Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Odpowiedzialne podejście do rozwoju i zaangażowania pracownika

Odpowiedzialność w miejscu pracy przejawia się przede wszystkim w tworzeniu dobrego środowiska, wspierającego rozwój zawodowy pracowników oraz ich zaangażowanie. Służy promowaniu otwartości, szacunku dla różnorodności oraz gotowości do mobilności zawodowej.

Nasze zobowiązania w ramach odpowiedzialności w miejscu pracy:

Podstawą kultury organizacyjnej naszego banku jest nastawienie na współpracę i budowanie relacji, dbałość o dobry klimat w pracy, wzajemne wsparcie w organizacji oraz udzielanie informacji zwrotnych. Dbamy o naszych pracowników inwestując w rozwój ich karier poprzez szeroką ofertę warsztatów rozwojowych. Naszym celem jest tworzenie przyjaznego miejsca pracy – takiego, w którym cenione są: szacunek, tolerancja i zaufanie. Regularnie mierzymy poziom zadowolenia naszych pracowników poprzez badanie opinii.

 

Promowanie różnorodności w miejscu pracy

 • Promowanie otwartości i szacunku dla różnorodności jest jedną z kluczowych wartości Banku BNP Paribas, o których mowa w Zasadach Zarządzania oraz Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Nasza Polityka zarządzania różnorodnością jasno formułuje niedopuszczalność dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Za realizację celów wynikających z wytycznych w zakresie zarządzania różnorodnością odpowiadają Oficerowie ds. Zarządzania Różnorodnością (Diversity Officers).

  Jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności Otwiera się w nowym oknie. – międzynarodowej inicjatywy wspieranej przez Komisję Europejską dotyczącej m.in. zakazu dyskryminacji w miejscu pracy.

 • Różnorodność w banku promowana jest poprzez różne projekty:

  • Women in business (program Grupy BNP Paribas),
  • Dni Różnorodności
  • Diversity & Inclusion Week – Job Shadowing (program umożliwiający pracownikom odbycie 1-dniowego stażu na innym stanowisku),
  • Dni Mobilności Zawodowej (coroczna dwutygodniowa inicjatywa mająca na celu ukazanie możliwości rozwoju zawodowego w banku),
  • Standardy obsługi osób z niepełnosprawnościami (warsztaty, szkolenia i skrypty dla pracowników dotyczące dobrych praktyk postępowania oraz zasad savoir-vivre’u wobec klientów z niepełnosprawnościami),
  • Agro na obcasach – inicjatywa wspierająca przedsiębiorcze kobiety z obszaru agrobiznesu,
  • Kobiety zmieniające BNP Paribas – oddolna inicjatywa mająca na celu wzmocnienie roli kobiet w organizacji, promowanie idei Diversity&Inclusion w banku, a także budowanie zaangażowania mężczyzn w działania na rzecz równości płci,
  • Program Women Up – roczny program rozwojowy dedykowany kobietom pracującym w banku,
  • Obecność Prezesa Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. w gronie współzałożycieli polskiego klubu Male Chamions of Change,
  • Partnerstwo w konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez Fundację Sukces Pisany Szminką, która nagłaśnia sukces kobiet w biznesie, nauce i kulturze,
  • Dołączenie do programu Jestem Liderką organizowanego przez Vital Voices Poland, rozwijającego potencjał młodych kobiet w wieku 16-19 lat, które aktywnie działają w swojej społeczności,
  • Partnerstwo w konkursie „Zostań Panią Ambasador” organizowanym przez Ambasadę Izraela w Warszawie i Fundację Leopoldy Wild,
  • Dołączenie do grona sygnatariuszy karty #JamaisSansElles (Nigdy Bez Niej),
  • Inicjatywa wspierająca ideę równości rodzicielskiej,
  • Partnerstwo z Fundacją Shae the Care,
  • Projekt Strefa otwarta dla każdego – wyraz dezaprobaty dla dyskryminacji i uprzedzeń na tle tożsamości i orientacji seksualnej.
 • Jednym z  naszych zobowiązań w ramach odpowiedzialności w obszarze pracowniczym jest dbanie o różnorodne i przyjazne miejsce pracy, w tym też dążenie do równości wynagrodzeń i minimalizacja luki płacowej między kobietami i mężczyznami (Gender Pay Gap). Realizując najlepsze praktyki rynkowe w 2020 r.  Bank BNP Paribas zmierzył po raz pierwszy lukę płacową między kobietami i mężczyznami (Gender Pay Gap). Po analizie wyników podjęto systemowe i dedykowane działania mające na celu zmniejszenie poziomu luki płacowej, w tym w ramach corocznego procesu przeglądu wynagrodzeń.

  Wskaźnik Gender Pay Gap na koniec 2021 r. wyniósł 7,32%. To oznacza, że wynagrodzenia mężczyzn były o 7,32% wyższe od wynagrodzeń kobiet na porównywalnych stanowiskach. Wskaźnik jest średnią ważoną liczebności poszczególnych grup pracowniczych.

  Wyliczyliśmy go dla jednorodnych grup pracowniczych, aby zapewnić transparentność i spójność danych. Dlatego podzieliliśmy pracowników na grupy ze względu na obszar zatrudnienia i poziom zaszeregowania. Dzięki temu mogliśmy porównać wynagrodzenia kobiet i mężczyzn, którzy wykonują podobną pracę.

  W obliczeniach tego wskaźnika uwzględniliśmy wszystkich aktywnych pracowników, których staż pracy w Banku przekraczał rok i którzy pozostawali zatrudnieni 31.12.2021 r. W analizie uwzględniliśmy wynagrodzenia całkowite na porównywalnych stanowiskach. Zarejestrowaliśmy także różnice, które wynikają z wynagrodzenia zmiennego i innych procesów.

  W 2021 r. obniżyliśmy wskaźnik Gender Pay Gap o 0,94 p.p. w porównaniu do 2020 r.

 

Przyjazne miejsce pracy i odpowiedzialne zarządzanie zatrudnieniem

 • To kultura decyduje o tożsamości firmy, pomaga budować przewagę konkurencyjną, zwiększa szanse na odnoszenie sukcesów w biznesie, scala zespół. Wyznacza wzory i normy zachowań, którymi powinniśmy kierować się w codziennej pracy. Dzięki kulturze zespoły potrafią wspólnie wypracowywać strategię zmiany, rozwoju oraz kierunki i sposoby doskonalenia organizacji. Dlatego tak ważne jest budowanie spójnej kultury naszego Banku promującej postawy oraz zachowania, które ułatwią nam osiąganie wspólnych celów.

  Kultura organizacyjna Banku BNP Paribas opiera się na wartościach, opisanych w BNP Paribas Way. Nasze lokalne wartości są spójne z wartościami Grupy BNP Paribas. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, by nasi pracownicy mieli poczucie przynależności do międzynarodowej społeczności, opierającej się na współpracy  i zaufaniu w realizowaniu misji zmieniania świata.

  Dowiedz się więcej o wartościach BNP Paribas >

 • Dokładamy wszelkich starań, aby kandydaci uczestniczący w procesie rekrutacji wynieśli z niego spójne, pozytywne doświadczenia. Podczas rozmów rekrutacyjnych wyposażamy kandydatów w komplet niezbędnych informacji dotyczących banku oraz roli, na którą aplikują. Do każdego procesu angażujemy przedstawicieli biznesu, których wkład merytoryczny jest niezwykle istotny dla budowania wizerunku banku w oczach kandydatów. Szczególną wagę przywiązujemy do pozostawania z kandydatem w kontakcie podczas całego procesu oraz udzielania informacji zwrotnych po każdym etapie rekrutacji.

  W procesie rekrutacji kładziemy szczególny nacisk na poszanowanie różnorodności ze względu na wiek, płeć, tożsamość seksualną, narodowość, kolor skóry, wyznanie, stan zdrowia, stan cywilny, przekonania polityczne oraz inne preferencje i cechy osobiste. Decyzje w procesie rekrutacji podejmowane są przy zachowaniu obiektywizmu zawodowego i bezstronności. Proces rekrutacji jest procesem poufnym, wszystkie informacje w nim uzyskane są chronione i nie ujawniane bez odpowiedniego upoważnienia.

  Od lat budujemy swoją markę pożądanego pracodawcy (Employer Branding).

   

  Działania wewnętrzne

  W ramach promocji wewnętrznego rynku pracy ułatwiliśmy pracownikom dostęp do ofert pracy w banku oraz w Spółkach Grupy BNP Paribas. Stworzyliśmy zakładkę w naszym wewnętrznym intranecie - Echonecie, gdzie pracownicy mogą znaleźć zasady rekrutacji wewnętrznej, oferty promowane w banku i spółkach. Rozpoczęliśmy cykl comiesięcznych spotkań online w ramach wewnętrznego rynku pracy. Wydarzenia te mają na celu zaprezentowanie wewnętrznego rynku pracy i pokazanie możliwości rozwoju wewnątrz banku i w Spółkach Grupy BNP Paribas. Podczas spotkań z rekruterami, przedstawicielami spółek i menedżerami pracownicy mają okazję porozmawiania o dostępnych ofertach, zapoznania się z zasadami rekrutacji wewnętrznej oraz rekrutacjami prowadzonymi w interesujących ich obszarach.

  Poświęcamy szczególną uwagę budowaniu marki osobistej naszych pracowników. Służą nam do tego dwa podstawowe narzędzia. Jedno jest bardziej zorientowane na zewnątrz – to LinkedIn. Drugie, About Me, zorientowane jest do wewnątrz organizacji. W ramach „Festiwalu Rozwoju” promowaliśmy je i pokazywaliśmy pracownikom jego wartość. Służy ono nie tylko do wyznaczania celów, ale też do pokazania każdego z nas przez pryzmat naszych umiejętności, kompetencji, doświadczeń, tego, co chcielibyśmy robić, jak chcielibyśmy się rozwijać. To narzędzie pozwala nam zaprezentować się organizacji i budować swoją markę osobistą. 

  Działania zewnętrzne

  W ramach inicjatyw zewnętrznych prowadzimy działania wizerunkowe na portalach internetowych takich jak Goldenline Otwiera się w nowym oknie. oraz Linkedin Otwiera się w nowym oknie., a także jesteśmy obecni na targach pracy (m.in. Absolvent Talent Days Otwiera się w nowym oknie. oraz Inżynierskie Targi Pracy). 

  Realizujemy również praktyki i programy stażowe dla studentów i absolwentów uczelni wyższych Otwiera się w nowym oknie.: Postaw na Rozwój (program skierowany do studentów minimum II roku studiów), Ambasadorskie Duety (program skierowany do studentów II i III roku studiów).

  Ponadto, realizujemy szereg dodatkowych działań skierowanych do studentów, takich jak #StrefaZielonychZmian czy BUW dla Sów. Oferujemy również program Akademia Talentów – cykl comiesięcznych warsztatów z praktykami pozwalający na poznanie świata bankowości od środka.

  Bank BNP Paribas wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu dba o edukację liderów oferując studia dualne z Zarządzania Ryzykiem Finansowym. Są to dwuletnie studia magisterskie prowadzone zarówno przez praktyków z banku, jak i wykładowców z Uczelni.

   

 • Wszyscy pracownicy zatrudnieni w banku na umowę o pracę mogą korzystać z szerokiego pakietu benefitów, jak również mają możliwość objąć nimi rodzinę i bliskich, korzystając z konkurencyjnych cen i atrakcyjnej, cegiełkowej konstrukcji.

   


  FILAR: BEZPIECZEŃSTWO


   

  FILAR: ZDROWIE


   

  • Pracownicze Plany Kapitałowe w ramach, których pracodawca finansuje część składki
  • Atrakcyjne Ubezpieczenia na życie i NNW dla pracowników i ich bliskich
  • Dodatkowe ubezpieczenie dla dzieci w wieku szkolnym
  • Kompleksowy Program opieki zdrowotnej dla pracowników i ich bliskich
  • Usługi e-medycyny i MediSpot (specjalny grafik internistyczny dedykowany tylko pracownikom banku)
  • Karta MultiSportPlus, MulitiSportKids i MutliSportSenior
  • Aplikacja Worksmile skupiająca pracowników wokół ich pasji i aktywności sportowych
  • Dni Zdrowia i akcje wellness w siedzibach banku
  • Szczepienia przeciw grypie organizowane w lokalizacjach banku

   

   


  FILAR: PRZYJAZNE ŚRODOWISKO PRACY


   

  FILAR: WORK-LIFE BALANCE


   

  • Program corporate wellness „DOBRZE”
  • Elastyczne godziny pracy
  • Upominki dla dzieci pracowników
  • Promocja urlopów rodzicielskich
  • Crossbooking w wybranych lokalizacjach banku
  • Prezenty dla nowonarodzonych dzieci pracowników
  • Konkurs wakacyjny z atrakcyjnymi nagrodami „Zostań Picassem GPS-u”
  • Przed rozpoczęciem pandemii jako nieliczni oferowaliśmy 8 dni w miesiącu pracy zdalnej
  • Dodatkowe dni urlopu ponad te, które są zagwarantowane kodeksem pracy (dodatkowy dzień urlopu okolicznościowego, dodatkowe dwa dni na wolontariat i dodatkowy jeden dzień urlopu po wykorzystaniu pełnego rocznego limitu urlopowego)
  • Aplikacja mobilna do nauki języków
  • Atrakcyjna oferta zniżkowa dla pracowników u wielu partnerów Banku BNP Paribas Polska S.A.
  • Pomoc finansowa dla pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji
  • Pomoc finansowa dla emerytowanych pracowników banku
  • Wymiana komputerów na laptopy oraz wprowadzenie zdalnego dostępu do systemów
   (liczba aplikacji, z których można korzystać mobilnie w ciągu roku, wzrosła z 30 do ponad 80)
  • Akcja „Dwie godziny dla rodziny”
  • System Kafeteryjny MyBenefit
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników i ich dzieci
  • Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • Akcje i działania w ramach programu „Bank bliski Bliskim”

   

  Program corporate wellness „DOBRZE”

  Jest to realna odpowiedź na potrzeby pracowników banku, a także ich bliskich w czasie pandemii. Program został uruchomiony w formule online. Program jest ułożony w oparciu o cztery filary zdrowia: obniżenie stresu, odżywianie, aktywność oraz regeneracja  i jest realizowany we współpracy z ekspertami, którzy od wielu lat wspierają pracodawców w tworzeniu programów wellnessowych dopasowanych do potrzeb pracowników i kultury organizacyjnej danej firmy.

  Pracownicy mają możliwość wzięcia udziału w codziennych zajęciach/aktywnościach na Webex „Wstań od biurka” i „Wyciszenie przed snem” budujących zdrowe nawyki. Dużą popularnością cieszą się finansowane w 100% przez bank regularne porady online specjalistów: psychologów, dietetyków, trenerów sportowych i mentalnych. Organizowane są także cykliczne webinary na interesujące tematy z zakresu organizacji pracy, zdrowia, odżywania i profilaktyki. Jako prelegentów webinarów zapraszamy cenionych na rynku ekspertów.

 • BNP Paribas Bank Polska został wyróżniony w pierwszych dwóch edycjach Diversity & Inclusion- pierwszego polskiego ratingu liderów zarządzania różnorodnością i promowania włączającej kultury organizacyjnej opracowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmę Deloitte i tym samym znalazł się w gronie liderów zarządzania różnorodnością.

 

Firma ucząca się, wspierająca dynamiczne zarządzanie karierą

 • Oferujemy naszym pracownikom wiele możliwości rozwoju – od awansów pionowych, poprzez szansę rozwoju w innym obszarze oraz wolontariat, po szeroki wachlarz szkoleń oraz programów rozwojowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb.

  Pracownicy BNP Paribas mają możliwość udziału w szkoleniach: wewnętrznych i zewnętrznych, e-learningowych, indywidualnych i grupowych, edukacji na uczelniach wyższych oraz w szkołach językowych. W banku realizowane są również projekty coachingowe i mentoringowe.

  W ramach szkoleń wewnętrznych odbywają się kursy specjalistyczne poszerzające merytoryczną wiedzę oraz poprawiające efektywność, m.in. dotyczące nowej oferty produktowej oraz obsługi systemów operacyjnych, podnoszące rozwój kompetencji przywódczych menedżerów, wspierające proces wdrażania nowej kultury organizacyjnej, wiedzy oraz zarządzania zmianą w związku z realizowaną strategią biznesową organizacji, wspierające budowę kultury ryzyka w banku, podnoszące poziom wiedzy produktowej, wprowadzające nowe narzędzia wspierające realizację procesów w banku oraz rozwój kompetencji sprzedażowych. Na szkoleniach dotyczących umiejętności miękkich poruszane są zagadnienia efektywnej komunikacji, treningu antystresowego oraz profesjonalnych technik prezentacji. Grupowo realizowane są: programy szkoleniowe wynikające z realizacji strategicznych celów banku, programy rozwoju osób z wysokim potencjałem, szkolenia dla nowozatrudnionych, dla kadry menedżerskiej, a także wynikające z bieżących potrzeb jednostek i komórek wspierające realizację ich zadań.

 • Naszym menedżerom, poza szkoleniami, umożliwiamy również udział w długofalowych programach rozwojowych.

   

  Ambasadorzy Digital

  Celem programu jest budowanie kultury digital w banku poprzez wzmocnienie u pracowników kompetencji digital. Kluczową rolę w tym procesie pełnią Ambasadorzy Digital, których zadaniem jest: zdobywanie wiedzy  i umiejętności z zakresu funkcjonujących oraz wdrażanych narzędzi, promocja narzędzi społecznościowych i rozwiązań digital wspierających pracę na odległość i efektywność biznesową, przekazywanie wiedzy współpracownikom, udział w testowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań, promowanie nowych technik pracy, zbieranie i przekazywanie do działu IT informacji o potrzebach pracowników, a także śledzenie nowinek rynkowych w celu ich implementacji w banku.

   

  Leaders for Tommorow

  Bank BNP Paribas Polska, jako część międzynarodowej Grupy BNP Paribas prowadzi różnorodne działania rozwojowe dedykowane pracownikom. Jednym z ciekawszych jest międzynarodowy program talentowy Leaders for Tomorrow, w ramach którego uczestnicy z całego świata mają możliwość wzięcia udziału w międzynarodowych, funkcyjnych warsztatach poszerzających wiedzę i umiejętności z obszaru przywództwa. Program ma na celu wzmocnienie talentów w organizacji oraz budowanie spójnego i odpowiedzialnego przywództwa na najwyższym poziomie wśród kadry menedżerskiej Grupy BNP Paribas, wzmacniając jednocześnie poziom współpracy oraz networking w ramach Grupy BNP Paribas. Pracownicy mają do dyspozycji również bogatą ofertę szkoleń z umiejętności miękkich, z których mogą korzystać dla potrzeb budowania własnej ścieżki rozwoju w organizacji.

   

  Program szkoleniowy N-WOW (New ways of working)

  Program opracowany w odpowiedzi na potrzeby pracowników, które zostały zidentyfikowane podczas etapu diagnozy Projektu Petrus (nowej, multifunkcyjnej siedziby centrali głównej banku). Swoimi założeniami odpowiada także na nowe potrzeby organizacji związane z transformacją modelu pracy, spowodowaną pandemią Covid-19. Zespół Projektowy we współpracy z Departamentem Zarządzania Rozwojem i Karierą opracował wszechstronny program, który ma za zadanie zaadresować najważniejsze obszary związane z pracą w nowej rzeczywistości. Skierowany jest do wszystkich pracowników, w szczególności do pracowników oraz menedżerów, którzy objęci są przeprowadzką do nowej siedziby oraz tych, który pracują zdalnie.

   

  Zoom na rozwój

  Program „Zoom na rozwój” wspiera rozwijanie organizacji uczącej się i oparty jest o model rozwoju 70-20-10. W ramach programu pracownicy dowiadują się jak rozwijać kompetencje przyszłości oraz mają okazję do samodzielnego kształtowania swojej kariery przy pomocy ekspertów i narzędzi dostępnych w banku. W ramach programu pracownicy wybierają interesujący ich zakres i formę rozwoju, planują działania z wykorzystaniem Indywidualnego Planu Rozwoju w AboutMe, rozwijają się przez dostępne w banku projekty, korzystając z propozycji działań rozwojowych i programów wspierających rozwój.

   

  Weel Leading

  W ramach rozwoju menedżerów, realizujemy program kształtowania postaw liderskich pod nazwą „Akademia Rozwoju Lidera Dobre Przywództwo – Well Leading”. Misją Akademii jest kształtowanie spójnych postaw liderów, tak aby inspirowali oni pracowników do efektywnego działania. Zależy nam również na kształtowaniu wśród zarządzających spójnych zachowań. Dbamy o to, aby były one świadome i harmonijne na poziomie sposobu myślenia (well thinking), działania (well doing) i odczuć (well feeling). Program opiera się m.in. na rozwijaniu kompetencji: orientacja na Klienta, myślenie strategiczne, zarządzanie zmianą oraz motywowanie i inspirowanie. Wspiera również budowanie modelu zarządzania opartego o Agile.