Najczęściej poszukiwane

 
 
AUTO PLAN - oferta limitowana

Wybierz auto, które daje Ci
pole do działania

 

Skorzystaj i zyskaj  3600 zł*

Wspieramy cele zrównoważonego rozwoju

Błędy walidacji formularza

WYBIERZ SWÓJ AUTO PLAN

Wybierz model samochodu

Opłata miesięczna netto od:

Wybierz konfigurację

Roczny limit kilometrów

15000 kilometrów35000 kilometrów
km

 

 

 

Skorzystaj ze specjalnej oferty dla klientów indywidualnych Banku BNP Paribas!

Dla posiadaczy rachunku bieżącego z poleceniem zapłaty do obsługi umowy najmu długoterminowego, miesięczną ratę obniżamy o 100 zł przez cały czas trwania umowy.

Sprawdź ofertę dla klientów indywidualnych Otwiera się w nowym oknie.

 

 

Formularz kontaktowy

Tylko teraz skorzystaj ze specjalnej oferty dla klientów Banku BNP Paribas!

*Dla posiadaczy rachunku bieżącego z poleceniem zapłaty do obsługi umowy najmy długoterminowego,
miesięczna rata ulega obniżeniu o 100 zł przez cały czas trwania umowy.

 

 

All inclusive - wszystkie korzyści w cenie stałej, miesięcznej opłaty:

 

 • brak wymogu wkładu własnego i opłaty wstępnej
 • stałe koszty przez cały okres finansowania
 • samochód zawsze w najlepszym stanie technicznym
 • sieć preferowanych warsztatów i oryginalne części
 • ubezpieczenie OC i zielona karta, AC zniesione ryzyko GAP i ryzyko utraty wartości, NNW
 • raportowanie online dzięki aplikacji MyArval
 • likwidacja szkód i samochód zastępczy,
 • Assistance 24h dowolność w kwestii wykupu auta po zakończeniu umowy

Przewagi wynajmu długoterminowego aut nad leasingiem:

brak wymaganego wkładu własnego
brak niespodziewanych wydatków
(np. naprawy, wzrost składek za ubezpieczenie)
brak ryzyka szybkiej utraty wartości pojazdu

Jak skorzystać z Programu „Auto Plan”

Przyjdź do oddziału

Przyjdź do oddziału
Doradca pomoże Ci wypełnić wniosek i odpowie na wszystkie pytania. Umów się na wygodny dla Ciebie termin i oszczędzaj swój czas!

Znajdź oddział

Wynajem długoterminowy aut „Auto Plan” jest kierowany dla firm prowadzących działalność na uproszczonej lub pełnej rachunkowości.
Program pozwala na użytkowanie  wybranego samochodu do 3,5 tony z dostępnej gamy pojazdów na zasadach wynajmu długoterminowego.

 

Dostawcą Programu Auto Plan jest Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. – lider na rynku fleet management w Europie. Arval jest częścią grupy BNP Paribas.

Najczęściej zadawane pytania

 • Limit przebiegu dla całego okresu kontraktu wynosi 210 000 km. Limity roczne inne niż standardowe określone w ofercie (15 000, 25 000, 35 000 km) klient może zadeklarować przy składaniu zamówienia, będzie się to jednak wiązało z przekalkulowaniem wysokości średniomiesięcznego czynszu

 • Przy procedurze standardowej wpłata własna nie jest wymagana. Może być wymagana na skutek decyzji analityka, głównie w celu obniżenia raty i wskaźnika DTI do akceptowalnego poziomu. Przy finansowaniu start-up zawsze wymagana jest kaucja w wysokości 3-krotności miesięcznej raty brutto.

 • Rekomendujemy proponowanie klientom samochodów z oferty standardowej, w której ceny najmu są bardzo korzystne. Możemy przygotować kwotację innego samochodu pod warunkiem przedstawienia przez klienta oferty dealerskiej na wybrany samochód. Oferta niestandardowa każdorazowo wiąże się z indywidualnym procesem wyceny, który jest czasochłonny, a cena najmu, z uwagi na mniej preferencyjne ceny zakupu samochodów, będzie każdorazowo znacząco wyższa od cen z oferty standardowej

 • Tak, klient ma zagwarantowane prawo pierwokupu. Wartość samochodu szacuje się po cenie rynkowej, samochód jest wyceniany przez rzeczoznawcę.

 • Wniosek o wynajem klient składa przesyłając pracownikowi Arval niezbędne dane a następnie podpisany formularz PZD.

 • Istnieje możliwość skrócenia terminu finansowania (zwrócenia Pojazdu przed terminem). Zgodnie z Umową Najmu, Klient jest zobowiązany wówczas do zapłaty świadczenia pieniężnego z tytułu skrócenia okresu finansowania obliczonego na podstawie pomnożenia ilości dni pozostałych do końca okresu finansowania wynikającego z Umowy przez stawkę wskazaną w Warunkach Szczegółowych jako Opłata za „dzień".

 • Klient zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w stanie standardowym, co oznacza stan jak z dnia wydania z uwzględnieniem normalnego zużycia. Warto zapoznać się z dostępnym na stronie Arval Przewodnikiem Zwrotu Pojazdu, który szczegółowo określa i obrazuje dopuszczalne zużycie samochodu. Przy zwrocie pojazdu sporządzany jest protokół zwrotu pojazdu zawierający opis stanu pojazdu oraz licznika kilometrów, który będzie wiążący dla celów rozliczenia. Każdorazowo, w przypadku, gdy stan samochodu odbiegać będzie od stanu standardowego koszty przywrócenia ponosi Klient.

 • Każdy, kto ma ważne prawo jazdy z oznaczoną kategorią. Warunek ten nie wymaga dodatkowej zgody Arval.

 • Tak. Tego rodzaju zmiany wymagają pisemnej zgody Arval. Po zakończeniu okresu najmu najemca zobowiązany jest do niezwłocznego przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zmiany.

 • Pełny pakiet ubezpieczenia zawiera: OC i zieloną kartę, AC i NNW oraz Assistance 24/7. Ubezpieczenie uwzględnia także ochronę GAP.

 • Gdy w okresie najmu limit zostanie przekroczony o 15% Arval przeszacuje ratę wynajmu uwzględniając nowy limit kilometrów obliczony na podstawie faktycznie wyliczonego przebiegu. Możliwe jest także rozliczenie przekroczenia kilometrów po stawce określonej w Warunkach Szczegółowych.

Wspieramy
Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

 

 

     Zmieniaj świat razem z nami > Otwiera się w nowym oknie.

Zobacz również

* Dla klientów posiadających w BNP Paribas Bank Polska S.A. rachunek bieżący z poleceniem zapłaty do obsługi umowy najmu długoterminowego, miesięczna rata ulega obniżeniu o 100 zł przez cały czas trwania umowy. Podana kwota oszczędności 3600 zł dotyczy najmu na okres 3 lat.

Program „Auto Plan” jest kierowany do osób prowadzących działalność gospodarczą z uproszczoną lub pełną rachunkowością. Podane opłaty są cenami netto za miesiąc i nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Liczba samochodów objętych propozycją jest ograniczona – decyduje kolejność podpisania Umów Najmu. Propozycja dotyczy wynajmu długoterminowego na okres 36, 48, 60 miesięcy. Pakiet usług zawiera: a) koszty najmu, b) serwis obejmujący standardową eksploatację pojazdu i nie obejmuje w szczególności napraw powypadkowych oraz powstałych z winy użytkowania/użytkownika, c) ubezpieczenie OC, AC, NNW, d) kartę paliwową (bez kosztów zakupu paliwa). Dodatkowo Klienci Banku mogą skorzystać z promocji polegającej na  obniżeniu miesięcznej raty o 100 zł przez cały czas trwania Umowy, przedstawiona propozycja  dotyczy najmu na 36 miesięcy (obniżenie całkowitych kosztów o  3.600 zł).Warunkiem skorzystania z programu jest pozytywna ocena wiarygodności i zdolności do spłaty zobowiązań.

Dostawcą usługi jest Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 24 (zwany dalej „Arval”), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029819, NIP 521-30-33-865 o kapitale zakładowym w wysokości 11.500.000 złotych. Arval jest częścią grupy BNP Paribas. Bank BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony, jest podmiotem pośredniczącym w zawieraniu umów najmu w ramach programu Auto Plan.

Arval zawiera Umowy Najmu z Klientami i świadczy usługi wynajmu na swoje wyłączne ryzyko i odpowiedzialność przy jednoczesnym zwolnieniu Banku z wszelkiej odpowiedzialności względem Arval lub osób trzecich z tytułu Umów Najmu i z odpowiedzialności wobec Arval za właściwe wypełnienie Umowy Najmu przez Klienta.

Szczegółowe informacje o programie Auto Plan dostępne w oddziałach Banku. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.