Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 
Split Payment

Przejrzystość rozliczeń
transakcji płatniczych

Prowadzisz własną firmę  i korzystasz z  konta osobistego do rozliczeń z kontrahentami? 

 

Czas na zmiany! Załóż rachunek firmowy i skorzystaj z mechanizmu podzielonej płatności (MPP), czyli tzw. Split Payment. 

Zyskaj pewność, że zawsze otrzymasz przelew na rachunek firmowy.

ZNAJDŹ ODDZIAŁ

Wybierz pakiet najlepszy dla siebie!

Przyjdź do oddziału i skorzystaj z oferty     ZNAJDŹ ODDZIAŁ

Co to jest Split Payment?

Od 1 lipca 2018 r. w rozliczeniach między podmiotami gospodarczymi został uruchomiony mechanizm podzielonej płatności (MPP), czyli tzw. Split Payment. W ramach Split Payment zapłata należności brutto z tytułu faktury VAT zostaje odpowiednio podzielona:

 • kwota netto faktury trafia na rachunek rozliczeniowy (bieżący)
 • kwota podatku VAT trafia na otwarty przez bank dla Posiadacza rachunek VAT

Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności Split Payment ma na celu zwiększenie przejrzystości rozliczeń transakcji płatniczych z tytułu zapłaty za towary i usługi obłożone podatkiem VAT, a także „uszczelnienie” systemu VAT.

 

Jak działa Split Payment?

Główne cechy usługi

Jak zadysponować przelew Split Payment?

Zlecenie przelewu w Split Payment można zadysponować:

 • za pośrednictwem wszystkich kanałów bankowości elektronicznej udostępnionych przez Bank (w kanałach tych zostały dodane nowe formatki zleceń płatniczych do rozliczenia w mechanizmie podzielonej płatności),
 • w oddziale Banku na formularzu papierowym.

 

Zlecenia przelewu do rozliczenia w Split Payment przyjmowane są do realizacji dokładnie w takich samych godzinach, jak pozostałe krajowe zlecenia płatnicze do rozliczenia w systemach Elixir, Express Elixir oraz Sorbnet2, czyli:

 • Elixir

- zlecenia elektroniczne do godziny 14:15 (SWIFT MT101 do godziny 15:00)

- zlecenia oddziałowe (papierowe) do godziny 13:00

 • Express Elixir

- od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 20:00

 • Sorbnet2

- do godziny 15:00 (zlecenia elektroniczne i papierowe)

Dowiedz się więcej o Split Payment

 • Rozliczenie z zastosowaniem mechanizmu Split Payment jest obowiązkowe w zależności od tego, czy odnosi się do towarów i usług zamieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług.

 • Nie, nie ma takiego wymagania.

 • Nie. Zlecając płatność w mechanizmie Split Payment trzeba podać kwotę brutto płatności oraz, jako informację dodatkową, zawartą w niej kwotę VAT. Taki przelew rozliczany jest jako jedna płatność i tylko jeden komunikat płatniczy jest przekazywany pomiędzy bankami. Na podstawie zawartości tego komunikatu kwoty są rozdzielane na rachunek „zwykły” i „rachunek VAT”. Zleceniodawca stosujący Split Payment będzie obowiązkowo musiał podać także numer faktury VAT oraz Identyfikator Podatkowy Beneficjenta.


   

 • Rozliczenia Split Payment prowadzone są za pomocą polecenia przelewu w systemie Elixir, Sorbnet, ExpressElixir za pomocą dedykowanego komunikatu przelewu. Możliwe jest również rozliczenie za pomocą polecenia zapłaty. Rozliczenie z innym bankiem odbywa się kwotą brutto.

 • Nie, mechanizm ten  dotyczy tylko zapłaty przy zastosowaniu dedykowanego komunikatu przelewu (Elixir, ExpressElixir, Sorbnet2). Split Payment jest  dostępny także dla rozliczeń przy pomocy Polecenia Zapłaty, ale nie jest dostępny w rozliczeniach kartami płatniczymi i czekami.

 • Przepisy prawa w zakresie obowiązku otwarcia Rachunku VAT dotyczą podmiotów, dla których Bank może prowadzić, zdefiniowane w ustawie Prawo bankowe, rachunki rozliczeniowe. Rachunki rozliczeniowe (w tym bieżące i pomocnicze) prowadzone są dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami. Dla osób fizycznych nie prowadzących działalności zarobkowej na własny rachunek banki prowadzą rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (tzw. ROR-y).  Ponieważ przepisy prawa w zakresie obowiązku prowadzenia przez Bank rachunku VAT nie odnoszą się do statusu posiadacza rachunku jako podatnika VAT, tym samym kluczowe jest ustalenie przez Klienta jakiego rodzaju rachunek Bank prowadzi na rzecz Klienta. Płatności Split Payment nie można dokonywać z wykorzystaniem ROR-ów. Zatem nawet jeżeli Klient będzie posiadał status podatnika w rozumieniu przepisów od towarów i usług, ale na jego rzecz Bank będzie prowadził rachunek typu ROR płatność Split Paymentem nie będzie dostępna. 

 • Oprócz rozliczeń z tytułu nabycia towarów i usług umieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzających Obowiązkowy  Split Payment, w pozostałych przypadkach Split Payment nadal nie jest obowiązkową formą dokonywania płatności. Zatem należności mogą być opłacane w tradycyjny sposób, albo w formie płatności Split Payment.

   

Dowiedz się więcej o rachunku VAT

 • Tak, banki mają obowiązek otworzyć rachunek VAT dla każdego przedsiębiorcy posiadającego rachunek/rachunki rozliczeniowe. Dla wszystkich rachunków rozliczeniowych przedsiębiorcy prowadzonych w PLN Bank otworzy jeden rachunek VAT. W przypadku gdy firma posiada dwa numery bazowe, Bank otwiera rachunek VAT osobno dla każdego z tych rachunków.

 • Z rachunku VAT można płacić zobowiązania do urzędu skarbowego (VAT do zapłaty) oraz z tytułu innych rozliczeń związanych z zobowiązaniami podatkowymi, tj. CIT, PIT, podatku akcyzowego, należności celnych, a także składek, do poboru których zobowiązany jest ZUS. Oczywiście można opłacić kwotę podatku VAT na rachunek dostawcy (VAT naliczony), od którego otrzymaliśmy fakturę VAT (w płatności rozliczanej w mechanizmie Split Payment). Możliwe jest także przekazanie środków na inny rachunek VAT danego Klienta prowadzony w tym samym banku (oczywiście jeżeli posiada w tym banku więcej niż jeden rachunek VAT).

 • W celu realizacji zobowiązań podatkowych należy wykonać zlecenie płatności podatkowej do US z tytułu wybranej należności podatkowej w ciężar rachunku rozliczeniowego, z którym powiązany jest właściwy rachunek VAT. Właściwe księgowania w ciężar rachunku VAT posiadacza zostaną zrealizowane przez systemy operacyjne Banku. Taki sam sposób realizacji obowiązuje przy opłacaniu składek, do poboru których zobowiązany jest ZUS – należy wykonać standardowy przelew krajowy w ciężar rachunku rozliczeniowego, z którym powiązany jest właściwy rachunek VAT oraz na rachunek indywidualny płatnika prowadzony przez ZUS. Właściwe księgowania w ciężar rachunku VAT posiadacza zostaną zrealizowane przez systemy operacyjne Banku.     

 • Zasilenie rachunku VAT jest możliwe z tytułu płatności kwot VAT dokonywanych przez nabywców towarów lub usług w ramach Split Payment, z tytułu płatności wynikających z korekt faktur, z tytułu zwrotu nadwyżki VAT naliczonego przez urząd skarbowy lub z przesunięcia środków VAT z innego rachunku VAT prowadzonego w tym samym banku (przekazanie własne). Nie jest  możliwe zasilenie rachunku VAT ze swojego rachunku rozliczeniowego (bieżącego lub pomocniczego).

 • Na specjalne życzenie/zlecenie Klienta Bank otworzy więcej rachunków VAT.

 • Nie. Rachunki VAT prowadzone mogą być wyłącznie w PLN oraz powiązane tylko z rachunkami/rachunkiem rozliczeniowym prowadzonym w PLN.

 • Nie jest to możliwe. Rachunek VAT powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym  zawsze  otwierany jest w banku, w którym prowadzony jest rachunek rozliczeniowy (bieżący lub pomocniczy).).

 • Nie jest to potrzebne, a wręcz byłoby zbędne i prowadziłoby m.in. do odrzucania przez banki przelewów Split Payment z dyspozycją uznania rachunku VAT posiadacza. Przelewy w mechanizmie Split Payment, przesyłane są pomiędzy rachunkami rozliczeniowymi (bieżącymi lub pomocniczymi) posiadaczy. Bank samodzielnie rozdziela należność na kwotę główną, która jest księgowana  na rachunek rozliczeniowy (bieżący lub pomocniczy) i na kwotę VAT, która jest księgowana  na rachunek VAT. Nie ma  konieczności, aby znać i podawać numer rachunku VAT dostawcy przy realizacji przelewu Split Payment.

 • Gdy następuje zamknięcie rachunku bieżącego, do którego przypisany jest rachunek VAT, aby zamknięcie było efektywne zachodzi również konieczność przeniesienia środków zgromadzonych na  powiązanym rachunku VAT na inny rachunek VAT prowadzony przez Bank, albo na rachunek bieżący posiadacza w celu ich dalszego zadysponowania.  W przypadku przekazania środków na inny rachunek VAT prowadzony w Banku nie jest wymagana zgoda naczelnika urzędu skarbowego – posiadacz wykonuje operację samodzielnie jako tzw. przekazanie własne. Do przeniesienia środków z rachunku VAT na rachunek bieżący  posiadacza potrzebna jest tzw. indywidualna zgoda (decyzja) naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla posiadacza rachunku. W tym celu posiadacz musi zwrócić się (pisemnie) do urzędu skarbowego z wnioskiem o zgodę na takie przeniesienie środków. Bank dokona transferu tych środków z rachunku VAT na wskazany rachunek bieżący prowadzony przez Bank tylko wtedy, gdy otrzyma autoryzowaną dyspozycję od urzędu skarbowego. Po przeksięgowaniu środków posiadacz może dysponować środkami z rachunku bieżącego i zlecić Bankowi ich przekazanie do innego banku w formie przelewu na wskazany rachunek, albo wypłacić środki w gotówce.

 • Jeśli Klient jest posiadaczem w banku więcej niż jednego rachunku VAT, będzie mógł przekazać środki VAT na inny rachunek w tym samym banku. W tym celu będzie musiał złożyć zlecenie Split Payment w którym wskaże do obciążenia  rachunek rozliczeniowy powiązany z rachunkiem VAT, z którego chce pobrać środki, a do uznania swój drugi rachunek rozliczeniowy powiązany z rachunkiem VAT na który chce przekazać środki. Kwota VAT wskazana w zleceniu płatniczym, powinna być równa kwocie płatności. W taki sposób środki zostaną przelane między własnymi rachunkami VAT.

 • W przypadku realizacji płatności wychodzącej w formule Split Payment, poszczególne operacje są odzwierciedlone księgowaniami na odpowiednich rachunkach oraz w następujący sposób:

  - na rachunku VAT powiązanym z rachunkiem rozliczeniowym obciążenie kwotą VAT,

  - na rachunku rozliczeniowym najpierw następuje uznanie tego rachunku kwotą VAT, a następnie obciążenie kwotą brutto płatności Split Payment.

  W przypadku realizacji płatności otrzymanej w formule Split Payment, poszczególne operacje są odzwierciedlone księgowaniami na odpowiednich rachunkach oraz w następujący sposób:

  - rachunek rozliczeniowy zostaje uznany kwotą brutto, a następnie obciążony kwotą VAT z przelewu

  - kwota VAT zostaje zaksięgowana na rachunku VAT powiązanym z rachunkiem rozliczeniowym.

 • Wyciąg z rachunku VAT/ historia operacji VAT jest  dostępna w systemie BiznesPl@net. W aplikacji tej Klient  ma  dostęp do listy rachunków VAT, a w szczegółach rachunku VAT jest informacja, z którymi rachunkami rozliczeniowymi jest on powiązany.

 • Nie może o tym zdecydować. Jeśli płatnik zlecił płatność  w mechanizmie Split Payment, to Bank odbierający płatność ma obowiązek wskazaną kwotę VAT zaksięgować docelowo na rachunku VAT.

Dowiedz się więcej o dysponowaniu płatności Split Payment

 • Nie, z jednym rachunkiem rozliczeniowym może być powiązany tylko jeden rachunek VAT. Złożenie zlecenia Split Payment z wybranego rachunku rozliczeniowego spowoduje księgowania kwoty VAT w relacji z powiązanym z nim rachunkiem VAT.

 • Nie. Dla takich płatności należy użyć standardowego przelewu. W płatności Split Payment konieczne jest wskazanie kwoty VAT, która musi być większa od 0 PLN i nie większa niż kwota brutto płatności.

 • Tak. Funkcjonalność bankowości elektronicznej do obsługi płatności masowych została przygotowana do przyjmowania i obsługi tzw. paczek zawierających masowe ilości pojedynczych zleceń Split Payment. Paczki ze zleceniami masowymi mogą zawierać wyłącznie pojedyncze zlecenia Split Payment, ale możliwe jest również łączenie w paczkach zleceń zwykłych oraz zleceń Split Payment. Systemy operacyjne Banku dokonają odpowiedniej selekcji zleceń w paczkach oraz przekażą je do rozliczenia zgodnie z dyspozycją zleceniodawcy.

 • Tak. Split Payment będzie dostępny dla płatności wewnętrznych.

 • Nie ma konieczności posiadania dodatniego salda na rachunku VAT, aby wykonać płatność jako Split Payment. W razie braku części lub całości kwoty na rachunku VAT, Bank pobierze brakującą kwotę VAT z rachunku rozliczeniowego.

 • Nie będzie można złożyć/wykonać takiego zlecenia ze względu na brak wystarczającej sumy środków na rachunku bieżącym.

 • W systemie GoOnlineBiznes jest dostępna specjalna formatka umożliwiająca  realizację zlecenia w formule Split Payment. Decydując się na dokonanie płatności Split Payment, zleceniodawca  opłaca daną fakturę VAT wskazując kwotę brutto przelewu  oraz oddzielnie kwotę VAT. Zleceniodawca jest  również zobowiązany do podania numeru identyfikacji podatkowej dostawcy towaru lub usługodawcy (wystawcy faktury VAT) oraz numeru faktury VAT związanej z płatnością. Jest możliwe także umieszczenie dodatkowego dowolnego opisu zawierającego 33 znaki.

 • Z formalnego punktu widzenia zaliczka dokumentowana jest fakturą VAT dopiero po jej wpływie na rachunek dostawcy. W klasycznym ujęciu najpierw dochodzi do zapłaty, a dopiero potem do wystawienia zaliczkowej faktury VAT. Nie można więc zastosować mechanizmu podzielonej płatności do zaliczek, ponieważ w ramach Split Payment wymagane jest m.in., aby płatność dokonywana była na podstawie faktury (jedną z obowiązkowych informacji podawanych w przelewie Split Payment jest numer faktury z tytułu płatności).

 • Płatności Split Payment zawsze są realizowane w relacji z rachunkiem rozliczeniowym (bieżącym). Nie  jest możliwie złożenie zlecenia płatniczego, w którym do obciążenia byłby wskazany rachunek VAT. Kwota netto faktury nie będzie mogła być pobierana z rachunku VAT.

 • Płatności otrzymane (przelewy przychodzące), gdzie wskazanym rachunkiem beneficjenta jest rachunek VAT, zostaną przez Bank zwrócone do Banku nadawcy. Nastąpi to nawet w przypadku, gdy płatność Split Payment będzie tylko na kwotę VAT, czyli gdy kwota brutto płatności będzie równa kwocie VAT wskazanej w takiej płatności.

 • Jeśli Bank otrzyma płatność Split Payment na rzecz osoby, podmiotu który nie posiada rachunku VAT, będzie miał obowiązek dokonać zwrotu takiej płatności do banku nadawcy. Taka płatność nie zostanie zrealizowana

 • W takim przypadku Bank pobierze z rachunku VAT kwotę do wysokości salda tego rachunku, a resztę należnej kwoty VAT pobierze z rachunku rozliczeniowego (bieżącego). W przypadku, gdy saldo rachunku VAT będzie wynosić 0 PLN, całość kwoty VAT wskazana w Split Payment będzie pobrana z rachunku rozliczeniowego.

 • Płatności Split Payment realizowane są jedynie w PLN z rachunków i na rachunki rozliczeniowe prowadzone w PLN na terenie Polski. Rozliczenie jest możliwe tylko przy użyciu dedykowanych komunikatów płatniczych w systemach Elixir, ExpressElixir oraz Sorbnet. Nie można więc wykonać płatności Split Payment w walucie obcej.

 • Nie, mechanizm Split Payment dotyczy tylko zapłaty przy zastosowaniu dedykowanego komunikatu przelewu (Elixir, ExpressElixir, Sorbnet) i wyłącznie w PLN na terenie kraju.

 • Rachunki VAT otwierane są wyłącznie jako rachunki powiązane z rachunkami rozliczeniowymi (bieżącymi) prowadzonymi w PLN. Bank nie otwiera rachunków VAT dla rachunków walutowych. W związku z tym nie będzie możliwości wykonania płatności Split Payment z przewalutowaniem z rachunku w walucie obcej. W takiej sytuacji Klient będzie musiał najpierw dokonać przewalutowania środków walutowych na rachunek rozliczeniowy prowadzony w PLN i dopiero z tego rachunku wykonać płatność Split Payment.


   

 • Tak, informacja o rachunku VAT oraz jego saldzie jest dostępna w widoku przeglądu rachunku rozliczeniowego, z którym rachunek VAT jest powiązany.

  Informacja o saldzie rachunku VAT jest dostępna również na formularzu składania przelewu z zaznaczoną  opcją  Split Payment..

 • Przelewy Split Payment można łączyć w paczki przelewów. W jednej paczce mogą być zarówno przelewy Split Payment, jak i inne rodzaje przelewów.

 • Tak, funkcjonalność Host To Host umożliwia  obsługę zleceń Split Payment.

 • Aby przekazać beneficjentowi jedynie kwotę VAT należy w płatności Split Payment podać kwotę VAT równą kwocie brutto płatności. Np. w przypadku gdy kwota brutto otrzymanej faktury wynosi 123,00 PLN, kwota netto faktury wynosi 100,00 PLN, a kwota VAT z faktury wynosi 23,00 PLN, w polu „Kwota płatności” w zleceniu Split Payment należy wpisać 23,00 PLN oraz w polu „Kwota VAT” także wpisać 23,00 PLN. W takim wypadku zostanie przekazana kwota 23,00 PLN, czyli wyłącznie wartość podatku VAT oraz jako kwota VAT w przelewie.

 • Tak, wpisanie pełnego numeru faktury wraz ze wszystkimi znakami specjalnymi, których użyto w numeracji jest obowiązkowe. Podanie niepełnego numeru faktury przy realizacji płatności w formule Split Payment może spowodować komplikacje po stronie odbiorcy przelewu.

 • Zgodnie z rekomendacjami Związku Banków Polskich, w przypadku, gdy numer faktury jest dłuższy niż 35 znaków (czyli ustalona maksymalna długość pola numeru faktury) wpisywanie nadmiarowych znaków numeru faktury należy kontynuować w kolejnym polu służącym do umieszczenia opisu/tekstu wolnego (pole oznaczone w komunikatach płatniczych słowem kodowym /TXT/). Przykładowo, jeśli numer faktury składa się z 41 znaków: "F1234567890123456789012345678901234567890" wówczas pole zawierające numer tej faktury w komunikacie płatniczym będzie miało następującą postać /INV/F1234567890123456789012345678901234/TXT/567890, czyli po słowie kodowym /TXT/ zostały dopisane nadmiarowe znaki 36 – 41 numeru tej faktury.

 • Tak, jest taka możliwość. W okresie przejściowym, tj. do chwili przyjęcia  docelowego formularza dyspozycje takie należy składać na standardowym formularzu wpłaty gotówkowej/polecenia przelewu WP (wg PN-F-01101: 2017-10). Ze względu na ograniczenia długości pól tego formularza, tj. pole kwota 12 znaków, pole tytułem 2x 27 znaków, zgodnie z rekomendacją Związku Banków Polskich należy wypełniać formularz w następujący sposób:

  Dane szczegółowe dla przelewu Split Payment należy zacząć  wpisywać już od linii (pola) „nazwa zleceniodawcy cd.” ciągiem, zgodnie ze wskazanym schematem. W przypadku pełnej długości poszczególnych danych zaleca się pominięcie opisu, czyli nieumieszczanie w dyspozycji tekstu wolnego.

 • Na formatkach przelewu krajowego (Elixir/ExpressElixir/Sorbnet) i przelewu wewnętrznego pojawiły się dodatkowe pola pozwalające na podanie kwoty VAT, numeru faktury, numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta, a pole "Tytułem" zostało ograniczone do 33 znaków alfanumerycznych.

 • Mechanizm importu/exportu danych został uzupełniony  o możliwość obsługi zleceń Split Payment. Został stworzony  szablon importu oraz szablon eksportu dla płatności Split Payment

  Szablon, zarówno importu, jak i eksportu, zawiera dane związane z płatnością kwoty brutto oraz VAT, oznaczenie, że transakcja jest przelewem  typu Split Payment, kwota brutto, numer rachunku rozliczeniowego obciążanego kwotą brutto, numer rachunku rozliczeniowego uznawanego kwotą brutto, kwota VAT, numer identyfikacji podatkowej kontrahenta, numer faktury VAT, opcjonalnie dodatkowy tekst oraz numer referencyjny.

  Formaty plików dostępne są w dokumentacji dotyczącej bankowości  elektronicznej. 

 • Będzie można złożyć zlecenie płatnicze Split Payment, w którym kwotą netto zostanie obciążony rachunek bieżący, a kwotą VAT zostanie obciążony rachunek VAT powiązany z rachunkiem rozliczeniowym, w ciężar którego będzie realizowana płatność.

 • W ramach mechanizmu Split Payment można dokonać opłaty za pojedynczą fakturę VAT, albo za więcej niż jedną fakturę VAT od tego samego dostawcy, które zostały przez niego wystawione w okresie nie krótszym, niż jeden dzień i nie dłuższym, niż jeden miesiąc kalendarzowy, np. w czerwcu.

Dowiedz się więcej: Split Payment a kredyty

 • Nie, podstawą wypłaty z kredytu jest umowa kredytowa, a nie rozliczenie pieniężne z tytułu rachunku bankowego albo nabycia faktury, które podlegają formule Split Payment.

 • Saldo kredytowe będzie spłacane wpływami na rachunek w kwocie netto, natomiast część wpływu określona wg otrzymanej dyspozycji jako podatek VAT, będzie kierowana na rachunek VAT.

Dowiedz się więcej: Split Payment a faktury

 • Przy otrzymaniu (albo wystawieniu) faktury „pro forma” nie można stosować mechanizmu Split Payment. Zgodnie z przepisami, płatności z zastosowaniem tego mechanizmu można dokonać tylko pod warunkiem posiadania faktury w rozumieniu przepisów dotyczących VAT. Faktura „pro forma” nie jest  fakturą w rozumieniu przepisów dotyczących VAT – jest to jedynie swego rodzaju dokument przyjęty w obrocie gospodarczym przez przedsiębiorców  służący np. do potwierdzenia złożenia oferty danej treści, czy też potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji (i np. z uwzględnieniem kwoty zaliczki).

 • Nie, należy podawać jedynie numer rachunku bieżącego lub pomocniczego, do którego jest przypisany rachunek VAT. Po trzymaniu przez Bank przelewu Split Payment i na podstawie informacji zawartych w przelewie, systemy księgowe po stronie Banku dokonują automatycznych księgowań na właściwe rachunki odbiorcy Split Payment, czyli kwota netto na rachunek bieżący, a kwota VAT na rachunek VAT przypisany do rachunku  bieżącego.  

Masz pytania dotyczące Split Payment?

Zadzwoń do nas

801 380 360

+48 500 970 345

Opłata za połączenie według cennika Operatora

Infolinia czynna 24/7

Przyjdź do Oddziału

Ponad 500 oddziałów na terenie Polski

Znajdź oddział

Dokumenty do pobrania

 
BNPPConnect Podręcznik obowiązujacy od 1 lipca 2018 r.
 
BNPPConnect User guidebook from July 1 2018
 
Import, eksport BiznesPl@net obowiązująca od 01.07.2018 r. 
 
Import, eksport BiznesPl@net
 
Import & export BiznesPl@net
 
Import Export BiznesPl@net from July 1 2018

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.