Bank zmieniającego się świata
 
 

Plan na Wypadek to indywidualne ubezpieczenie od skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych stworzone przez Cardif dla Klientów Banku. To ubezpieczenie jest dla każdego, bez względu na wykonywany zawód czy stan zdrowia. Umowę, po spełnieniu warunków określonych w warunkach ubezpieczenia, można w prosty, przy minimum formalności, zawrzeć w każdym oddziale Banku.

Plan na Wypadek obejmuje takie zdarzenia na skutek nieszczęśliwych wypadków, w wyniku których nastąpiły:

 • trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie złamania kości,
 • pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego.

Korzyści

Wyłączenia odpowiedzialności

 

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, gdy zajście Zdarzenia nastąpiło w związku przyczynowym z:

Zgon

w następstwie NW

Zgon

w następstwie NW komunikacyjnego

Pobyt w Szpitalu w następstwie NW Trwały Uszczerbek na Zdrowiu 
 • próbą samobójstwa;
      X
 • czynnym udziałem Ubezpieczonego w działaniach wojennych, działaniach zbrojnych, aktywnym udziałem w zamieszkach, świadomym i dobrowolnym uczestnictwem w aktach przemocy,  chyba że udział w aktach przemocy wynikał ze stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej;
X X X X
 • usiłowaniem lub popełnieniem przez Ubezpieczonego przestępstwa;
X X X X
 • pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków toksycznych lub środków psychoaktywnych (tzw. dopalaczy) za wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie lekarza i w sposób przez niego zlecony;
X X X X
 • zdarzeniem związanym bezpośrednio ze skażeniem chemicznym lub radioaktywnym na skalę masową, spowodowanym działaniem broni lub urządzenia wykorzystującego energię rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość;
X X X X
 • wykonywania standardowych praktyk medycznych przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji, chyba że praktyki te były wykonane w sytuacji zagrożenia życia Ubezpieczonego, w celu jego ratowania;
      X
 • prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego bez wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem lub pojazdu niedopuszczonego do ruchu (nie dotyczy to braku aktualnych badań technicznych pojazdu, chyba że przyczyną wypadku komunikacyjnego był stan techniczny pojazdu);
  X X X
 • nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego niezgłoszonego na policję;
  X    
 • samookaleczenia lub uszkodzenia ciała na prośbę Ubezpieczonego, niezależnie od stanu jego poczytalności;
    X X
 • wypadku lotniczego, z wyjątkiem przypadków, w których Ubezpieczony był pasażerem licencjonowanych linii lotniczych.
X X    

 

JAK ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ?

 

Reklamacja związana ze świadczonymi przez Cardif usługami może być złożona:

 • w formie elektronicznej - za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.cardif.pl lub za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacje@cardif.pl
 • telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na stronie www.cardif.pl
 • w formie pisemnej - osobiście albo przesyłką pocztową na następujący adres:​

Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce

ul. Grzybowska 78

00-844 Warszawa

 • za pośrednictwem Agenta, w każdej placówce BNP Paribas Bank Polska SA obsługującej Klientów.

Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, jeżeli udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie nie jest możliwe, Klient zostanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji powiadomiony o przyczynach opóźnienia, okolicznościach podlegających dalszemu wyjaśnianiu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od daty wpływu reklamacji.

JAK ZAMÓWIĆ?

W oddziale Banku

Teraz masz także możliwość rezerwacji spotkania z Doradcą na konkretną godzinę.
Umów się na wygodny dla Ciebie termin i oszczędzaj swój czas!

Znajdź oddział

 

Dokumenty do pobrania

 
Karta Produktu Plan na Wypadek
 
Informacje o agencie
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Plan na Wypadek
 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.