Otwórz konto
Bank zmieniającego się świata
 
 

Informacja przypominająca o obowiązku dostarczenia dokumentów
firmy do banku

 

 

Szanowni Państwo, zgodnie z regulaminem kredytu firmowego*, Bank jest zobowiązany do monitorowania sytuacji finansowej Państwa firmy. Zwracamy się z prośbą o dostarczenie w terminie 14 dni  od otrzymania wiadomości sms albo informacji od Banku, dokumentacji finansowej Państwa firmy. Dokumenty mogą Państwo przesłać na adres e-mail Państwa Doradcy biznesowego lub przekazać je osobiście.

Zapraszamy do umówienia wizyty z doradcą na stronie www.bnpparibas.pl/oddzialy.

W przypadku braku dokumentów, Bank ma prawo do pobierania opłaty w wysokości 100 zł miesięcznie** do momentu wykonania zobowiązania. 

Zapoznaj się z dokumentami,  które należy dostarczyć

  1. w przypadku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów:​ podsumowanie z księgi przychodów i rozchodów – za ostatni zamknięty kwartał roku bieżącego oraz  deklaracja podatkowa (PIT) za ostatni zamknięty rok, tabele amortyzacyjne lub inne dokumenty z których wynikają odpisy amortyzacyjne, dokument potwierdzający wartości remanentowe;
  2. w przypadku rozliczania się z US w formie  ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej:​ deklaracja podatkowa (PIT) za ostatni zamknięty rok, tabele amortyzacyjne lub inne dokumenty z których wynikają odpisy amortyzacyjne, dokument potwierdzający wartości remanentowe;
  3. w przypadku, gdy Kredytobiorca podlega ustawie o rachunkowości:​  bilans oraz rachunek zysków i strat, za ostatni zamknięty kwartał roku bieżącego i bilans oraz rachunek zysków i strat – za ostatni zamknięty rok;
  1. nakaz płatniczego podatku rolnego,
  2. decyzja o przyznaniu dopłat bezpośrednich,
  3. obowiązujące umowy dzierżawy / użyczenia (w przypadku, gdy wykorzystywane przez klienta w procesie produkcji grunty lub budynki inwentarskie nie są jego własnością, lecz są dzierżawione / użytkowane)
  4. polisa ubezpieczenia OC rolników, budynków rolniczych (własnych i wynajmowanych), oraz - jeżeli Klient posiada - upraw, maszyn i środków transportu
  5. informacja o prowadzonym gospodarstwie rolnym (druk bankowy)
  6. w przypadku rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej: decyzji urzędu skarbowego ustalająca wysokość podatku na bieżący rok oraz deklaracji podatkowej (PIT) – za ostatni zamknięty rok