Najczęściej poszukiwane

 
 
Linia MRcsk

Wierzymy w Twój plan

Kontakt z Doradcą
Dostępność
Oddziały

Kredyt linia   MCsrk oferowany jest osobie fizycznej, która:

 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • W dniu złożenia wniosku o przyznanie kredytu ma nie więcej niż 40 lat
 • Jest lub będzie mikro lub małym przedsiębiorstwem
 • Posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa potwierdzone odpowiednim świadectwem lub dyplomem, lub zobowiąże się do ich uzyskania w ciągu 3 lat
 • Po raz pierwszy rozpoczyna działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym, jako kierujący tym gospodarstwem

zobowiąże się, że w terminie 18 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego stanie się rolnikiem aktywnym zawodowo (uzyska dopłaty bezpośrednie) 

 • Powierzchnia tworzonego gospodarstwa nie może być mniejsza od średniej w województwie nie może przekroczyć 300 ha posiadanych użytków rolnych w przypadku tworzonego lub powiększanego gospodarstwa
 • Inwestycja musi rozpocząć się najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od udzielenia kredytu i zapewnić osiągnięcie rocznej nadwyżki bezpośredniej z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 4 ESU w okresie 5 lat od dnia udzielenia kredytu 

Korzyści

Kredyt inwestycyjny linia MRcsk to dofinansowanie na zakup użytków rolnych z dopłatami do spłaty kapitału.

Zamów rozmowę z doradcą

Poznaj szczegóły oferty

Podstawowe ograniczenia:

Kredyt nie może być przeznaczony na zakup użytków rolnych:

 • Nabytych w okresie ostatnich 10 lat przy udziale preferencji krajowych oraz UE.
 • Jeżeli umowa jest zawarta między:
  • Małżonkami, rolnikiem a następcą prawnym, jeżeli następca jest zstępnym, przysposobionym albo pasierbem rolnika i wskutek tej umowy dochodzi do nabycia przez rolnika praw do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
  • Osobami fizycznymi a spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami lub akcjonariuszami są te osoby
 • Kredyt nie może być udzielony spłatę zobowiązań przeterminowanych oraz refundację poniesionych nakładów. 

Masz pytania dotyczące produktu?

Zadzwoń do nas

+48 500 970 345

dla połączeń komórkowych, krajowych i z zagranicy

Zostaw numer, oddzwonimy

Przyjdź do oddziału

Ponad 500 oddziałów na terenie Polski

Znajdź oddział

 

Warunki skorzystania z oferty

 • Oprocentowanie komercyjne zmienne WIBOR 3M + marża
 • Płatność odsetek miesięcznie, kwartalnie w uzgodnieniu z bankiem, odsetki naliczane miesięcznie
 • Bez prowizji i opłat w całym okresie kredytowania dla kredytów udzielonych w 2015 roku
 • Udokumentowanie wykorzystania 100% kwoty kredytu
 • Obowiązkowa kontrola u Klienta:
  • Przed udzieleniem kredytu
  • Przed wypłatą I raty częściowej kapitału po zakończeniu realizacji inwestycji i jej uruchomieniu zgodnie z planem inwestycji i umową kredytu
  • Przed wypłatą II raty częściowej spłaty kapitału

Łączna kwota I i II raty – nie może być wyższa niż 70 tys. EUR, a wysokość pomocy nie może przekroczyć 60% kredytu 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o kredyt wraz z oświadczeniami sporządzonymi wg wzorów określonych w załącznikach w
 • Warunkach i Zasadach udzielania kredytów
 • Plan inwestycji, który poza informacjami wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej, powinien w szczególności zawierać:
  • Cel inwestycji
  • Lokalizację projektu lub działalności
  • Planowany termin realizacji inwestycji
  • Opis sytuacji gospodarstwa rolnego przed uzyskaniem pomocy i opis przewidywanej sytuacji gospodarstwa rolnego po jej uzyskaniu
  • Wskazanie powierzchni użytków rolnych, na których będzie prowadzona produkcja rolna po powiększeniu powierzchni gospodarstwa rolnego albo wskazanie powierzchni nowo utworzonego gospodarstwa rolnego
  • Opis działań, które będą podejmowane na nabytych użytkach rolnych
  • Strukturę finansowania inwestycji (przeznaczenie i kwotę kredytu oraz wkładu własnego, a także planowane koszty tej inwestycji objęte inną pomocą publiczną)
  • Kierunek produkcji w okresie kredytowania
  • Informację o rynkach zbytu, w szczególności, jeżeli inwestycja skutkuje wzrostem produkcji
  • Okres kredytowania i karencji w spłacie kredytu
  • Informację, że pomoc ARiMR do wnioskowanego kredytu będzie miała formę częściowej spłaty kapitału oraz maksymalną możliwą do uzyskania wysokość pomocy
  • Zobowiązanie, że kredytobiorca stanie się rolnikiem aktywnym zawodowo w terminie18 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
  • Potwierdzenie, że gospodarstwo osiągnie w okresie 5 lat od dnia udzielenia kredytu roczną nadwyżkę bezpośrednią z prowadzonej działalności rolniczej w wysokości co najmniej 4 ESU
 • Załącznik - wydruk pliku zawierającego tabelę nadwyżek bezpośrednich z działalności

Komplet dokumentów wymaganych przez Bank

Jak otrzymać kredyt z Linii MCrsk?

1
Przyjdź do oddziału banku i złóż wniosek

Przyjdź do oddziału banku i złóż wniosek

Złóż w Banku plan inwestycji oraz wniosek kredytowy wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez Bank w zależności od klasyfikacji podmiotu oraz załącznikami wymaganymi przez Agencje.

 • Kredyt jest nieodnawialny, a kwota kredytu nie może ulec zwiększeniu
 • Wzrost kosztów inwestycji musi być uzupełniony dodatkowymi środkami własnymi
 • Kredytobiorca – płatnik podatku VAT może dostać kredyt w kwocie netto
 • Maksymalna kwota dopłat do oprocentowania, z jakiej może skorzystać kredytobiorca ustalana jest na dzień zawarcia umowy kredytu
2
Doradca zweryfikuje dokumenty

Doradca zweryfikuje dokumenty

 • Doradca wraz sprawdza czy:
  • Klient spełnia kryteria warunki do ubiegania się o kredyt preferencyjny
  • Zakres rzeczowy inwestycji jest możliwy do sfinansowania kredytem preferencyjnym
  • Działalność, którą zamierza prowadzić kredytobiorca uruchomić lub kontynuować przy udziale kredytu jest objęta pomocą krajową w formie dopłat do oprocentowania 

 

3
Otrzymujesz środki na inwestycję

Otrzymujesz środki na inwestycję

 • W przypadku spełniania warunków oraz posiadania zdolności kredytowej, Bank podejmuje decyzję kredytową zgodnie z procedurą obowiązującą dla kredytów inwestycyjnych
 • Odpowiedzi na wszystkie pytania oraz pomoc klient może uzyskać w każdej chwili telefonicznie u swojego doradcy

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.