Bank zmieniającego się świata
Oferta

Odpowiedzialność gospodarcza

Kluczowym wymiarem odpowiedzialności naszego Banku jest długoterminowe wspieranie rozwoju gospodarki poprzez finansowanie projektów Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw – tak, aby wspierać ich wzrost. Jednocześnie monitorujemy ryzyka CSR w sektorach wrażliwych, a decyzje o udzieleniu finansowania poprzedzają analizy społecznego, ekonomicznego i środowiskowego wpływu firmy oraz przedsięwzięcia.

Nasze zobowiązania w ramach odpowiedzialności gospodarczej:

Zrównoważone podejście w wymiarze odpowiedzialności gospodarczej rozumiane jest jako długoterminowe finansowanie gospodarki i budowanie trwałych relacji z klientami oraz innymi interesariuszami w zgodzie z zasadami etycznymi. W ten sposób możliwe jest równoważenie jakości przeprowadzanych transakcji ze spodziewanym zyskiem w krótkim i długim okresie.

 

Pozytywny wpływ inwestycji i finansowania

Odpowiedzialne produkty

Konto otwarte na biznes non-profit (dawniej Pakiet Społeczny Lider)

Bank oferuje konto dla organizacji pozarządowych – kierowane do organizacji społecznych oraz instytucji micro non-profit, w którym podstawowe usługi są bezpłatne. W ramach jednej umowy z Bankiem organizacja otrzymuje: bieżący rachunek rozliczeniowy w PLN, rachunek lokacyjny, rachunki lokat terminowych, dostęp do systemów bankowości mobilnej i internetowej, kompleksową opiekę doradcy bankowego oraz preferencyjne warunki usług dodatkowych.

Produkt ten cieszy się dużą popularnością. Za jego wdrożenie otrzymaliśmy także wiele nagród, m.in. tytuł Lidera Odpowiedzialnego i Zrównoważonego Rozwoju w kategorii Projekt SMART CSR przyznany przez dziennik „Rzeczpospolita”.

 

Finansowanie przedsiębiorstw społecznych

BNP Paribas jako pierwszy Bank w Polsce wprowadził ofertę finansowania przedsiębiorstw społecznych. Grupa BNP Paribas jest globalnym liderem w dziedzinie finansowania przedsiębiorstw społecznych. Wprowadził dedykowaną politykę finansowania tego typu przedsiębiorstw. Obszar ten jest na etapie silnego rozwoju w Polsce. Dlatego też – Wspólnie z NESsT, międzynarodową organizacją inwestującą w przedsiębiorstwa społeczne – Bank przeprowadził pilotaż takiego finansowania. Pierwszym sfinansowanym przedsiębiorstwem w ramach pilotażu było Siedlisko należące do Portfolio NESsT w Polsce. Przedsiębiorstwo społeczne świadczy całodobową usługę opiekuńczą dla osób starszych i przewlekle chorych oraz prowadzi firmę cateringową. Oprócz zatrudnienia profesjonalnego personelu, Siedlisko realizuje programy edukacji zawodowej i tworzy miejsca pracy dla młodych ludzi z niepełnosprawnością intelektualną oraz długotrwale bezrobotnych osób wywodzących się z lokalnego, wiejskiego rynku pracy. Poprzez specjalną ofertę Bank docenia działalność tego typu przedsiębiorstw, wspierając te podmioty w realizowaniu swojej misji społecznej.

 

Oferta dla obywateli Ukrainy

Bank BNP Paribas analizuje potrzeby różnych grup społecznych, także obcokrajowców. W odpowiedzi na rosnącą liczbę obywateli Ukrainy żyjących w Polsce, stworzyliśmy udogodnienia ułatwiające korzystanie z naszej oferty. Bank prowadzi już 119 000 kont osób legitymujących się paszportem ukraińskim. Plasuje to nas w czołówce banków z ofertą dla obywateli Ukrainy w Polsce.

 

Inwestycje w energię odnawialną

Na przełomie roku 2019 i 2020 uruchomiliśmy finansowanie projektu „Perfect Wind” opracowanego przez Aku. Instrumenty kredytowe ujęte w formule „project finance” przeznaczone są na finansowanie budowy farmy wiatrowej o mocy 132MW. Projekt jest jednym z pierwszych dużych projektów finansowanych w ramach nowego systemu wsparcia dla energii odnawialnej w Polsce.

Wspieranie przedsiębiorczości kobiet

W zmieniającym się świecie obserwujemy istotną rolę kobiet i ich rosnącą odpowiedzialność w życiu społecznym i zawodowym. Ich aktywność jest coraz bardziej widoczna w wielu dziedzinach życia. Zauważamy to i chcemy wspierać kobiety. Stawiamy pytanie: Dlaczego na polskich banknotach nie ma kobiet? Znanych i wpływowych Polek wciąż na stałe nie uhonorowano w ten sposób… Zaledwie w kilku krajach na świecie znajdują się wizerunki kobiet na banknotach. Dlatego prowadzimy działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości kobiet, by być częścią tej zmiany.

Rozwój sektora Food & Agro

Agro Hub

Nasz Bank od stu lat niezmiennie jest numerem jeden na rynku obsługi sektora rolno-spożywczego w Polsce. Doświadczenie, jakie zdobyliśmy dzięki wieloletniej współpracy z naszymi klientami, którzy są liderami w sektorze Agro, jest unikalne na skalę wykraczającą poza granice naszego kraju. Dlatego w 2018 roku powstał Agro Hub Grupy BNP Paribas – nowa inicjatywa, której celem jest tworzenie centrum kompetencji Agro dla banków i firm z Grupy BNP Paribas w Europie Środkowo-Wschodniej i Afryce. Powstanie tej jednostki w Banku BNP Paribas jest potwierdzeniem zarówno zaangażowania Grupy BNP Paribas w działalność prowadzoną w Polsce, jaki i naszej strategicznej pozycji w sektorze Agro.

 

Agro Akademia

Z myślą o naszych klientach z sektora rolniczego, z którymi blisko współpracujemy od wielu lat i dla których mamy kompletną ofertę produktową, przygotowaliśmy serię Agro Akademii – bezpłatnych spotkań merytorycznych, podczas których bankowi analitycy rynków rolnych i współpracujący z nami eksperci z różnych dziedzin dzielą się z klientami obiektywną wiedzą na aktualne tematy dotyczące polskiego rolnictwa. Na spotkania Agro Akademii zapraszani są rolnicy-przedsiębiorcy zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy na temat rozwoju gospodarstwa i wykorzystaniem jej w prowadzeniu własnego biznesu.

 

Agrokonferencje

Jesteśmy organizatorem i współorganizatorem wielu konferencji branżowych. We współpracy z Krajowym Związkiem Grup Producentów Rolnych – Izbą Gospodarczą VII Forum Grup Producentów Rolnych organizujemy Agokonferencje – kilkudniowe fora, na których nasi specjaliści dzielą się z rolnikami wiedzą na temat działania grup producenckich, omawiają tematy dotyczące aktualnych kluczowych wydarzeń w branży rolnej oraz najnowsze trendy w rolnictwie.

 

„Agro Kurier”

W wybranych oddziałach Banku klienci mogą znaleźć „Agro Kuriera”, magazyn nowoczesnego rolnika, którego pomysłodawcą i wydawcą jest Bank BNP Paribas.

„Agro Kurier” to ukazujące się dwa razy w roku czasopismo branżowe przeznaczone dla nowych i potencjalnych klientów Banku związanych z rolnictwem lub zainteresowanych problematyką rynku Agro. W czasopiśmie można znaleźć artykuły merytoryczne, komentarze analityków, kalendarium przyszłych targów i imprez dla rolników, reportaże, ciekawostki oraz stałe rubryki o charakterze rozrywkowym. „Agro Kurier” powstaje w Banku, ale jest redagowany we współpracy z dziennikarzami. Stanowi nową formę komunikacji – jest dostępny na targach, gdzie ma swoją premierę (Agro Show – edycja jesienna i Agrotech edycja wiosenna) oraz na kluczowych wydarzeniach rolniczych. Magazyn dostępny jest w najchętniej odwiedzanych przez rolników oddziałach.

 

Agro na obcasach

Z myślą o kobietach pochodzących z obszarów wiejskich, żyjących i działających w sektorze rolnym, Bank stworzył program Agro na obcasach. Inspiracją do utworzenia programu była dostrzeżona przez nas rosnąca rola kobiet mieszkających na terenach wiejskich. Wieloletnie zaangażowanie Banku na rzecz społeczności lokalnych pozwoliło pracownikom zauważyć, że kobiety coraz aktywniej i chętniej uczestniczą w podejmowaniu decyzji o kierunku rozwoju prowadzonego biznesu.

W ramach programu Agro na obcasach nasz Bank zaprasza wybrane panie do teatrów lub filharmonii na specjalne przedstawienia i koncerty, aby mogły – niektóre po raz pierwszy – na chwilę oderwać się od codzienności, spędzić wolny czas w miłej atmosferze oraz poznać inne kobiety prowadzące podobny tryb życia. Formuła całego programu umożliwia wymianę doświadczeń w atmosferze kreatywności oraz dostęp do doświadczeń kulturalno-społecznych.

 

Agrotalenty

Kompleksowy system programów stypendialnych Agrotalenty został stworzony dla ambitnych młodych ludzi wiążących swoją przyszłość z rolnictwem. Program umacnia edukację w zakresie rolnictwa i rozwija ofertę szkół rolniczych, jednocześnie wzmacniając lokalne społeczności. Realizowany już od 2012 roku program jest efektem współpracy Fundacji BNP Paribas, instytucji oświaty oraz ekspertów i klientów Banku BNP Paribas. Głównym partnerem Fundacji jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.  W ramach programu przyznawane są stypendia laureatom ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz stypendia pomostowe dla najlepszych studentów kierunków rolniczych.

Celem Agrotalentów jest doskonalenie wiedzy i umiejętności młodzieży oraz odpowiednie przygotowanie do przyszłego zawodu, a pośrednio – rozwój polskiej wsi oraz wzrost innowacyjności i modernizacja rolnictwa.

 

Partnerstwo z Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego ASAP

W lipcu 2017 nasz Bank został członkiem wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP.

W ramach współpracy promujemy ideę rolnictwa zrównoważonego wśród naszych klientów, m.in. poprzez publikacje poświęcone tej tematyce w „Agro Kurierze” – magazynie dla rolników wydawanym 2 razy do roku w nakładzie ok. 50 tys. egz. Ponadto, Bank uczestniczy merytorycznie w tworzeniu materiałów szkoleniowych z zakresu finansowania w zrównoważonych gospodarstwach.

Działania na rzecz innowacyjności

Office Hours

W 2017 roku nasz Bank zapoczątkował praktykę Office Hours – spotkań reprezentantów Banku z przedstawicielami startupów. W spotkaniach Office Hours uczestniczą przedstawiciele linii biznesowych oraz IT Banku ze startupami oferującymi rozwiązania mogące wzbogacić ofertę Banku. W BNP Paribas Office Hours są elementem Kodeksu Współpracy ze Start-upami, w ramach którego nasza organizacja uprościła procedury wewnętrzne w imię możliwości pozyskiwania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Dzięki Office Hours Bank BNP Paribas współpracuje z coraz większą liczbą start-upów, buduje silną sieć kontaktów i znajduje coraz więcej innowacyjnych rozwiązań, które mogą być użyteczne dla klientów.

Każdy z zaproszonych startupów ma 45 minut na zaprezentowanie swojego rozwiązania. Spotkania umożliwiają startupom prezentacje swoich rozwiązań bezpośrednio potencjalnym właścicielom biznesowym z Banku, a pracownikom Banku zapoznanie się z nowinkami technologicznymi oraz kulturą przedsiębiorczości panującą w startupach. Dzięki temu następuje obustronny transfer wiedzy.

 

Kodeks współpracy ze startupami

BNP Paribas jako pierwszy Bank w Polsce zaprezentował Kodeks Współpracy ze Startupami – zmiany ułatwiające współpracę Banku z młodymi firmami. Dzięki temu startupy, które będą chciały wdrożyć swoje rozwiązania w Banku, zrobią to znacznie szybciej i sprawniej we współpracy z ekspertami z Banku i pod opieką dedykowanego opiekuna. W ramach Kodeksu uproszczony został proces zakupowy dla nowych rozwiązań technologicznych oraz przygotowane zostały wzory dokumentów na czas testów. Prezentacja nowego podejścia Banku do współpracy ze startupami odbyła się podczas jednej z najlepszych konferencji technologicznych w kraju – infoShare.

Kodeks Współpracy ze Startupami jest konsekwencją konsultacji Banku z młodymi firmami, które już współpracują z BNP Paribas. W celu jak najlepszego zastosowania dobrych praktyk ujętych w kodeksie Zespół Cyfrowej Transformacji będzie na bieżąco prowadził konsultacje ze środowiskiem startupowym, by współpraca na linii korporacja – startup układała się jak najlepiej.

Przeczytaj więcej

 

Zaklinacze Słonia

W 2019 roku podczas konferencji technologiczno-finansowej ImpactCEE w Krakowie odbyła się premiera publikacji Zaklinacze Słonia – dedykowanej startupom, chcącym nawiązać współpracę z Bankiem. Zawiera ona wiele przydatnych informacji z różnych obszarów, które pomogą i ułatwią startupowi zrobić pierwszy krok i nawiązać współpracę z bankiem. Partnerami publikacji są: Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, Impact oraz Fintek.

Publikacja porusza m.in. szereg zagadnień prawnych i pozwala odpowiedzieć na pytania: w jakich przypadkach należy starać się o licencję na prowadzenie działalności z Komisji Nadzoru Finansowego? Jakie wymogi organizacyjne i finansowe należy spełnić? Jakich przepisów należy przestrzegać i jakie regulacje wdrożyć w swojej firmie, żeby prowadzić działalność regulowaną? Co jest najważniejsze w kooperacji z bankiem? W materiale znajdują się również informacje z obszaru architektury IT oraz IT Security. Autorzy publikacji poruszają także temat doświadczeń z praktycznego zastosowania Kodeksu Współpracy ze Startupami, czyli szeregu wprowadzonych zmian ułatwiających współpracę Banku z młodymi firmami.

Po sukcesie polskiej wersji publikacji, eksperci Banku BNP Paribas, w odpowiedzi na rosnące międzynarodowe zainteresowanie m.in. specyfiką polskiego rynku startupów, przygotowali angielską wersję poradnika Zaklinacze Słonia 2.0. Bank BNP Paribas jest częścią międzynarodowej Grupy BNP Paribas działającej w 72 krajach. Zespół transformacji cyfrowej jest w ciągłym kontakcie ze swoimi odpowiednikami z różnych części świata. To właśnie regularne dzielenie się wiedzą i obserwacja dotycząca tego, jak dużym zainteresowaniem spotykają się praktyki zespołu w Grupie BNP Paribas, a z drugiej strony brak materiałów na temat specyfiki polskiego rynku startupów, przyczyniły się w głównej mierze do tego, by powstała angielska wersja publikacji Zaklinacze Słonia 2.0.

Dowiedz się więcej o współpracy ze startupami

 

Partnerstwo z Fundacją Koalicji na rzecz Polskich Innowacji

W 2018 roku zostaliśmy partnerem strategicznym Fundacji Koalicja na rzecz Polskich Innowacji. Fundacja Koalicji to partnerstwo publiczno-prywatne, łączące potencjał organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, świata nauki oraz administracji. Dzięki swoim aktywnościom wzmacnia połączenia w ramach ekosystemu innowacji. Celem Koalicji jest tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju innowacji w Polsce.

 

Konkurs Innowacyjny Klient

Innowacyjny klient Banku BNP Paribas to konkurs, w ramach którego Bank przyznaje cztery nagrody w kategorii Innowacyjność biznesowa oraz dwie w kategorii Innowacyjność społeczna.

Celem konkursu jest promowanie innowacyjności jako sposobu nie tylko na sukces przedsiębiorstwa, ale również na sukces społeczności, w której przedsiębiorstwo działa. Innowacyjność biznesowa rozumiana jest jako wdrożenie w przedsiębiorstwie nowych bądź udoskonalonych produktów i usług, wprowadzenie nowego procesu technologicznego lub sposobu dystrybucji, w tym będących wynikiem zastosowanych prac badawczych lub rozwojowych, które finalnie doprowadziły do wzrostu efektywności produkcji. Innowacyjność społeczna jest definiowana jako nowatorski pomysł na rozwiązanie istotnego problemu społecznego w danym środowisku.

Nagrody w konkursie są wręczane podczas dorocznej konferencji dla klientów z branży rolno-spożywczej Agrokonferencja. Laureaci są promowani w środowisku, w którym działają. Stanowią inspirację dla innych przedstawicieli sektora Agro. Do kapituły konkursu Bank zaprasza ubiegłorocznych laureatów oraz opiniotwórczych przedstawicieli środowiska.

 

Akademia UX

W sierpniu 2019 roku ruszyła Akademia UX organizowana przez Bank BNP Paribas. Program obejmuje projektowanie, testowanie i wdrażanie projektów systemów, serwisów i narzędzi online, których głównym celem będzie wygoda i komfort użytkownika. Uczestnikami pierwszej edycji są pracownicy Banku BNP Paribas oraz absolwenci studiów związanych z projektowaniem UX, zatrudnieni w Mobee Dick, którzy chcą budować swoje kompetencje w tym obszarze. Wybrane osoby będą pracować w Warszawie lub w Krakowie w siedzibie BNP Paribas, w bliskiej współpracy z wewnętrznymi interesariuszami w Banku oraz całym zespołem firmy Mobee Dick – partnera inicjatywy.

 

Akademia Product Ownera

W BNP Paribas coraz więcej produktów tworzonych jest w oparciu o metodyki zwinne. W związku z deficytem specjalistów z obszaru agile, Bank zdecydował wyszkolić własnych.

Pierwsza edycja Akademii Product Ownera wystartowała we wrześniu 2019 roku. Nauka odbywa się w ramach czterech, jednodniowych zjazdów. Każdy uczestnik otrzymał dedykowanego mentora – doświadczoną osobę z Agile Center, z którym pozostaje w stałym kontakcie. Uczestnicy Akademii uczestniczą także w Gildii Product Ownerów. Po ukończeniu Akademii, uczestnik nadal zatrudniony jest w swoim dotychczasowym dziale, aktywnie uczestnicząc w jego transformacji agile. 

Akademia jest szansą nie tylko dla ambitnych pracowników, którzy chcieliby spróbować swoich sił w nowej, przyszłościowej roli, każdy przełożony, posiadając w swoim zespole absolwenta Akademii zwiększa swoje szanse na prawidłową implementację frameworku scrumowego, a co za tym idzie – łatwiejsze przystosowanie do pracy w modelu agile.

 

Akademia Scrum Mastera

Wraz z coraz istotniejszą rolą technologii w produktach i usługach BNP Paribas, rośnie znaczenie metodyk zwinnych w naszej codziennej pracy. Akademia to inicjatywa, która z jednej strony pozwala bankowi zwiększać kompetencje w obszarze agile w oparciu o sprawdzonych i świetnie znających organizację pracowników, a z drugiej zaoferować tym pracownikom zupełnie nowe możliwości rozwoju i zmiany.

Pierwsza edycja Akademii wystartowała we wrześniu. Nauka odbywa się w ramach czterech, jednodniowych zjazdów. Każdy uczestnik otrzymał dedykowanego mentora – doświadczoną osobę z Agile Center, z którym będzie pozostawać w stałym kontakcie. Uczestnicy Akademii mają prawo uczestniczyć w Gildii Scrum Masterów, a ich kurs zakończy się certyfikacją Scrum.org.

Po ukończeniu Akademii, uczestnik pozostaje zatrudniony w swoim dotychczasowym dziale, aktywnie uczestnicząc w jego transformacji agile. Istnieje również możliwość zmiany działu lub dołączenia do zespołu Agile Center, co będzie wymagało przejścia procesu rekrutacyjnego.

 

Studia fintech

Bank BNP Paribas wraz z PWC i Alior Bankiem, jest partnerem merytorycznym studiów podyplomowych z zakresu fintech organizowanych przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach partnerstwa eksperci Banku dzielą się ze studentami najlepszymi praktykami z zakresu wdrażania innowacji.

 

Partnerstwo z Inkubatorem Innowacji Politechniki Warszawskiej

Bank BNP Paribas intensywnie wspiera młode przedsiębiorcze osoby. Młode firmy technologiczne są od dawna dla Banku partnerami w jego cyfrowej transformacji. Przeprowadziliśmy ponad 16 wdrożeń i pracujemy nad kolejnymi.
W 2019 roku uruchomiliśmy również ofertę dla nowo powstałych mikrofirm. We współpracy z Politechniką Warszawską upatrujemy szansy nie tylko na przepływ eksperckiej wiedzy, tak potrzebnej obu stronom, ale także źródła inspiracji. Liczymy, że wspólne działanie się stanie się kolejnym przykładem udanej współpracy nauki i biznesu.

 

PL Group Innovation Mixer

PL Group Innovation Mixer to autorska inicjatywa Zespołu Cyfrowej Transformacji Banku BNP Paribas, która ma służyć wymianie najlepszych dobrych praktyk oraz wyzwań związanych z wdrażaniem innowacji i budowaniem nowej oferty dla klientów, wśród liderów innowacji spółek z Grupy BNP Paribas. Spotkania odbywają się cztery razy w roku, a za każdym razem jego gospodarzem jest inna spółka.

Podczas spotkań podejmowane są tematy, które aktualnie interesują Bank, przedstawicieli spółek i klientów. Eksperci wspólnie zastanawiają się nad tym, jakich aktualnie technologii poszukują oraz jaki efekt  chcą osiągnąć przez daną technologię, a także analizują poszczególne zagadnienia, wymieniają się wspólnymi doświadczeniami oraz poszukują rozwiązań i udzielają wzajemnych rekomendacji, dzięki którym dany projekt kolejnym razem może zostać jeszcze sprawniej zrealizowany.

 

AKADEMIA PSD2

Razem z najlepszymi fintechami chcemy stworzyć innowacyjne usługi i produkty bankowe, w oparciu o API i możliwości jakie niesie ze sobą dyrektywa PSD2. BNP Paribas, jako pierwszy bank w Polsce, udostępnił produkcyjne API (zgodnie z wymaganiami PSD2). Akademia miała na celu umożliwienie fintechom wspólnej komercjalizacji rozwiązań opartych o PSD2. Szukaliśmy rozwiązań, które znajdą uznanie naszych klientów – w tym celu wybrane firmy, we współpracy z Bankiem, mają możliwość przeprowadzenia badań użyteczności swojego rozwiązania.

Partnerstwo w rozwoju klientów

Biznes Akademie

Biznes Akademie to cykl spotkań skierowanych do małych i średnich przedsiębiorców – zarówno klientów Banku, jak i prospektów.

Spotkania polegają na wspieraniu przedsiębiorców w podnoszeniu ich efektywności na rynkach lokalnych i zagranicznych. Dzięki sesjom plenarnym prowadzonym przez doświadczonych ekspertów, przedsiębiorcy zdobywają wiedzę, jak strategicznie zarządzać firmą. Podczas warsztatów mogą sprawdzić zdobytą wiedzę w praktyce oraz wymienić doświadczenia z innymi przedsiębiorcami. Akademia jest również miejscem, do którego mogą przyjść właściciele firmy, którzy zastanawiają się nad tym, skąd pozyskać dodatkowe środki na rozwój swojego przedsiębiorstwa.

 

Program Handlu Zagranicznego

Bank BNP Paribas wspiera ekspansję zagraniczną polskich firm. W kwietniu 2018 roku rozpoczęła się pierwsza edycja Programu Handlu Zagranicznego, czyli seria spotkań organizowanych z partnerami programu: Bisnode Polska i KUKE S.A. W ramach Programu na terenie całej Polski organizowane są konferencje poświęcone konkretnym rynkom zagranicznym. W trakcie spotkań eksperci – dyplomaci, prawnicy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele środowiska akademickiego – przybliżają uczestnikom praktyczne zagadnienia.

 

Wspierajmy Sąsiedzki Biznes

W 2016 roku zainicjowaliśmy ogólnopolską kampanię Wspierajmy Sąsiedzki Biznes. Kampania została stworzona z myślą o MSP. Ma charakter akcji społecznej zachęcającej do korzystania z produktów i usług lokalnych firm oraz promującej ideę ważności sąsiedzkiego biznesu w lokalnych społecznościach. W ramach akcji została uaktywniona strona internetowa www.sasiedzkibiznes.pl, z której zarówno firmy, jak i konsumenci mogą pozyskać informacje na temat korzyści płynących z udziału w przedsięwzięciu oraz zgłosić swój udział.

 

Partnerstwo Strategiczne Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych

W 2019 roku Bank BNP Paribas dołączył do grona Partnerów Strategicznych Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR). Współpraca ma na celu promocję działań na rzecz polskich firm rodzinnych, ich edukacji oraz wspierania rozwoju polskiej gospodarki. Partnerstwo obu instytucji podkreśla rolę i wartości firm rodzinnych w Polsce. Partnerzy Stowarzyszenia wspierają inicjatywy społeczne i gospodarcze w celu budowy zaufania społecznego, poprzez popieranie i praktykowanie: etycznego biznesu z podkreśleniem lokalności, współpracy międzypokoleniowej i przedsiębiorczości rodzinnej.

 

Śniadania Biznesowe – Pracownicze Plany Kapitałowe

W każdym roku Obszar Bankowości Korporacyjnej i MSP przygotowuje serię Śniadań Biznesowych, podczas których omawiane są zmiany w przepisach prawa istotne z punktu widzenia przedsiębiorców. W 2019 roku istotną zmianą dla przedsiębiorców były regulacje wprowadzające Pracownicze Plany Kapitałowe. W związku z tym zorganizowaliśmy spotkania w 8 miastach Polski z udziałem Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz kancelarią prawa pracy, które miały na celu wspieranie codziennego biznesu klientów, poprzez dostarczanie aktualnej, eksperckiej wiedzy.

 

Konkurs Innowacyjny Klient Banku BNP Paribas

Innowacyjny Klient Banku BNP Paribas to konkurs, w ramach którego Bank przyznaje nagrody w kategorii Innowacyjność biznesowa, Innowacyjność społeczna oraz Ekspansja Międzynarodowa. W roku 2019, jako Bank Zielonych Zmian, dodaliśmy kolejną kategorię – Innowacja Ekologiczna.

Celem konkursu jest promowanie innowacyjności jako sposobu nie tylko na sukces przedsiębiorstwa, ale również na sukces społeczności, w której przedsiębiorstwo działa.

Innowacyjność biznesowa rozumiana jest jako wdrożenie w przedsiębiorstwie nowych bądź udoskonalonych produktów i usług, wprowadzenie nowego procesu technologicznego lub sposobu dystrybucji.

Innowacyjność społeczna jest definiowana jako nowatorski pomysł na rozwiązanie istotnego problemu społecznego w danym środowisku.

Ekspansja międzynarodowa definiowana jest jako odnoszenie sukcesów na rynkach światowych przez przedsiębiorstwa działające na terytorium Polski.

Innowacyjność ekologiczna to wprowadzenie w firmie linii produktów zaliczanych do żywności ekologicznej i/lub procesów organizacyjnych i technologicznych, które docelowo wpływają na zmniejszenie lub zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne.

 

FirmApp

FirmApp to platforma komunikacji między Bankiem a klientami MSP. Celem stworzenia aplikacji była potrzeba posiadania wygodnego narzędzia dostępnego na smartfonie każdego nowoczesnego biznesmena.

Aplikacje mobilne wspierają różnorodne obszary w biznesie oraz ułatwiają pracę i komunikację, zarówno wewnętrznie, jak i między firmą a jej klientami. FirmApp to aplikacja, której celem jest budowanie relacji  i która przeznaczona jest dla obecnych oraz potencjalnych klientów korporacyjnych i z segmentu MSP. Jest to ważna i innowacyjna platforma komunikacji z firmami, dzięki której wzmacniamy pozycję naszego Banku w tym sektorze.

FirmApp podzielona jest na 3 strefy:

•             Strefę Biznesu – znajdują się tu m.in. informacje o aktualnych zmianach w prawie i podatkach, kalendarium terminów opłat i zobowiązań przedsiębiorcy oraz przydatne przeliczniki wynagrodzeń, walut i stref czasowych.

•             Strefę Wiedzy – klient może skorzystać m.in. z bezpłatnych zaproszeń na konferencje i szkolenia, dzięki którym ma możliwość poszerzenia przydatnej mu wiedzy, np. o zmianach w ustawodawstwie lub najnowszych trendach w zarządzaniu.

•             Strefę Rozrywki – znajdują się tu m.in. bilety i zaproszenia na najciekawsze wydarzenia ogólnopolskie i lokalne

 

 

Najwyższe standardy etyczne

Zasady współpracy z dostawcami

Deklaracja CSR

Łańcuch dostaw naszej organizacji tworzą głównie firmy zajmujące się dostarczaniem usług związanych z obsługą oddziałów i powierzchni biurowych, usług i zakupu sprzętu IT, usług ochrony i marketingu.

Zasady zakupów są regulowane przez wewnętrzne polityki, a proces wyboru dostawcy odbywa się w ramach przetargów.

W celu prowadzenia odpowiedzialnej polityki zakupowej nasz Bank stworzył i stosuje w relacjach z dostawcami Deklarację CSR – dokument opisujący zasady współpracy z dostawcami, a także zawierający omówienie odpowiedzialnego procesu wyboru dostawcy, równego traktowania dostawców w kwestiach finansowych oraz promowania dostawców wspierających inicjatywy CSR. Nasza deklaracja zawiera również omówienie wymagań stawianych dostawcom.

Poprzez akceptację Deklaracji CSR nasi dostawcy potwierdzają przestrzeganie zasad etycznych, poszanowanie praw człowieka, odpowiednich warunków pracy, niestosowanie praktyk dyskryminacyjnych, a przede wszystkim wdrażanie działań związanych z ochroną środowiska. Co więcej, akceptacja zasad naszej Deklaracji nie powinna ograniczać się do deklaracji i haseł prospołecznych, lecz powinna wynikać z rzeczywistego zaangażowania firm, np. z działania na rzecz społeczności lokalnych oraz prowadzenia działań prośrodowiskowych.

Odpowiedzialna sprzedaż i komunikacja

Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży

Działania na rzecz odpowiedzialności są dla BNP Paribas Bank Polska szczególnie istotne, dlatego w listopadzie 2019 roku wraz z dwoma partnerami z branży finansowej zainaugurowaliśmy Deklarację Odpowiedzialnej Sprzedaży- samoregulację branży finansowej mającą na celu podnoszenie i upowszechnianie standardów odpowiedzialności w relacjach z klientami.

Celem projektu jest także edukacja biznesu i konsumentów, zwiększanie zaufania do branży finansowej oraz przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom. To pierwsza taka współpraca firm, którym zależy na poprawie jakości usług bankowych.

W 2020 r. Bank pomyślnie przeszedł audyt dotyczący m.in. zasad i reguł, konstrukcji oraz oferowania swoich usług, a także przejrzystości komunikacji z klientami, zyskując tym samym prawo do podpisania Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży i korzystania z tytułu Sygnatariusza.

Dowiedz się więcej: www.odpowiedzialnasprzedaz.pl

 

Komunikacja marketingowa

Przestrzegamy regulacji dotyczących sprzedaży oraz komunikacji marketingowej, zasad reklamowania usług bankowych uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, zasad dobrej praktyki bankowej Związku Banków Polskich oraz Kodeksu Etyki Reklamy zdefiniowanego przez Radę Etyki Reklamy.

Nasza organizacja wypracowała również wewnętrzne zasady komunikacji marketingowej. Wszystkie produkty i usługi, procesy i regulacje wewnętrzne oraz materiały marketingowe Banku wymagają pozytywnej opinii prawnej, a także opinii Departamentu Monitorowania Zgodności.

 

Ochrona prywatności klientów

Chronimy prywatność naszych klientów zgodnie ze ścisłymi regulacjami wewnętrznymi oraz z obowiązującym prawodawstwem, m.in. ustawą o ochronie danych osobowych, Prawem bankowym, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawą Prawo telekomunikacyjne. Szczególną wagę przykładamy do bezpiecznych systemów oraz bezpiecznego niszczenia dokumentów.

Nasz Departament Monitoringu Zgodności zajmuje się działaniami na rzecz ochrony prywatności. Dokonuje on oceny adekwatności zakładanych kanałów dystrybucji, dokumentów stosowanych w kontaktach z klientami, w szczególności wzorców umownych i regulaminów usług, a także materiałów (m.in. informacyjnych i marketingowych) kierowanych do klientów.

Ponadto, Departament Monitoringu Zgodności sprawuje nadzór nad: ochroną danych osobowych oraz monitorowaniem rozpatrywania skarg i reklamacji w tym zakresie, informacjami objętymi tajemnicą bankową stanowiącymi tajemnicę zawodową oraz poufnymi, a także przygotowywaniem kampanii marketingowych uwzględniających posiadane zgody klientów dotyczące różnych zakresów przetwarzania danych oraz różnych form kontaktów.

 

Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych

Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych i związany z tym komfort użytkowników bankowości elektronicznej są dla nas ważne. Dlatego udostępniliśmy przedsiębiorcom narzędzie IBM Trusteer Rapport.

IBM Trusteer Rapport to zaawansowane oprogramowanie zabezpieczające opracowane przez IBM z myślą o zapobieganiu kradzieży danych bankowych przekazywanych drogą elektroniczną. Jest ono polecane jako dodatkowa warstwa ochrony w uzupełnieniu oprogramowania antywirusowego lub zabezpieczającego. IBM Trusteer Rapport zwiększa bezpieczeństwo w trakcie korzystania z przeglądarki internetowej w wypadku prób nieuprawnionych modyfikacji transakcji, chroni przed atakami złośliwego oprogramowania, próbami phishingu i kradzieżą tożsamości oraz zabezpiecza poufne dane przekazywane drogą elektroniczną. Dodatkowo, zwiększa bezpieczeństwo nie tylko Bankowości Internetowej BiznesPl@net, ale również sesji w serwisach internetowych niezwiązanych z działalnością bankową, np. w sklepach internetowych.

Narzędzie jest udostępniane całkowicie bezpłatnie i spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem wśród naszych klientów. Jest proste w obsłudze – chroni użytkowników Biznes Pl@net automatycznie, bez konieczności dodatkowej konfiguracji.

Dialog z interesariuszami

Dialog z interesariuszami

Zadowoleni i informowani transparentnie klienci są najlepszymi Ambasadorami Banku – wychodząc z takiego założenia nieustająco dbamy o podtrzymywanie partnerskiego dialogu z naszymi interesariuszami poprzez różnego rodzaju działania.

 

Rady Klientów MŚP

Rady Klientów to przebiegające w atmosferze partnerskiego dialogu spotkania przedstawicieli naszego Banku z klientami. Spotkania te umożliwiają nam poznanie oczekiwań i opinii klientów, a klientom – otrzymanie wsparcia w uzyskaniu technologicznych rozwiązań odpowiadających na aktualne potrzeby. Dla obu stron spotkania są okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy eksperckiej, stanowią źródło wzajemnej inspiracji do podejmowania kolejnych decyzji biznesowych.

 

Zarządzanie reklamacjami

Proces obsługi reklamacji w naszym Banku jest scentralizowany i realizowany za pomocą dedykowanych systemów. Każda reklamacja jest rejestrowana w systemie przez pracownika Banku. Z chwilą rejestracji rozpoczyna się procesowanie reklamacji – systemy wyliczają, w jakim czasie klientowi należy udzielić odpowiedzi oraz przypisują reklamację do konkretnego pracownika. Następnie dokonywane są parametryzacja oraz wyjaśnianie reklamacji. Ostatecznie klient otrzymuje odpowiedź i proces zostaje zakończony.

Proces obsługi reklamacji monitorowany jest zarówno jakościowo, jak i ilościowo. Kontrolujemy również jakość odpowiedzi wysyłanych do klientów. Oceniamy ich klarowność oraz kompletność, by z jednej strony były dla klienta czytelne i zrozumiałe, z drugiej – aby zminimalizować liczbę odwołań.

 

Rzecznik Klienta

W celu podniesienia poziomu satysfakcji klientów nasza organizacja powołała instytucję Rzecznika Klienta. Nasi klienci mogą złożyć odwołanie do Rzecznika w sytuacjach, gdy proces rozpatrywania reklamacji nie spełnia ich oczekiwań. Rzecznik ma za zadanie reprezentować interesy klientów w kontaktach z Bankiem, pośredniczyć w ostatecznym wyjaśnieniu problemów oraz ponownie rozpatrzyć sprawę.

 

Badania satysfakcji

W utrzymaniu wysokiego poziomu zadowolenia klientów z naszych usług pomagają nam badania satysfakcji. Działania badawcze są prowadzone systematycznie, w oparciu o metodologię NPS. Obejmują regularny monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, pozwalający na odniesienie się do głównych konkurentów. Poza ogólną opinią na temat współpracy z Bankiem ewaluacji poddawane są wybrane punkty styku między klientem a Bankiem. Badania satysfakcji klientów pozwalają nam na bieżąco monitorować poziom zadowolenia z naszych produktów i usług.

 

Dostosowanie do potrzeb klientów

Od 2017 r. nasz Bank zaczął wykorzystywać przy projektowaniu nowych produktów oraz procesów metodologię Design Thinking oraz analizę Customer Journey. Pozwala to na projektowanie rozwiązań, które powstają w wyniku zrozumienia problemów i potrzeb klientów, poprzez przeprowadzenie analizy poszczególnych działań, jakich muszą oni dokonać podczas korzystania z usług Banku. Podobną funkcję – ułatwień dla klientów – pełnią nowa bankowość mobilna GOmobile oraz dodanie funkcjonalności BLIK oraz Apple Pay.

W maju 2019 roku wdrożyliśmy interdyscyplinarną platformę dialogu pod nazwą Customer Excellence Board, na której rozmawiamy o Głosie Klienta w poszczególnych punktach kontaktu klienta z Bankiem. Są to spotkania, w których uczestniczą przedstawiciele wybranych departamentów, reprezentujący zarówno kanały sprzedaży, produkty, pion komunikacji, jak również monitoring zgodności, ryzyko oraz operacje, czy IT.

Customer Room to kolejna forma naszego klientocentrycznego dialogu w ramach organizacji. Są to warsztaty, w trakcie których omawiamy prawdziwe historie naszych klientów – ze wszystkimi pozytywami i negatywami – dążąc do zbudowania docelowego, jak najlepszego doświadczenia. Specjaliści poszczególnych obszarów mogą spojrzeć na zagadnienia z różnych perspektyw i krok po kroku wypracować optymalne do wdrożenia rozwiązania – zarówno w perspektywie długoterminowej, jak i „quick win”.

 

Monitoring i zarządzanie ryzykami środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi

Polityki sektorowe CSR

BNP Paribas jako odpowiedzialna instytucja finansowa monitoruje poziom ryzyka środowiskowego, społecznego oraz związanego z ładem korporacyjnym (ESG - environmental, social and governance) u wszystkich swoich klientów. Dodatkowo jako część Grupy BNP Paribas Bank zwraca szczególną uwagę na finansowanie sektorów uznanych za wrażliwe pod kątem ryzyka ESG, w tym celu wyróżnił osiem sektorów i wprowadził Polityki CSR – definiujące szczególne wymogi wobec klientów w nich działających:

Sektor energetyki węglowej

Energetyka węglowa jest w znacznym stopniu odpowiedzialna za ogromną emisję dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery i jest jednym z głównych czynników zmian klimatycznych. Dlatego też, należy zachować równowagę pomiędzy zapotrzebowaniem na zwiększony dostęp do energii elektrycznej i rozwój gospodarczy a potrzebami ograniczenia emisji CO2, pochodzącej z działalności człowieka, co ma krytyczne znaczenie dla ograniczenia zmian klimatycznych. W 2017 roku Bank BNP Paribas podjął decyzję o zaprzestaniu finansowania kopalni węgla, wszelkich projektów budowy oraz rozbudowy elektrowni węglowych/elektrociepłowni, nowych bloków energetycznych oraz o wspieraniu tylko takich przedsiębiorstw z sektora energetyki węglowej, które są aktywnie zaangażowane w przechodzenie na inne rodzaje energetyki – zgodnie ze „scenariuszem poniżej 2°C” Międzynarodowej Agencji Energetycznej (ang. International Energy Agency – IEA). Dodatkowo, BNP Paribas uważa, że również bardzo ważne jest, aby wszystkie przedsiębiorstwa z sektora energetyki węglowej spełniały niezbędne wymogi w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.

Sektor wydobywczy

Sektor wydobywczy dostarcza surowców mineralnych, które mają zasadniczy wpływ na rozwój większości sektorów gospodarki. Liczba ludności na świecie wzrasta i w połączeniu z rosnącymi oczekiwaniami ludności krajów rozwijających w stosunku do wysoko rozwiniętej infrastruktury, jakości usług i towarów, charakterystycznych dla krajów rozwiniętych, stanowią dwa czynniki wpływające na zwiększenie światowego popytu na surowce mineralne przy jednoczesnym kurczeniu się tych zasobów i coraz trudniejszym ich wydobyciu. Mając na względzie zrównoważone podejście do sektora wydobywczego, należy uwzględniać ryzyka środowiskowe, społeczne i zarządcze związane z tym sektorem. Polityka została zdefiniowana w celu określenia wymogów, które muszą być spełnione przez przedsiębiorstwa oraz projekty wydobywcze, aby Bank mógł dostarczać im swoje produkty i usługi. Niniejsza polityka ustanawia dodatkowe kryteria, które muszą być zaakceptowane przez podmioty prowadzące wydobycie i projekty wydobywcze.

Sektor obronny i bezpieczeństwa

Jako znacząca instytucja finansowa, Bank BNP Paribas uznaje ważność stanowiska Rady Unii Europejskiej, mówiącego o pięciu największych wyzwaniach i zagrożeniach dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej: terroryzmie, kryzysie migracyjnym, rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, konfliktach w regionach oraz przestępczości zorganizowanej. Nielegalny handel bronią, a w szczególności bronią strzelecką, plasuje się jako krytyczny element w aż czterech z pięciu tych zagrożeń.

Podczas gdy Bank uznaje prawo państw do obrony własnej oraz do ochrony własnego bezpieczeństwa narodowego, zdaje sobie również sprawę z tego, że Sektor obronny i bezpieczeństwa niesie ze sobą szczególne ryzyka.

Zawarte w polityce postanowienia dotyczące sprzętu służącego obronności i bezpieczeństwu odnoszą się ogólnie do broni (w tym także broni kontrowersyjnej), sprzętu wojskowego, podwójnego zastosowania, do represji wewnętrznych, a także dla organów bezpieczeństwa wewnętrznego i policji. Polityka określa zbiór zasad i wytycznych, dotyczących Sektora Obronnego i Bezpieczeństwa, które muszą być stosowane przez wszystkie jednostki/komórki organizacyjne Banku.

Sektor leśny – miazga drzewna

Popyt na produkty wytwarzane z papieru zwiększy się w nadchodzącej dekadzie, co będzie miało wpływ na globalny rozwój. W związku z procesem produkcji miazgi drzewnej, Bank zauważył, że aktywność przemysłu ciężkiego wywiera duży wpływ na środowisko, zanieczyszczanie wód, ziemi i powietrza, ale także na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników wytwórni miazgi i otaczających je społeczności. Na podstawie łańcucha produkcji papieru, udziałowcy rozpoznali, że największy wpływ koncentruje się na zarządzaniu lasami i procesach produkcji miazgi drzewnej. Polityka CSR koncentruje się na tych dwóch etapach.

Sektor leśny – olej palmowy

Rozwój plantacji oleju palmowego może mieć niekorzystny wpływ na lokalne społeczności, zmiany klimatu i ekosystemu. Jednakże, problemy te głównie zależą od sposobu wytwarzania oleju. Jako instytucja finansowa, Bank chce wspierać odpowiedzialnych producentów, stosujących zrównoważone praktyki rozwoju w sektorze produkcji oleju palmowego. Wobec czego wstrzymuje się od finansowania lub inwestowania w przedsiębiorstwa, których działalność aktywnie przyczynia się do wylesiania (utraty różnorodności, nasilenia się niekorzystnych zmian klimatycznych itp.) lub w przedsiębiorstwa które naruszają prawa lokalnych społeczności.

Sektor nuklearny

Bank, jako instytucja finansowa, może zaoferować swoje produkty i obsługę finansową jednostkom rządowym wspierającym przedsiębiorstwa rozwijające niewojskową energię atomową. Bank uważa, że dla krajów planujących rozwój energetyki jądrowej, bądź nowych elektrowni, a także dla międzynarodowej społeczności niezbędne jest nie tylko działanie z wymaganiami bezpieczeństwa, ochrony populacji, ale też działanie z myślą o ochronie środowiska dla przyszłych pokoleń. Przez stosowanie Polityki CSR, Bank chciałby zapewnić, że projekty, które chce finansować są zgodne z zasadami monitorowania, a także łagodzenia społecznego i środowiskowego wpływu w sektorze energetyki jądrowej.

Sektor rolno-spożywczy

Rolnictwo jest jednym z najważniejszych sektorów pod kątem zatrudnienia i PKB, który zapewnia utrzymanie milionom ludzi, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i w krajach rozwijających się. Inwestowanie w rolnictwo jest jedną z najbardziej skutecznych strategii ograniczenia głodu oraz promowania zrównoważonego rozwoju. W przypadku braku prawidłowego zarządzania rozwój rolnictwa może jednak przynieść niekorzystne wpływy na społeczności lokalne, ekosystemy czy zmianę klimatu.

Bank BNP Paribas jest zaangażowany we wspieranie sektora rolno-spożywczego i dlatego zapewnia szeroką gamę produktów finansowych i usług dla podmiotów z tej branży. Oferta produktów i usług jest skierowana do gospodarstw rolnych oraz firm przetwórczych, których wysoki poziom odpowiedzialności, przejawia się w zobowiązaniu do żywienia ludzi zdrowymi i bezpiecznymi produktami w sposób niezagrażający dostawom żywności dla przyszłych pokoleń. Wobec czego nie przyczynia się do finansowania lub inwestowania w przedsiębiorstwa stosujące praktyki rolne, które nie spełniają wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także destabilizacji rynku podstawowych towarów rolnych.

Sektor paliwowy w zakresie niekonwencjonalnych zasobów ropy naftowej i gazu

BNP Paribas Bank Polska S.A. mocno zaangażował się w transformację energetyczną, rozpoczynając różnego rodzaju działania, mające na celu obniżenie intensywności emisji dwutlenku węgla w portfelu kredytowym oraz poprawę wpływu swojej działalności na środowisko naturalne.

W ramach realizacji tego celu, BNP Paribas opracował spójną politykę dotyczącą produktów i usług finansowych dla przemysłu naftowego i gazowniczego, w zakresie niekonwencjonalnej ropy naftowej i gazu. Produkcja ropy naftowej i gazu z niekonwencjonalnych źródeł stanowi obecnie około 10% ogólnoświatowej produkcji ropy i gazu. Oczekuje się, że udział ten wzrośnie, ponieważ niekonwencjonalna ropa naftowa i gaz stanowią obecnie odpowiednio 55% i 44% zasobów paliw odnawialnych.

Wpływ niekonwencjonalnych działań można złagodzić poprzez wdrażanie najlepszych praktyk, które od dłuższego czasu są opracowywane. BNP Paribas ocenia zasoby i projekty dotyczące różnych niekonwencjonalnych źródeł ropy naftowej i gazu, zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi, aby móc wydać opinię na temat ich rzeczywistego, konkretnego wpływu.

Wyjście z finansowania sektora tytoniu oraz sektora chowu i hodowli zwierząt futerkowych

W 2017 roku Grupa BNP Paribas podjęła globalną decyzję o zaprzestaniu działalności finansowej i inwestycyjnej w odniesieniu do producentów wyrobów tytoniowych oraz plantatorów i hurtowników, których główny przedmiot działalności związany jest z tytoniem. Nowe zasady finansowania i inwestowania wynikają z zaangażowania Grupy BNP Paribas w finansowanie gospodarki przy jednoczesnym zachowaniu korzystnego wpływu na wszystkich interesariuszy. W wyniku decyzji Grupy, Bank realizuje proces wyjścia z finansowania podmiotów sektora tytoniowego. Dodatkowo, od 2020 roku Grupa BNP Paribas całkowicie zaprzestała finansowania sektora chowu i hodowli zwierząt futerkowych, realizując ograniczenia stopniowo wdrażane od 2017 roku.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand