Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. przyjmuje zapisy na certyfikaty inwestycyjne PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego AKORD.

PZU FIZ Akord to fundusz absolutnej stopy zwrotu, zakładający osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych. Decyzje inwestycyjne podejmowane są w oparciu o strategię Global Macro.

Global Macro to strategia inwestycyjna wykorzystująca prognozy trendów makroekonomicznych i geopolitycznych zachodzących na świecie. Strategia wykorzystuje całe spektrum klas aktywów bez ograniczeń geograficznych, skupiając się na najpłynniejszych instrumentach (stopy procentowe, waluty, indeksy giełdowe) w celu generowania zysków bez względu na koniunkturę panującą na poszczególnych rynkach finansowych. Strategia Global Macro stosowana przez TFI PZU zakłada osiąganie zysków z inwestycji w wyniku zmian w światowej gospodarce.

Chcesz poznać więcej szczegółów? Zobacz: Kartę produktu Otwiera się w nowym oknie. oraz Prezentację Otwiera się w nowym oknie.

Punkty Subskrypcyjne BM BNP Paribas przyjmujące zapisy na certyfikaty inwestycyjne PZU FIZ Akord Otwiera się w nowym oknie. 

Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. przyjmuje również zapisy za pośrednictwem serwisu internetowego eIPO.bmBGŻ Otwiera się w nowym oknie..

Oferta certyfikatów PZU FIZ Akord jest ofertą otwartą dla wszystkich inwestorów. Do składania zapisów uprawnione są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Zapis może obejmować nie mniej niż 100 (sto) certyfikatów i nie więcej niż maksymalną liczbę certyfikatów oferowanych w ramach danej emisji.

Inwestor ma prawo dokonania więcej niż jednego zapisu na certyfikaty, przy czym każdy z zapisów musi spełniać kryterium minimalnej liczby certyfikatów objętych zapisem.

Czynności związane z dokonywaniem zapisów mogą być wykonywane osobiście przez osobę nabywającą certyfikaty lub przez pełnomocnika.

Zapis na certyfikaty jest bezwarunkowy i nieodwołalny, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem terminu. Jednakże osoba, która złożyła zapis ma możliwość uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym. 

Zobacz: Punkty Subskrypcyjne przyjmujące zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii G PZU FIZ Akord Otwiera się w nowym oknie..

Terminy przyjmowania zapisów:

 • certyfikaty serii A: 5 – 28 maja 2015 r.
 • certyfikaty serii B: 20 lipca – 5 sierpnia 2015 r.
 • certyfikaty serii C: emisja odwołana
 • certyfikaty serii D: 10 – 28 września 2015 r.
 • certyfikaty serii E: emisja odwołana
 • certyfikaty serii F: emisja odwołana
 • certyfikaty serii G: 7 – 25 stycznia 2016 r.
 • certyfikaty serii H: emisja odwołana 
 • certyfikaty serii I: emisja odwołana

Ceny emisyjne certyfikatów inwestycyjnych PZU FIZ Akord:

 • Certyfikaty serii A = 100 zł
 • Certyfikaty serii B = 99,83 zł
 • Certyfikaty serii D = 98,72 zł
 • Certyfikaty serii G = 101,36 zł

Wpłaty na certyfikaty
Inwestor składający zapis jest obowiązany do całkowitego opłacenia certyfikatów nie później niż w ostatnim dniu składania zapisów na certyfikaty danej serii, z zastrzeżeniem możliwości skrócenia terminów zapisów.

Wpłatę na certyfikaty wraz z opłatą manipulacyjną za wydanie certyfikatów, w przypadku składania zapisów w Biurze Maklerskim BNP Paribas Bank Polska S.A., należy wnosić na rachunek bankowy BM BNP Paribas nr: 13 2030 2254 5519 9991 9000 0000.

Przy dokonywaniu wpłaty w formie przelewu, winien on zawierać: imię, nazwisko i nr PESEL (lub inny numer identyfikacyjny) osoby dokonującej zapisu oraz numer zapisu.

Kwota dokonanej wpłaty powinna być równa iloczynowi liczby certyfikatów, na które dokonano zapisu i wartości emisyjnej certyfikatu powiększonemu o opłatę manipulacyjną za wydanie certyfikatów. Za termin dokonania wpłaty i wniesienia opłaty manipulacyjnej przyjmuje się dzień wpływu pełnej kwoty środków na rachunek podany powyżej.

Przy zapisach na certyfikaty inwestycyjne PZU FIZ Akord, PZU TFI pobiera opłatę manipulacyjną za wydanie certyfikatów w wysokości maksymalnie do 2% wartości złożonego zapisu, z zastrzeżeniem, iż BM BNP Paribas jako podmiot wchodzący w skład konsorcjum dystrybucyjnego upoważniony został do ustalenia skali i wysokości stawek opłaty za wydanie certyfikatów obowiązujących przy składaniu zapisów za pośrednictwem BM BNP Paribas.

Opłaty manipulacyjne za wydanie Certyfikatów dla zapisów składanych za pośrednictwem BM BNP Paribas wynoszą:

 

Wielkość zapisu

do 1.000 Certyfikatów

od 1.001 do 5.000 Certyfikatów

od 5.001 do 10.000 Certyfikatów

10.001 i więcejCertyfikatów

Opłata

2,0%

1,5%

1,0%

0,5%

 

Informacje dotyczące oferty publicznej certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H i I PZU FIZ Akord zamieszczone na stronie internetowej Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska S.A., mają wyłącznie charakter informacyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat oferty publicznej oraz certyfikatów będących przedmiotem tej oferty jest prospekt emisyjny.

Certyfikaty będące przedmiotem oferty publicznej na podstawie prospektu nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych (Securities Act z 1933 r.) lub innymi przepisami prawa obowiązującymi w jakimkolwiek innym państwie niż Rzeczypospolita Polska i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w innych państwach gdzie taka rejestracja jest wymagana i nie została dokonana, ani też oferowane lub sprzedawane jakiejkolwiek osobie/podmiotom zdefiniowanym jako „US Person” w Regulacji S wydanej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej przez Securities and Exchange Commission, z wyjątkiem kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (zgodnie z definicją zawartą w Przepisie 144 A) na mocy wyłączenia z obowiązków rejestracyjnych przewidzianego w Przepisie 144 A oraz poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na mocy Regulacji S. Informuje się potencjalnych nabywców certyfikatów, że wprowadzający może polegać na wyłączeniu z artykułu 5 amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych przewidzianym w Przepisie 144 A.