Otwórz konto
Bank zmieniającego się świata
 
 
2 miejsce wg. FORBES - BANK PRZYJAZNY FIRMIE - 10.2022

Konto firmowe

Konto Otwarte na Biznes

OTWÓRZ KONTO firmowe
Dostępność
Online
Oddziały

KORZYŚCI KONTA FIRMOWEGO

Warunki oferty konta firmowego

Wysokość miesięcznych wpływów

poniżej
20 000 zł

od 20 000 zł
do 100 000 zł

powyżej
100 000 zł

Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku (dla średniego miesięcznego salda min. 3 tys. zł opłata wynosi 0 zł)

15 zł

0 zł

0 zł

Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku pomocniczego w PLN i walutach obcych

20 zł

10 zł

0 zł

Wpłata i wypłata w PLN w oddziale Banku

0,60% od kwoty transakcji min. 10 zł

0,60% od kwoty transakcji min. 10 zł

2 wpłaty i wypłaty za 0 zł 0,40% od kwoty transakcji min. 10 zł

Przelew internetowy krajowy w PLN lub

Przelew walutowy w EUR (SEPA)

0 zł - 20 szt. 0 zł - 40 szt. 0 zł - bez limitu

Opłata za przelew zagraniczny (SHA)

75 zł 50 zł 25 zł

Dostęp do bankowości internetowej GOonline dla nieograniczonej ilości użytkowników i GOonline Biznes dla 1 użytkownika

0 zł 0 zł 0 zł
 

wybierz kartę  dopasowaną do potrzeb Twojego biznesu

 

Karta debetowa Mastercard Business  w PLN

 • 0 zł za wydanie karty
 • 0 zł za użytkowanie karty*
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów sieci Euronet w kraju
 • płatności telefonem Apple Pay lub Google Pay
 • płatności zbliżeniowe, internetowe i telefoniczne

*jeżeli w danym miesiącu zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe na kwotę co najmniej 500 zł, w innym przypadku 9 zł miesięcznie

 

Więcej o karcie

 

 

Karta debetowa Mastercard Business w EUR

 

Jeśli dokonujesz płatności w walucie EUR, ta karta jest dla Ciebie

 • 0 zł kosztów przewalutowania (w krajach rozliczających się w walucie EUR),
 • 0 zł za wydanie pierwszej i kolejnej karty
 • 1 EUR miesięcznie opłaty za użytkowanie karty

 

Więcej o karcie

 

 

prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą?

 ZAŁÓŻ   KONTO  ONLINE

1

Złóż wniosek o Konto Otwarte na Biznes

 1. Przygotuj dowód osobisty, REGON i NIP
 2. Kliknij przycisk "Złóż wniosek" , a następnie wypełnij formularz.

Złóż wniosek

2

Potwierdź swoją tożsamość w trakcie rozmowy z naszym doradcą

 1. Zadzwonimy do Ciebie w ustalonym z Tobą terminie, aby zebrać niezbędne dane. Potrzebujemy ich, żeby otworzyć rachunek.
 2. Następny krokiem będzie wideorozmowa, w trakcie której potwierdzimy Twoją tożsamość
3

Podpisz umowę

 1. Po pozytywnej weryfikacji prześlemy Ci do akceptacji komplet dokumentów koniecznych do otwarcia rachunku.
 2. Umowę podpiszesz zdalnie za pośrednictwem strony Autenti.com

Prowadzisz inną formę działalności gospodarczej?

Zamów rozmowę z doradcą

Najczęściej zadawane pytania

 • Otworzyć Rachunek dla nowego Klienta firmowego można:

  1. odwiedzając dowolną placówkę banku i podpisując niezbędne dokumenty do zawarcia Umowy (komplet dokumentów wydawany jest na miejscu).
  2. umawiając się wcześniej z doradcą banku w dogodnym miejscu poza siedzibą banku i podpisując niezbędne dokumenty do zawarcia Umowy (wszelkie potwierdzenia np. nadanych numerów Rachunków wysyłane są na maila) - w przypadku podstawowej oferty i umocowań (ocena doradcy z chwilą chęci umówienia spotkania).

   

  W obu przypadkach dokumenty podpisują osoby reprezentujące, zgodnie z umocowaniem oraz inne osoby uprawnione do korzystania z Rachunków. Niezbędna jest obecność wszystkich osób i posiadanie dokumentów rejestrowych niedostępnych w urzędowych bazach zewnętrznych. Czas wizyty dotyczącej podpisania dokumentów zawarcia Umowy i nadania im numerów uzależniony jest od liczby wnioskowanych produktów i osób, które wystąpią w sprawie oraz formy prawnej, z którą zawierana jest umowa (średnio od 30 do 60 min.).

   

  Ponadto istotne jest też, że Umowa nie jest aktywna od razu, gdyż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bank ma obowiązek wobec każdego Klienta zastosować środki bezpieczeństwa finansowego zdefiniowane w Ustawie i dokonuje jeszcze jego weryfikacji oraz oceny.

   

  Umowa wchodzi zatem w życie w przypadku pozytywnej weryfikacji Klienta firmowego przez bank, niezwłocznie po wykonaniu środków bezpieczeństwa finansowego, nie później jednak niż w terminie 30 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy.

  Jeśli okazałoby się, że przy zawieraniu Umowy nie zostały przedłożone wszystkie dokumenty lub informacje niezbędne do przeprowadzenia przez bank obowiązku wskazanego w Ustawie, bank w ww. terminie wzywa Klienta firmowego do przestawienia brakujących dokumentów lub informacji. Wówczas ww. termin 30 Dni Roboczych na dokonanie weryfikacji przez bank biegnie od czasu wpłynięcia do banku wszystkich dokumentów lub informacji, o których przedstawienie poproszono Klienta firmowego.

   

  W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji Klienta firmowego przez bank Umowa nie wchodzi w życie, o czym bank informuje Klienta firmowego w ww. terminie.

  Niedostarczenie z kolei przez Klienta firmowego w terminie 50 Dni Roboczych od podpisania Umowy dokumentów lub informacji wskazanych w komunikacji i niezbędnych do wykonania obowiązku wskazanego w Ustawie powoduje, że Umowa automatycznie wygasa.

 • Zgodnie z aktualną ofertą banku dla jednego Klienta firmowego udostępniany jest jeden Rachunek bieżący w PLN, wiele Rachunków pomocniczych w walutach udostępnianych przez bank (obecnie - PLN, EUR, USD, GPB, CHF, AUD, BGN, CAD, CNY, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, RON, RSD, SEK, ZAR) oraz po jednym Rachunku-pomocniczo-lokacyjnym w walucie PLN, EUR, USD (z wyjątkiem oferty dla non-profit, gdzie udostępniany jest tylko jeden ten typ Rachunku w PLN).

 • Klient firmowy może zmienić Plan Taryfowy na inny będący w ofercie, podpisując w placówce banku aneks do Umowy. Zaleca się kontakt i umówienie spotkania ze swoim Opiekunem. Dokumenty podpisują osoby reprezentujące, zgodnie z umocowaniem.

Dowiedz się więcej

 • Klient firmowy do swoich Rachunków może wydać dowolną liczbę i rodzajów kart, zgodnie z ofertą. Jedynym ograniczeniem jest to, że do jednego danego rachunku firmowego ta sama osoba może mieć jedną kartę danego rodzaju oraz do danego rodzaju konta można wydać określone rodzaje kart. Ponadto karta może być wydana dla dowolnie wskazanej osoby przez Klienta firmowego (reprezentant, czy pełnomocnik ogólny) lub innej (w praktyce oznacza to, że taka osoba zostaje uprawniona do korzystania z Rachunku wyłącznie za pośrednictwem karty w granicach ustalonych limitów przez Klienta firmowego).

   

  Obecnie w ofercie są dostępne następujące rodzaje kart płatniczych do Rachunków:

  1. Mastercard Business PLN, która jest wydawana do Rachunku bieżącego lub pomocniczego w walucie PLN.
  2. Mastercard Multiwalutowa Business, która jest wydawana do Rachunku bieżącego lub pomocniczego w walucie PLN z możliwością powiązania do tej karty rachunków pomocniczych lub walutowych w walucie EUR, USD, CHF, GBP.
  3. Mastercard Business EUR, która jest wydawana do Rachunku pomocniczego lub walutowego w walucie EUR.
 • Posiadana przez Klienta firmowego oferta planu ujętego w Taryfach dla Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) może obejmować licznik bezpłatnych przelewów.  Licznik taki obejmuje łączną liczbę przelewów krajowych do innego banku w kraju w walucie PLN (zwykły elixir lub split payment) oraz SEPA (w tym SEPA przyśpieszony), zleconych w bankowości internetowej lub mobilnej oraz zaksięgowanych, jako pierwsze na Rachunkach bieżących oraz pomocniczych w danym miesiącu rozliczeniowym.

   

  Nowy, pełny licznik bezpłatnych przelewów udostępniany jest Klientowi firmowemu automatycznie, co miesiąc, najpóźniej 2-go Dnia Roboczego danego miesiąca kalendarzowego. Przez miesiąc rozliczeniowy rozumie się czas liczony od Dnia Roboczego miesiąca kalendarzowego, w którym udostępniany jest nowy licznik przelewów do ostatniego Dnia Roboczego, w którym udostępniany jest kolejny nowy licznik przelewów.

   

  Powyższe oznacza, że z tego licznika wyłączone są:

  1. Przelewy zlecone z rachunków walutowego, pomocniczo-lokacyjnego, czy innego specjalnego np. dotacyjnego, płacowego czy specjalnego przeznaczenia.
  2. Przelewy krajowe natychmiastowe, sorbnety, własne i wewnątrzbankowe, do ZUS i US, pochodzące ze zlecenia stałego, polecenie zapłaty, zagraniczne SHA, OUR, BEN.
 • Pełnomocnictwo Klienta firmowego powinno być sporządzone w formie pisemnej w obecności pracownika Banku, elektronicznie z Podpisem Elektronicznym, bądź sporządzone/poświadczone notarialnie. Pełnomocnictwo ustanawiane/podpisywane jest przez osoby reprezentujące Klienta firmowego. Pełnomocnik do Rachunku zobowiązany jest podać bankowi swoje dane i ustanowić wzór podpisu.

   

  Odwołanie Pełnomocnictwa przez Klienta firmowego lub zrzeczenie się pełnomocnictwa przez Pełnomocnika staje się skuteczne w stosunku do banku niezwłocznie po jego doręczeniu do placówki banku.

   

  Wniosek powinien zawierać niezbędne i jednoznaczne dane dla banku do ustanowienia lub odwołania pełnomocnika.

 • Pełnomocnik to osoba uprawniona przez Klienta firmowego (poza osobami reprezentującymi Klienta firmowego) do działania w jego imieniu w zakresie wskazanym w Pełnomocnictwie lub Wniosku. Klient firmowy może ustanowić do Rachunku - ów wielu Pełnomocników.

   

  W zależności od zakresu, jakie obejmuje pełnomocnictwo przepisy prawa cywilnego przewidują zasadniczo trzy ich rodzaje: ogólne, do czynności prawnych określonego rodzaju oraz do poszczególnej czynności.

   

  Pełnomocnictwo ogólne to najszersze dopuszczalne w polskim systemie prawnym pełnomocnictwo, które obejmuje umocowanie do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Nie obowiązuje z góry ustalony katalog czynności, które mogą być uznane za czynność zwykłego zarządu.

   

  Czynności przekraczające zwykły zarząd to czynności o większym ciężarze gatunkowym, w związku z czym wymagają udzielenia pełnomocnictwa rodzajowego lub pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.

   

  Pełnomocnictwo rodzajowe powinno wskazywać rodzaj oraz przedmiot czynności, do których umocowany jest pełnomocnik (np. umocowanie do wypłaty środków pieniężnych z rachunku do kwoty maksymalnie 1000 złotych).

   

  Udzielenie pełnomocnictwa szczególnego (do poszczególnej czynności) jest wymagane do dokonania konkretnej czynności prawnej (np. pełnomocnictwo do złożenia wniosku o wydanie karty debetowej do rachunku).

   

  Zakres pełnomocnictwa należy oceniać w każdym przypadku indywidualnie na podstawie treści udzielonego Pełnomocnictwa.

 • Klient firmowy może zaktualizować dane, podpisując w placówce banku stosowne dokumenty, zależnie do zmiany. Zaleca się kontakt i umówienie spotkania ze swoim Opiekunem. Dokumenty podpisują osoby reprezentujące, zgodnie z umocowaniem oraz zależnie od zmiany mogą być niezbędne dodatkowe dokumenty prawno-rejestrowe.

 • Klient firmowy może zamknąć rachunek firmowy  odwiedzając dowolną placówkę banku i podpisując dyspozycję wypowiedzenia Umowy. Okres wypowiedzenia wynosi miesiąc. Dokument podpisują osoby reprezentujące, zgodnie z umocowaniem. Ponadto rozwiązanie umowy o ostatni rachunek bieżący powoduje, iż inne zawarte produkty w ramach Umowy zostaną zamknięte np. rachunki pomocnicze, bankowość internetowa, karty.

   

  W przypadku, gdy na dzień zamknięcia rachunku:

  1. Klient firmowy będzie posiadał nierozliczone Transakcje Walutowe lub trwające Lokaty Terminowe, Umowa Rachunku wygaśnie odpowiednio z dniem rozliczenia ostatniej takiej transakcji lub z ostatnim dniem okresu trwania ostatniej Lokaty Terminowej. W okresie wypowiedzenia Lokata Terminowa odnawialna nie odnawia się też na kolejne okresy.
  2. Zamykany będzie ostatni Rachunek rozliczeniowy a na powiązanym Rachunku VAT zgromadzone będą jakiekolwiek środki, bank zobowiązany będzie prowadzić nadal jeden Rachunek rozliczeniowy powiązany z Rachunkiem VAT, do czasu otrzymania przez bank elektronicznej formy postanowienia od naczelnika urzędu skarbowego oraz w tym okresie bank nie realizuje transakcji na tych rachunkach.

   

  Klient firmowy do dnia upływu okresu wypowiedzenia Umowy (dnia, kiedy przypadnie zamknięcie Rachunków) powinien pamiętać o:

  1. Zadysponowaniu środkami pieniężnymi znajdującymi się na Rachunkach podlegających zamknięciu - niezłożenie zlecenia powoduje, iż w dniu zamknięcia środki bank przeksięguje na nieoprocentowany rachunek techniczny do odbioru przez Klienta w terminie do 2 lat.
  2. W przypadku, gdy na powiązanym Rachunku VAT zgromadzone będą jakiekolwiek środki dokonania operacji wynikającej z przepisów prawa lub złożenia wniosku do naczelnika swojego urzędu skarbowego w przedmiocie przekazania środków zgromadzonych na Rachunku VAT na powiązany z nim Rachunek rozliczeniowy.
  3. Uregulowaniu zobowiązań, w tym zapłaty prowizji i opłat należnych bankowi z tyt. prowadzonej umowy do dnia jej wygaśnięcia.

Masz pytania?

Oddział

Przyjdź do Centrum Klienta

Teraz masz także możliwość rezerwacji spotkania z Doradcą na konkretną godzinę.
Umów się na wygodny dla Ciebie termin i oszczędzaj swój czas!

 

Znajdź Centrum Klienta

Telefon

Zadzwoń do nas


+48 500 970 345

Infolinia czynna 24/7
(Koszt połączenia wg stawki operatora)

 

Dokumenty

 
Regulamin Rachunków, Lokat terminowych, Kart oraz wybranych innych usług dla Klientów Mikroprzedsiębiorstw w BNP Paribas Bank Polska S.A. - obowiązuje od 12 czerwca 2024 r.
 
Komunikat do Regulaminu Rachunków, Lokat terminowych, Kart oraz wybranych innych usług dla Klientów Mikroprzedsiębiorstw w BNP Paribas Bank Polska S.A. - obowiązuje od 12 czerwca 2024 r.
 
Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) - pakiety depozytowe w ofercie - obowiązuje od 1 marca 2023 r.
 
Regulamin Rachunków, Lokat terminowych, Kart oraz wybranych innych usług dla Klientów Mikroprzedsiębiorstw w BNP Paribas Bank Polska S.A. - obowiązuje od 26 czerwca 2023 r. do 11 czerwca 2024 r.

Bank BNP Paribas zdobył wyróżnienie w kategorii „Bezpieczny bank – najlepsze praktyki” w rankingu „Złoty Bankier 2022”. 


Wybór laureatów opierał się na audycie bezpieczeństwa systemów bankowości internetowej i mobilnej, który obejmował m.in. zgodność z najlepszymi praktykami i eksperckie testy zabezpieczeń. Ocenie poddano także działania edukacyjne banków związane z bezpiecznym korzystaniem z bankowości elektronicznej.
To największe badanie sektora bankowego w Polsce jest organizowane jest przez Bankier.pl i „Puls Biznesu”.

Sprawdź

*Z wyłączeniem przelewów natychmiastowych i SORBNET.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.