Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
XI subskrypcja Lokaty Inwestycyjnej

Zarabiaj na kursie euro

Możliwość zysku do 3,00% w skali roku

Załóż online (dla Klientów)
Kontakt z doradcą
Dostępność
Online
Oddziały
Telefon

XI Subskrypcja Lokaty Inwestycyjnej Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.

Wybierz lokatę, której oprocentowanie jest zależne od kursu euro. Zyskaj szansę na niestandardowe zyski.

 

Okres subskrypcji: 06.02.2017 r.–27.02.2017 r.

Zamów rozmowę z doradcą

Dla kogo jest Lokata Inwestycyjna?

Aktualna subskrypcja lokaty inwestycyjnej

Lokata Inwestycyjna przeznaczona jest dla osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych:

 • Oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych
 • Dysponujących doświadczeniem w lokowaniu środków w instrumenty finansowe inne niż depozytowe (rachunki, lokaty terminowe)
 • Akceptujących ryzyko, że odsetki będą niższe od oprocentowania lokat terminowych lub wyniosą 0,00%
 • Oczekujące ochrony kapitału, o ile nie nastąpi wycofanie środków przed upływem okresu lokacyjnego
 • Akceptujących opłatę za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym
 • W wieku: 25-65 lat

Warunki XI subskrypcji lokaty inwestycyjnej

Kwota minimalna i waluta lokaty inwestycyjnej

4.000 PLN

Okres subskrypcji 

od 6 lutego 2017 r. do 27 lutego 2017 r.

Okres lokacyjny

18 miesięcy: od 28 lutego 2017 r. do 28 sierpnia 2018 r.

Wskaźnik/Kurs Referencyjny

kurs średni EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego

Waluta Wskaźnika

PLN

Oprocentowanie w okresie subskrypcji:

0,00% w skali roku

Oprocentowanie gwarantowane w okresie lokacyjnym

W okresie do dnia poprzedzającego ostatni dzień okresu lokacyjnego oprocentowanie lokaty wynosi 0,00%

Ochrona kapitału

100% wpłaconej kwoty na lokatę inwestycyjną, o ile nie nastąpi wycofanie środków przed upływem Okresu lokacyjnego

Dzień Obserwacji Początkowej

24 sierpnia 2018 r.

Wartość Początkowa/Kurs początkowy

Kurs średni EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego z 28 lutego 2017 r.

Stawka opłaty za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym

 

Okres Stawka opłaty
28.02.2017-27.08.2017 0,60%
28.08.2017-27.02.2018 0,00%
28.02.2018-27.08.2018 0,00%

Wyrażona w PLN opłata pobrana za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym stanowi iloczyn kwoty zrywanej lokaty i właściwej stawki opłaty. Przykładowo zerwanie lokaty w kwocie 10 000,00 PLN w lipcu 2017 r. skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości: 10 000,00 x 0,60% = 60,00 PLN W konsekwencji, kwota przekazana na rachunek posiadacza zerwanej lokaty wyniesie 9 940,00 PLN.

Czynniki ryzyka związane z Lokatą Inwestycyjną

 1. oprocentowanie lokaty inwestycyjnej może być niższe od oprocentowania lokat terminowych
 1. brak odsetek oraz pobranie opłaty w przypadku zerwania lokaty przed terminem zakończenia okresu lokacyjnego
 1. opłata za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym
Data wypłaty odsetek od lokaty inwestycyjnej

28 sierpnia 2018 r.

Wypłata odsetek z lokaty nastąpi pod warunkiem utrzymania lokaty inwestycyjnej przez cały okres lokacyjny. Od naliczonych odsetek zostanie pobrany podatek od zysków kapitałowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Odnawialność lokaty Lokata nieodnawialna

Przedterminowe zamknięcie lokaty inwestycyjnej, będące wynikiem żądania przez Klienta wypłaty w okresie lokacyjnym środków pieniężnych z lokaty, powoduje brak naliczania przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na lokacie inwestycyjnej oraz pobranie opłaty za zerwanie lokaty w okresie lokacyjnym.


Środki zgromadzone na Lokacie Inwestycyjnej są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro, na warunkach i zasadach określonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (szczegóły na stronie Banku Otwiera się w nowym oknie. oraz w arkuszu informacyjnym dla deponentów).

Informacje dotyczące wskaźnika

 • Informacje o wartości Kursu Referencyjnego w poszczególnych Dniach Obserwacji podlegają publikacji na stronie Banku w pliku „Lokaty w obsłudze BNP Paribas S.A.”

Od czego zależy oprocentowanie XI subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej?

Oprocentowanie lokaty inwestycyjnej w skali 18 miesięcy wyniesie:

 • 2,50% (1,66% w skali roku) - jeśli kurs średni EUR/PLN NBP w dniu 24.08.2018 znajduje się w przedziale 1,
 • 4,50% (3,00% w skali roku) - jeśli kurs średni EUR/PLN NBP w dniu 24.08.2018 znajduje się w przedziale 2,
 • 1,50% (1,00% w skali roku) - jeśli kurs średni EUR/PLN NBP w dniu 24.08.2018 znajduje się w przedziale 3.
 • 0,00% (0,00% w skali roku) - jeśli kurs średni EUR/PLN NBP w dniu 24.08.2018 znajduje się poza przedziałami: 1, 2, 3.

Przedział 1: <Kurs średni EUR/PLN NBP z dnia 28.02.2017 - Kurs średni EUR/PLN NBP z dnia 28.02.2017 +0,13 PLN)

Tzn. kurs średni EUR/PLN NBP w dniu 24.08.2018będzie nie niższy niż kurs średni EUR/PLN NBP z dnia 28.02.2017oraz niższy niż kurs średni EUR/PLN NBP z dnia 28.02.2017powiększony o 13 groszy.

Przedział 2: <Kurs średni EUR/PLN NBP z dnia 28.02.2017 +0,13 PLN - Kurs średni EUR/PLN NBP z dnia 28.02.2017 +0,34 PLN >

Tzn. kurs średni EUR/PLN NBP w dniu 24.08.2018będzie nie niższy niż kurs średni EUR/PLN NBP z dnia 28.02.2017powiększony o 13 groszy oraz nie wyższy niż kurs średni EUR/PLN NBP z dnia 28.02.2017powiększony o 34 groszy.

Przedział 3: <Kurs średni EUR/PLN NBP z dnia 28.02.2017 +0,34 PLN

Tzn. kurs średni EUR/PLN NBP w dniu 24.08.2018będzie wyższy niż kurs średni EUR/PLN NBP z dnia 28.02.2017powiększony o 34 grosze.

Subskrypcja lokaty

przy czym:

 1. jeżeli w Dniu Obserwacji  Kurs Referencyjny nie jest ustalony, do obliczenia oprocentowania przyjmuje się wartość Kurs Referencyjnego z pierwszego dnia roboczego następującego po Dniu Obserwacji, w którym wartość Kursu Referencyjnego zostanie ustalona,
 2. w przypadku zaprzestania obliczania Kurs Referencyjnego, zostanie on zastąpiony przez inny kurs referencyjny wyznaczony w jej miejsce, a w przypadku braku takiego wyznaczenia – inny odpowiedni kurs referencyjny.

Wypłata odsetek z lokaty nastąpi w dniu 28 sierpnia 2018 r. pod warunkiem utrzymania lokaty inwestycyjnej przez cały okres lokacyjny.

Odsetki wypłacane z Lokaty Terminowej inwestycyjnej stanowią iloczyn kapitału lokaty oraz stawki oprocentowania określonej zgodnie z powyższymi zasadami.

Ryzyka związane z lokatą inwestycyjną

Inwestycja w XI subskrypcję lokaty inwestycyjnej wiąże się z następującymi ryzykami:

 • oprocentowanie XI subskrypcji lokaty inwestycyjnej może być niższe od oprocentowania standardowych lokat terminowych, a w szczególności może wynieść 0% w skali 18 miesięcy (0% w skali roku),
 • w przypadku wypłaty przez Klienta środków lokaty przed upływem okresu lokacyjnego, odsetki nie przysługują oraz naliczana jest opłata za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym.

Scenariusze z symulacją wysokości oprocentowania Lokaty Inwestycyjnej

Scenariusz pozytywny

Jeśli kurs średni EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w Dniu Obserwacji byłby równy lub wyższy od Kursu Początkowego powiększonego o 13 groszy i równy lub niższy od Kursu Początkowego powiększonego o 34 grosze, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 4,50% w skali 18 miesięcy (3,00% w skali roku).

 

Scenariusz neutralny

Jeśli kurs średni EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w Dniu Obserwacji byłby wyższy od Kursu Początkowego powiększonego o 34 grodze, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 1,50% w skali 18 miesięcy (1,00% w skali roku).

Scenariusz negatywny

Jeśli kurs średni EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w Dniu Obserwacji byłby niższy od Kursu Początkowego, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 0,00% w skali 18 miesięcy (0,00% w skali roku).

Zestawienie wyników scenariuszy ze stawkami oprocentowania lokat terminowych oferowanych przez Bank w okresie subskrypcji lokaty terminowej:

 

Stawka oprocentowania w skali roku

Scenariusz pozytywny

3,00%

Scenariusz neutralny

1,00%

Scenariusz negatywny

0,00%

Lokata 24-miesięczna

0,75%

Lokata 12-miesięczna

1,58%

Warunki otwarcia wymienionych powyżej lokat terminowych są określone w regulacjach dostępnych w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku BNP Paribas

 

Chcesz założyć lokatę inwestycyjną?

Zadzwoń do nas

801 321 123

+48 22 134 00 00

Opłata za połączenie wg cennika Operatora

Przyjdź do oddziału

Znajdź oddział

 

Jeśli masz konto w Pl@net, załóż online

Załóż lokatę

 

Dokumenty

 
Warunki XI subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej
 
XI Lokata Inwestycyjna – karta produktu

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane także, jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Bank BNP Paribas  S.A. dołożył niezbędnych starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na kompetentnych źródłach, niemniej nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Wyniki z przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia zysków w przyszłości. Szczegółowe warunki subskrypcji są dostępne  w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej