Bank zmieniającego się świata
 
 

INFORMACJA Dotycząca pracowniczych planów kapitałowych

 

 

  • Podmioty zatrudniające (Pracodawcy), które były zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, ale tego nie zrobiły, otrzymają wezwanie z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) do zawarcia takiej umowy lub do złożenia wyjaśnienia z jakich powodów tego nie dokonały w terminie 30 dni od otrzymania wezwania.
  • Pracodawcy mający dostęp do ePUE w ZUS otrzymają wezwania za pośrednictwem tego profilu, pozostali Pracodawcy otrzymają wezwanie pocztą.


Jeżeli firma otrzymała takie wezwanie i chce dopełnić obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, może to zrobić z BNP Paribas TFI S.A., które oferuje prowadzenie PPK w BNP Paribas PPK Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym (Fundusz). Jest to Fundusz zdefiniowanej daty.  Szczegółowe informacje na temat Funduszu, oferty Towarzystwa oraz warunków zawarcia umowy o zarządzenie PPK z Funduszem znajdują się na stronie https://ppk.tfi.bnpparibas.pl/.

 

Zawarcie umowy z BNP Paribas TFI S.A. zajmie nie więcej niż kilka minut,  nie wiąże się z kosztami po stronie Pracodawcy z tego tytułu oraz pozwoli na uniknięcie kolejnych ewentualnych wezwań. Towarzystwo oferuje  pełne wsparcie dedykowanych ekspertów w całym procesie zawierania umowy o zarządzanie PPK.

 

Jeżeli chcesz podpisać umowę o zarządzanie PPK wejdź na stronę: https://zapisy-ppk.tfi.bnpparibas.pl/

Jeśli masz pytania - skontaktuj się z nami

Zadzwoń na infolinię

Zadzwoń na Infolinię

Wybierz numer:

22 566 98 07

(W dni robocze w godz. 9.00-17.00.
Koszt połączenia to jedna jednostka taryfikacyjna

za każdą rozpoczętą minutę połączenia)

napisz wiadomość mailową

Napisz wiadomość

Dodatkowe pytania można kierować na adres
e-mail: ppk@tfi.bnpparibas.pl

 

Przypominamy też, że zgodnie z Ustawą o PPK nie dopełnienie przez podmiot zobowiązany obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w ustawowym terminie  grozi  grzywna w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń z roku poprzedzającego rok, w którym umowa o zarządzanie PPK powinna być zawarta. 

 

 

Niniejszy materiał został przygotowany w dniu 29.11.2021 roku przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul Prosta 18, 00-105 Warszawa wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031121, o kapitale zakładowym w wysokości 16 692 912,00 zł opłaconym w całości, NIP: 526-02-10-808,.

BNP Paribas TFI S.A. zostało wpisane do Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych dnia 2 lipca 2019 r.  i  działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Fundusz BNP Paribas PPK SFIO („Fundusz”) jest funduszem z wydzielonymi Subfunduszami zdefiniowanej daty. Inwestowanie w Fundusz wymaga zapoznania się ze Statutem Funduszu, z Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów (KIID) oraz Prospektem Informacyjnym Funduszu zamieszczonym na stronie internetowej ww.ppk.tfi.bnpparibas.pl. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. W zależności od składu portfeli inwestycyjnych poszczególnych Subfunduszy zdefiniowanej daty wydzielonych w ramach Funduszu oraz ze względu na stosowane techniki zarządzania tymi portfelami wartość aktywów netto poszczególnych Subfunduszy może cechować się większą lub mniejszą zmiennością.

Dotychczasowe wyniki Subfunduszy zdefiniowanej daty nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. BNP Paribas TFI S.A. rekomenduje zapoznanie się z czynnikami ryzyka wiążącego się z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Funduszu, które zostały opisane w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

Materiał nie stanowi porady prawnej, finansowej ani oficjalnej interpretacji obowiązujących przepisów prawa.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand