Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

W związku z wypowiedzeniem umowy przez KBC TFI SA (obecnie GAMMA TFI SA) w zakresie dystrybucji funduszy zagranicznych, Bank zaprzestał obsługi Uczestników Funduszu Global Partners („Fundusz”).

Wszystkie istotne dokumenty dotyczące Funduszu oraz informacje na temat punktach obsługi dostępne są na www.gammafundusze.pl.

 

Produkt dostępny w subskrypcji od 1 do 30 października 2015 r.

 • Szansa na wysoki zysk – nawet do 18% dla każdej spółki z koszyka w okresie inwestycji
 • okres inwestycji – ok. 2,5 roku (10.11.2015 – 31.05.2018 r.)
 • Silnie zróżnicowany koszyk spółek
 • 95% ochrony kapitału w Dniu Zapadalności, tj. 31 maja 2018 r., przy czym opłata za nabycie tytułów uczestnictwa Subfunduszu jest bezzwrotna – poziom określony dla zapisów złożonych w okresie subskrypcji
 • Regularna wycena tytułów uczestnictwa – możliwość zakończenia inwestycji przed Dniem Zapadalności - wiąże się z naliczeniem opłat za odkupienie zgodnie z Tabelą Opłat Subfunduszy Zagranicznych Global Partners
 • Niższe opłaty za nabycie w okresie subskrypcji
 • Global Partners PL KBC Point Capped 5 to subfundusz, którego strategia dąży do osiągnięcia zysku do 18% i ochrony 95% kapitału na Dzień Zapadalności.

  Subfundusz PL KBC Point Capped 5 opiera swoją strategię na koszyku 30 spółek z krajów azjatyckich (Chiny, Hongkong, Japonia), działających w sektorach użyteczności publicznej, dóbr konsumpcyjnych i finansowym (m. in. Lenovo, Toyota).

  PL KBC Point Capped 5 to Subfundusz Funduszu Global Partners. Global Partners to zagraniczna spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu, utworzona zgodnie z prawem luksemburskim.

  • Okres subskrypcji: 1-30.10.2015 – zlecenia złożone podczas subskrypcji muszą zostać opłacone (środki zaksięgowane na rachunku subfunduszu) najpóźniej 30.10.2015 r.
  • Minimalna kwota inwestycji: Pierwsza 5 000 zł, kolejne 1 000 zł (nie uwzględnia opłaty za nabycie)
  • Wycena jednostek każdego 16. i ostatniego roboczego dnia miesiąca w Luksemburgu
  • Dzień zapadalności subfunduszu 31.05.2018
  • Profil ryzyka (SRRI) 3 (w skali 1-7, gdzie 1 to najniższy poziom ryzyka)

  PL KBC Point Capped 5 inwestuje w:

  • Obligacje i inne instrumenty dłużne oraz lokaty – w celu zapewnienia 95% ochrony kapitału na dzień zapadalności
  • Transakcje swapowe – w celu osiągnięcia zysku, wynikającego ze zmiany wartości koszyka 30 spółek (nie wyższego niż 18% na dzień zapadalności)
   W skład koszyka wchodzą znane na całym świecie firmy azjatyckie takie, jak m.in. Lenovo i Toyota.

  Ochrona kapitału
  PL KBC Point Capped 5
  jest zagranicznym subfunduszem z 95% ochroną kapitału na dzień zapadalności (31.05.2018 r.). Ochrona zainwestowanego kapitału oznacza, że celem funduszu jest, aby w dniu 31.05.2018 wycena posiadanych przez Inwestorów tytułów uczestnictwa była nie niższa niż 95% początkowej wartości tytułów uczestnictwa (np. wycena początkowa: 100 zł -> wycena końcowa min. 95 zł)

  Zysk z inwestycji
  Celem PL KBC Point Capped 5
  jest wzrost aktywów wynikający z inwestycji w wyselekcjonowane instrumenty finansowe. Wysokość stopy zwrotu z subfunduszu jest uzależniona od zmiany wartości koszyka 30 spółek, przy czym na dzień zapadalności maksymalny zysk wyniesie nie więcej niż 18%.

  Ograniczenie wysokości stopy zwrotu do 18% w dniu zapadalności oznacza, że w dniu 31.05.2018 wartość posiadanych przez Inwestorów tytułów uczestnictwa będzie nie wyższa niż 118% początkowej wartości tytułów uczestnictwa (np. wycena początkowa: 100 zł -> wycena końcowa max.118 zł)
  Obowiązek uiszczenia podatku od zysku z inwestycji w fundusz zagraniczny spoczywa na uczestniku funduszu (w rozliczeniu rocznym PIT).

  • Zysk zależy od zmiany wartości koszyka 30 spółek.
  • Wartości początkowe każdej spółki zostaną określone jako średnie arytmetyczne kursów zamknięcia z 5 kolejnych sesji giełdowych począwszy od 10 listopada 2015 r.
  • Wartości końcowe każdej spółki zostaną określone jako średnie arytmetyczne kursów zamknięcia sesji giełdowych z ostatnich dni lutego, marca i kwietnia 2018 r.
  • Na podstawie wartości początkowej i końcowej każdej spółki zostanie określona zmiana wartości cen akcji każdej spółki z koszyka. W przypadku gdy zmiana będzie wyższa niż 18%, wówczas zmiana wartości danej spółki przyjmie wartość 18%. Ujemna zmiana cen akcji spółki przyjmowana jest w rzeczywistej wartości.
  • Zysk inwestora będzie równy zmianie wartości koszyka akcji, czyli średniej arytmetycznej zmian cen akcji spółek z koszyka. Jego maksymalna wysokość to 18%.

   

  Strategia inwestycyjna

   

   

  W poniższych scenariuszach przyjęto następujące założenia:

  • koszyk składa się z trzech spółek o równych wagach,
  • maksymalna stopa zwrotu wynosi 18% dla każdej spółki,
  • cena początkowa każdej spółki wynosi 100.

   

  Spółka A

  Spółka B

  Spółka C

  Wartość końcowa

  Wartość na zapadalność

  Scenariusz negatywny

  100 (0%)

  80 (-20%)

  90 (-10%)

  100+80+90=270/3=90
  (-10%)

  Ochrona 95% kapitału
  (-5%)

  Scenariusz neutralny

  120 (20%)
  (zredukowany do 18%)

  108 (8%)

  98 (-2%)

  118+108+98=324/3=108
  (8%)

  100+8%*100=108 PLN
  (8% brutto)

  Scenariusz pozytywny

  135 (35%)
  (zredukowany do 18%)

  118 (18%)

  121 (18%)

  118+118+118=354/3=118
  (18%)

  100+18%*100=118 PLN
  (18% brutto)

   

  Scenariusze mają charakter hipotetyczny i nie odzwierciedlają wszystkich możliwych zmian cen akcji 30 spółek. Zostały wykonane przy założeniu równych udziałów analizowanych spółek w koszyku. Mają na celu zobrazowanie celu inwestycyjnego Subfunduszu oraz mechanizmu wypłaty po Dniu Zapadalności. Nie stanowią gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników.

 • l.p.

  Spółka

  Udział

  l.p.

  Spółka

  Udział

  1

  AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H

  33,3%

  16

  HUANENG POWER INTL INC-H

  3,33%

  2

  BANK OF CHINA LTD-H

  3,33%

  17

  IND&COMM BK OF CHINA-H

  3,33%

  3

  BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS

  3,33%

  18

  JAPAN TOBACCO INC

  3,33%

  4

  BOC HONG KONG HOLDINGS LTD

  3,33%

  19

  KOMATSU LTD

  3,33%

  5

  CANON INC

  3,33%

  20

  LENOVO GROUP LTD

  3,33%

  6

  CHINA CONSTRUCTION BANK-H

  3,33%

  21

  MITSUI FUDOSAN CO LTD

  3,33%

  7

  CHINA MOBILE LTD

  3,33%

  22

  NISSAN MOTOR CO LTD

  3,33%

  8

  CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H

  3,33%

  23

  PANASONIC CORP

  3,33%

  9

  CHINA SHENHUA ENERGY CO-H

  3,33%

  24

  PETROCHINA CO LTD-H

  3,33%

  10

  CLP HOLDINGS LTD

  3,33%

  25

  POWER ASSETS HOLDINGS LTD

  3,33%

  11

  CNOOC LTD

  3,33%

  26

  SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR

  3,33%

  12

  FAST RETAILING CO LTD

  3,33%

  27

  SUN HUNG KAI PROPERTIES

  3,33%

  13

  HENDERSON LAND DEVELOPMENT

  3,33%

  28

  TOSHIBA CORP

  3,33%

  14

  HENGAN INTL GROUP CO LTD

  3,33%

  29

  TOYOTA MOTOR CORP

  3,33%

  15

  HONDA MOTOR CO LTD

  3,33%

  30

  WHARF HOLDINGS LTD

  3,33%

   

  Podział sektorowy

   

  Podział geograficzny

Pliki do pobrania

 
Tabela opłat subfunduszy zagranicznych Global Partners
 
Kluczowe Informacje dla Inwestora
 
Prospekt Informacyjny
 
Wyciąg z prospektu informacyjnego
 
Dodatkowa informacja dla Uczestników Global Partners

Ochrona 95% kapitału na zakończenie inwestycji (bez uwzględniania opłat wymienionych w tabeli opłat) dotyczy wyłącznie tytułów uczestnictwa nabytych w okresie subskrypcji i umorzonych w Dniu Zapadalności Subfunduszu (31.05.2018). Wskazany potencjalny do osiągnięcia zysk wynika
z formuły wypłaty zysku zawartej w strategii inwestycyjnej subfunduszu. Ochrona 95% kapitału jest celem inwestycyjnym Subfunduszu, jednak Subfundusz nie gwarantuje, że cel ten zostanie osiągnięty. Inwestor powinien liczyć sie z możliwością utraty co najmniej części kapitału. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości.
PL KBC Point Capped 5 to Subfundusz Funduszu GLOBAL PARTNERS. GLOBAL PARTNERS to zagraniczna spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu, utworzona zgodnie z prawem luksemburskim. Spółka jest osobą prawną i jednocześnie Funduszem z wydzielonymi Subfunduszami obejmującymi różnego rodzaju Subfundusze o charakterze otwartym. Spółka podlega nadzorowi właściwego organu mającego siedzibę w Luksemburgu, tj. Commission de Surveillance du Secteur Financier. Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. pełni rolę Subdystrybutora subfunduszu. Szczegółowe informacje dotyczące Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz świadczonych przez niego usług inwestycyjnych znajdują się na stronie internetowej www.bnpparibas.pl.
Przedstawiony materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. Nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, nie stanowi on pełnej informacji o funduszu inwestycyjnym ani nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. KBC TFI S.A. i BNP Paribas Bank Polska SA nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w materiale.
Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości tytułów uczestnictwa w momencie ich zbycia i odkupienia przez subfundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują sie w Prospekcie Global Partners oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują sie w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A., oddziałach Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz na stronie internetowej www.kbctfi.pl. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego.
Wycenę tytułów uczestnictwa Funduszu można znaleźć na stronie www.kbctfi.pl. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. UWAGA: Obowiązek uiszczenia podatku z tytułu uczestnictwa w funduszach zagranicznych ciąży na uczestniku Funduszu.
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Inwestowane środki nie podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Informacje w niniejszej broszurze są aktualne na dzień jej sporządzenia (30.09.2015).
Bank BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.