Najczęściej poszukiwane

 
 

KLUCZOWE ZASADY
BEZPIECZNEGO FINANSOWANIA AGROBIZNESU

Kontakt z doradcą

Kluczowe zasady bezpiecznego finansowania Agrobiznesu

   

   

Współpracuj z bankiem znającym specyfikę twojej branży.

Banki zorientowane w branży rolnej wypracowały narzędzia i systemy skuteczniejszego działania. Dzięki branżowym analizom potrafią lepiej niż konkurenci ocenić powodzenie planowanych przedsięwzięć i adekwatność finansowych rozwiązań. Wiedzą również, jak reagować na sezonowość w rolnictwie, zagrożenia chorobowe czy niekorzystne dla biznesu zjawiska (susze, embarga).


Wybieraj produkty bankowe dopasowane do twoich potrzeb i celu.

Produkt bankowy powinien odpowiadać aktualnym potrzebom. Kredyty obrotowe służą zaspokajaniu celów bieżących (np. zakupowi środków do produkcji), a kredyty inwestycyjne powinny mieć wydłużony okres spłaty, odpowiadający zwrotom z inwestycji. Niezależnie od rodzaju kredytu sprawdź uważnie jego warunki. Okres kredytowania, wymagane zabezpieczenia, harmonogram spłat czy sposób rozliczania powinny odpowiadać założonym celom i możliwościom.


Realizuj finansowanie agrobiznesu za pomocą dedykowanych instrumentów finansowych.

Finansowanie gospodarstwa rolnego realizuj za pomocą produktów bankowych dedykowanych agrobiznesowi. Do przyznania kredytu potrzebna jest analiza gospodarstwa, ale finalnie kredyty te są tańsze i bezpieczniejsze. Finansowanie obrotowe nie może być zbyt duże, tj. nie
powinno przekraczać rocznych kosztów produkcji x1,5. Takie podejście zapewnia bezpieczne finansowanie całego sezonu oraz możliwość częściowego przechowywania plonów z jednoczesnym uruchomieniem nowej produkcji. Kredyty obrotowe spłacane są co najmniej raz w roku z przychodów. Kredyty inwestycyjne muszą pozwalać na spłatę kapitału oraz obsługę odsetek w dłuższym okresie, dlatego okres kredytowania powinien być uzależniony od zwrotu z inwestycji. Te kredyty spłacaj z dochodu – nie z przychodu.


Wykorzystuj kredyty zgodnie z przeznaczeniem – kredyty konsumenckie na domowe i osobiste potrzeby, nie na finansowanie agrobiznesu.

Kredyty konsumenckie służą finansowaniu potrzeb gospodarstwa domowego, takich jak zakup sprzętu AGD, samochodu czy opłacenie urlopu. Kredyty te są łatwiejsze do uzyskania, ale ich niedostosowanie do specyfiki prowadzonego biznesu (miesięczny okres spłaty, brak karencji) może stanowić zagrożenie dla utrzymania płynności finansowej w gospodarstwie.


Ubezpiecz solidnie majątek, uprawy oraz życie i zdrowie.

Chroń polisą ubezpieczeniową nie tylko finansowane przez bank składniki majątku, ale także cały majątek produkcyjny gospodarstwa, w tym maszyny i urządzenia niezbędne do jego prowadzenia. Wybierz możliwie najpełniejszy zakres ubezpieczenia oraz ustal sumę ubezpieczenia, która w razie nieszczęśliwego zdarzenia umożliwi odtworzenie tego, co zostało utracone lub zniszczone. Aby ochronić się przed utratą zysku z produkcji roślinnej, skorzystaj z ubezpieczeń upraw w pakietach zapewniających ochronę przed kilkoma niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi (grad, mróz, przymrozki wiosenne, huragan
oraz deszcz nawalny mogą spowodować istotne obniżenie plonów).
Warto wykupić również odpowiednie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla wszystkich osób kluczowych dla organizacji gospodarstwa. Ubezpieczenie to powinno uwzględniać zdarzenia i choroby występujące w gospodarstwie rolnym.


Dostosuj okres kredytowania i harmonogram spłat do rodzaju i specyfiki twojej działalności.

Zachowanie płynności finansowej gospodarstwa jest bardzo ważne, dlatego dopasuj harmonogram rat do kalendarza wpływów z produkcji rolnej. Skonsultuj z doradcą bankowym spodziewane terminy zbiorów
i wysokość zapłaty za ich sprzedaż. Uwzględnij też ewentualne opóźnienie w płatnościach. W przypadku produkcji polowej – zaplanuj spłatę kapitału np. po żniwach. Jeśli przychody są cykliczne, np. przy produkcji mleka, spłacaj kapitał po uzyskaniu planowanej wartości
produkcji (po okresie karencji) w układzie cyklicznym (np. miesięcznie, kwartalnie).


Monitoruj osiągane efekty biznesowe, reaguj na wyniki, a wątpliwości konsultuj z bankiem na bieżąco.

Bez planowania działania są chaotyczne, a decyzje nietrafione, bo oparte na wielu niewiadomych. Dlatego zmiany wprowadzaj z rozwagą i stopniowo. Weryfikuj, czy realizujesz założenia, a w razie potrzeby – poprawiaj je i optymalizuj. Obserwuj, czy planowane efekty osiągasz w wyznaczonym czasie. Dotyczy to zarówno codziennych założeń
produkcyjnych, np. wschody w okresie suszy, przezimowanie
upraw, przymrozki, jak i efektów po inwestycjach, tj. zwiększenie stada loch, krów z własnego odchowu w okresie karencji czy rozpoczęcie produkcji tuczników w zaplanowanym czasie, dających szansę na uzyskanie przychodu po okresie karencji. Monitoruj oszczędności na
kosztach energii i zużycie paliw po instalacji nowej kotłowni czy dociepleniu budynku, a nawet zużycie paszy na 1 kg przyrostu po zmianie dostawcy paszy. Podejmuj działania korygujące, np. rozważ dokup jałowic cielnych, ubezpieczaj plantacje, skracaj rzepak w ciepłe
jesienne okresy, zmień dostawcę paszy.


Informuj bank w razie trudności ze spłatą kredytu. Razem łatwiej znajdziecie rozwiązanie.

Problemy są łatwiejsze do rozwiązania na początku. Podobnie jest ze zmianami warunków umowy kredytowej – łatwiej je przeprowadzić, dopóki nie wystąpią opóźnienia w płatnościach. Dlatego w momencie pierwszych problemów ze spłatą rat nie próbuj restrukturyzować długu
samodzielnie za pomocą innych zobowiązań, szczególnie konsumenckich kredytów gotówkowych. Bankowi też zależy
na spłacie kredytu – zrobi wszystko, co jest możliwe, by Ci pomóc. Musi tylko poznać Twoją nową sytuację odpowiednio wcześnie, by zdążyć zareagować i stworzyć plan naprawczy.

 

Zamów rozmowę z doradcą

O szczegóły pytaj w oddziałach Banku

Przyjdź do oddziału Banku

Znajdź oddział

 

Akcja „Zasady Bezpiecznego Finansowania Agrobiznesu” (dalej zwana „Akcją”) ma charakter informacyjno-edukacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Jej adresatem są osoby fizyczne i przedsiębiorcy prowadzący działalność wytwórczą w rolnictwie. Inicjatorem Akcji jest BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony. Partnerami Akcji są Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu (61-129) przy ul. S. Małachowskiego 10 oraz Grupa BIK, w skład której wchodzą Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., z siedzibą w Warszawie (02-679) przy ul. Z. Modzelewskiego 77A.