Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 
Masz już kredyt hipoteczny?

PROSTA OBSŁUGA KREDYTU

 

Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące obsługi Twojego kredytu/pożyczki hipotecznej1

Obsługa w GOonline
Umów Wideospotkanie

Zawnioskuj zdalnie

1

Zaloguj się do bankowości internetowej GOonline

Zaloguj się do bankowości internetowej GOonline

Zaloguj się

 

2

Przejdź do odpowiednich zakładek w GOonline

Przejdź do odpowiednich zakładek w GOonline

Nadpłaty, Wakacje kredytowe, Fundusz Wsparcia Kredytobiorcy
Kliknij w zakładki: Moje Finanse → Kredyty → Szczegóły → Wnioski

Aktualizacja polisy
Kliknij w zakładki: Moje Finanse → Kredyty → Szczegóły → Ubezpieczenia

Zaświadczenie do kredytu
Kliknij w zakładki: Usługi → Kredyty hipoteczne

3

Wypełnij wniosek

Wypełnij wniosek

Wykonuj kroki zgodnie z informacjami prezentowanymi na ekranie.

4

Wyślij wniosek

Wyślij wniosek

1

Zawnioskujesz o

Zawnioskujesz o:

 • zaświadczenie do kredytu hipotecznego,
 • uruchomienie kolejnej transzy

Dodatkowo możesz otrzymać informację o Twoim kredycie hipotecznym.

2

Otwórz formularz umawiania wideospotkań

Otwórz formularz umawiania wideospotkań

 

Umów wideospotkanie

3

Wybierz temat: Kredyty hipoteczne

Wybierz temat: Kredyty hipoteczne

oraz datę i godzinę
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-20:00

Podaj swoje dane (imię i nazwisko adres mailowy, telefon kontaktowy)

4

Na podany w formularzu adres mailowy otrzymasz potwierdzenie wideospotkania i bezpieczny link

Na podany w formularzu adres mailowy otrzymasz potwierdzenie wideospotkania i bezpieczny link

Wybierz temat obsługi

Kolejne kroki po podpisaniu umowy
Dostarczenie dokumentów
Nadpłaty, Zmiany w umowie
Aktualizacja polisy
Zaświadczenia
Problemy ze spłatą

Uruchomienie kredytu

 

 • Po podpisaniu umowy, jeżeli będziesz chciał uruchomić kredyt, musisz spełnić warunki, które znajdziesz w umowie o kredyt w paragrafie 5 „Warunki wypłaty kredytu" w ust. 1 „Warunki do spełnienia przez Kredytobiorcę przed wypłatą Kredytu".
 • Na dostarczenie wymaganych dokumentów niezbędnych do uruchomienia kredytu i złożenie zlecenia możesz umówić się bezpośrednio u doradcy, z którym podpisywałeś umowę kredytu.
 • Na spotkanie zabierz niezbędne dokumenty. Twoja dyspozycja zostanie zrealizowana do 3 dni roboczych od daty prawidłowego złożenia zlecenia uruchomienia kredytu.

 

Dodatkowe informacje:

Pamiętaj, termin do wypłaty całości kredytu jest określony w umowie o kredyt w paragrafie 1 w ust. pkt 6 „Ostateczny termin wypłaty całości Kredytu". Jeżeli nie będzie możliwości uruchomienia kredytu w wyznaczonym terminie - złóż wniosek o zmianę warunków umowy przed upływem tego terminu.

 

Informacje o kredycie w GOonline

 

Informacje o swoim kredycie znajdziesz w GOonline po uruchomieniu kredytu.

   Jak znaleźć informacje o kredycie w GOonline:

1. Zaloguj się do GOonline

2. Przejdź do kolejnych zakładek
Kliknij w zakładki: Moje Finanse → Kredyty → Szczegóły → Informacje podstawowe

3. Znajdź potrzebne informacje
Możesz sprawdzić datę ostatniej raty, oprocentowanie kredytu, numer umowy kredytu, kapitał pozostały do spłaty oraz całkowitą kwotę kredytu.

 

Uruchomienie transzy

 • Po uruchomieniu kredytu, jeżeli Twój kredyt jest zgodnie z umową wypłacany w transzach, będziesz musiał spełnić warunki do ich wypłaty.
 • Warunki znajdziesz w umowie o kredyt w paragrafie 5 „Warunki wypłaty kredytu" w ust. 2 „Warunki wypłaty kolejnych transz Kredytu".
 • Na dostarczenie wymaganych dokumentów, niezbędnych do uruchomienia transzy kredytu możesz umówić się poprzez wideospotkanie.
 • Twoja dyspozycja zostanie zrealizowana do 5 dni roboczych od daty złożenia poprawnego i kompletnego wniosku o uruchomienie kolejnej transzy kredytu.
 • Jeżeli uruchomienie transzy wymaga zlecenia wcześniej inspekcji technicznej, to będziesz musiał dokonać wpłaty na rachunek, dedykowany do wpłat za inspekcję postępu prac:

Wysokość opłaty 200 zł
68 2030 0045 1110 0000 0228 9730
Odbiorca: PZN sp. z o. o.
ul. Niekłańska 35 03-924 Warszawa
Tytuł: opłata za inspekcję nieruchomości, wskazać adres nieruchomości, nr telefonu do kontaktu

 

Dodatkowe informacje:

Pamiętaj! zgodnie z umową kredytu Termin do wypłaty całości kredytu jest określony w umowie w paragrafie 1 w ust. pkt 6 „Ostateczny termin wypłaty całości Kredytu". Jeżeli nie będziesz miał możliwości uruchomienia kredytu w wyznaczonym terminie - złóż wniosek o zmianę warunków umowy przed upływem tego terminu.

Zgodnie z Twoją umową kredytu możesz mieć ustalone dodatkowe warunki do spełnienia. Znajdziesz je w paragrafie 6 „Pozostałe warunki umowy".

W celu dostarczenia dokumentów do spełnienia warunków możesz się umówić do Centrum Klienta poprzez formularz kontaktowy.

Dodatkowe informacje:

Pamiętaj, aby na spotkanie w Centrum Klientów zabrać wszystkie niezbędne dokumenty.

Nadpłata

 

Zgodnie z postanowieniami umowy możesz dokonywać nadpłaty i wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu. Aktualną kwotę do całkowitej spłaty kredytu sprawdzisz w GOonline w zakładce Nadpłata lub Całkowita spłata kredytu

 

Dodatkowe informacje:

Za wcześniejszą spłatę kredytu bank może pobrać prowizję. Wysokość tej prowizji i okres w jakim może zostać pobrana znajdziesz w umowie kredytowej. Gdy wykonujesz nadpłatę, przeznaczamy ją na zmniejszenie kapitału. Oznacza to, że rata Twojego kredytu się zmniejszy.

 

   Jak złożyć wniosek w GOonline:

1. Zaloguj się do GOonline

2. Przejdź do kolejnych zakładek
Kliknij w zakładki: Moje Finanse → Kredyty → Szczegóły → Wnioski

3. Wybierz rodzaj wniosku

Jeśli chcesz nadpłacić kredyt wybierz Wniosek o częściową spłatę lub
w przypadku całkowitej spłaty wybierz Wniosek o całkowitą spłatę.

4. Wypełnij wniosek i kliknij "Złóż wniosek"

 

 

Zmiany w umowie

 

Zgodnie z umową masz możliwość zmiany niektórych postanowień lub warunków umowy. Przygotowanie aneksów jest płatne. Szczegóły dotyczące opłat znajdziesz w Tabeli Opłat i Prowizji zamieszczone w zakładce Dokumenty

 

Dodatkowe informacje:

W celu złożenia wniosku o zmianę postanowień czy warunków w umowie kredytowej możesz się umówić do Centrum Klienta poprzez formularz kontaktowy.

 • Jeśli zawarłeś umowę ubezpieczenia poza naszym bankiem, możesz przekazać nam samodzielnie polisę wraz z potwierdzeniem opłacenia składki za pośrednictwem GOonline.
 • Jeśli dostarczasz nam polisę pierwszy raz, podpiszemy z Tobą umowę o przelew wierzytelności praw z tej polisy.
 • Dokumenty przygotujemy w ciągu 5 dni od przekazania polisy. Damy Ci też znać o dalszych działaniach kontaktując się z Tobą.

 

Ważne

Polisa ubezpieczeniowa musi zawierać cesję na rzecz banku. Treść zamieszczamy poniżej:
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa,
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571,
posiadającym NIP 526-10-08-546

 

Dodatkowe informacje

 • Suma ubezpieczenia, na którą ubezpieczasz nieruchomość określona w umowie ubezpieczenia powinna być co najmniej równa wartości przedmiotu zabezpieczenia. Wartość tę znajdziesz w umowie kredytowej.
 • Ubezpieczenie nieruchomości powinno obejmować co najmniej ubezpieczenie na wypadek szkody, które powstały w następstwie: zdarzeń losowych: ognia, pioruna, powodzi, śniegu i lodu, zalania, opadu, gradu, huraganu, eksplozji, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego, trzęsienia ziemi, dymu i sadzy, upadku drzew lub masztów, katastrofy budowlanej, a także w wyniku aktów terroryzmu, przepięcia i dewastacji.

 

 

   Jak przekazać polisę i potwierdzenie opłaty składki w GOonline?

1. Zaloguj się do GOonline

2. Przejdź do kolejnych zakładek
Kliknij w zakładki: Moje Finanse → Kredyty → Szczegóły → Ubezpieczenia

3. Wybierz rodzaj wniosku
Jeśli chcesz przekazać polisę nieruchomości wybierz Polisa ubezpieczenia nieruchomości
lub w przypadku polisy na życie wybierz Polisa ubezpieczenia na życie

4. Wypełnij wniosek i kliknij "Złóż wniosek"

 

Zaświadczenia o które zawnioskujesz samodzielnie przez GOonline:

 • zaświadczenie o kwocie zadłużenia,
 • zaświadczenie o kwocie zapłaconych odsetek w celu złożenia do Urzędu Skarbowego,
 • zaświadczenie o historii spłaty,
 • zaświadczenie o łącznej kwocie zapłaconych odsetek i kapitału,
 • zaświadczenie o historii wypłaty kredytu.

Dla pozostałych typów zaświadczeń możesz złożyć wniosek o przygotowanie za pośrednictwem wideospotkania.

 

Dodatkowe informacje:

 • Aby zawnioskować w GOonline o wydanie zaświadczenia, należy mieć założony rachunek w PLN w BNP Paribas oraz wskazać numer telefonu do kontaktu wraz z adresem email (telefon i adres email możesz ustawić w GOonline)
 • Dokument możesz pobrać z GOonline. Otrzymasz go także na e-mail podany we wniosku o zaświadczenie Za przygotowanie każdego zaświadczenia bank pobierze opłatę. Wysokość opłaty to każdorazowo 50 zł zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji

 

   Jak złożyć wniosek w GOonline:

1. Zaloguj się do GOonline

2. Przejdź do kolejnych zakładek
Kliknij w zakładki: Usługi → Kredyty hipoteczne

3. Wybierz rodzaj zaświadczenia, wypełnij wniosek i kliknij "Złóż wniosek"
Gdy zaświadczenie będzie gotowe wyślemy Ci SMS.

 

Wideospotkanie z doradcą

 • Podczas wideorozmowy doradca udzieli Ci niezbędnych informacji na temat Twojego kredytu hipotecznego i jego obsługi.
 • Z Centrum Ekspertów Online łączysz się podobnie jak podczas rozmowy wideo przez komunikatory lub jak podczas telekonferencji w pracy.
 • Możesz umówić się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00
 • Nie wymagamy instalacji dodatkowych programów ani aplikacji. Aby umówić się z doradcą, kliknij w UMÓW WIDEOSPOTKANIE i wypełnij formularz

 

Dokumenty

 
Taryfa prowizji i opłat dla produktów hipotecznych dla klientów detalicznych
 
Tabela opłat i prowizji BNP Paribas Bank Polska S.A. dotycząca kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych (nie dotyczy klientów bankowości prywatnej BNP Paribas Wealth Management)
dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540
 
Karta informacyjna dla produktów hipotecznych
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia w zakresie produktu hipotecznego
 
Dyspozycja uruchomienia kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej
dla umów o kredyt zawartych na podstawie Formularzy Informacyjnych wydanych do 18.06.2023 r.
 
Dyspozycja uruchomienia kredytu hipotecznego
dla umów o kredyt zawartych na podstawie Formularzy Informacyjnych wydanych od 19.06.2023 r.

Skontaktuj się z nami

Czatuj z nami w bankowości internetowej GOonline

w dni robocze od 6.00 do 21.30
weekendy od 9.00 do 16.30

ROZPOCZNIJ CZAT

Umów wideospotkanie z doradcą

zarezerwuj konkretną
datę i godzinę

UMÓW WIDEOSPOTKANIE

Dowiedz się więcej na temat obsługi kredytu hipotecznego na BLOGu

Zobacz również

1 Kredyt/pożyczka zabezpieczona hipotecznie dalej „kredyt”