Najczęściej poszukiwane

 
 
Linia RR

Inwestuj w swoje cele

Kontakt z Doradcą
Dostępność
Oddziały

Kredyt z linii RR  oferowany jest:

 • Osobom fizycznym, z wyłączeniem emerytów i rencistów
 • Osobom prawnym
 • Jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej prowadzącym lub zamierzającym prowadzić działalność rolniczą lub rybacką.

Linia RR to preferencyjna linia kredytowa przeznaczona dla gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej i rybactwa śródlądowego na inwestycje w rolnictwie i rybactwie z dopłatami do oprocentowania.

Wspieramy
Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

 

 

 

 

 

 

 

Zmieniaj świat razem z nami > Otwiera się w nowym oknie.

Co zyskujesz z kredytem preferencyjnym linia RR?

Zamów rozmowę z doradcą

Poznaj szczegóły oferty

Dodatkowe ograniczenia:

 • Kredyt nie może być przeznaczony w szczególności na:
  • Zakup użytków rolnych, budynków i budowli nabytych w okresie ostatnich 10 lat przy udziale preferencji krajowych oraz UE
  • Zakup maszyn lub urządzeń, jeżeli w dniu sprzedaży mają więcej niż 5 lat lub zostały wcześnie nabyte przy udziale preferencji krajowych oraz UE
  • Jeżeli umowa jest zawarta między:
   • Małżonkami
   • Rolnikiem a następcą prawnym, jeżeli następca jest zstępnym, przysposobionym albo pasierbem rolnika i wskutek tej umowy dochodzi do nabycia przez rolnika praw do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
   • Osobami fizycznymi a spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami lub akcjonariuszami są te osoby
   • Spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami, akcjonariuszami lub członkami organów są te same osoby

Kredyt nie może być udzielony na spłatę zobowiązań przeterminowanych oraz refundację poniesionych nakładów 

Masz pytania dotyczące produktu?

Zadzwoń do nas

+48 500 970 345

dla połączeń komórkowych, krajowych i z zagranicy

Przyjdź do oddziału

Ponad 500 oddziałów na terenie Polski

Znajdź oddział

 

Warunki skorzystania z oferty

 • WIBOR 3M +2,48 p.p. z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca kwartału z tego:
  • Kredytobiorca 0,67 oprocentowania kredytu , nie mniej niż 3%
  • Agencja w pozostałej kwocie
 • Płatność odsetek w okresach miesięcznych lub kwartalnych
 • Bez prowizji i opłat w całym okresie kredytowania dla kredytów udzielonych w 2015 roku
 • Udokumentowanie wykorzystania 100% kwoty kredytu
 • Obowiązkowa wizytacja u Klienta:
  • przed udzieleniem kredytu
  • po realizacji inwestycji oraz co najmniej 1 raz w roku
 • Dopłaty przysługują, gdy, kredytobiorca:
  • zrealizuje i rozliczy inwestycję zgodnie z umową kredytu
  • prowadzi działalność w całym w okresie kredytowania
  • spłaca w pełnej wysokości raty kapitału i oraz odsetki, w terminach ustalonych w umowie kredytu z uwzględnieniem dodatkowo 7- dniowego okresu na spłatę należności 

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony i podpisany wniosek
 • Plan inwestycji, który poza informacjami wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej, powinien w szczególności zawierać:
  • cel inwestycji
  • lokalizację projektu lub działalności
  • opis projektu lub działalności, w tym daty ich rozpoczęcia i zakończenia
  • strukturę finansowania inwestycji (przeznaczenie i kwotę kredytu oraz wkładu własnego, a także planowane koszty tej inwestycji objęte inną pomocą publiczną)
  • kierunek produkcji w okresie kredytowania
  • informację o rynkach zbytu, w szczególności, jeżeli inwestycja skutkuje wzrostem produkcji
  • okres kredytowania i karencji w spłacie kredytu
  • informację o pomocy w formie dopłat do oprocentowania i wysokości wnioskowanej pomocy
 • Wniosek o kredyt z oświadczeniami sporządzonymi wg wzorów określonych w załącznikach do Warunków i zasad udzielania kredytów preferencyjnych
 • Dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej i ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń 

Jak otrzymać kredyt z Linii RR?

1
Przyjdź do oddziału banku i złóż wniosek

Przyjdź do oddziału banku i złóż wniosek

Złóż w Banku plan inwestycji oraz wniosek kredytowy wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez Bank w zależności od klasyfikacji podmiotu oraz załącznikami wymaganymi przez Agencje.

 • Kredyt jest nieodnawialny, a kwota kredytu nie może ulec zwiększeniu
 • Wzrost kosztów inwestycji musi być uzupełniony dodatkowymi środkami własnymi
 • Kredytobiorca – płatnik podatku VAT może dostać kredyt w kwocie netto
 • Maksymalna kwota dopłat do oprocentowania, z jakiej może skorzystać kredytobiorca ustalana jest na dzień zawarcia umowy kredytu
2
Doradca zweryfikuje dokumenty

Doradca zweryfikuje dokumenty

 • Doradca wraz sprawdza czy:
  • Klient spełnia kryteria warunki do ubiegania się o kredyt preferencyjny
  • Zakres rzeczowy inwestycji jest możliwy do sfinansowania kredytem preferencyjnym
  • Działalność, którą zamierza prowadzić kredytobiorca uruchomić lub kontynuować przy udziale kredytu jest objęta pomocą krajową w formie dopłat do oprocentowania 

 

3
Otrzymujesz środki na inwestycję

Otrzymujesz środki na inwestycję

 • W przypadku spełniania warunków oraz posiadania zdolności kredytowej, Bank podejmuje decyzję kredytową zgodnie z procedurą obowiązującą dla kredytów inwestycyjnych
 • Odpowiedzi na wszystkie pytania oraz pomoc klient może uzyskać w każdej chwili telefonicznie u swojego doradcy

Na co możesz przeznaczyć  kredyt?

Kredyt dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych przeznaczony jest w szczególności na:

 • Na budowę, remont, modernizację lub zakup budynków i budowli służących do produkcji rolnej
 • Zakup środków trwałych, wyposażenie, instalacja urządzeń i elementów infrastruktury
 • Zakup ciągników rolniczych oraz specjalistycznych urządzeń lub maszyn
 • Zakup komputerów i oprogramowań
 • Zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, w tym plantacji roślin energetycznych
 • Wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat
 • Budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania lub magazynowania wody, lub do nawodnień ciśnieniowych
 • Zakup użytków rolnych do 10% kosztów kwalifikowanych inwestycji oraz ceny użytków wg GUS
 • Koszty transportu materiałów do miejsca realizacji inwestycji , do wysokości 2% przewożonych materiałów
 • Koszty ogólne do 12% kwoty kredytu

Kredyt dla rybactwa przeznaczony jest w szczególności na budowę, rozbudowę, wyposażenie i modernizację instalacji, w tym budynków i budowli urządzeń obiektów stawowych w tym m.in. na:

 • Zakup, budowę lub modernizację wyposażenia do odłowu ryb
 • Zakup ciągników rolniczych oraz specjalistycznych urządzeń lub maszyn
 • Zakup komputerów i oprogramowania
 • Zakup środków trwałych
 • Budowę, rozbudowę, wyposażenie i modernizację instalacji produkcyjnych, obiektów stawowych, a także budynków lub budowli służących do produkcji w zakresie rybactwa
 • Zakup lub modernizację łodzi
 • Koszty transportu materiałów do miejsca realizacji inwestycji , do wysokości 2% przewożonych materiałów
 • Koszty ogólne do 12% kwoty kredytu 

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.