Bank zmieniającego się świata
 
 
Masz już kredyt hipoteczny?

PROSTA OBSŁUGA KREDYTU

 

Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące obsługi Twojego kredytu/pożyczki hipotecznej1

Obsługa w GOonline
Umów Wideospotkanie

Zawnioskuj zdalnie

1

Zaloguj się do bankowości internetowej GOonline

Zaloguj się do bankowości internetowej GOonline

Zaloguj się

 

2

Przejdź do odpowiednich zakładek w GOonline

Przejdź do odpowiednich zakładek w GOonline

Nadpłaty, Wakacje kredytowe
Kliknij w zakładki: Moje Finanse → Kredyty → Szczegóły → Wnioski

Aktualizacja polisy
Kliknij w zakładki: Moje Finanse → Kredyty → Szczegóły → Ubezpieczenia

Zaświadczenie do kredytu
Kliknij w zakładki: Usługi → Zaświadczenia→ Kredyty i pożyczki hipoteczne

3

Wypełnij wniosek

Wypełnij wniosek

Wykonuj kroki zgodnie z informacjami prezentowanymi na ekranie.

4

Wyślij wniosek

Wyślij wniosek

1

Zawnioskujesz o

Zawnioskujesz o:

 • zaświadczenie do kredytu hipotecznego,
 • uruchomienie kolejnej transzy

Dodatkowo możesz otrzymać informację o Twoim kredycie hipotecznym.

2

Otwórz formularz umawiania wideospotkań

Otwórz formularz umawiania wideospotkań

 

Umów wideospotkanie

3

Wybierz temat: Kredyty hipoteczne

Wybierz temat: Kredyty hipoteczne

oraz datę i godzinę
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-20:00

Podaj swoje dane (imię i nazwisko adres mailowy, telefon kontaktowy)

4

Na podany w formularzu adres mailowy otrzymasz potwierdzenie wideospotkania i bezpieczny link

Na podany w formularzu adres mailowy otrzymasz potwierdzenie wideospotkania i bezpieczny link

Wybierz temat obsługi

Kolejne kroki po podpisaniu umowy
Dostarczenie dokumentów
Nadpłaty, Zmiany w umowie
Aktualizacja polisy
Zaświadczenia
Problemy ze spłatą

Uruchomienie kredytu

 

 • Po podpisaniu umowy, jeżeli będziesz chciał uruchomić kredyt, musisz spełnić warunki, które znajdziesz w umowie o kredyt w paragrafie 5 „Warunki wypłaty kredytu" w ust. 1 „Warunki do spełnienia przez Kredytobiorcę przed wypłatą Kredytu".
 • Na dostarczenie wymaganych dokumentów niezbędnych do uruchomienia kredytu i złożenie zlecenia możesz umówić się bezpośrednio u doradcy, z którym podpisywałeś umowę kredytu.
 • Na spotkanie zabierz niezbędne dokumenty. Twoja dyspozycja zostanie zrealizowana do 3 dni roboczych od daty prawidłowego złożenia zlecenia uruchomienia kredytu.

 

Dodatkowe informacje:

Pamiętaj, termin do wypłaty całości kredytu jest określony w umowie o kredyt w paragrafie 1 w ust. pkt 6 „Ostateczny termin wypłaty całości Kredytu". Jeżeli nie będzie możliwości uruchomienia kredytu w wyznaczonym terminie - złóż wniosek o zmianę warunków umowy przed upływem tego terminu.

 

Informacje o kredycie w GOonline

 

Informacje o swoim kredycie znajdziesz w GOonline po uruchomieniu kredytu.

   Jak znaleźć informacje o kredycie w GOonline:

1. Zaloguj się do GOonline

2. Przejdź do kolejnych zakładek
Kliknij w zakładki: Moje Finanse → Kredyty → Szczegóły → Informacje podstawowe

3. Znajdź potrzebne informacje
Możesz sprawdzić datę ostatniej raty, oprocentowanie kredytu, numer umowy kredytu, kapitał pozostały do spłaty oraz całkowitą kwotę kredytu.

 

Uruchomienie transzy

 • Po uruchomieniu kredytu, jeżeli Twój kredyt jest zgodnie z umową wypłacany w transzach, będziesz musiał spełnić warunki do ich wypłaty.
 • Warunki znajdziesz w umowie o kredyt w paragrafie 5 „Warunki wypłaty kredytu" w ust. 2 „Warunki wypłaty kolejnych transz Kredytu".
 • Na dostarczenie wymaganych dokumentów, niezbędnych do uruchomienia transzy kredytu możesz umówić się poprzez wideospotkanie.
 • Twoja dyspozycja zostanie zrealizowana do 5 dni roboczych od daty złożenia poprawnego i kompletnego wniosku o uruchomienie kolejnej transzy kredytu.
 • Jeżeli uruchomienie transzy wymaga zlecenia wcześniej inspekcji technicznej, to będziesz musiał dokonać wpłaty na rachunek, dedykowany do wpłat za inspekcję postępu prac:

Wysokość opłaty 200 zł
68 2030 0045 1110 0000 0228 9730
Odbiorca: PZN sp. z o. o.
ul. Niekłańska 35 03-924 Warszawa
Tytuł: opłata za inspekcję nieruchomości, wskazać adres nieruchomości, nr telefonu do kontaktu

 

Dodatkowe informacje:

Pamiętaj! zgodnie z umową kredytu Termin do wypłaty całości kredytu jest określony w umowie w paragrafie 1 w ust. pkt 6 „Ostateczny termin wypłaty całości Kredytu". Jeżeli nie będziesz miał możliwości uruchomienia kredytu w wyznaczonym terminie - złóż wniosek o zmianę warunków umowy przed upływem tego terminu.

Zgodnie z Twoją umową kredytu możesz mieć ustalone dodatkowe warunki do spełnienia. Znajdziesz je w paragrafie 6 „Pozostałe warunki umowy".

W celu dostarczenia dokumentów do spełnienia warunków możesz się umówić do Centrum Klienta poprzez formularz kontaktowy.

Dodatkowe informacje:

Pamiętaj, aby na spotkanie w Centrum Klientów zabrać wszystkie niezbędne dokumenty.

Nadpłata

 

Zgodnie z postanowieniami umowy możesz dokonywać nadpłaty i wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu. Aktualną kwotę do całkowitej spłaty kredytu sprawdzisz w GOonline w zakładce Nadpłata lub Całkowita spłata kredytu

 

Dodatkowe informacje:

Za wcześniejszą spłatę kredytu bank może pobrać prowizję. Wysokość tej prowizji i okres w jakim może zostać pobrana znajdziesz w umowie kredytowej. Gdy wykonujesz nadpłatę, przeznaczamy ją na zmniejszenie kapitału. Oznacza to, że rata Twojego kredytu się zmniejszy.

 

   Jak złożyć wniosek w GOonline:

1. Zaloguj się do GOonline

2. Przejdź do kolejnych zakładek
Kliknij w zakładki: Moje Finanse → Kredyty → Szczegóły → Wnioski

3. Wybierz rodzaj wniosku

Jeśli chcesz nadpłacić kredyt wybierz Wniosek o częściową spłatę lub
w przypadku całkowitej spłaty wybierz Wniosek o całkowitą spłatę.

4. Wypełnij wniosek i kliknij "Złóż wniosek"

 

 

Zmiany w umowie

 

Zgodnie z umową masz możliwość zmiany niektórych postanowień lub warunków umowy. Przygotowanie aneksów jest płatne. Szczegóły dotyczące opłat znajdziesz w Tabeli Opłat i Prowizji zamieszczone w zakładce Dokumenty

 

Dodatkowe informacje:

W celu złożenia wniosku o zmianę postanowień czy warunków w umowie kredytowej możesz się umówić do Centrum Klienta poprzez formularz kontaktowy.

 • Jeśli zawarłeś umowę ubezpieczenia poza naszym bankiem, możesz przekazać nam samodzielnie polisę wraz z potwierdzeniem opłacenia składki za pośrednictwem GOonline.
 • Jeśli dostarczasz nam polisę pierwszy raz, podpiszemy z Tobą umowę o przelew wierzytelności praw z tej polisy.
 • Dokumenty przygotujemy w ciągu 5 dni od przekazania polisy. Damy Ci też znać o dalszych działaniach kontaktując się z Tobą.

 

Ważne

Polisa ubezpieczeniowa musi zawierać cesję na rzecz banku. Treść zamieszczamy poniżej:
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa,
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571,
posiadającym NIP 526-10-08-546

 

Dodatkowe informacje

 • Suma ubezpieczenia, na którą ubezpieczasz nieruchomość określona w umowie ubezpieczenia powinna być co najmniej równa wartości przedmiotu zabezpieczenia. Wartość tę znajdziesz w umowie kredytowej.
 • Ubezpieczenie nieruchomości powinno obejmować co najmniej ubezpieczenie na wypadek szkody, które powstały w następstwie: zdarzeń losowych: ognia, pioruna, powodzi, śniegu i lodu, zalania, opadu, gradu, huraganu, eksplozji, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego, trzęsienia ziemi, dymu i sadzy, upadku drzew lub masztów, katastrofy budowlanej, a także w wyniku aktów terroryzmu, przepięcia i dewastacji.

 

 

   Jak przekazać polisę i potwierdzenie opłaty składki w GOonline?

1. Zaloguj się do GOonline

2. Przejdź do kolejnych zakładek
Kliknij w zakładki: Moje Finanse → Kredyty → Szczegóły → Ubezpieczenia

3. Wybierz rodzaj wniosku
Jeśli chcesz przekazać polisę nieruchomości wybierz Polisa ubezpieczenia nieruchomości
lub w przypadku polisy na życie wybierz Polisa ubezpieczenia na życie

4. Wypełnij wniosek i kliknij "Złóż wniosek"

 

Zaświadczenia o które zawnioskujesz samodzielnie przez GOonline:

 • zaświadczenie o kwocie zadłużenia,
 • zaświadczenie o kwocie zapłaconych odsetek w celu złożenia do Urzędu Skarbowego,
 • zaświadczenie o historii spłaty,
 • zaświadczenie o łącznej kwocie zapłaconych odsetek i kapitału,
 • zaświadczenie o historii wypłaty kredytu.

Dla pozostałych typów zaświadczeń możesz złożyć wniosek o przygotowanie za pośrednictwem wideospotkania.

 

Dodatkowe informacje:

 • Aby zawnioskować w GOonline o wydanie zaświadczenia, należy mieć założony rachunek w PLN w BNP Paribas oraz wskazać numer telefonu do kontaktu wraz z adresem email (telefon i adres email możesz ustawić w GOonline)
 • Dokument możesz pobrać z GOonline. Otrzymasz go także na e-mail podany we wniosku o zaświadczenie Za przygotowanie każdego zaświadczenia bank pobierze opłatę. Wysokość opłaty to każdorazowo 50 zł zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji

 

   Jak złożyć wniosek w GOonline:

1. Zaloguj się do GOonline

2. Przejdź do kolejnych zakładek
Kliknij w zakładki: Usługi → Zaświadczenia → Kredyty i pożyczki hipoteczne

3. Wybierz rodzaj zaświadczenia, wypełnij wniosek i kliknij "Złóż wniosek"
Gdy zaświadczenie będzie gotowe wyślemy Ci SMS.

 

Wideospotkanie z doradcą

 • Podczas wideorozmowy doradca udzieli Ci niezbędnych informacji na temat Twojego kredytu hipotecznego i jego obsługi.
 • Z Centrum Ekspertów Online łączysz się podobnie jak podczas rozmowy wideo przez komunikatory lub jak podczas telekonferencji w pracy.
 • Możesz umówić się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00
 • Nie wymagamy instalacji dodatkowych programów ani aplikacji. Aby umówić się z doradcą, kliknij w UMÓW WIDEOSPOTKANIE i wypełnij formularz

 

Dokumenty

 
Taryfa prowizji i opłat dla produktów hipotecznych dla klientów detalicznych
 
Tabela opłat i prowizji BNP Paribas Bank Polska S.A. dotycząca kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych (nie dotyczy klientów bankowości prywatnej BNP Paribas Wealth Management)
dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540
 
Karta informacyjna dla produktów hipotecznych
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia w zakresie produktu hipotecznego
 
Dyspozycja uruchomienia kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej
dla umów o kredyt zawartych na podstawie Formularzy Informacyjnych wydanych do 18.06.2023 r.
 
Dyspozycja uruchomienia kredytu hipotecznego
dla umów o kredyt zawartych na podstawie Formularzy Informacyjnych wydanych od 19.06.2023 r.

Skontaktuj się z nami

Czatuj z nami w bankowości internetowej GOonline

w dni robocze od 6.00 do 21.30

 

ROZPOCZNIJ CZAT

Umów wideospotkanie z doradcą

zarezerwuj konkretną datę i godzinę

 

UMÓW WIDEOSPOTKANIE

Zobacz również

1 Kredyt/pożyczka zabezpieczona hipotecznie dalej „kredyt”

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.