Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

XVI Subskrypcja Lokaty Inwestycyjnej Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.

Najważniejsze cechy obecnej subskrypcji, na warunkach i zasadach przewidzianych w umowie z Klientem to:

Okres subskrypcji: 09.10.2017–30.10.2017 r.

Scenariusze z symulacją wysokości oprocentowania Lokaty Inwestycyjnej

Scenariusz pozytywny

Jeżeli Kurs średni EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego byłby równy lub wyższy niż Kurs średni EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 listopada 2017 r. pomniejszony o 7,5 grosza oraz równy lub niższy od Kursu średniego EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 listopada 2017 r. powiększonego o 7,5 grosza we wszystkich 24 Dniach Obserwacji, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 6,60% (3,30% w skali roku).

 

2424 x 6,60% = 6,60%

Scenariusz neutralny

Jeżeli Kurs średni EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego byłby równy lub wyższy niż Kurs średni EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 listopada 2017 r. pomniejszony o 7,5 grosza, oraz równy lub niższy od Kursu średniego EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 listopada 2017 r. powiększonego o 7,5 grosza w 6 Dniach Obserwacji, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 1,65% (0,825% w skali roku).

624 x 6,60% = 1,65%

Scenariusz negatywny

Jeżeli Kurs średni EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego byłby niższy niż Kurs średni EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 listopada 2017 r. pomniejszony o 7,5 grosza, lub wyższy od Kursu średniego EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 listopada 2017 r. powiększonego o 7,5 grosza we wszystkich 24 Dniach Obserwacji, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 0,00% (0,00% w skali roku).

024 x 6,60% = 0,00%

Zestawienie wyników scenariuszy ze stawkami oprocentowania lokat terminowych oferowanych przez Bank w okresie subskrypcji lokaty terminowej:

 

Stawka oprocentowania w skali roku

Scenariusz pozytywny

3,30%

Scenariusz neutralny

0,825%

Scenariusz negatywny

0,00%

Lokata 24-miesięczna

0,75%

Warunki otwarcia wymienionych powyżej lokat terminowych są określone w regulacjach dostępnych w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku BNP Paribas.

Oprocentowanie XVI subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej

Lokata inwestycyjna

Oprocentowanie lokaty inwestycyjnej w skali 2 lat jest obliczane w następujący sposób:

n24 x 6,60%

 1. stawki oprocentowania w skali Okresu Lokacyjnego (6,60%) oraz
   
 2. ilorazu:
  • liczby Dni Obserwacji, w których Wskaźnik znajdował się w Przedziale Obserwacji
  • łącznej liczby Dni Obserwacji (24)

przy czym:

 1. jeżeli w Dniu Obserwacji Początkowej Kurs Początkowy nie jest ustalony, do obliczenia oprocentowania przyjmuje się wartość Kurs Referencyjnego z pierwszego dnia roboczego następującego po Dniu Obserwacji Początkowej, w którym wartość Kursu Referencyjnego zostanie ustalona,
 2. jeżeli w którymkolwiek z Dni Obserwacji wartość Kursu Referencyjnego nie jest ustalona, do obliczenia oprocentowania przyjmuje się wartość Kursu Referencyjnego z pierwszego dnia roboczego następującego po tym Dniu Obserwacji, w którym oficjalna wartość Kursu Referencyjnego została ustalona,
 3. w przypadku zaprzestania obliczania Kurs Referencyjnego, zostanie on zastąpiony przez inny kurs referencyjny wyznaczony w jej miejsce, a w przypadku braku takiego wyznaczenia – inny odpowiedni kurs referencyjny.

Wypłata odsetek z lokaty nastąpi w dniu 31 października 2019 r. pod warunkiem utrzymania lokaty inwestycyjnej przez cały okres lokacyjny.

Odsetki wypłacane z Lokaty Terminowej inwestycyjnej stanowią iloczyn kapitału lokaty oraz stawki oprocentowania określonej zgodnie z powyższymi zasadami.

Warunki XVI subskrypcji lokaty inwestycyjnej

Kwota minimalna i waluta lokaty inwestycyjnej

4.000 PLN

Okres subskrypcji

od 9 października 2017 r. do 30 października 2017 r.

Okres lokacyjny

2 lata: od 31 października 2017 r. do 31 października 2019 r.

Wskaźnik / Kurs Referencyjny

kurs średni EUR / PLN Narodowego Banku Polskiego

Waluta Wskaźnika

PLN

Oprocentowanie w okresie subskrypcji:

0,00% w skali roku

Oprocentowanie gwarantowane w okresie lokacyjnym

W okresie do dnia poprzedzającego ostatni dzień okresu lokacyjnego, oprocentowanie lokaty wynosi 0,00%
Oprocentowanie ostatniego dnia Okresu lokacyjnego jest uzależnione od wyniku osiągniętego zgodnie z zasadami naliczania odsetek od lokaty inwestycyjnej

Ochrona kapitału

100% wpłaconej kwoty na lokatę inwestycyjną, o ile nie nastąpi wycofanie środków przed upływem Okresu lokacyjnego

Dni Obserwacji

29 listopada 2017, 29 grudnia 2017, 29 stycznia 2018, 28 lutego 2018, 29 marca 2018, 27 kwietnia 2018, 29 maja 2018, 29 czerwca 2018, 27 lipca 2018, 29 sierpnia 2018, 28 września 2018, 29 października 2018, 29 listopada 2018, 28 grudnia 2018, 29 stycznia 2019, 28 lutego 2019, 29 marca 2019, 29 kwietnia 2019, 29 maja 2019, 28 czerwca 2019, 29 lipca 2019, 29 sierpnia 2019, 27 września 2019, 29 października 2019

Dzień Obserwacji Początkowej

2 listopada 2017 r.

Wartość Początkowa / Kurs początkowy

Wartość Wskaźnika w Dniu Obserwacji Początkowej

Stawka opłaty za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym

 

Okres Stawka opłaty
31.10.2017 - 29.04.2018 2,00%
30.04.2018 - 30.10.2018 1,50%
31.10.2018 - 29.04.2019 0,50%
30.04.2019 – 30.10.2019 0,00%

Wyrażona w PLN opłata pobrana za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym stanowi iloczyn kwoty zrywanej lokaty i właściwej stawki opłaty. Przykładowo, zerwanie lokaty w kwocie 10 000,00 PLN w grudniu 2017 r. skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości: 10 000,00 x 2,00% = 200,00 PLN
W konsekwencji, kwota przekazana na rachunek posiadacza zerwanej lokaty wyniesie 9 800,00 PLN.

Czynniki ryzyka związane z Lokatą Inwestycyjną

 1. oprocentowanie lokaty inwestycyjnej może być niższe od oprocentowania lokat terminowych
 2. brak odsetek oraz pobranie opłaty w przypadku zerwania lokaty przed terminem zakończenia okresu lokacyjnego
 3. opłata za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym
Data wypłaty odsetek od lokaty inwestycyjnej

31 października 2019 r.

Wypłata odsetek z lokaty nastąpi pod warunkiem utrzymania lokaty inwestycyjnej przez cały okres lokacyjny. Od naliczonych odsetek zostanie pobrany podatek od zysków kapitałowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Odnawialność lokaty Lokata nieodnawialna

Przedterminowe zamknięcie lokaty inwestycyjnej, będące wynikiem żądania przez Klienta wypłaty w okresie lokacyjnym środków pieniężnych z lokaty, powoduje brak naliczania przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na lokacie inwestycyjnej oraz pobranie opłaty za zerwanie lokaty w okresie lokacyjnym.


Środki zgromadzone na Lokacie Inwestycyjnej są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro, na warunkach i zasadach określonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (szczegóły na stronie Otwiera się w nowym oknie. oraz w arkuszu informacyjnym dla deponentów).

Informacje dotyczące wskaźnika

 • Informacje o wartości Kursu Referencyjnego w poszczególnych Dniach Obserwacji podlegają publikacji na stronie Banku w pliku „Lokaty w obsłudze BNP Paribas S.A.”

Dla kogo jest Lokata Inwestycyjna?

Aktualna subskrypcja lokaty inwestycyjnej

Lokata Inwestycyjna przeznaczona jest dla osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych:

 • Oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych
 • Dysponujących doświadczeniem w lokowaniu środków w instrumenty finansowe inne niż depozytowe (rachunki, lokaty terminowe)
 • Akceptujących ryzyko, że odsetki będą niższe od oprocentowania lokat terminowych lub wyniosą 0,00%
 • Oczekujące ochrony kapitału, o ile nie nastąpi wycofanie środków przed upływem okresu lokacyjnego
 • Akceptujących opłatę za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym
 • W wieku: 25-75 lat

Ryzyka związane z lokatą inwestycyjną

Inwestycja w XVI subskrypcję lokaty inwestycyjnej wiąże się z następującymi ryzykami:

 • oprocentowanie lokaty inwestycyjnej może być niższe od oprocentowania lokat terminowych,
 • brak odsetek w przypadku zerwania lokaty przed terminem zakończenia okresu lokacyjnego
 • opłata za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym

Dokumenty

 
Warunki XVI subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej
 
XVI Lokata Inwestycyjna – karta produktu

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane także, jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Bank BNP Paribas S.A. dołożył niezbędnych starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na kompetentnych źródłach, niemniej nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Wyniki z przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia zysków w przyszłości. Szczegółowe warunki subskrypcji są dostępne w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej.