Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Usługi przechowywania papierów wartościowych i rozliczania transakcji

 

 

BNP Paribas Bank Spółka Akcyjna posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (obecnie KNF dawnej KPWiG) na świadczenie usług powierniczych. Usługi te świadczone są na rzecz krajowych inwestorów instytucjonalnych, w tym towarzystw ubezpieczeniowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, firm inwestycyjnych oraz firm typu Asset Management i venture capital, a także zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.

 

Oferta Banku w zakresie usług powierniczych obejmuje prowadzenie rachunków i rejestrów instrumentów finansowych, na których zapisywane są papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe oferowane na rynku krajowym oraz zagraniczne papiery wartościowe, stanowiące przedmiot inwestycji osób krajowych, poza granicami kraju. Bank oferuje również przechowywanie papierów wartościowych mających postać dokumentu, które są deponowane w skarbcu Banku.

 

Bank zapewnia bezpieczeństwo aktywów poprzez ich ewidencję na właściwych rachunkach i rejestrach, które są oddzielone od aktywów własnych Banku i aktywów innych klientów. Bank zapewnia również bezpieczeństwo rozliczeń transakcji dokonywanych przez klientów poprzez stosowanie zasady „dostarczenia w zamian za zapłatę” (ang. delivery versus payment). Dzięki relacji z większością biur maklerskich na rynku, klienci powierniczy Banku mogą zawierać transakcje z dowolnie wybranym brokerem, które rozliczają się bezpośrednio na rachunku powierniczym klienta, prowadzonym przez Bank co znacząco upraszcza cały proces.

 

Bank BNP Paribas Spółka Akcyjna gwarantuje zachowanie pełnej poufności informacji o przechowywanych aktywach i wykonywanych transakcjach. Obszar powiernictwa papierów wartościowych jest fizycznie wydzieloną jednostką organizacyjną Banku, niezależną od innych operacji bankowych, co umożliwia pełną kontrolę nad całością realizowanej usługi.

 

Bank BNP Paribas Spółka Akcyjna jako jeden z pierwszych banków przystąpił do inicjatywy rynkowej dostosowania systemowego do automatycznego zestawiania transakcji (automatic pre-matching), a także do europejskich zmian regulacji.

Dokumenty

 
Regulamin usług powierniczych

  USŁUGI BANKU DEPOZYTARIUSZA

 

  • Od 2006 roku BNP Paribas Bank Polska S.A. pełni funkcję Banku Depozytariusza zgodnie z postanowieniami ustawy o funduszach inwestycyjnych. Podczas ponad 12-letniej działalności operacyjnej w obszarze banku depozytariusza Bank BNP Paribas Spółka Akcyjna (wcześniej jako Raiffeisen Bank Polska S.A.) zdobył pozycję jednego z liderów rynku zarówno pod względem liczby obsługiwanych podmiotów, jak również wielkości utrzymywanych aktywów Funduszy Inwestycyjnych. Bank obsługuje ponad 300 różnego rodzaju funduszy inwestycyjnych i ma relację z ponad połową wszystkich Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych obecnych na polskim rynku.

 

  • Kompleksowo wypełniając obowiązki kontrolne wobec obsługiwanych Funduszy wynikające z regulacji prawnych, jesteśmy przede wszystkim partnerem biznesowym każdego z obsługiwanych Towarzystw, od momentu inicjatywy/koncepcji uruchomienia funduszu poprzez cały okres jego istnienia. Doświadczony zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem z obszaru usług depozytariusza oraz współpraca Banku z praktycznie wszystkimi agentami transferowymi i firmami oferującymi usługi księgowe dla funduszy w znaczący sposób ułatwia ustawienie optymalnego procesu współpracy operacyjnej, co przekłada się na niższe koszty operacyjne po stronie TFI.

  MIFID


MiFID (ang. Markets in Financial Instruments Directive) to dyrektywa europejska dotycząca rynku instrumentów i produktów finansowych, która ustanawia jednolite ramy prawne dla banków, domów maklerskich oraz innych podmiotów prowadzących działalność maklerską na terenie Unii Europejskiej, a także Islandii, Norwegii i Liechtenstein. 

Celem Dyrektywy MiFID jest wzmocnienie i ujednolicenie ochrony Klientów w poszczególnych bankach, zwiększenie spójności i przejrzystości funkcjonowania banków, a także zwiększenie konkurencyjności na rynku instrumentów finansowych.

Zgodnie z wymogami MiFID, podmioty oferujące usługi inwestycyjne, zobowiązane są do:

  • działania w najlepiej pojętym interesie Klientów,
  • oferowania instrumentów i produktów finansowych oraz usług inwestycyjnych adekwatnych do wiedzy i doświadczenia Klientów,
  • dostarczania Klientom jednoznacznych i niewprowadzających w błąd informacji o produktach i ryzykach 
  • związanym z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Dokumenty

 
MiFID - broszura informacyjna dla klientów korzystających z usług powierniczych w BNP Paribas Bank Polska S.A.
 

Przedtransakcyjne zestawienie szacowanych kosztów

  POZOSTAŁE WAŻNE INFORMACJE

 

BNP Paribas Bank Polska S.A. jako aktywny uczestnik Centralnego Depozytu Papierów Wartościowych (CDPW) w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG),  zobowiązany jest, by zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CSDR), ujawniać publicznie poziomy ochrony i koszty związane z różnymi poziomami segregacji w odniesieniu do papierów wartościowych, które są bezpośrednio rejestrowane dla klientów w Centralnym Depozycie Papierów Wartościowych w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Szczegóły dotyczące poziomów ochrony, związanych z różnymi poziomami segregacji oraz  kosztów związanych z różnymi poziomami segregacji, dostępne są poniżej. .

Dokumenty

 

Informacja o segregacji rachunków papierów wartościowych prowadzonych dla klientów

 

Zestawienie dotyczące kosztów

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

usługipowiernicze@bnpparibas.pl