Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 

Produkt dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540.

Produkt kierowany jest dla Klientów, którzy:

 • ukończyli 18 lat i nie mają jeszcze skończonych 70 lat (w wariancie standardowym), bądż 77 lat (w wariancie senior),
 • poszukują elastycznego rozwiązania, które pozwala na inwestowanie w fundusze inwestycyjne poprzez Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe bez ponoszenia opłat za  nabycie, konwersję oraz dokonywania wypłat,
 • pragną zabezpieczyć przyszłość bliskich w przypadku swojej śmierci,
 • poszukują rozwiązania, które przy akceptacji określonego poziomu ryzyka, umożliwia osiągnięcie indywidualnych celów inwestycyjnych w długim horyzoncie czasowym (brak gwarancji osiągnięcia zysku),
 • oczekują korzyści podatkowych, czyli odroczenia podatku od zysków kapitałowych (odprowadzany w przypadku zakończenia okresu ubezpieczenia) oraz braku podatku od zysków kapitałowych w przypadku konwersji

Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Okres Odpowiedzialności:  Umowa Ubezpieczenia jest zawierana na czas określony (trwa do Ostatniego Dnia Okresu Odpowiedzialności tj. do osiągnięcia 80 roku życia.)  

Co wyróżnia Wymarzone Perspektywy?

Pełna swoboda wpłat. Wystarczy, że wpłacisz Składkę Jednorazową w wysokości minimum 5 tys. zł. Potem możesz dopłacać regularnie, nieregularnie lub poprzestać na pierwszej wpłacie Składki Jednorazowej. Minimalna wpłata dodatkowa to 200 zł

Pełna swoboda wypłat. Możesz zlecać wykup UFK kiedy chcesz

Niski poziom kosztów obciążających polisę, tylko jedna opłata administracyjno-dystrybucyjna, która wynosi 1,3% w skali roku

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W RAMACH UBEZPIECZENIA WYMARZONE PERSPEKTYWY?

 

 • W odróżnieniu od bezpośredniej inwestycji w fundusze inwestycyjne opłaty za nabycie jednostek  funduszy i konwersje (przy użyciu serwisu internetowego) nie są pobierane.
 • Brak podatku od zysków kapitałowych w przypadku konwersji. Podatek pobierany jest dopiero w przypadku, gdy wartość wypłacanych środków przekroczy wysokość wpłaconych składek.
 • W przypadku zgonu ubezpieczonego wskazana osoba uprawniona otrzyma świadczenie ubezpieczeniowe, które będzie nie niższe niż 100% sumy zapłaconej składki podstawowej oraz zapłaconych składek dodatkowych, pomniejszone o sumę wypłaconych kwot z tytułu zrealizowanych dyspozycji częściowego wykupu.
 • Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu zgonu nie jest objęte postępowaniem spadkowym, co gwarantuje szybkie przekazanie pieniędzy wskazanym osobom uprawnionym.
 • Ochrona 75% środków z polisy w przypadku roszczeń z egzekucji sądowej.
 • Dostęp online do informacji o bieżącej wycenie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.

PRODUKT „WYMARZONE PERSPEKTYWY” UZYSKAŁ NASTĘPUJĄCE WYRÓŻNIENIA

Dodatkowe informacje

 • W przypadku śmierci z tytułu Nieszczęśliwego Wypadku, oprócz świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci z innej przyczyny niż Nieszczęśliwy Wypadek wypłacana jest dodatkowa kwota.
 • W pierwszym roku kwota wynosi 5 tys. zł i rośnie z roku na rok o kolejne 5 tys. zł - aż do 4 rocznicy Polisy. Wówczas suma wynosi aż 25 tys. zł i jest niezmienna do końca okresu ochrony ubezpieczeniowej.

 

Oferta 22 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK) inwestujących w krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne pozwala na budowę portfela z uwzględnieniem indywidualnych preferencji inwestycyjnych.

Dla Klientów, którzy nie chcą zajmować swojego czasu doborem UFK, zostały przygotowane 4 Portfele Modelowe - strategie inwestycyjne - będące UFK, reprezentujące różne klasy ryzyka oraz potencjalnego zysku:

 • Strategia Zielona (niskie ryzyko). Dla Klientów poszukujących możliwości gromadzenia bieżących oszczędności, pozostających dotychczas na lokatach i rachunkach bankowych. W trosce o stabilność wartości inwestowanych środków, strategia oparta jest w głównej mierze na funduszach inwestujących w obligacje korporacyjne, krótko i długoterminowe papiery dłużne oraz inne instrumenty rynku pieniężnego, w tym fundusz arbitrażowy (mimo niewielkiego ryzyka inwestycyjnego możliwa jest częściowa utrata zainwestowanego kapitału).


Wyniki Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępne są pod linkiem TUTAJ.

 • Strategia Niebieska (umiarkowane ryzyko.) Dla Klientów, którzy zamierzają gromadzić kapitał na bliskie w czasie wydatki. Strategia oparta jest o fundusze arbitrażowe, dłużne i pieniężne (maksymalnie 70%), dające perspektywę stabilnych wyników w okresach giełdowej dekoniunktury oraz fundusze akcyjne i mieszane (maksymalnie 40%), które stwarzają możliwość większych zysków w czasie dobrej sytuacji na giełdach. Z uwagi na udział papierów o wyższym ryzyku, wartość inwestycji może podlegać czasowym wahaniom (możliwa utrata części zainwestowanego kapitału).


Wyniki Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępne są pod linkiem TUTAJ.

 • Strategia Żółta (średnie ryzyko). Dla Klientów zamierzających zgromadzić kapitał na większe wydatki własne i dla rodziny. Strategia oparta jest o zrównoważony podział pomiędzy fundusze na różne klasy aktywów w taki sposób, aby poprzez szeroką dywersyfikację ograniczyć ryzyko inwestycyjne przy jednoczesnym, dużym potencjale generowania zysków. Przy stosowaniu strategii możliwe są krótkoterminowe zmiany wartości alokowanych środków (możliwa utrata części zainwestowanego kapitału).


Wyniki Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępne są pod linkiem TUTAJ.

 • Strategia Czerwona (wysokie ryzyko). Dla Klientów myślących o poprawianiu swojego statusu majątkowego w miarę mijającego czasu i aktywności zawodowej, myślących o zakupach nieruchomości, finansowaniu emerytury lub przyszłości dzieci. Z uwagi na długoterminowy charakter inwestycji i oczekiwaną maksymalizację stopy zwrotu, portfel oparty jest na funduszach o najwyższym potencjale zysku przy akceptacji możliwych, nawet znacznych wahań wartości inwestycji (możliwa utrata części zainwestowanego kapitału). Bez względu na klasę ryzyka wartość jednostek uczestnictwa podlega wahaniom.

 

Wyniki Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępne są pod linkiem TUTAJ.

Wymarzone Perspektywy to nie tylko ubezpieczenie związane z inwestowaniem w fundusze, ale przede wszystkim ochrona Twojego życia i zabezpieczenie Twoich bliskich. W przypadku śmierci w trakcie Umowy Ubezpieczenia z innej przyczyny niż Nieszczęśliwy Wypadek, wypłacane jest świadczenie ubezpieczeniowe obliczone jako większa z dwóch wartości:

 • Suma wpłaconych składek (pomniejszona o ewentualne dokonane wypłaty w trakcie umowy),

albo 

 • 100% wartości umorzonych Jednostek Uczestnictwa UFK (po uwzględnieniu opłat i podatków od zysków kapitałowych) + 1% z sumy wpłaconych składek (pomniejszonej o ewentualne wypłaty).

Inwestycja w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe/Portfele Modelowe wiąże się w szczególności z:

 • ryzykiem zmiany wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego lub wartości Certyfikatów Inwestycyjnych, które stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego,
 • ryzykiem nie osiągnięcia zysku lub utraty części zapłaconej Składki Zainwestowanej w momencie likwidacji Rachunku, ponieważ wynik Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego jest zależny od zmiany wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego lub Certyfikatów Inwestycyjnych, które stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego,
 • ryzykiem wyboru przez Ubezpieczającego Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych/ Portfeli Modelowych niezgodnie z profilem Ubezpieczającego,
 • ryzykiem rynkowym, przez które rozumie się możliwość spadku wartości Aktywów Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego w wyniku niekorzystnego kształtowania się wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego lub Certyfikatów Inwestycyjnych, które stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego,
 • ryzykiem kredytowym, przez które rozumie się możliwość wystąpienia trwałej lub czasowej niezdolności kontrahenta do obsługi zadłużenia, w tym do realizacji zobowiązań z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym,
 • ryzykiem płynności, w związku z trudnościami z dokonaniem transakcji na rynku, w sytuacji niskich obrotów na giełdzie lub rynku, na którym dokonywany jest obrót, uniemożliwiający dokonanie zakupu lub sprzedaży pakietu papierów wartościowych czy innych aktywów finansowych w krótkim czasie bez znacznego wpływu na cenę. Sytuacja niskiej płynności poszczególnych aktywów wchodzących w skład Portfela Modelowego może negatywnie wpływać na ich ceny, co z kolei może prowadzić do wahań i spadków wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego lub Certyfikatów Inwestycyjnych,
 • ryzykiem walutowym związanym z tym, że aktywa danego Funduszu Inwestycyjnego wyrażone są w walucie obcej i niekorzystna zmiana kursu tej waluty może negatywnie wpływać na wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego denominowaną w złotych polskich i wchodzących w Aktywa danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/danego Portfela Modelowego, ryzykiem podatkowym, przez które rozumie się zmianę obowiązujących przepisów prawa, skutkującą koniecznością pobrania i odprowadzenia przez Ubezpieczyciela kwot na poczet zobowiązań podatkowych, które to pobranie wpłynie na Wartość Aktywów Netto Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego lub wypłacanych z Umowy Ubezpieczenia świadczeń,
 • ryzykiem nie osiągnięcia celu przez Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy/Portfel Modelowy, w związku z nie osiągnięciem celu przez dany Fundusz Inwestycyjny, którego Jednostki Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego lub Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego Certyfikaty Inwestycyjne stanowią aktywa Portfela Modelowego,
 • ryzykiem makroekonomicznym, przez które rozumie się zmianę koniunktury gospodarczej skutkującą wahaniami Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych lub Certyfikatów Inwestycyjnych, a tym samym skutkującą wahaniami Wartości Jednostki Uczestnictwa UFK,
 • ryzykiem związanym z wyceną niektórych aktywów wchodzących w skład Funduszy Inwestycyjnych lub Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, które z uwagi na brak aktywnego rynku nie są wyceniane według wartości rynkowej, ale według wartości godziwej wyliczanej w oparciu o przyjęty przez zarządzającego danym Funduszem Inwestycyjnym lub Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym model wyceny, co wiąże się z ryzykiem przyjęcia nieprawidłowych założeń modelu oraz błędnych lub niekompletnych danych,
 • ryzykiem związanym z nieefektywnym zarządzaniem pozycją walutową - realizowane przez zarządzającego Funduszem Inwestycyjnym. Informacja o występowaniu tego ryzyka zawarta jest w Wykazie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych,
 • ryzykiem upadłości bądź niewypłacalności Ubezpieczyciela - zgodnie z zapisami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na wypadek wystąpienia ww. ryzyka, chronione jest 50% wierzytelności do wartości nie większej niż 30 000 euro.

Opłata administracyjno-dystrybucyjna (naliczana od Wartości Rachunku): 1,3% w skali roku

Opłata za ryzyko zawarta jest w opłacie administracyjnej. Wysokość opłaty za ryzyko jest określona procentowo i kwotowo: część procentowa stanowi procent sumy zapłaconej Składki Jednorazowej oraz zapłaconych Składek Dodatkowych pomniejszonej o sumę wypłaconych kwot z tytułu zrealizowanych Dyspozycji Częściowego Wykupu, za każdy dzień, w którym była udzielana ochrona ubezpieczeniowa: 0,148% w skali roku oraz część kwotowa:  1,82 zł miesięcznie.

Opłata za wykup

 • w 1 roku trwania polisy -  1% składki za całkowitą wypłatę lub w przypadku wykupu częściowego  1% składki proporcjonalnie do wskazanego procentu częściowego wykupu
 • w 2 i 3 roku trwania polisy – 1% składki ale nie więcej niż 200 zł  za całkowitą wypłatę lub w przypadku wykupu częściowego  1% składki proporcjonalnie do wskazanego procentu częściowego wykupu, ale nie więcej niż 200zł