Najczęściej poszukiwane

 
 
Linia K02

Dobry klimat dla rolnictwa

 

 

 

 

Kontakt z Doradcą
Wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju
Dostępność
Oddziały

Kredyt  linia K02  oferowany jest:

 • osobom fizycznym niebędącym emerytami i rencistami mającymi ustalone prawo do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym albo przyznane prawo do renty strukturalnej
 • osobom prawnym
 • jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej

prowadzącym działalność rolniczą lub rybacką, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, co zostało potwierdzone protokołem oszacowania szkód. 

Obrotowa linia kredytowa dla gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez:

 • suszę,
 • grad,
 • deszcz nawalny,
 • ujemne skutki przezimowania,
 • przymrozki wiosenne, powódź,
 • huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Linia K02 udzielana jest w celu wznowienia produkcji po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Wspieramy
Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

 

 

 

Zmieniaj świat razem z nami > Otwiera się w nowym oknie.

Co zyskujesz z kredytem preferencyjnym linia K02?

Zamów rozmowę z doradcą

Poznaj szczegóły oferty

 • Kredyt może być udzielony w terminie do 12 miesięcy od daty sporządzenia protokołu oszacowania szkód z zastrzeżeniem, że w przypadku gospodarstw rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę kredyt może zostać udzielony w terminie do 12 miesięcy od dnia opatrzenia podpisem zaufanym przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego, protokołu oszacowania szkód
 • Kredyt może zostać udzielony na okres do 4 lat do dnia wystąpienia klęski
 • Kredyt jest nieodnawialny, a kwota kredytu nie może ulec zwiększeniu
 • Kredyt może zostać udzielony na nakłady poniesione po dniu wystąpienia szkody maksymalnie do 3 m-cy po podpisaniu umowy kredytu
 • Kwota kredytu nie może przekroczyć wysokości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich, oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę tj. nie może przekroczyć kwoty obniżenia dochodu pomniejszonych o koszty nieponiesione i powiększonych o koszty poniesione wykazanych w protokole oraz wynosić więcej niż 5 mln zł na gospodarstwo rolne i 8 mln zł na dział specjalny
 • Protokół przy szkodach powyżej 30% wymaga potwierdzenia przez wojewodę
 • Kredyt może być udzielony na refundację nakładów poniesionych po dniu wystąpienia klęski 

Dodatkowe ograniczenia:

Kredyt nie może być przeznaczony na:

 1. Zakup użytków rolnych nabytych w okresie ostatnich 10 lat przy udziale preferencji krajowych oraz UE.
 2. Jeżeli umowa jest zawarta między:
 • Małżonkami
 • Rolnikiem a następcą prawnym, jeżeli następca jest zstępnym, przysposobionym albo pasierbem rolnika i wskutek tej umowy dochodzi do nabycia przez rolnika praw do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • Osobami fizycznymi a spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami lub akcjonariuszami są te osoby
 • Spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami, akcjonariuszami lub członkami organów są te same osoby
 • Kredyt nie może być udzielony na spłatę zobowiązań przeterminowanych oraz refundację poniesionych nakładów

Masz pytania dotyczące produktu?

Zadzwoń do nas

+48 500 970 345

dla połączeń komórkowych, krajowych i z zagranicy

Przyjdź do oddziału

Ponad 500 oddziałów na terenie Polski

Znajdź oddział

 

Warunki skorzystania z oferty

 • Oprocentowanie - WIBOR 3M + 3,50p.p. z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca kwartału z tego płacone przez: 
  • Kredytobiorcę – w wysokości 0,5% - jeżeli w dniu wystąpienia szkód, co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych lub 50% pogłowia zwierząt było ubezpieczonych od co najmniej od jednego z ryzyk. W przypadku braku ubezpieczenia Kredytobiorca płaci oprocentowanie w wysokości różnicy pomiędzy pełnym oprocentowaniem - WIBOR 3M + 3,50 p.p a ½ oprocentowania płaconego przez ARiMR wyliczonego wg wzoru ½(WIBOR 3M+3 p.p.)
  • Agencję w pozostałej części
 • Płatność odsetek w okresach miesięcznych lub kwartalnych
 • Udokumentowanie wykorzystania minimum 50% kwoty wypłaconego kredytu w terminie 3 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu
 • Kredytobiorca – płatnik podatku VAT rozlicza kredyt w kwocie netto
 • Dopłaty przysługują, gdy, kredytobiorca:
  • Wznowi produkcję i rozliczy kredyt zgodnie z umową kredytu
  • Prowadzi działalność w całym w okresie kredytowania
  • Spłaca w pełnej wysokości odsetki w terminach ustalonych w umowie kredytu z uwzględnieniem dodatkowo 7- dniowego okresu na spłatę należności

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony i podpisany wniosek
 • Protokół szacowania szkód:
  • sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód (przy stratach do 30%), albo
  • sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, na którym wojewoda potwierdził wystąpienie szkód sporządzając adnotację (przy stratach powyżej 30% i z wyłączeniem szkód powstałych w wyniku suszy), albo 
  • opatrzony, w celu potwierdzenia wystąpienia szkód powstałych w wyniku suszy, podpisem zaufanym przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego producenta rolnego 
 • Wniosek o kredyt z oświadczeniami sporządzonymi wg wzorów określonych w załącznikach do Zasad udzielania kredytów preferencyjnych
 • Dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej i ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń 

Dopłaty do oprocentowania:

 • Dopłaty do oprocentowania kredytu przy stratach do 30% stosowanie są w formie pomocy de minimis, co oznacza, że ich wysokość wyliczona na dzień udzielania kredytu nie może przekroczyć 20 000 euro z tytułu otrzymanej przez Kredytobiorcę pomocy de minimis za ostatnie 3 lata
 • Przy stratach powyżej 30% dopłaty do oprocentowania stosowane są w formie standardowej 

Przeznaczenie kredytu:

Kredyt dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych przeznaczony jest na ponoszenie rzeczowych nakładów niezbędnych na przywrócenie produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, np.:

 • kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego
 • nawozów mineralnych
 • środków ochrony roślin
 • paliwa na cele rolnicze
 • inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych
 • matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych
 • pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich
 • materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli
 • pasz objętościowych

Jak otrzymać kredyt z Linii K02?

1
Przyjdź do oddziału banku i złóż wniosek

Przyjdź do oddziału banku i złóż wniosek

Złóż w Banku plan inwestycji oraz wniosek kredytowy wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez Bank w zależności od klasyfikacji podmiotu oraz załącznikami wymaganymi przez Agencje.

 • Kredyt jest nieodnawialny, a kwota kredytu nie może ulec zwiększeniu
 • Wzrost kosztów inwestycji musi być uzupełniony dodatkowymi środkami własnymi
 • Kredytobiorca – płatnik podatku VAT może dostać kredyt w kwocie netto
 • Maksymalna kwota dopłat do oprocentowania, z jakiej może skorzystać kredytobiorca ustalana jest na dzień zawarcia umowy kredytu
2
Doradca zweryfikuje dokumenty

Doradca zweryfikuje dokumenty

 • Doradca wraz sprawdza czy:
  • Klient spełnia kryteria warunki do ubiegania się o kredyt preferencyjny
  • Zakres rzeczowy inwestycji jest możliwy do sfinansowania kredytem preferencyjnym
  • Działalność, którą zamierza prowadzić kredytobiorca uruchomić lub kontynuować przy udziale kredytu jest objęta pomocą krajową w formie dopłat do oprocentowania 

 

3
Otrzymujesz środki na inwestycję

Otrzymujesz środki na inwestycję

 • W przypadku spełniania warunków oraz posiadania zdolności kredytowej, Bank podejmuje decyzję kredytową zgodnie z procedurą obowiązującą dla kredytów inwestycyjnych
 • Odpowiedzi na wszystkie pytania oraz pomoc klient może uzyskać w każdej chwili telefonicznie u swojego doradcy

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.