Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 

Plan na Życie to indywidualne ubezpieczenie na życie i zdrowie stworzone przez Cardif dla Klientów Banku. Celem tego ubezpieczenia zabezpieczyć Ciebie i Twoją rodzinę. Zakres tego ubezpieczenia  wypłatę świadczenia na wypadek śmierci, niezdolności do pracy albo samodzielnej egzystencji oraz świadczenia medyczne w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub choroby skutkującej hospitalizacją.

KORZYŚCI

Warianty

Możesz dopasować świadczenie do wysokości odpowiadającej Twoim potrzebom i możliwościom finansowym:

 • nawet pół miliona złotych świadczenia w przypadku śmierci, albo
 • nawet pół miliona złotych świadczenia w przypadku całkowitej niezdolności do pracy albo niezdolności do samodzielnego życia, oraz świadczenia medyczne - organizacja m.in. konsultacji lekarskich i rehabilitacji - w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub Twojej choroby skutkującej hospitalizacją

Wysokość świadczeń zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia:

 • Wariant I – Suma ubezpieczenia 100 000 zł
 • Wariant II - Suma ubezpieczenia 300 000 zł
 • Wariant III - Suma ubezpieczenia 500 000 zł

 

Wysokość składki wyliczana jest na podstawie wybranego przez Ciebie wariantu ubezpieczenia i Twojego wieku na dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej oraz na dzień każdej rocznicy rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Wyłączenia odpowiedzialności

Jeżeli do zdarzenia doszło bezpośrednio na skutek m.in.:

 • samobójstwa, które miało miejsce w ciągu pierwszego roku ubezpieczenia;
 • próby samobójstwa;
 • usiłowania lub popełnienia przestępstwa;
 • pozostawania pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków toksycznych lub środków psychoaktywnych (tzw. dopalaczy);
 • uprawiania przez Ubezpieczonego niebezpiecznych sportów, do których należą: sporty motorowe oraz motorowodne, lotnicze, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, nurkowanie z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, skoki do wody, spadochronowe, na linie, sporty walki.

Jak zgłosić reklamację?

 

Informacje o sposobie postępowania z Reklamacjami Cardif Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Reklamacja związana ze świadczonymi przez Cardif usługami może być złożona:

 • w formie elektronicznej - za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.cardif.pl lub za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacje@cardif.pl
 • telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na stronie www.cardif.pl
 • w formie pisemnej - osobiście albo przesyłką pocztową na następujący adres:​

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif SA

ul. Grzybowska 78

00-844 Warszawa

 • za pośrednictwem Agenta, w każdej placówce BNP Paribas Bank Polska SA obsługującej Klientów.

Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, jeżeli udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie nie jest możliwe, Klient zostanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji powiadomiony o przyczynach opóźnienia, okolicznościach podlegających dalszemu wyjaśnianiu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od daty wpływu reklamacji.

JAK ZAMÓWIĆ?

Przyjdź do oddziału

Teraz masz także możliwość rezerwacji spotkania z Doradcą na konkretną godzinę.
Umów się na wygodny dla Ciebie termin i oszczędzaj swój czas!

Znajdź oddział

 

Dokumenty do pobrania

 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Plan na Życie
 
Karta Produktu Plan na Życie
 
Informacje o agencie