Menu
Zaloguj
 
 
Linia MRcsk

Wierzymy w Twój plan

Kontakt z Doradcą
Dostępność
Oddziały

Kredyt linia   MCsrk oferowany jest osobie fizycznej, która:

 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • W dniu złożenia wniosku o przyznanie kredytu ma nie więcej niż 40 lat
 • Jest lub będzie mikro lub małym przedsiębiorstwem
 • Posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa potwierdzone odpowiednim świadectwem lub dyplomem, lub zobowiąże się do ich uzyskania w ciągu 3 lat
 • Po raz pierwszy rozpoczyna działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym, jako kierujący tym gospodarstwem

zobowiąże się, że w terminie 18 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego stanie się rolnikiem aktywnym zawodowo (uzyska dopłaty bezpośrednie) 

 • Powierzchnia tworzonego gospodarstwa nie może być mniejsza od średniej w województwie nie może przekroczyć 300 ha posiadanych użytków rolnych w przypadku tworzonego lub powiększanego gospodarstwa
 • Inwestycja musi rozpocząć się najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od udzielenia kredytu i zapewnić osiągnięcie rocznej nadwyżki bezpośredniej z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 4 ESU w okresie 5 lat od dnia udzielenia kredytu 

Korzyści

Kredyt inwestycyjny linia MRcsk to dofinansowanie na zakup użytków rolnych z dopłatami do spłaty kapitału.

Zamów rozmowę z doradcą

Poznaj szczegóły oferty

Podstawowe ograniczenia:

Kredyt nie może być przeznaczony na zakup użytków rolnych:

 • Nabytych w okresie ostatnich 10 lat przy udziale preferencji krajowych oraz UE.
 • Jeżeli umowa jest zawarta między:
  • Małżonkami, rolnikiem a następcą prawnym, jeżeli następca jest zstępnym, przysposobionym albo pasierbem rolnika i wskutek tej umowy dochodzi do nabycia przez rolnika praw do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
  • Osobami fizycznymi a spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami lub akcjonariuszami są te osoby
 • Kredyt nie może być udzielony spłatę zobowiązań przeterminowanych oraz refundację poniesionych nakładów. 

Masz pytania dotyczące produktu?

Zadzwoń do nas

+48 500 970 345

dla połączeń komórkowych, krajowych i z zagranicy

Zostaw numer, oddzwonimy

Przyjdź do oddziału

Ponad 500 oddziałów na terenie Polski

Znajdź oddział

 

Warunki skorzystania z oferty

 • Oprocentowanie komercyjne zmienne WIBOR 3M + marża
 • Płatność odsetek miesięcznie, kwartalnie w uzgodnieniu z bankiem, odsetki naliczane miesięcznie
 • Bez prowizji i opłat w całym okresie kredytowania dla kredytów udzielonych w 2015 roku
 • Udokumentowanie wykorzystania 100% kwoty kredytu
 • Obowiązkowa kontrola u Klienta:
  • Przed udzieleniem kredytu
  • Przed wypłatą I raty częściowej kapitału po zakończeniu realizacji inwestycji i jej uruchomieniu zgodnie z planem inwestycji i umową kredytu
  • Przed wypłatą II raty częściowej spłaty kapitału

Łączna kwota I i II raty – nie może być wyższa niż 70 tys. EUR, a wysokość pomocy nie może przekroczyć 60% kredytu 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o kredyt wraz z oświadczeniami sporządzonymi wg wzorów określonych w załącznikach w
 • Warunkach i Zasadach udzielania kredytów
 • Plan inwestycji, który poza informacjami wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej, powinien w szczególności zawierać:
  • Cel inwestycji
  • Lokalizację projektu lub działalności
  • Planowany termin realizacji inwestycji
  • Opis sytuacji gospodarstwa rolnego przed uzyskaniem pomocy i opis przewidywanej sytuacji gospodarstwa rolnego po jej uzyskaniu
  • Wskazanie powierzchni użytków rolnych, na których będzie prowadzona produkcja rolna po powiększeniu powierzchni gospodarstwa rolnego albo wskazanie powierzchni nowo utworzonego gospodarstwa rolnego
  • Opis działań, które będą podejmowane na nabytych użytkach rolnych
  • Strukturę finansowania inwestycji (przeznaczenie i kwotę kredytu oraz wkładu własnego, a także planowane koszty tej inwestycji objęte inną pomocą publiczną)
  • Kierunek produkcji w okresie kredytowania
  • Informację o rynkach zbytu, w szczególności, jeżeli inwestycja skutkuje wzrostem produkcji
  • Okres kredytowania i karencji w spłacie kredytu
  • Informację, że pomoc ARiMR do wnioskowanego kredytu będzie miała formę częściowej spłaty kapitału oraz maksymalną możliwą do uzyskania wysokość pomocy
  • Zobowiązanie, że kredytobiorca stanie się rolnikiem aktywnym zawodowo w terminie18 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
  • Potwierdzenie, że gospodarstwo osiągnie w okresie 5 lat od dnia udzielenia kredytu roczną nadwyżkę bezpośrednią z prowadzonej działalności rolniczej w wysokości co najmniej 4 ESU
 • Załącznik - wydruk pliku zawierającego tabelę nadwyżek bezpośrednich z działalności

Komplet dokumentów wymaganych przez Bank

Jak otrzymać kredyt z Linii MCrsk?

1
Przyjdź do oddziału banku i złóż wniosek

Przyjdź do oddziału banku i złóż wniosek

Złóż w Banku plan inwestycji oraz wniosek kredytowy wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez Bank w zależności od klasyfikacji podmiotu oraz załącznikami wymaganymi przez Agencje.

 • Kredyt jest nieodnawialny, a kwota kredytu nie może ulec zwiększeniu
 • Wzrost kosztów inwestycji musi być uzupełniony dodatkowymi środkami własnymi
 • Kredytobiorca – płatnik podatku VAT może dostać kredyt w kwocie netto
 • Maksymalna kwota dopłat do oprocentowania, z jakiej może skorzystać kredytobiorca ustalana jest na dzień zawarcia umowy kredytu
2
Doradca zweryfikuje dokumenty

Doradca zweryfikuje dokumenty

 • Doradca wraz sprawdza czy:
  • Klient spełnia kryteria warunki do ubiegania się o kredyt preferencyjny
  • Zakres rzeczowy inwestycji jest możliwy do sfinansowania kredytem preferencyjnym
  • Działalność, którą zamierza prowadzić kredytobiorca uruchomić lub kontynuować przy udziale kredytu jest objęta pomocą krajową w formie dopłat do oprocentowania 

 

3
Otrzymujesz środki na inwestycję

Otrzymujesz środki na inwestycję

 • W przypadku spełniania warunków oraz posiadania zdolności kredytowej, Bank podejmuje decyzję kredytową zgodnie z procedurą obowiązującą dla kredytów inwestycyjnych
 • Odpowiedzi na wszystkie pytania oraz pomoc klient może uzyskać w każdej chwili telefonicznie u swojego doradcy

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń