Bank zmieniającego się świata
 
 
PROMOCJA

Inwestycja z Premią
Premia w wysokości 1000 zł
po spełnieniu warunków promocji

Idź do oddziału

Otwórz konto osobiste w banku, spełnij warunki Promocji „Inwestycja z Premią” i ciesz się dodatkowym 1000 zł na swoim koncie!

WArunki

1000 zł

PREMIA

Konieczność otwarcia konta osobistego w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie lub Moje Konto Premium. Konto można założyć i przystąpić do Promocji w oddziale Banku w okresie promocji.

1 rok

okres utrzymania inwestycji

Z możliwością zmiany produktów inwestycyjnych w okresie inwestycji na warunkach określonych w regulaminie Promocji „Inwestycja z Premią”. Premia zostanie wypłacona na konto osobiste w Banku BNP Paribas w ciągu 2 miesięcy od zakończenia Okresu Inwestycji Minimalna Inwestycja 50 000 zł. Inwestycja polega na nabyciu w terminie 30 dni od zawarcia umowy o konto osobiste adekwatnych i odpowiednich dla Uczestnika wybranych przez niego produktów inwestycyjnych (jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, lokata strukturyzowana lub papiery wartościowe zgromadzone na rachunku maklerskim) na podstawie umowy zawartej z Biurem Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. w ramach aktualnej oferty

Dla nowych Klientów banku

którzy na 09.05.2023 r. nie byli stroną zawartej z Bankiem BNP Paribas Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu zawartych z Bankiem, ani umowy z Biurem Maklerskim Banku BNP Paribas dotyczącej nabywania produktów inwestycyjnych

Jak otrzymać dodatkowe 1 000 zł

W okresie promocji (tj. od 10.05.2023 r. do osiągniecia limitu 1000 przystąpień, nie dłużej niż do 30.06.2023 r,.) otwórz w oddziale banku indywidualne konto osobiste w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie lub Moje Konto Premium i przystąp do Promocji „Inwestycja z Premią”

W terminie 30 dni od zawarcia umowy z zakresie konta osobistego wypełnij ankietę MiFID oraz zapoznaj się z „Pakietem informacji dla Klienta” oraz dokonaj nabycia za kwotę min. 50 000 złotych adekwatnych i odpowiednich dla Ciebie produktów inwestycyjnych (do wyboru: jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, lokata strukturyzowana lub papiery wartościowe zgromadzone na rachunku maklerskim) spośród aktualnej oferty, zawierając stosowną umowę z Biurem Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.; Możesz to zrobić w oddziale banku, bądź w systemie bankowości elektronicznej banku.

Utrzymaj inwestycję przez okres 1 roku (z możliwością zmiany produktów inwestycyjnych w okresie inwestycji na warunkach określonych w regulaminie Promocji „Inwestycja z Premią”).

 

Pozostań posiadaczem konta osobistego na dzień wypłaty Premii.

Premia zostanie wypłacona w ciągu 2 miesięcy od zakończenia okresu inwestycji.

Dla kogo?

allegro bony

Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych - konsumentów, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej będących nowymi Klientami Banku BNP Paribas, którzy na dzień 09 maja 2023 nie byli stroną Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu zawarta z bankiem, ani umowy z Biurem Maklerskim Banku BNP Paribas dotyczącej nabywania produktów inwestycyjnych.

Jak przystąpić do promocji?

Napisz

W każdym oddziale banku jednocześnie z zawarciem umowy w zakresie Konta osobistego w okresie Promocji.

 

umów spotkanie

Regulamin promocji

 
Regulamin Promocji Inwestycja z Premią
 
Materiał marketingowy

Organizatorem Promocji „Inwestycja z Premią” jest BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna. Szczegółowe warunki Promocji określone są w regulaminie Promocji „Inwestycja z Premią” („Regulamin”).

Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzkiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Nabycie Produktów inwestycyjnych wiąże się z następującymi ryzykami:

1) Ryzyko rynkowe – które może dotyczyć: notowań akcji, stóp procentowych, kursów wymiany walut, inflacji, zmiany wartości pieniądza w czasie, ryzyka politycznego, itp.;

2) Ryzyko braku płynności – W przypadku części papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych niskie obroty na giełdzie lub rynku, na którym dokonywany jest obrót, uniemożliwiają dokonanie zakupu lub sprzedaży dużego pakietu papierów wartościowych czy instrumentów w krótkim czasie bez znacznego wpływu na cenę. W efekcie ograniczona płynność może negatywnie wpływać na możliwe do uzyskania ceny sprzedaży papierów wartościowych i instrumentów finansowych. Ma to szczególnie istotne znaczenie w przypadku zaistnienia niekorzystnych zjawisk makroekonomicznych lub dotyczących czynników określających atrakcyjność inwestycyjną danego emitenta lub konkretnego papieru wartościowego czy instrumentu finansowego Emitent (podmiot wystawiający papiery wartościowe do sprzedaży) nie gwarantuje, że podjęte przez niego próby stworzenia rynku wtórnego powiodą się, ani też jaka będzie cena obrotu na tym rynku, zatem produkty strukturyzowane powinny być kupowane z zamiarem zatrzymania ich do dnia wykupu przez Emitenta;

3) Ryzyko kredytowe Emitenta - pomimo objęcia certyfikatów formułą ochrony kapitału określoną w warunkach emisji, istnieje ryzyko niewypełnienia tych zobowiązań w związku z niewypłacalnością Emitenta. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie zobowiązania Emitenta są nieodwołalnie i bezwarunkowo gwarantowane przez BNP Paribas Bank Polska S.A.

4) Ryzyko inflacji - ryzyko, że inflacja będzie miała negatywny wpływ na zwrot z nabywanego Produktu inwestycyjnego. Ryzyko to oznacza, że w wyniku inflacji kwota środków otrzymanych w Dniu zakończenia Inwestycji z inicjatywy Emitenta lub Klienta, może posiadać mniejszą siłę nabywczą (nie będzie pozwalać na nabycie tego samego koszyka dóbr), w odniesieniu do siły nabywczej w czasie nabycia Produktu inwestycyjnego.

Zawarcie Umowy ramowej Rachunków Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu oraz umów zawartych z Biurem Maklerskim Banku BNP Paribas dotyczącej nabywania produktów inwestycyjnych (Umowa podstawowa świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek uczestnictwa, a w zakresie Certyfikatów inwestycyjnych oraz innych instrumentów finansowych dotycząca przyjmowania zapisów w ofertach publicznych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., Umowa Ramowa Terminowych Lokat strukturyzowanych, Umowa świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A..) stanowi sprzedaż krzyżową w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych, przy czym Umowa ramowa oraz umowa o Produkt inwestycyjny mogą być zawierane niezależnie od siebie / rozdzielnie, jednakże w celu spełnienia warunków Promocji muszą być zawarte łącznie zgodnie z Regulaminem. W związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem ww. umów w ramach sprzedaży krzyżowej, Organizator nie identyfikuje dodatkowych ryzyk ani kosztów z zastrzeżeniem, że w przypadku sprzedaży krzyżowej ryzyka oraz koszty w ramach poszczególnych usług świadczonych na podstawie ww. umów sumują się.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych produktów inwestycyjnych, w tym ryzyk oraz kosztów dostępne są na stronie internetowej https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/inwestycje Szczegółowe informacje dotyczące konta osobistego (rachunek płatniczy) i Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu poszczególnych produktów inwestycyjnych, w tym opłat i prowizji, dostępne są na stronie internetowej https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/konta

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.