Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

RAPORTY

Bank publikuje Raporty CSR od 2011 r., a od 2019 r. zintegrowane roczne raporty w wersji online.

Nasze raporty prezentują dane finansowe i niefinansowe Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. Znajdują się w nich istotne informacje na temat strategii, zarządzania, wyników i perspektyw banku. 

Raporty uwzględniają najlepsze praktyki rynkowe oraz odnoszą się do krajowych i międzynarodowych wytycznych istotnych dla biznesu, a w szczególności sektora finansowego:

 • Nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) implementującej do polskiego prawodawstwa Dyrektywę UE 2014/95 dotyczącą ujawniania informacji niefinansowych (NFRD),
 • Global Reporting Initiative (GRI) – międzynarodowego standardu raportowania niefinansowego GRI Standards na podstawowym poziomie zgodności (Core),
 • Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (DPSN 2021),
 • Wytycznych do raportowania ESG przygotowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR),
 • Wytycznych Międzynarodowej Rady ds. Sprawozdawczości Zintegrowanej (IIRC),
 • Rekomendacji Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) w zakresie raportowania ryzyka klimatycznego,
 • Wymogów w zakresie ujawnień dot. spółek giełdowych wymaganych przez rozporządzenie SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation),
 • Rozporządzenia w sprawie Taksonomii UE,
 • Projektu Dyrektywy Corporate Sustainability Reporting (CSRD),
 • Agendy 2030 obejmującej Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ,
 • 10 zasad United Nations Global Compact.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportami:

 

2022 r.

Otwiera się w nowym oknie.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. (obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r.) przedstawia kompleksowy obraz działalności integrujący wyniki finansowe i biznesowe z aspektami dotyczącymi wpływu środowiskowego, społecznego oraz ładu zarządczego (ESG).

 

2021 r.

 

2020 r.

 

2019 r.

 

2018 r.

 

2017 r.

 

2016 r.

 

2015 r.

 

2014 r.

 

2013 r.

 

2012 r.

 

2011 r.