Najczęściej poszukiwane:

Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora


Strefa Obsługi Biznesu dla Klientów Banku

22 548 29 26

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Ubezpieczenie dotyczy kart obciążeniowych: Mastercard Business Silver, Visa Business Charge Silver, Visa Business Charge Gold.

Ochrony udziela Ubezpieczyciel Inter Partner Assistance S.A.
Przedmiotem i zakresem ochrony ubezpieczeniowej jest:

 • nieuprawnione użycie karty,
 • utrata gotówki wypłaconej z bankomatu,
 • nieuczciwe wykorzystanie karty.


Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe na całym świecie.

Ubezpieczenie jest bezpłatne dla Klienta

 

Dodatkowe informacje

 

Nieuprawnione użycie karty:

 • bezprawne użycie karty lub danych karty bez zgody Klienta lub Użytkownika Karty,
 • zwrot kosztów nieuprawnionej transakcji w przypadku, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe jest skutkiem kradzieży lub rabunku i do nieuprawnionego użycia karty doszło w ciągu 48 godzin przed zgłoszeniem Bankowi utraty karty,
 • jeżeli jednocześnie Użytkownik Karty utraci kartę, Ubezpieczyciel pokrywa koszty wydania nowej karty.
 

Utrata gotówki wypłaconej z bankomatu:

 • rabunek albo kradzież, w wyniku których doszło do utraty środków pieniężnych pobranych przez Użytkownika Karty z bankomatu,
 • rabunek lub kradzież nastąpiły maksymalnie w ciągu 24 godzin od dokonania wypłaty gotówki z bankomatu,
 • jeżeli jednocześnie Użytkownik Karty utraci kartę, Ubezpieczyciel pokrywa koszty wydania nowej karty.
 

Nieuczciwe wykorzystanie Karty:

 • transakcje dokonane przez Użytkownika Karty, które nie zostały zaakceptowane przez Klienta, a kwota transakcji nie została odzyskana od Użytkownika Karty oraz nie ma możliwości odzyskania tej kwoty w ramach umowy zatrudnienia
 • transakcje, które zaistniały w okresie:
  - 30 dni przed rozwiązaniem z Użytkownikiem Karty umowy zatrudnienia na jego wniosek lub za porozumieniem stron,
  - 30 dni przed dniem złożenia Użytkownikowi Karty oświadczenia o rozwiązaniu umowy zatrudnienia przez Klienta.

 

 
 
 

 

Okres ochrony ubezpieczeniowej:

 • ​rozpoczyna się z momentem przystąpienia do ubezpieczenia – trwa tylko w okresie, w którym karta jest aktywna,
 • wygasa:
  - z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia lub limitów dla poszczególnych świadczeń,
  - z dniem rezygnacji Klienta z ubezpieczenia,
  - z dniem śmierci Użytkownika Karty,
  - z dniem ostatnim dniem okresu ubezpieczenia,
  - z dniem ​ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym karta zostanie zastrzeżona.

 

Jak zgłosić zdarzenie ubezpieczeniowe?

Zdarzenie ubezpieczeniowe należy zgłosić
niezwłocznie (najpóźniej w ciągu 48h),
skontaktować się
z Centrum Pomocy Assistance (czynne 24/7) pod numerem telefonu

+48 22 529 85 20

 

(Koszt połączenia wg stawki operatora)

Dokumenty

 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Biznes dla Klientów BNP Paribas Bank Polski S.A.
 
Special Terms and Conditions of Insurance Safe Business for BNP Paribas Bank Polska S.A.’s Clients
 
Karta Produktu Ubezpieczenia Grupowego Bezpieczny Biznes dla Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Product Sheet for Group Insurance Safe Business for BNP Paribas Bank Polska S.A.’s Clients

Zobacz również