Bank zmieniającego się świata
Oferta

Odpowiedzialność gospodarcza

Kluczowym wymiarem odpowiedzialności naszego Banku jest długoterminowe wspieranie rozwoju gospodarki poprzez finansowanie projektów Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw – tak, aby wspierać ich wzrost. Jednocześnie monitorujemy ryzyka CSR w sektorach wrażliwych, a decyzje o udzieleniu finansowania poprzedzają analizy społecznego, ekonomicznego i środowiskowego wpływu firmy oraz przedsięwzięcia.

Nasze zobowiązania w ramach odpowiedzialności gospodarczej:

Zrównoważone podejście w wymiarze odpowiedzialności gospodarczej rozumiane jest jako długoterminowe finansowanie gospodarki i budowanie trwałych relacji z klientami oraz innymi interesariuszami w zgodzie z zasadami etycznymi. W ten sposób możliwe jest równoważenie jakości przeprowadzanych transakcji ze spodziewanym zyskiem w krótkim i długim okresie.

 

Pozytywny wpływ inwestycji i finansowania

Odpowiedzialne produkty

Konto otwarte na biznes non-profit (dawniej Pakiet Społeczny Lider)

Bezpłatne konto dla organizacji pozarządowych – organizacji społecznych oraz instytucji micro non-profit. Wszystkie niezbędne usługi bankowe oferowane w ramach produktu są bezpłatne, a formalności – ograniczone do minimum. Produkt jest prosty – w ramach jednej umowy organizacja otrzymuje bieżący rachunek rozliczeniowy w złotych, rachunek lokacyjny, rachunki lokat terminowych, dostęp do systemów bankowości telefonicznej i internetowej, kompleksową opiekę doradcy bankowego oraz preferencyjne warunki usług dodatkowych.

Produkt, zwany przez pracowników „kontem z serduszkiem”, cieszy się dużą popularnością. Od 2012 do końca 2018 roku nasz Bank otworzył ponad 16 000 takich rachunków dla organizacji non-profit. Otrzymaliśmy także wiele nagród, m.in. tytuł Lidera Odpowiedzialnego i Zrównoważonego Rozwoju w kategorii Projekt SMART CSR przyznany przez dziennik „Rzeczpospolita”.

 

Finansowanie przedsiębiorstw społecznych

BNP Paribas jako pierwszy Bank w Polsce wprowadził ofertę finansowania przedsiębiorstw społecznych. Grupa BNP Paribas jest globalnym liderem w dziedzinie finansowania przedsiębiorstw społecznych. Wprowadził dedykowaną politykę finansowania tego typu przedsiębiorstw. Obszar ten jest na etapie silnego rozwoju w Polsce. Dlatego też – Wspólnie z NESsT, międzynarodową organizacją inwestującą w przedsiębiorstwa społeczne – Bank przeprowadził pilotaż takiego finansowania. Pierwszym sfinansowanym przedsiębiorstwem w ramach pilotażu było Siedlisko należące do Portfolio NESsT w Polsce. Przedsiębiorstwo społeczne świadczy całodobową usługę opiekuńczą dla osób starszych i przewlekle chorych oraz prowadzi firmę cateringową. Oprócz zatrudnienia profesjonalnego personelu, Siedlisko realizuje programy edukacji zawodowej i tworzy miejsca pracy dla młodych ludzi z niepełnosprawnością intelektualną oraz długotrwale bezrobotnych osób wywodzących się z lokalnego, wiejskiego rynku pracy. Poprzez specjalną ofertę Bank docenia działalność tego typu przedsiębiorstw, wspierając te podmioty w realizowaniu swojej misji społecznej.

Wspieranie przedsiębiorczości kobiet

W zmieniającym się świecie obserwujemy istotną rolę kobiet i ich rosnącą odpowiedzialność w życiu społecznym i zawodowym. Ich aktywność jest coraz bardziej widoczna w wielu dziedzinach życia. Zauważamy to i chcemy wspierać kobiety. Stawiamy pytanie: Dlaczego na polskich banknotach nie ma kobiet? Znanych i wpływowych Polek wciąż na stałe nie uhonorowano w ten sposób… Zaledwie w kilku krajach na świecie znajdują się wizerunki kobiet na banknotach. Dlatego prowadzimy działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości kobiet, by być częścią tej zmiany.

Wsparcie sektora rolnego

Agro Hub

Nasz Bank od stu lat niezmiennie jest numerem jeden na rynku obsługi sektora rolno-spożywczego w Polsce. Doświadczenie, jakie zdobyliśmy dzięki wieloletniej współpracy z naszymi klientami, którzy są liderami w sektorze Agro, jest unikalne na skalę wykraczającą poza granice naszego kraju. Dlatego w 2018 roku powstał Agro Hub Grupy BNP Paribas – nowa inicjatywa, której celem jest tworzenie centrum kompetencji Agro dla banków i firm z Grupy BNP Paribas w Europie Środkowo-Wschodniej i Afryce. Powstanie tej jednostki w Banku BNP Paribas jest potwierdzeniem zarówno zaangażowania Grupy BNP Paribas w działalność prowadzoną w Polsce, jaki i naszej strategicznej pozycji w sektorze Agro.

 

Agro Akademia

Z myślą o naszych klientach z sektora rolniczego, z którymi blisko współpracujemy od wielu lat i dla których mamy kompletną ofertę produktową, przygotowaliśmy serię Agro Akademii – bezpłatnych spotkań merytorycznych, podczas których bankowi analitycy rynków rolnych i współpracujący z nami eksperci z różnych dziedzin dzielą się z klientami obiektywną wiedzą na aktualne tematy dotyczące polskiego rolnictwa. Na spotkania Agro Akademii zapraszani są rolnicy-przedsiębiorcy zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy na temat rozwoju gospodarstwa i wykorzystaniem jej w prowadzeniu własnego biznesu.

 

Agrokonferencje

Jesteśmy organizatorem i współorganizatorem wielu konferencji branżowych. We współpracy z Krajowym Związkiem Grup Producentów Rolnych – Izbą Gospodarczą VII Forum Grup Producentów Rolnych organizujemy Agokonferencje – kilkudniowe fora, na których nasi specjaliści dzielą się z rolnikami wiedzą na temat działania grup producenckich, omawiają tematy dotyczące aktualnych kluczowych wydarzeń w branży rolnej oraz najnowsze trendy w rolnictwie.

 

„Agro Kurier”

W wybranych oddziałach Banku klienci mogą znaleźć „Agro Kuriera”, magazyn nowoczesnego rolnika, którego pomysłodawcą i wydawcą jest Bank BNP Paribas.

„Agro Kurier” to ukazujące się dwa razy w roku czasopismo branżowe przeznaczone dla nowych i potencjalnych klientów Banku związanych z rolnictwem lub zainteresowanych problematyką rynku Agro. W czasopiśmie można znaleźć artykuły merytoryczne, komentarze analityków, kalendarium przyszłych targów i imprez dla rolników, reportaże, ciekawostki oraz stałe rubryki o charakterze rozrywkowym. „Agro Kurier” powstaje w Banku, ale jest redagowany we współpracy z dziennikarzami. Stanowi nową formę komunikacji – jest dostępny na targach, gdzie ma swoją premierę (Agro Show – edycja jesienna i Agrotech edycja wiosenna) oraz na kluczowych wydarzeniach rolniczych. Magazyn dostępny jest w najchętniej odwiedzanych przez rolników oddziałach.

 

Agro na obcasach

Z myślą o kobietach pochodzących z obszarów wiejskich, żyjących i działających w sektorze rolnym, Bank stworzył program Agro na obcasach. Inspiracją do utworzenia programu była dostrzeżona przez nas rosnąca rola kobiet mieszkających na terenach wiejskich. Wieloletnie zaangażowanie Banku na rzecz społeczności lokalnych pozwoliło pracownikom zauważyć, że kobiety coraz aktywniej i chętniej uczestniczą w podejmowaniu decyzji o kierunku rozwoju prowadzonego biznesu.

W ramach programu Agro na obcasach nasz Bank zaprasza wybrane panie do teatrów lub filharmonii na specjalne przedstawienia i koncerty, aby mogły – niektóre po raz pierwszy – na chwilę oderwać się od codzienności, spędzić wolny czas w miłej atmosferze oraz poznać inne kobiety prowadzące podobny tryb życia. Formuła całego programu umożliwia wymianę doświadczeń w atmosferze kreatywności oraz dostęp do doświadczeń kulturalno-społecznych.

 

Agrotalenty

Od kilku lat Fundacja BNP Paribas realizuje autorski program stypendialny Agrotalenty. W ramach programu przyznawane są stypendia laureatom ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz stypendia pomostowe dla najlepszych studentów kierunków rolniczych.

Celem Agrotalentów jest doskonalenie wiedzy i umiejętności młodzieży oraz odpowiednie przygotowanie do przyszłego zawodu, a pośrednio – rozwój polskiej wsi oraz wzrost innowacyjności i modernizacja rolnictwa.

 

Partnerstwo z Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego ASAP

W lipcu 2017 nasz Bank został członkiem wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP.

W ramach współpracy promujemy ideę rolnictwa zrównoważonego wśród naszych klientów, m.in. poprzez publikacje poświęcone tej tematyce w „Agro Kurierze” – magazynie dla rolników wydawanym 2 razy do roku w nakładzie ok. 50 tys. egz. Ponadto, Bank uczestniczy merytorycznie w tworzeniu materiałów szkoleniowych z zakresu finansowania w zrównoważonych gospodarstwach.

Działania na rzecz innowacyjności

Office Hours

W 2017 roku nasz Bank zapoczątkował praktykę Office Hours – spotkań reprezentantów Banku z przedstawicielami startupów. W spotkaniach Office Hours uczestniczą przedstawiciele linii biznesowych oraz IT Banku ze startupami, oferującymi rozwiązania, które mogą zaspokoić problemy technologiczne Banku.

Każdy z zaproszonych startupów ma 45 minut na zaprezentowanie swojego rozwiązania. Spotkania umożliwiają startupom prezentacje swoich rozwiązań bezpośrednio potencjalnym właścicielom biznesowym z Banku, a pracownikom Banku zapoznanie się z nowinkami technologicznymi oraz kulturą przedsiębiorczości panującą w startupach. Dzięki temu następuje obustronny transfer wiedzy.

Większość spotkań w ramach Office Hours odbywa się w Startberry. Startberry to wspólny projekt Microsoftu, EY oraz Senfino – akcelerator startupów i jednocześnie miejsce w Warszawie, w którym startupy mogą dzięki współpracy doskonalić swoje rozwiązania, wymieniać się pomysłami, realizować konferencje oraz Hackathony.

 

Kodeks współpracy ze startupami

BNP Paribas jako pierwszy Bank w Polsce zaprezentował Kodeks Współpracy ze Startupami – zmiany ułatwiające współpracę Banku z młodymi firmami. Dzięki temu startupy, które będą chciały wdrożyć swoje rozwiązania w Banku, zrobią to znacznie szybciej i sprawniej we współpracy z ekspertami z Banku i pod opieką dedykowanego opiekuna. W ramach Kodeksu uproszczony został proces zakupowy dla nowych rozwiązań technologicznych oraz przygotowane zostały wzory dokumentów na czas testów. Prezentacja nowego podejścia Banku do współpracy ze startupami odbyła się podczas jednej z najlepszych konferencji technologicznych w kraju – infoShare.

Kodeks Współpracy ze Startupami jest konsekwencją konsultacji Banku z młodymi firmami, które już współpracują z BNP Paribas. W celu jak najlepszego zastosowania dobrych praktyk ujętych w kodeksie Zespół Cyfrowej Transformacji zarządzany przez Piotra Widackiego będzie na bieżąco prowadził konsultacje ze środowiskiem startupowym, by współpraca na linii korporacja – startup układała się jak najlepiej.

Przeczytaj więcej

 

Partnerstwo z Fundacją Koalicji na rzecz Polskich Innowacji

W 2018 roku zostaliśmy partnerem strategicznym Fundacji Koalicja na rzecz Polskich Innowacji. Fundacja Koalicji to partnerstwo publiczno-prywatne, łączące potencjał organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, świata nauki oraz administracji. Dzięki swoim aktywnościom wzmacnia połączenia w ramach ekosystemu innowacji. Celem Koalicji jest tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju innowacji w Polsce.

 

Konkurs Innowacyjny Klient

Innowacyjny klient Banku BNP Paribas to konkurs, w ramach którego Bank przyznaje cztery nagrody w kategorii Innowacyjność biznesowa oraz dwie w kategorii Innowacyjność społeczna.

Celem konkursu jest promowanie innowacyjności jako sposobu nie tylko na sukces przedsiębiorstwa, ale również na sukces społeczności, w której przedsiębiorstwo działa. Innowacyjność biznesowa rozumiana jest jako wdrożenie w przedsiębiorstwie nowych bądź udoskonalonych produktów i usług, wprowadzenie nowego procesu technologicznego lub sposobu dystrybucji, w tym będących wynikiem zastosowanych prac badawczych lub rozwojowych, które finalnie doprowadziły do wzrostu efektywności produkcji. Innowacyjność społeczna jest definiowana jako nowatorski pomysł na rozwiązanie istotnego problemu społecznego w danym środowisku.

Nagrody w konkursie są wręczane podczas dorocznej konferencji dla klientów z branży rolno-spożywczej Agrokonferencja. Laureaci są promowani w środowisku, w którym działają. Stanowią inspirację dla innych przedstawicieli sektora Agro. Do kapituły konkursu Bank zaprasza ubiegłorocznych laureatów oraz opiniotwórczych przedstawicieli środowiska.

Partnerstwo w rozwoju klientów

Biznes Akademie

Biznes Akademie to cykl spotkań skierowanych do małych i średnich przedsiębiorców – zarówno klientów Banku, jak i prospektów.

Spotkania polegają na wspieraniu przedsiębiorców w podnoszeniu ich efektywności na rynkach lokalnych i zagranicznych. Dzięki sesjom plenarnym prowadzonym przez doświadczonych ekspertów, przedsiębiorcy zdobywają wiedzę, jak strategicznie zarządzać firmą. Podczas warsztatów mogą sprawdzić zdobytą wiedzę w praktyce oraz wymienić doświadczenia z innymi przedsiębiorcami. Akademia jest również miejscem, do którego mogą przyjść właściciele firmy, którzy zastanawiają się nad tym, skąd pozyskać dodatkowe środki na rozwój swojego przedsiębiorstwa.

 

Program Handlu Zagranicznego

Bank BNP Paribas wspiera ekspansję zagraniczną polskich firm. W kwietniu 2018 roku rozpoczęła się pierwsza edycja Programu Handlu Zagranicznego, czyli seria spotkań organizowanych z partnerami programu: Bisnode Polska i KUKE S.A.

 

Wspierajmy Sąsiedzki Biznes

W 2016 roku zainicjowaliśmy ogólnopolską kampanię Wspierajmy Sąsiedzki Biznes. Kampania została stworzona z myślą o MSP. Ma charakter akcji społecznej zachęcającej do korzystania z produktów i usług lokalnych firm oraz promującej ideę ważności sąsiedzkiego biznesu w lokalnych społecznościach. W ramach akcji została uaktywniona strona internetowa www.sasiedzkibiznes.pl, z której zarówno firmy, jak i konsumenci mogą pozyskać informacje na temat korzyści płynących z udziału w przedsięwzięciu oraz zgłosić swój udział.

 

Najwyższe standardy etyczne

Zasady współpracy z dostawcami

Deklaracja CSR

Łańcuch dostaw naszej organizacji tworzą głównie firmy zajmujące się dostarczaniem usług związanych z obsługą oddziałów i powierzchni biurowych, usług i zakupu sprzętu IT, usług ochrony i marketingu.

Zasady zakupów są regulowane przez wewnętrzne polityki, a proces wyboru dostawcy odbywa się w ramach przetargów.

W celu prowadzenia odpowiedzialnej polityki zakupowej nasz Bank stworzył i stosuje w relacjach z dostawcami Deklarację CSR – dokument opisujący zasady współpracy z dostawcami, a także zawierający omówienie odpowiedzialnego procesu wyboru dostawcy, równego traktowania dostawców w kwestiach finansowych oraz promowania dostawców wspierających inicjatywy CSR. Nasza deklaracja zawiera również omówienie wymagań stawianych dostawcom.

Poprzez akceptację Deklaracji CSR nasi dostawcy potwierdzają przestrzeganie zasad etycznych, poszanowanie praw człowieka, odpowiednich warunków pracy, niestosowanie praktyk dyskryminacyjnych, a przede wszystkim wdrażanie działań związanych z ochroną środowiska. Co więcej, akceptacja zasad naszej Deklaracji nie powinna ograniczać się do deklaracji i haseł prospołecznych, lecz powinna wynikać z rzeczywistego zaangażowania firm, np. z działania na rzecz społeczności lokalnych oraz prowadzenia działań prośrodowiskowych.

Odpowiedzialna sprzedaż i komunikacja

Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży

Działania na rzecz odpowiedzialności są dla BNP Paribas Bank Polska szczególnie istotne, dlatego Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży, którą w listopadzie 2019 roku zainaugurowaliśmy wspólnie z dwoma partnerami z branży finansowej, ma na celu podnoszenie i upowszechnianie standardów odpowiedzialności w relacjach z klientami.

Celem projektu jest także edukacja biznesu i konsumentów, zwiększanie zaufania do branży finansowej oraz przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom. To pierwsza taka współpraca firm, którym zależy na poprawie jakości usług bankowych.

Więcej informacji: www.odpowiedzialnasprzedaz.pl

 

Komunikacja marketingowa

Przestrzegamy regulacji dotyczących sprzedaży oraz komunikacji marketingowej, zasad reklamowania usług bankowych uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, zasad dobrej praktyki bankowej Związku Banków Polskich oraz Kodeksu Etyki Reklamy zdefiniowanego przez Radę Etyki Reklamy.

Nasza organizacja wypracowała również wewnętrzne zasady komunikacji marketingowej. Wszystkie produkty i usługi, procesy i regulacje wewnętrzne oraz materiały marketingowe Banku wymagają pozytywnej opinii prawnej, a także opinii Departamentu Monitorowania Zgodności.

 

Ochrona prywatności klientów

Chronimy prywatność naszych klientów zgodnie ze ścisłymi regulacjami wewnętrznymi oraz z obowiązującym prawodawstwem, m.in. ustawą o ochronie danych osobowych, Prawem bankowym, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawą Prawo telekomunikacyjne. Szczególną wagę przykładamy do bezpiecznych systemów oraz bezpiecznego niszczenia dokumentów.

Nasz Departament Monitoringu Zgodności zajmuje się działaniami na rzecz ochrony prywatności. Dokonuje on oceny adekwatności zakładanych kanałów dystrybucji, dokumentów stosowanych w kontaktach z klientami, w szczególności wzorców umownych i regulaminów usług, a także materiałów (m.in. informacyjnych i marketingowych) kierowanych do klientów.

Ponadto, Departament Monitoringu Zgodności sprawuje nadzór nad: ochroną danych osobowych oraz monitorowaniem rozpatrywania skarg i reklamacji w tym zakresie, informacjami objętymi tajemnicą bankową stanowiącymi tajemnicę zawodową oraz poufnymi, a także przygotowywaniem kampanii marketingowych uwzględniających posiadane zgody klientów dotyczące różnych zakresów przetwarzania danych oraz różnych form kontaktów.

 

Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych

Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych i związany z tym komfort użytkowników bankowości elektronicznej są dla nas ważne. Dlatego udostępniliśmy przedsiębiorcom narzędzie IBM Trusteer Rapport.

IBM Trusteer Rapport to zaawansowane oprogramowanie zabezpieczające opracowane przez IBM z myślą o zapobieganiu kradzieży danych bankowych przekazywanych drogą elektroniczną. Jest ono polecane jako dodatkowa warstwa ochrony w uzupełnieniu oprogramowania antywirusowego lub zabezpieczającego. IBM Trusteer Rapport zwiększa bezpieczeństwo w trakcie korzystania z przeglądarki internetowej w wypadku prób nieuprawnionych modyfikacji transakcji, chroni przed atakami złośliwego oprogramowania, próbami phishingu i kradzieżą tożsamości oraz zabezpiecza poufne dane przekazywane drogą elektroniczną. Dodatkowo, zwiększa bezpieczeństwo nie tylko Bankowości Internetowej BiznesPl@net, ale również sesji w serwisach internetowych niezwiązanych z działalnością bankową, np. w sklepach internetowych.

Narzędzie jest udostępniane całkowicie bezpłatnie i spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem wśród naszych klientów. Jest proste w obsłudze – chroni użytkowników Biznes Pl@net automatycznie, bez konieczności dodatkowej konfiguracji.

Dialog z interesariuszami

Dialog z interesariuszami

Zadowoleni i informowani transparentnie klienci są najlepszymi Ambasadorami Banku – wychodząc z takiego założenia nieustająco dbamy o podtrzymywanie partnerskiego dialogu z naszymi interesariuszami poprzez różnego rodzaju działania.

 

Rady Klientów MŚP

Rady Klientów to przebiegające w atmosferze partnerskiego dialogu spotkania przedstawicieli naszego Banku z klientami. Spotkania te umożliwiają nam poznanie oczekiwań i opinii klientów, a klientom – otrzymanie wsparcia w uzyskaniu technologicznych rozwiązań odpowiadających na aktualne potrzeby. Dla obu stron spotkania są okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy eksperckiej, stanowią źródło wzajemnej inspiracji do podejmowania kolejnych decyzji biznesowych.

 

Zarządzanie reklamacjami

Proces obsługi reklamacji w naszym Banku jest scentralizowany i realizowany za pomocą dedykowanych systemów. Każda reklamacja jest rejestrowana w systemie przez pracownika Banku. Z chwilą rejestracji rozpoczyna się procesowanie reklamacji – systemy wyliczają, w jakim czasie klientowi należy udzielić odpowiedzi oraz przypisują reklamację do konkretnego pracownika. Następnie dokonywane są parametryzacja oraz wyjaśnianie reklamacji. Ostatecznie klient otrzymuje odpowiedź i proces zostaje zakończony.

 

Rzecznik Klienta

W celu podniesienia poziomu satysfakcji klientów nasza organizacja powołała instytucję Rzecznika Klienta. Nasi klienci mogą złożyć odwołanie do Rzecznika w sytuacjach, gdy proces rozpatrywania reklamacji nie spełnia ich oczekiwań. Rzecznik ma za zadanie reprezentować interesy klientów w kontaktach z Bankiem, pośredniczyć w ostatecznym wyjaśnieniu problemów oraz ponownie rozpatrzyć sprawę.

 

Badania satysfakcji

W utrzymaniu wysokiego poziomu zadowolenia klientów z naszych usług pomagają nam badania satysfakcji. Działania badawcze są prowadzone systematycznie, w oparciu o metodologię NPS. Obejmują regularny monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, pozwalający na odniesienie się do głównych konkurentów. Poza ogólną opinią na temat współpracy z Bankiem ewaluacji poddawane są wybrane punkty styku między klientem a Bankiem. Badania satysfakcji klientów pozwalają nam na bieżąco monitorować poziom zadowolenia z naszych produktów i usług.

 

Dostosowanie do potrzeb

Od 2017 r. nasz Bank zaczął wykorzystywać przy projektowaniu nowych produktów oraz procesów metodologię Design Thinking oraz analizę Customer Journey. Pozwala to na projektowanie rozwiązań, które powstają w wyniku zrozumienia problemów i potrzeb klientów, poprzez przeprowadzenie analizy poszczególnych działań, jakich muszą oni dokonać podczas korzystania z usług Banku. Podobną funkcję – ułatwień dla klientów – pełnią nowa bankowość mobilna GOmobile oraz dodanie funkcjonalności BLIK oraz Apple Pay.

 

Monitoring i zarządzanie ryzykami środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi

Polityki sektorowe CSR

BNP Paribas jako odpowiedzialna instytucja finansowa monitoruje poziom ryzyka środowiskowego, społecznego oraz związanego z ładem korporacyjnym (ESG - environmental, social and governance) u wszystkich swoich klientów. Dodatkowo jako część Grupy BNP Paribas Bank zwraca szczególną uwagę na finansowanie sektorów uznanych za wrażliwe pod kątem ryzyka ESG, w tym celu wyróżnił osiem sektorów i wprowadził Polityki CSR – definiujące szczególne wymogi wobec klientów w nich działających:

Sektor energetyki węglowej

Energetyka węglowa jest w znacznym stopniu odpowiedzialna za ogromną emisję dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery i jest jednym z głównych czynników zmian klimatycznych. Dlatego też, należy zachować równowagę pomiędzy zapotrzebowaniem na zwiększony dostęp do energii elektrycznej i rozwój gospodarczy a potrzebami ograniczenia emisji CO2, pochodzącej z działalności człowieka, co ma krytyczne znaczenie dla ograniczenia zmian klimatycznych. W 2017 roku Bank BNP Paribas podjął decyzję o zaprzestaniu finansowania kopalni węgla, wszelkich projektów budowy oraz rozbudowy elektrowni węglowych/elektrociepłowni, nowych bloków energetycznych oraz o wspieraniu tylko takich przedsiębiorstw z sektora energetyki węglowej, które są aktywnie zaangażowane w przechodzenie na inne rodzaje energetyki – zgodnie ze „scenariuszem poniżej 2°C” Międzynarodowej Agencji Energetycznej (ang. International Energy Agency – IEA). Dodatkowo, BNP Paribas uważa, że również bardzo ważne jest, aby wszystkie przedsiębiorstwa z sektora energetyki węglowej spełniały niezbędne wymogi w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.

Sektor wydobywczy

Sektor wydobywczy dostarcza surowców mineralnych, które mają zasadniczy wpływ na rozwój większości sektorów gospodarki. Liczba ludności na świecie wzrasta i w połączeniu z rosnącymi oczekiwaniami ludności krajów rozwijających w stosunku do wysoko rozwiniętej infrastruktury, jakości usług i towarów, charakterystycznych dla krajów rozwiniętych, stanowią dwa czynniki wpływające na zwiększenie światowego popytu na surowce mineralne przy jednoczesnym kurczeniu się tych zasobów i coraz trudniejszym ich wydobyciu. Mając na względzie zrównoważone podejście do sektora wydobywczego, należy uwzględniać ryzyka środowiskowe, społeczne i zarządcze związane z tym sektorem. Polityka została zdefiniowana w celu określenia wymogów, które muszą być spełnione przez przedsiębiorstwa oraz projekty wydobywcze, aby Bank mógł dostarczać im swoje produkty i usługi. Niniejsza polityka ustanawia dodatkowe kryteria, które muszą być zaakceptowane przez podmioty prowadzące wydobycie i projekty wydobywcze.

Sektor obronny i bezpieczeństwa

Jako znacząca instytucja finansowa, BNP Paribas Bank Polska S.A. uznaje ważność stanowiska Rady Unii Europejskiej, które mówi o tym, że pięć największych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej to: terroryzm, rozprzestrzenianie broni masowego rażenia, konflikty w regionach, państwa upadające oraz przestępczość zorganizowana. Nielegalny handel bronią, a w szczególności bronią strzelecką, plasuje się jako krytyczny element w aż czterech z pięciu tych zagrożeń.

Podczas gdy Bank uznaje prawo państw do obrony własnej oraz do ochrony własnego bezpieczeństwa narodowego, zdaje sobie również sprawę z tego, że Sektor obronny i bezpieczeństwa niesie ze sobą szczególne ryzyka.

Zawarte w polityce postanowienia dotyczące sprzętu służącego obronności i bezpieczeństwu odnoszą się ogólnie do broni (w tym także broni kontrowersyjnej), sprzętu wojskowego, podwójnego zastosowania, do represji wewnętrznych, a także dla organów bezpieczeństwa wewnętrznego i policji. Polityka określa zbiór zasad i wytycznych, dotyczących Sektora Obronnego i Bezpieczeństwa, które muszą być stosowane przez wszystkie jednostki/komórki organizacyjne Banku.

Sektor leśny – miazga drzewna

Popyt na produkty wytwarzane z papieru zwiększy się w nadchodzącej dekadzie, co będzie miało wpływ na globalny rozwój. W związku z procesem produkcji miazgi drzewnej, Bank zauważył, że aktywność przemysłu ciężkiego wywiera duży wpływ na środowisko, zanieczyszczanie wód, ziemi i powietrza, ale także na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników wytwórni miazgi i otaczających je społeczności. Na podstawie łańcucha produkcji papieru, udziałowcy rozpoznali, że największy wpływ koncentruje się na zarządzaniu lasami i procesach produkcji miazgi drzewnej. Polityka CSR koncentruje się na tych dwóch etapach.

Sektor leśny – olej palmowy

Rozwój plantacji oleju palmowego może mieć niekorzystny wpływ na lokalne społeczności, zmiany klimatu i ekosystemu. Jednakże, problemy te głównie zależą od sposobu wytwarzania oleju. Jako instytucja finansowa, Bank chce wspierać odpowiedzialnych producentów, stosujących zrównoważone praktyki rozwoju w sektorze produkcji oleju palmowego. Wobec czego wstrzymuje się od finansowania lub inwestowania w przedsiębiorstwa, których działalność aktywnie przyczynia się do wylesiania (utraty różnorodności, nasilenia się niekorzystnych zmian klimatycznych itp.) lub w przedsiębiorstwa które naruszają prawa lokalnych społeczności.

Sektor nuklearny

Bank, jako instytucja finansowa, może zaoferować swoje produkty i obsługę finansową jednostkom rządowym wspierającym przedsiębiorstwa rozwijające niewojskową energię atomową. Bank uważa, że dla krajów planujących rozwój energetyki jądrowej, bądź nowych elektrowni, a także dla międzynarodowej społeczności niezbędne jest nie tylko działanie z wymaganiami bezpieczeństwa, ochrony populacji, ale też działanie z myślą o ochronie środowiska dla przyszłych pokoleń. Przez stosowanie Polityki CSR, Bank chciałby zapewnić, że projekty, które chce finansować są zgodne z zasadami monitorowania, a także łagodzenia społecznego i środowiskowego wpływu w sektorze energetyki jądrowej.

Sektor rolno-spożywczy

Rolnictwo jest jednym z najważniejszych sektorów pod kątem zatrudnienia i PKB, który zapewnia utrzymanie milionom ludzi, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i w krajach rozwijających się. Inwestowanie w rolnictwo jest jedną z najbardziej skutecznych strategii ograniczenia głodu oraz promowania zrównoważonego rozwoju. W przypadku braku prawidłowego zarządzania rozwój rolnictwa może jednak przynieść niekorzystne wpływy na społeczności lokalne, ekosystemy czy zmianę klimatu.

Bank BNP Paribas jest zaangażowany we wspieranie sektora rolno-spożywczego i dlatego zapewnia szeroką gamę produktów finansowych i usług dla podmiotów z tej branży. Oferta produktów i usług jest skierowana do gospodarstw rolnych oraz firm przetwórczych, których wysoki poziom odpowiedzialności, przejawia się w zobowiązaniu do żywienia ludzi zdrowymi i bezpiecznymi produktami w sposób niezagrażający dostawom żywności dla przyszłych pokoleń. Wobec czego nie przyczynia się do finansowania lub inwestowania w przedsiębiorstwa stosujące praktyki rolne, które nie spełniają wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także destabilizacji rynku podstawowych towarów rolnych.

Sektor paliwowy w zakresie niekonwencjonalnych zasobów ropy naftowej i gazu

BNP Paribas Bank Polska S.A. mocno zaangażował się w transformację energetyczną, rozpoczynając różnego rodzaju działania, mające na celu obniżenie intensywności emisji dwutlenku węgla w portfelu kredytowym oraz poprawę wpływu swojej działalności na środowisko naturalne.

W ramach realizacji tego celu, BNP Paribas opracował spójną politykę dotyczącą produktów i usług finansowych dla przemysłu naftowego i gazowniczego, w zakresie niekonwencjonalnej ropy naftowej i gazu. Produkcja ropy naftowej i gazu z niekonwencjonalnych źródeł stanowi obecnie około 10% ogólnoświatowej produkcji ropy i gazu. Oczekuje się, że udział ten wzrośnie, ponieważ niekonwencjonalna ropa naftowa i gaz stanowią obecnie odpowiednio 55% i 44% zasobów paliw odnawialnych.

Wpływ niekonwencjonalnych działań można złagodzić poprzez wdrażanie najlepszych praktyk, które od dłuższego czasu są opracowywane. BNP Paribas ocenia zasoby i projekty dotyczące różnych niekonwencjonalnych źródeł ropy naftowej i gazu, zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi, aby móc wydać opinię na temat ich rzeczywistego, konkretnego wpływu.

Dodatkowo, od 2020 roku Grupa BNP Paribas całkowicie zaprzestała finansowania sektora chowu i hodowli zwierząt futerkowych, realizując ograniczenia stopniowo wdrażane od 2017 roku.

Wyjście z finansowania sektora tytoniu

W 2017 roku Grupa BNP Paribas podjęła globalną decyzję o zaprzestaniu działalności finansowej i inwestycyjnej w odniesieniu do producentów wyrobów tytoniowych oraz plantatorów i hurtowników, których główny przedmiot działalności związany jest z tytoniem. Nowe zasady finansowania i inwestowania wynikają z zaangażowania Grupy BNP Paribas w finansowanie gospodarki przy jednoczesnym zachowaniu korzystnego wpływu na wszystkich interesariuszy. W wyniku decyzji Grupy, Bank realizuje proces wyjścia z finansowania podmiotów sektora tytoniowego.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń