Najczęściej poszukiwane:

Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora


Strefa Obsługi Biznesu dla Klientów Banku

22 548 29 26

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Ubezpieczenie dotyczy kart obciążeniowych: Mastercard Business Executive, Visa Business Charge Platinum

Ochrony udziela Ubezpieczyciel Inter Partner Assistance S.A.
Przedmiotem i zakresem ochrony ubezpieczeniowej jest:

 • nieuprawnione użycie karty,
 • utrata gotówki wypłaconej z bankomatu,
 • nieuczciwe wykorzystanie karty,
 • ubezpieczenie podróżne.


Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe na całym świecie z zastrzeżeniem, że ubezpieczenie podróżne nie obejmuje zdarzeń mających miejsce na terenie Antarktyki, Arktyki i obszarów położonych powyżej 6500 m n.p.m.

Ubezpieczenie jest bezpłatne dla Klienta

 

Dodatkowe informacje

 

Nieuprawnione użycie karty:

 • bezprawne użycie karty lub danych karty bez zgody Klienta lub Użytkownika Karty,
 • zwrot kosztów nieuprawnionej transakcji w przypadku, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe jest skutkiem kradzieży lub rabunku i do nieuprawnionego użycia karty doszło w ciągu 48 godzin przed zgłoszeniem Bankowi utraty karty,
 • jeżeli jednocześnie Użytkownik Karty utraci kartę, Ubezpieczyciel pokrywa koszty wydania nowej karty.
 

Utrata gotówki wypłaconej z bankomatu:

 • rabunek albo kradzież, w wyniku których doszło do utraty środków pieniężnych pobranych przez Użytkownika Karty z bankomatu,
 • rabunek lub kradzież nastąpiły maksymalnie w ciągu 24 godzin od dokonania wypłaty gotówki z bankomatu,
 • jeżeli jednocześnie Użytkownik Karty utraci kartę, Ubezpieczyciel pokrywa koszty wydania nowej karty.
 

Nieuczciwe wykorzystanie Karty:

 • transakcje dokonane przez Użytkownika Karty, które nie zostały zaakceptowane przez Klienta, a kwota transakcji nie została odzyskana od Użytkownika Karty oraz nie ma możliwości odzyskania tej kwoty w ramach umowy zatrudnienia,
 • transakcje, które zaistniały w okresie:
  - 30 dni przed rozwiązaniem z Użytkownikiem Karty umowy zatrudnienia na jego wniosek lub za porozumieniem stron,
  - 30 dni przed dniem złożenia Użytkownikowi Karty oświadczenia o rozwiązaniu umowy zatrudnienia przez Klienta.
 

Ubezpieczenie podróżne:

 • koszty leczenia i assistance medyczny,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • koszty z tytułu opóźnienia bagażu,
 • koszty z tytułu opóźnienia
  lub odwołania lotu,
 • utrata bagażu.

 

 
 
 
 

 

Okres ochrony ubezpieczeniowej dla ubezpieczenia korporacyjnego:

 • ​rozpoczyna się z momentem przystąpienia do ubezpieczenia – trwa tylko w okresie, w którym karta jest aktywna,
 • wygasa:
  - z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia lub limitów dla poszczególnych świadczeń,
  - z dniem rezygnacji Klienta z ubezpieczenia,
  - z dniem śmierci Użytkownika Karty,
  - z dniem ostatnim dniem okresu ubezpieczenia,
  - z dniem ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym karta zostanie zastrzeżona.

 

Okres ochrony ubezpieczeniowej dla ubezpieczenia podróżnego:

 • trwa tylko w okresie, w którym karta jest aktywna,
 • dla ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance medycznego, opóźnienia bagażu i opóźnienia lotu:
  • rozpoczyna się od momentu przekroczenia przez Użytkownika Karty granicy kraju stałego zamieszkania przy wyjeździe,
  • kończy się w chwili przekroczenia granicy kraju stałego zamieszkania przy powrocie, najpóźniej jednak z upływem 60 dnia podróży,
 • dla ubezpieczenia NNW i utraty bagażu:
  • rozpoczyna się w chwili opuszczenia przez Użytkownika Karty miejsca zamieszkania z bezpośrednim zamiarem rozpoczęcia podróży,
  • kończy się w chwili powrotu do miejsca zamieszkania po zakończeniu podróży, najpóźniej jednak z upływem 60 dnia podróży.

Jak zgłosić zdarzenie ubezpieczeniowe?

Zdarzenie ubezpieczeniowe należy zgłosić
niezwłocznie (najpóźniej w ciągu 48h),
skontaktować się
z Centrum Pomocy Assistance (czynne 24/7)

pod numerem telefonu 

+48 22 529 85 20

 

(Koszt połączenia wg stawki operatora)

Dokumenty

 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Biznes+ dla Klientów BNP Paribas Bank Polski S.A.
 
Special Terms and Conditions of Insurance Safe Business+ for BNP Paribas Bank Polska S.A.’s Clients
 
Karta Produktu Ubezpieczenia Grupowego Bezpieczny Biznes+ dla Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Product Sheet for Group Insurance Safe Business+ for BNP Paribas Bank Polska S.A.’s Clients

Zobacz również