Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
Certyfikaty strukturyzowane „Kopalnia zysku”

Wykorzystaj potencjał spółek surowcowych.
Szansa na zysk 3,5% już po 6 miesiącach

Znajdź oddział
Kontakt z doradcą
Dostępność
Oddziały

Certyfikaty strukturyzowane IBV „Kopalnia Zysku”

Certyfikaty strukturyzowane oferują szansę na wyższą stopą zwrotu w porównaniu z lokatami bankowymi.

Wynik inwestycji w certyfikat IBV „Kopalnia Zysku” zależy od notowań indeksu STOXX® Europe 600 Basic Resources Price EUR, którego możliwość wzrostu zakładają analitycy Wealth Management Grupy BNP Paribas.

 

Okres subskrypcji: 4.09.2017 r.–22.09.2017 r.

Zamów rozmowę z doradcą

Warunki emisji certyfikatów strukturyzowanych IBV „Kopalnia Zysku”

Okres subskrypcji

od 4 września 2017 r. do 22 września 2017 r.
(termin przyjmowania zapisów na certyfikaty strukturyzowane IBV „Kopalnia Zysku” może zostać skrócony w przypadku, gdy liczba Certyfikatów, na które złożono zapisy i je opłacono, obejmie maksymalną liczbę oferowanych Certyfikatów przed 22 września 2017 r., zgodnie z zasadami przedstawionymi w Warunkach Końcowych; jeżeli termin przyjmowania zapisów zostanie skrócony, informacja tego dotycząca zostanie niezwłocznie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej)

Wartość/kwota emisji do 120 000 000 PLN

Liczba oferowanych certyfikatów

do 120 000 certyfikatów strukturyzowanych IBV „Kopalnia Zysku”
Wartość nominalna 1 Certyfikatu 1 000 PLN
Cena emisyjna 1 Certyfikatu 1 000 PLN
Opłata dystrybucyjna Z tytułu przyjmowania zapisów na Certyfikaty Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat, pobiera opłatę dystrybucyjną w wysokości uzależnionej od liczby Certyfikatów objętych zapisem.
Informacja o ofercie publicznej i notowaniu Oferta publiczna certyfikatów strukturyzowanych „Kopalnia Zysku” prowadzona jest wyłącznie na terenie Polski. Nie przewiduje się wprowadzenia Certyfikatów tej emisji do obrotu na rynku regulowanym.

Minimalna kwota i waluta inwestycji

10 000 PLN

Okres inwestycji

3 lata z możliwością Automatycznego Wcześniejszego Wykupu dokonanego przez Emitenta w okresowych terminach wskazanych poniżej.

Instrument Bazowy

Indeks STOXX® Europe 600 Basic Resources Price EUR (Bloomberg: SXPP Index) – notowanie Indeksu dokonywane jest na stronie STOXX Otwiera się w nowym oknie..

Ochrona kapitału

Warunkowa 100% ochrona wpłaconej kwoty nominalnej dotyczy:
a) wykupu Certyfikatów w Dniu Wykupu, w przypadku jeżeli spadek Indeksu w Dniu Wyceny Wykupu nie przekroczy 15% jego wartości z Dnia Obserwacji Początkowej, albo
b) dokonania przez Emitenta automatycznego wykupu w którymkolwiek z Dni Automatycznego Wcześniejszego Wykupu.
Ochrona kapitału nie dotyczy:
a) sytuacji wycofania się Klienta z inwestycji z jego inicjatywy oraz
b) zaistnienia spadku wartości Indeksu w Dniu Wyceny Wykupu przekraczającego 15% jego wartości z Dnia Obserwacji Początkowej = w takim przypadku Inwestor partycypuje w stracie stanowiącej różnicę procentową pomiędzy wartością Poziomu Początkowego, a wartością z Dnia Wyceny Wykupu przekraczającą 15% (np. spadek Indeksu o 20%, powoduje stratę Inwestora w wysokości 5%, a w skrajnej sytuacji strata Inwestora może wynieść 85%).

Kupon

Kupon wypłacony zostanie Inwestorom w danym Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu, jeżeli w którymkolwiek z Dni Obserwacji, wartość Indeksu będzie równa lub wyższa od wartości Poziomu Początkowego.
Wartość kuponu zależna jest od tego, w którym terminie dojdzie do automatycznego wykupu i wynosi odpowiednio:
• 3,5% w Pierwszym Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu;
• 7% w Drugim Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu;
• 10,5% w Trzecim Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu;
• 14% w Czwartym Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu;
• 17,5% w Piątym Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu.
Wypłata kuponu nastąpi na rachunek maklerski Inwestora posiadającego Certyfikaty w danym Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu.

Zysk
(inny niż kupon)

Uzyskanie zysku innego niż kupon, możliwe jest w sytuacji, gdy:
• w żadnym z Dni Obserwacji wartość Indeksu nie będzie równa lub wyższa od wartości Poziomu Początkowego, ale będzie równa lub wyższa w Dniu Wyceny Wykupu – w takiej sytuacji, Inwestor partycypuje w 100% we wzroście Indeksu;
• wcześniejszy wykup nastąpi z inicjatywy Inwestora, a wycena Certyfikatów przedstawiona przez Emitenta, przewyższa wartość nominalną Certyfikatów powiększoną o wartość prowizji wnoszonej na rzecz Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas z tytułu realizacji przedterminowego wykupu.

Opodatkowanie

W związku z tym, że BNP Paribas Issuance B.V. (emitent certyfikatów IBV „Kopalnia Zysku”) jest podmiotem zagranicznym, Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas będące dystrybutorem certyfikatów, nie jest płatnikiem podatku od zysków kapitałowych w Polsce. Zgodnie z prawem emitent nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od wypłaconych kuponów. W związku z powyższym w przypadku, gdy zostanie spełniony warunek wypłaty kuponu i na rachunki maklerskie Klientów zostaną przelane środki wynikające z wypłaty kuponu, to Klient ma obowiązek dokonać rozliczenia w zeznaniu rocznym i odprowadzić należny podatek (obowiązują takie same terminy, jak w przypadku rozliczania innych zysków kapitałowych). Na podstawie informacji o wypłacie kuponów poszczególnym Klientom będącym osobami fizycznymi, dystrybutor powiadomi ich o wysokości osiągniętego przychodu. Informacja zostanie przesłana w formie pisma po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, w którym został osiągnięty zysk (nie będzie to formularz PIT-8C) na ostatni wskazany dystrybutorowi adres Klienta. Powyższa informacja nie stanowi usługi doradztwa podatkowego, a Klient powinien samodzielnie lub z pomocą wykwalifikowanego doradcy ocenić własną sytuację podatkową.

Dzień Obserwacji Początkowej 26 września 2017 r.
Dzień Emisji 29 września 2017 r.
Dni Obserwacji

Pierwszy Dzień Obserwacji:
26 marca 2018 r.

Drugi Dzień Obserwacji:
26 września 2018 r.

Trzeci Dzień Obserwacji:
26 marca 2019 r.

Czwarty Dzień Obserwacji:
26 września 2019 r.

Piąty Dzień Obserwacji:
26 marca 2020 r.

Dni Automatycznego Wcześniejszego Wykupu

Pierwszy Dzień Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:
3 kwietnia 2018 r.

Drugi Dzień Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:
2 października 2018 r.

Trzeci Dzień Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:
2 kwietnia 2019 r.

Czwarty Dzień Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:
3 października 2019 r.

Piąty Dzień Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:
2 kwietnia 2020 r.

Dni Wypłaty Kuponu

3 kwietnia 2018 r., albo

 

2 października 2018 r., albo

2 kwietnia 2019 r., albo

 

3 października 2019 r., albo

2 kwietnia 2020 r.
(albo produkt trwa
do Dnia Wykupu)

Dzień Wyceny Wykupu 28 września 2020 r.
Dzień Wykupu 5 października 2020 r.
Poziom Początkowy Wartość Indeksu Bazowego na zamknięcie w Dniu Obserwacji Początkowej
Oprocentowanie w okresie subskrypcji 0,00% w skali roku
Stawka opłaty za realizację przedterminowego wykupu dokonanego z inicjatywy Klienta 1%, nie mniej niż 300 PLN


Zakończenie inwestycji w Certyfikaty z inicjatywy Inwestora możliwe jest poprzez złożenie Emitentowi za pośrednictwem Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas, stosownej dyspozycji wykupu.

Realizacja takiej dyspozycji dokonywanej z inicjatywy Inwestora:

 • jest związana z pobraniem opłaty za realizację przedterminowego wykupu;
 • może się wiązać ze stratą, ponieważ przedterminowy wykup dokonywany jest po cenie rynkowej podanej przez Emitenta, a warunkowa 100% ochrona kapitału obowiązuje wyłącznie w terminie zapadalności (w Dniu Wykupu) lub Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu.

Kto może nabyć certyfikaty strukturyzowane?

Dla kogo certyfikaty strukturyzowane

Certyfikaty strukturyzowane IBV „Kopalnia Zysku” oferowane są Klientom Banku BNP Paribas

będącym zarówno osobami fizycznymi, jak i prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającym osobowości prawnej, z wyłączeniem osób amerykańskich („US-Persons”):

 • oczekującym stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych
 • akceptującym:
  - warunkową ochroną kapitału po 3-letnim okresie inwestycji, zakładającą 100% ochronę tylko w przypadku, gdy nie nastąpi spadek indeksu o więcej niż 15% oraz o ile nie nastąpi wycofanie się z inwestycji z inicjatywy Inwestora
  - wcześniejsze automatyczne wykupienie Certyfikatów
  - ryzyko nieosiągnięcia zysku lub nawet poniesienia straty
 • posiadającym rachunek bankowy w Banku BNP Paribas (płatność za certyfikaty odbywa się z rachunku bankowego prowadzonego przez Bank BNP Paribas)
 • dysponującym doświadczeniem i posiadającym wiedzę w lokowaniu środków w instrumenty finansowe o charakterze inwestycyjnym
 • posiadającym rachunek maklerski prowadzony przez Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas (certyfikaty będą ewidencjonowane na tych rachunkach maklerskich)
 • akceptującym opłatę za przedterminowe zakończenie inwestycji w wysokości 1,00% (nie mniej niż 300 zł)

Chcesz złożyć zapis na certyfikaty strukturyzowane IBV „Kopalnia Zysku”?

Przyjdź do oddziału

Znajdź oddział

 

Ryzyka związane z certyfikatami IBV „Kopalnia Zysku”

Inwestycja w certyfikaty strukturyzowane „Kopalnia Zysku” wiąże się z następującymi ryzykami:

 • brak ochrony kapitału w przypadku zakończenia inwestycji przez datą zapadalności (3 lata)
 • ryzyko poniesienia straty w przypadku spadku wartości Indeksu Bazowego w terminie zapadalności o więcej niż 15%
 • nieotrzymanie kuponu w przypadku, gdy wartość Indeksu Bazowego będzie w danym Dniu Obserwacji na poziomie niższym niż w Dniu Obserwacji Początkowej
 • opłata za realizację dyspozycji przedterminowego wykupu dokonywanej z inicjatywy Klienta.

Inne czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami strukturyzowanymi

Ryzyko rynkowe

Inwestycja w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem, które może dotyczyć: notowań akcji, stóp procentowych, kursów wymiany walut, inflacji, zmiany wartości pieniądza w czasie, ryzyk politycznych itp.

Ryzyko braku płynności

Emitent nie gwarantuje, że podjęte przez niego próby stworzenia rynku wtórnego powiodą się, ani też jaka będzie cena obrotu na tym rynku, zatem produkty strukturyzowane powinny być kupowane z zamiarem zatrzymania ich do dnia wykupu przez Emitenta

Dokumenty

 
Prospekt emisyjny (w języku angielskim)
 
Podsumowanie prospektu emisyjnego (w języku polskim)
 
Warunki Końcowe (w języku angielskim) + Issue Specific Summary (w języku angielskim) + Podsumowanie Programu Emisji (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu na 3-letnie Certyfikaty strukturyzowane „Kopalnia Zysku” – osoba fizyczna
 
Wzór formularza zapisu na 3-letnie Certyfikaty strukturyzowane „Kopalnia Zysku” – osoba prawna
 
Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas (w języku polskim)

Nota prawna

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.

Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego ani udzielania rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. a Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie.

Inwestowanie wiąże się z ryzkiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. zamieszczone są w Prospekcie emisyjnym oraz Warunkach Końcowych dotyczących poszczególnych emisji dostępnych na stronie internetowej Banku.

Dane identyfikacyjne

Emitentem Certyfikatów jest BNP Paribas Issuance B.V. z siedzibą w Holandii pod adresem Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam. Emitent jest spółką w 100% zależną od BNP Paribas SA z siedzibą we Francji.

Dystrybutorem produktów strukturyzowanych w Banku BNP Paribas jest Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas Bank Polska S.A., prowadzące działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Biuro podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011571, posiadający NIP: 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84.238.318 zł w całości wpłacony.