetna Paczka logo

  W 2018 r. w Szlachetną Paczkę zaangażowało się blisko 2000 pracowników-wolontariuszy Banku BNP Paribas z całej Polski. To największa akcja wolontariacka z udziałem pracowników jednej firmy w historii działalności Szlachetnej Paczki. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników pomoc otrzymało 100 potrzebujących jej rodzin. Do pomagania przyczyniają się również nasi Klienci – za każdą płatność wykonaną kartą lub za pomocą aplikacji mobilnej Bank przekazuje środki na rzecz Szlachetnej Paczki.

 • Klub Male Champions of Change logo

  25 października 2018 r. z inicjatywy założycielek Fundacji Sukces Pisany Szminką, Olgi Kozierowskiej i Olgi Legosz, a także Ambasadora Australii w Polsce Paula Wojciechowskiego powstał klub Male Champions of Change Otwiera się w nowym oknie.. Deklarację powołującą klub do życia podpisało 6 prezesów dużych firm działających w Polsce – między innymi prezes Banku BNP Paribas, Przemek Gdański.

  Celem Champions of Change jest prowadzenie działań na rzecz wspierania kobiet i różnorodności w biznesie: edukacja, budowanie świadomości i dzielenie się dobrymi praktykami, ale przede wszystkim stworzenie narzędzi przynoszących konkretne rezultaty.

  Dowiedz się więcej Otwiera się w nowym oknie.

 • Fundacja Share the Care

  Bank BNP Paribas podjął współpracę z Fundacją Share the Care stawiającą sobie za cel promowanie partnerskiego modelu rodziny, w którym obowiązki domowe i opieka nad dziećmi są dzielone pomiędzy oboje rodziców. Bank został partnerem poradnikowego i lifestyle’owego portalu teamrodzina.pl Otwiera się w nowym oknie., który powstał z myślą o młodych i przyszłych rodzicach i jest poświęcony partnerskiemu wychowywaniu dzieci, dzieleniu się obowiązkami domowymi oraz wychowawczymi. 

  Bank BNP Paribas jest również partnerem strategicznym projektu przewodnika dla pracodawców „50/50 to się wszystkim opłaca. Rola pracodawców w wyrównywaniu prawa obojga rodziców do opieki nad dzieckiem”. W maju 2020 roku bank oraz Fundacja Share the Care zainaugurowały cykl debat online na temat wyrównywania prawa obojga rodziców do opieki nad dzieckiem oraz korzyści, które
  z tego płyną.

 • Forum Darczyńców logo

  Fundacja BNP Paribas jest członkiem Forum Darczyńców Otwiera się w nowym oknie.. Forum zrzesza 22 organizacje pozarządowe, instytucje i firmy, które dbają o rozwój filantropii, prowadzą działania dobroczynne oraz przyznają dotacje na inicjatywy realizowane dla dobra publicznego. Forum tworzy przyjazne i przejrzyste warunki dla rozwoju działalności grantodawczej w Polsce, buduje standardy działania fundacji i organizacji społecznych. Fundacja BNP Paribas działa w Forum od 2009 r. m.in. w ramach prac grup roboczych, przy projekcie „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce”, czy uczestnicząc w corocznym rankingu Liderzy Filantropii. W 2017 r. przedstawiciele Fundacji brali udział w projekcie „Działamy dla zmiany" współtworząc wraz z innymi członkami Forum "Standardy mierzenia efektów działań społecznych”, które zostały opublikowane w formie podręcznika dla organizacji pozarządowych. Fundacja BNP Paribas była także partnerem Pierwszego Forum Fundacji Korporacyjnych, którego celem jest wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy fundacjami oraz stworzenie przestrzeni do współpracy.

 • W ramach kampanii Zostań Zmianą Otwiera się w nowym oknie. Bank nawiązał wielofalową współpracę z sześcioma organizacjami.

  Fundacja Kosmos dla Dziewczynek logo

  Fundacja Kosmos dla Dziewczynek

  Podstawą działalności Fundacji Kosmos dla Dziewczynek Otwiera się w nowym oknie. jest wydawanie drukowanego dwumiesięcznika „Kosmos dla dziewczynek”, który jest magazynem non-fiction, w którym występują prawdziwe bohaterki, a poszczególne działy opowiadają o sztuce, nauce, przyrodzie, eksperymentach, o tym jak działa ludzkie ciało, itd. Fundacja zajmuje się też edukacją w zakresie rozwoju i badaniami społecznymi.

  Stowarzyszenie Lambda Warszawa logo

  Stowarzyszenie Lambda Warszawa

  Stowarzyszenie Lambda Warszawa Otwiera się w nowym oknie. to najstarsza w Polsce i największa organizacja działająca w obszarze społeczności LGBT. Misją Lambdy jest tworzenie przestrzeni do budowania pozytywnej tożsamości osób LGBT oraz wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Organizacja prowadzi szeroko zakrojoną działalność pomocową, a także rzeczniczą, kontrolną, badawczą, edukacyjną i szkoleniową.

  Fundacja Ocalenie logo

  Fundacja Ocalenie

  Fundacja Ocalenie Otwiera się w nowym oknie. działa od 2000 r. wspiera migrantów i migrantki w integracji i indywidualnym rozwoju. Działa na rzecz dialogu międzykulturowego i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. Dąży do tego, aby każdy człowiek mógł żyć godnie i w poszanowaniu swoich praw.

  Fundacja Nasza Ziemia logo

  Fundacja Nasza Ziemia

  Fundacja Nasza Ziemia Otwiera się w nowym oknie. dąży do podniesienia poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne i aktywizacji do działań służących jego ochronie. Misję realizuje poprzez aktywne działania w 4 obszarach: gospodarowanie odpadami, oszczędzanie i ochrona zasobów naturalnych Ziemi, ochrona i zachowanie różnorodności biologicznej oraz edukacja ekologiczna, przyrodnicza i sozologiczna.

  Fundacja Łąka logo

  Fundacja Łąka

  Będąc świadomym związku między różnorodnością biologiczną a zdrowym ekosystemem dla ludzi, zwierząt i planety, Fundacja Łąka Otwiera się w nowym oknie. dąży do zwiększenia różnorodności biologicznej i przeciwdziałania dewastacji zasobów naturalnych poprzez urbanizację. Zamiast monokulturowych trawników, które nie pomagają w regulacji jakości powietrza, wody i gleby, dąży ona do naturalnego rozwiązania tego problemu poprzez rozwój pięknych i różnorodnych biologicznie łąk w miastach. Co więcej, umożliwia ona każdemu obywatelowi odtruwanie domu i miasta – dzięki łąkom kwietnym.

  Fundacja jest również Partnerem akcji wolontariatu „Załączmy nasze miasta” zrealizowanego w maju 2018 r., z którym Bank zazielenił dwa hektary wspólnych przestrzeni miejskich w Warszawie i Krakowie.

  Fundacja Zwolnieni z Teorii logo

  Fundacja Zwolnieni z Teorii

  W ramach inicjatywy Lokalnych Ambasadorów Banku oraz kampanii „Zostań Zmianą” nawiązaliśmy współpracę m.in. z organizacją Zwolnieni z teorii Otwiera się w nowym oknie., której celem jest kształcenie liderów społecznych. Organizacja wspiera Lokalnych Ambasadorów Banku tak, by umieli skutecznie nieść pomoc innym. Uczestnicy programu zdobyli umiejętności, które pomogą uczniom zaangażować się w rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności. Miejscem spotkań wspólnie pracujących zespołów projektowych są oddziały banku. Zwolnieni z Teorii nauczyli Ambasadorów, jak współpracować z młodzieżą licealną na zasadzie mentoringu.

  W 2019 r. bank został również partnerem wakacyjnej edycji olimpiady. Tematem realizowanych projektów została szeroko interpretowana „różnorodność”, a ich autorzy otrzymali od strony banku wsparcie mentorów i liczne szkolenia.

 • Fundacja Alivia

  Fundacja Alivia

  Fundacja Alivia istnieje od 2010 roku i zajmuje się mobilizowaniem i aktywizowaniem osób chorych na nowotwory, m.in. pomagając w szukaniu najlepszych terapii, ośrodków i lekarzy. Skupia się także na edukowaniu i reprezentowaniu pacjentów onkologicznych w debacie publicznej.

  W ramach akcji Bank BNP Paribas wsparł drugą edycję kampanii społecznej ONKOOBRONA #CZASWALKI, w ramach której uruchomiona została usługa #ONKOTAXI. Dzięki niej w trakcie drugiej fali pandemii pacjenci onkologiczni z całej Polski mają możliwość skorzystania z bezpłatnego i bezpiecznego środka transportu do przychodni lub szpitali.

  Fundacja ITAKA

  Fundacja ITAKA

  Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych jest to organizacja pozarządowa, która od 1999 roku zajmuje się problemem zaginięcia poprzez profilaktykę zaginięć, poszukiwanie osób zaginionych oraz wsparcie dla ich rodzin i bliskich.

  Organizacja od blisko 20 lat prowadzi również Antydepresyjny Telefon Zaufania. W czasie pandemii obserwujemy wzrost zapotrzebowania na tego typu wsparcie u osób w każdym wieku, niezależnie od wcześniejszej diagnozy. Dzięki wsparciu Banku BNP Paribas udało się wydłużyć dostępność specjalistów do 15h tygodniowo oraz wznowić dyżury psychiatry.

  Fundacja KIDS

  Fundacja K.I.D.S

  Fundacja K.I.D.S. -  Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali ma na celu wsparcie małych pacjentów w codziennej walce z chorobą. Dokłada wszelkich starań, aby szpitale stały się miejscem bardziej nowoczesnym i przyjaznym dla dzieci, wdraża innowacyjne rozwiązania, które redukują stres, a także wpływają na komfort i tępo pracy personelu medycznego.

  Dzięki dofinansowaniu w ramach akcji Dziel się pomocą fundacja ma szansę przeprowadzić na Oddziale Onkologii warszawskiego Centrum Zdrowia Dziecka pilotaż projektu mającego na celu zminimalizowanie u dziecka bólu i lęku związanego z procedurą wkłucia dożylnego przy chemioterapii. Dzięki okularom VR mali pacjenci będą mogli przenieść się do wirtualnego magicznego świata, co pozwoli na zredukowanie stresu związanego z przykrym zabiegiem.

  Fundacja Ocalenie

  Fundacja Ocalenie

  Fundacja Ocalenie działa od 2000 roku, wspierając migrantów i migrantki mieszkających w Polsce w integracji oraz rozwoju osobistym, a także prowadzi dziania z zakresu edukacji kulturalnej skierowane do cudzoziemców i Polaków. Fundacja BNP Paribas współpracuje z Fundacją Ocalenie od 2016 roku, udzielając pomocy uchodźcom, a od 2018 roku obie fundacje prowadzą wspólny program stypendialny dla młodzieży uchodźczej WIEDZA DO POTĘGI Otwiera się w nowym oknie..

  W ramach akcji Dziel się pomocą Bank wsparł projekt pomocy rodzinom uchodźczym, które w wyniku pandemii znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Fundacja oferuje podopiecznym pomoc żywnościową oraz wsparcie mieszkaniowe w postaci dopłat do czynszów i rachunków.

  Fundacja Wspieramy Mamy

  Fundacja Wspieramy Mamy

  Spa dla Mam. Wspieramy Mamy to inicjatywa skierowana do mam oraz innych osób, które na co dzień opiekują się bliskimi z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą. Celem fundacji jest docenienie ich i zapewnienie możliwości wytchnienia i relaksu. Organizacja buduje również sieć wolontariuszy wspierających rodziny osób z niepełnosprawnościami, prowadzi dla nich telefon zaufania, pomaga w dotarciu do odpowiednich specjalistów oraz edukuje na temat życia osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich.

  Dzięki pozyskanym środkom fundacja rozwija inicjatywę SPA LATAJĄCE, ukierunkowaną na dotarcie do osób, które ze względu na opiekę nad bliską osobą nie mogą swobodnie wyjść z domu i zadbać o siebie oraz zapewnienie im usług takich jak masaże, sesje oddechowe, fryzjer lub inne zaopiekowanie ciała. W razie potrzeby wolontariusze zapewniają również opiekę nad bliskimi. Akcja kierowana jest także do osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej czy w Domach Samotnej Matki.

 • Startupy pozytywnego wpływu to nowe zjawisko na rynku polskiej przedsiębiorczości. Tego typu organizacje – w różnej formie prawnej – zbudowane są wokół maksymalizacji pozytywnego wpływu. Poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii przyczyniają się do rozwiązywania w ramach swojej podstawowej działalności rynkowej najważniejszych wyzwań przed jakimi stoimy lokalnie i globalnie. Wśród wyróżnionych podmiotów w raporcie „Startupy pozytywnego wpływu. Radykalna innowacja społeczna 2019” Otwiera się w nowym oknie. znalazły się organizacje społeczne, z którymi współpracuje nasz bank. W raporcie zostały również wyróżnione fundacje, o których można przeczytać wyżej w ramach kampanii Zostań Zmianą (Fundacja Łąka, Social Wolves- Zwolnieni z Teorii, Kosmos dla Dziewczynek).

  Pszczelarium logo

  Pszczelarium

  Pszczelarium Otwiera się w nowym oknie. to rodzinna firma, która powstała po dwudziestu latach hobbystycznego „pszczelarzenia”. Od 2013 r. realizuje pionierski w Polsce pomysł pomagania pszczołom poprzez zapraszanie ich bliżej nas, czyli do miast. Pszczoły znajdują w miastach przyjazne warunki życia (różnorodny pokarm, brak pestycydów), a nie mają styczności z zimowym smogiem i pestycydami. Dlatego odwdzięczają się doskonałym i nieoczywistym miejskim miodem. Bliskość ludzi i pszczół sprzyja organizowaniu warsztatów oraz kursów pszczelarskich, które Pszczelarium prowadzi od początku swojej działalności miejskiej.

  W trosce o zrównoważony ekosystem miejski od 2017 r. na dachu centrali banku przy ul. Kasprzaka w Warszawie funkcjonuje Pasieka pod gwiazdami. W 2019 r. pszczoły mogą się cieszyć nowym domem również w COP w Rudzie Śląskiej. Razem w naszych dziewięciu ulach mieszka około 450 000 pszczół.

  Panato logo

  Panato

  Partner Banku i Fundacji BNP Paribas w zakresie dostarczania odpowiedzialnych gadżetów. PANATO Bag Otwiera się w nowym oknie. to ogólnopolska sieć przedsiębiorstw społecznych, zatrudniających osoby bezrobotne oraz z niepełnosprawnościami. Główną linią produktów są personalizowane torby materiałowe, worki na sznurkach i plecaki z nadrukiem.

  Deko Eko logo

  Deko Eko

  Deko Eko Otwiera się w nowym oknie. wspiera firmy i organizacje w tworzeniu ekologicznych i etycznych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju, gospodarki obiegu zamkniętego (z ang. circular economy) oraz przyjaznego środowisku marketingu.

  Dzięki pomocy Deko Eko po kampanii rebrandingowej banku, wielkoformatowe materiały promocyjne zostały przerobione na funkcjonalne gadżety.