Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 

Plan na Wypadek to indywidualne ubezpieczenie od skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych stworzone przez Cardif dla Klientów Banku. To ubezpieczenie jest dla każdego, bez względu na wykonywany zawód czy stan zdrowia. Umowę, po spełnieniu warunków określonych w warunkach ubezpieczenia, można w prosty, przy minimum formalności, zawrzeć w każdym oddziale Banku.

Plan na Wypadek obejmuje takie zdarzenia na skutek nieszczęśliwych wypadków, w wyniku których nastąpiły:

 • trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie złamania kości,
 • pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego.

Korzyści

Wyłączenia odpowiedzialności

 

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, gdy zajście Zdarzenia nastąpiło w związku przyczynowym z:

Zgon

w następstwie NW

Zgon

w następstwie NW komunikacyjnego

Pobyt w Szpitalu w następstwie NW Trwały Uszczerbek na Zdrowiu 
 • próbą samobójstwa;
      X
 • czynnym udziałem Ubezpieczonego w działaniach wojennych, działaniach zbrojnych, aktywnym udziałem w zamieszkach, świadomym i dobrowolnym uczestnictwem w aktach przemocy,  chyba że udział w aktach przemocy wynikał ze stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej;
X X X X
 • usiłowaniem lub popełnieniem przez Ubezpieczonego przestępstwa;
X X X X
 • pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków toksycznych lub środków psychoaktywnych (tzw. dopalaczy) za wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie lekarza i w sposób przez niego zlecony;
X X X X
 • zdarzeniem związanym bezpośrednio ze skażeniem chemicznym lub radioaktywnym na skalę masową, spowodowanym działaniem broni lub urządzenia wykorzystującego energię rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość;
X X X X
 • wykonywania standardowych praktyk medycznych przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji, chyba że praktyki te były wykonane w sytuacji zagrożenia życia Ubezpieczonego, w celu jego ratowania;
      X
 • prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego bez wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem lub pojazdu niedopuszczonego do ruchu (nie dotyczy to braku aktualnych badań technicznych pojazdu, chyba że przyczyną wypadku komunikacyjnego był stan techniczny pojazdu);
  X X X
 • nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego niezgłoszonego na policję;
  X    
 • samookaleczenia lub uszkodzenia ciała na prośbę Ubezpieczonego, niezależnie od stanu jego poczytalności;
    X X
 • wypadku lotniczego, z wyjątkiem przypadków, w których Ubezpieczony był pasażerem licencjonowanych linii lotniczych.
X X    

 

JAK ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ?

 

Reklamacja związana ze świadczonymi przez Cardif usługami może być złożona:

 • w formie elektronicznej - za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.cardif.pl lub za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacje@cardif.pl
 • telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na stronie www.cardif.pl
 • w formie pisemnej - osobiście albo przesyłką pocztową na następujący adres:​

Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce

ul. Grzybowska 78

00-844 Warszawa

 • za pośrednictwem Agenta, w każdej placówce BNP Paribas Bank Polska SA obsługującej Klientów.

Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, jeżeli udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie nie jest możliwe, Klient zostanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji powiadomiony o przyczynach opóźnienia, okolicznościach podlegających dalszemu wyjaśnianiu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od daty wpływu reklamacji.

JAK ZAMÓWIĆ?

W oddziale Banku

Teraz masz także możliwość rezerwacji spotkania z Doradcą na konkretną godzinę.
Umów się na wygodny dla Ciebie termin i oszczędzaj swój czas!

Znajdź oddział

 

Dokumenty do pobrania

 
Karta Produktu Plan na Wypadek
 
Informacje o agencie
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Plan na Wypadek
 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Plan na wypadek BIS
 
Karta Produktu Plan na wypadek BIS
 
Informacja o produkcje ubezpieczeniowym Plan na wypadek BIS
 
Pełnomocnictwo (TMK)
 
Wzór Upoważnienia dla Osoby Fizycznej Wykonującej Czynności Agencyjne