Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 

czym są nowe ustawowe wakacje kredytowe?

 • To zawieszenie spłaty Twojego kredytu na wybrany przez Ciebie okres od jednego do kilku miesięcy, z uwzględnieniem podanego niżej limitu.
 • Ustawowe wakacje kredytowe dotyczą zarówno rat kapitałowo-odsetkowych, jak i raty odsetkowej – gdy Twój kredyt jest jeszcze wypłacany
 • Z zawieszenia spłaty kredytu możesz skorzystać:

      - od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. – w wymiarze dwóch miesięcy,

      - od dnia 1 września 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. – w wymiarze dwóch miesięcy.

 • Jednym wnioskiem możesz zawiesić spłatę kredytu w jednym lub większej liczbie miesięcy, z uwzględnieniem limitu miesięcy wskazanego powyżej.
 • Podczas ustawowych wakacji kredytowych pobieramy jedynie składki za ubezpieczenie – jeśli są wymagane do umowy kredytowej
 • Informację o zawieszeniu spłaty kredytu przekażemy do Biura Informacji Kredytowej S.A.

 

JAKIE  WARUNKI  MUSISZ  SPEŁNIĆ?

Jak obliczyć średnią wartość wskaźnika RdD dla trzech ostatnich miesięcy?

 

RdD (rata do dochodu) – wskaźnik ten został zdefiniowany w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2452) i oznacza stosunek raty kapitałowej i odsetkowej kredytu (bez ubezpieczenia) z danego miesiąca do dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy w danym miesiącu.

Na potrzeby wyliczenia wskaźnika RdD dochód należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z poźn. zm), jako sumę miesięcznych przychodów pomniejszonych o miesięczne obciążenia podatkowe i koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz alimenty świadczone na rzecz innych osób natomiast przez gospodarstwo domowe należy przyjąć wszystkie osoby, które mieszkają i utrzymują się wspólnie – nie muszą być spokrewnione ani spowinowacone.

RdD dla wniosku o wakacje kredytowe – przykład

Aby obliczyć średnią wartość RdD dla wniosku o wakacje kredytowe, potrzebujesz RdD z trzech ostatnich miesięcy sprzed złożenia tego wniosku. Przyjmijmy, że składasz wniosek w czerwcu – potrzebujemy zatem RdD z marca, kwietnia i maja.

W celu wyliczenia RdD:

1. Sprawdź dochody z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku
2. Sprawdź raty, które zapłaciłeś w trzech ostatnich miesiącach przed złożeniem wniosku
3. Wylicz RdD dla każdego miesiąca z osobna, dzieląc ratę z danego miesiąca przez dochód z danego miesiąca i pomnóż przez 100%

Przykład:

Dochody z ostatnich 3 miesięcy:
Dochód ze marca: 5500 zł, dochód z kwietnia: 5200 zł, dochód z maja: 5800 zł
Raty z ostatnich 3 miesięcy: Rata z marca: 2300 zł, rata z kwietnia: 2150 zł, rata z maja: 2400 zł
RdD z marca: (2300/5500) x 100% = 41,81%, RdD z kwietnia: (2150/5200) x 100% = 41,34%, RdD z maja: (2400/5800) x 100% = 41,37

Dodaj do siebie wynik z każdego miesiąca i podziel przez 3. Otrzymany wynik będzie Twoją średnią arytmetyczną wskaźnika RdD.

 

Jak sprawdzić czy spełniasz warunek dotyczący dzieci?

Na dzień złożenia wniosku o wakacje kredytowe masz na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci, które:

 • nie ukończyły 18. roku życia,
 • nie ukończyły 25. roku życia do 30 września – jeśli Twoje dziecko uczy się w szkole lub studiuje,
 • mają orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (niezależnie od tego, ile mają lat).

Ważne!

Dzieci, które masz na utrzymaniu, to również dzieci:

 • nad którymi sprawujesz rodzinną pieczę zastępczą,
 • dla których jesteś dotychczasową rodziną zastępczą,
 • które przebywają w prowadzonym przez Ciebie rodzinnym domu dziecka.

jak złożyć wniosek?

Przez Internet

wygodnie i w prostych krokach w bankowości GOonline,
gdzie sprawdzisz status swojego wniosku

 

Zaloguj się

W centrum Klienta

Umów się w najwygodniejszej dla Ciebie lokalizacji.
Zarezerwuj spotkanie na konkretną datę i godzinę i oszczędzaj swój czas.

Znajdź centrum Klienta

Co się wydarzy,  gdy złożysz wniosek?

 

 • Dokonamy zawieszenia spłaty kredytu od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego wskazanego we wniosku
 • Wydłużymy okres kredytowania o liczbę miesięcy okresu zawieszenia – nie zmieniamy jednak treści hipoteki w księdze wieczystej, nie potrzebujemy aneksu do umowy
 • Podczas trwania zawieszenia raty:

- nie naliczamy odsetek od kredytu – również odsetek karnych

- pobierzemy składki za ubezpieczenie – jeśli są wymagane do umowy kredytowej

- masz prawo wypłacać transze kredytu (o ile kredyt jest w trakcie wypłat) oraz składać wszystkie dyspozycje do kredytu – nadpłaty, zmiany warunków umowy itd.

CO   JESZCZE  JEST WAŻNE ?

 

 • Rodzaj oprocentowania raty nie ma znaczenia: przysługują Ci ustawowe wakacje kredytowe, jeśli spłacasz i kredyt z oprocentowaniem okresowo stałym, i z oprocentowaniem zmiennym
 • Możesz skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych, także jeśli korzystasz już z innych wakacji kredytowych – na przykład wakacji regulaminowych lub związanych z COVID-19. W takim przypadku jednak ustawowe wakacje kredytowe rozwiązują te poprzednie
 • Potwierdzenie, że otrzymaliśmy Twój wniosek, zazwyczaj wyślemy od razu po jego otrzymaniu. Może się jednak zdarzyć, że wydłużymy ten czas – do 21 dni. Czas ten nie wpływa jednak na rozpoczęcie zawieszenia raty. Potwierdzenie wyślemy na e-mail lub adres korespondencyjny, który podasz we wniosku
 

Ważne przepisy

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: Art. 8 ust. 3 – „Dochód to suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.”

 

Natomiast w myśl art. 8 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
6) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 388), i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2039), w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach md uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1774), w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1818), w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1820) oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
7) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
8) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577 i 2140);
9) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2023 r. poz. 192);
10) świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529);
11) nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188);
12) pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1105);
13) środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego;
14) zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm. 5 );
15) rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 2140);
16) dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204);
17) kwotę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm. 6 );
18) kwotę dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 169 i 295);
19) kwoty dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 141 i 295);
20) kwotę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.
21) kwoty dodatku elektrycznego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 269 i 295).

Zgodnie z art. 8 ust. 5 W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
1. opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
2. opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.